Teksti suurus:

Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2009
Avaldamismärge:

Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 12.04.2006 nr 43
RTL 2006, 35, 615
jõustumine 27.04.2006

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

24.04.2006 nr 54 (RTL 2006, 37, 637) 2.05.2006

16.04.2007 nr 53 (RTL 2007, 34, 597) 28.04.2007

21.05.2008 nr 51 (RTL 2008, 45, 624) 8.06.2008

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 53 lõike 1 alusel.


§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kalandustoodete tootjate ühenduse (edaspidi tootjaorganisatsioon) tegevuse alustamise toetuse taotlemiseks esitatavad nõuded, toetuse saamiseks esitatavate andmete ja neid tõendavate dokumentide loetelu, taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning toetuse määramise ja maksmise täpsem kord ning taotluse vorm.

§ 2. Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

(1) Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetust (edaspidi toetus)võib taotleda toetuse taotlemise aastale eelnenud kolme kalendriaasta jooksul “Kalandusturu korraldamise seaduse” alusel tunnustatud tootjaorganisatsioon.

[RTL 2007, 34, 597 – jõust. 28.04.2007]

(2) Toetust taotleva tootjaorganisatsiooni (edaspidi taotleja) liikmed peavad vastama komisjoni määruse (EÜ) nr 1595/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (ELT L 291, 14.09.2004, lk 3–11), nõuetele.

(3) Toetuse taotlejal ei tohi olla riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

(4) Toetust võib taotleda § 3 lõike 1 punktides 1–5 nimetatud kulude osaliseks hüvitamiseks, mis on tehtud alates 2. juulist 2005. aastal, ning § 3 lõike 1 punktides 6–17 nimetatud kulude osaliseks hüvitamiseks, mis on tehtud alates 1. jaanuarist 2006. aastal.

(5) Toetust võib taotleda tegelike kulude osaliseks hüvitamiseks ning taotleja tehtud kulutusi ei hüvitata osas, mida hüvitatakse, kompenseeritakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul viisil.

(6) Toetust ei või taotleda selliste § 3 lõike 1 punktides 6–17 nimetatud kulude osaliseks hüvitamiseks, mille eest taotleja on tasunud sularahamaksega.

(7) Toetust ei või taotleda kasutatud kaupade ostmiseks või liisimiseks tehtud kulutuste osaliseks hüvitamiseks.

(8) Asutamis- ja halduskulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja detailselt kirjeldatud, samuti vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

(9) Taotlemisel esitatud andmete muutumisest teavitab taotleja ja toetuse saaja viivitamata kirjalikult Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (edaspidi Amet).

§ 3. Nende kulude loetelu, mille hüvitamiseks toetust antakse ja toetuse määr

(1) Toetust antakse järgmiste kulude osaliseks hüvitamiseks:
1) tootjaorganisatsiooni põhikirja koostamise ja asutamisega seotud õigusteenuse kulud;
2) äriregistri kande tegemise kulud;
3) tootjaorganisatsiooni asutamisega seotud notariaaltoimingu kulud;

4) nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta (EÜT L 17, 21.01.2000, lk 22–52) artikli 5 lõikes 1 nimetatud eeskirjade täitmise kontrollimisega seotud kulud;

[RTL 2007, 34, 597 – jõust. 28.04.2007]

5) tootjaorganisatsiooni juhatuse liikmele makstav tasu ja töötajale makstava palga kulu, mis sisaldab kõiki riiklikke makse ja arvestatud sotsiaalmaksu;
6) raamatupidamisteenuse kulud;
7) tootjaorganisatsiooni juhatuse liikmele või töötajale «Täiskasvanute koolituse seaduse» §-s 2 nimetatud koolitusasutuse osutatud tööalase koolituse kulud;
8) tööülesannete täitmisega seotud lähetus- ja majutuskulud, mis ei ületa Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määruse nr 453 «Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord» §-s 13 sätestatud määrasid;
9) kirjaliku teate postisaadetisena edastamise ning elektroonilise side teenuse kasutamise kulud, sealhulgas sidevõrguga liitumise kulu;
10) tootjaorganisatsiooni kasutuses oleva kontoriruumi parendamise kulud;
11) tootjaorganisatsiooni kasutuses oleva kontoriruumi rendi- ja halduskulud;
12) tootjaorganisatsiooni kasutuses oleva kontoriruumi ja selle sisseseadega seotud kindlustuskulud;
13) tootjaorganisatsiooni tegevuseks vajaliku kontorimööbli ostmise või liisimise ning paigaldamise kulud;
14) tootjaorganisatsiooni tegevuseks vajaliku kontoritehnika ja -tarvete, sealhulgas infotehnoloogilise riistvara ostmise või liisimise ning paigaldamise kulud;
15) tootjaorganisatsiooni tegevuseks vajaliku infotehnoloogilise tarkvara ostmise või liisimise ning paigaldamise kulud;
16) tööülesannete täitmiseks tootjaorganisatsiooni juhatuse liikme või töötaja isiklikus omandis oleva või liisingulepingu alusel kasutatava sõiduauto kasutamise kulud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2002. a määruse nr 426 «Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäärad» kohaselt;
17) tootjaorganisatsiooni tegevuseks vajaliku sõiduauto ostmise või liisimise ning selle kütuse-, hooldus- ja kindlustuse kulud.

(2) Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetust antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2792/1999, millega kehtestatakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi andmise üksikasjalikud eeskirjad ja kord (EÜT L 337, 30.12.1999, lk 10–28) artikli 15 lõikes 1 sätestatud määras.

§ 4. Toetuse taotlemine

(1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile taotlus ning muud nõutavad dokumendid selleks ettenähtud tähtajal. Toetuse taotluse esitamise tähtaja määrab Amet ning teatab sellest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(2) Kui tähtajaks esitatud taotluste alusel taotlejatele väljamakstud toetuste summa kokku on väiksem toetuse andmiseks ettenähtud riigieelarve vahenditest, määrab Amet tähtaja lisataotluste esitamiseks.

(3) Amet ei määra tähtaega lisataotluste esitamiseks, kui selle kalendriaasta jooksul on tähtaeg lisataotluste esitamiseks määratud vähemalt neli korda või kui kalendriaasta lõpuni on jäänud aega vähem kui kaks kalendrikuud.

§ 5. Toetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile:
1) lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;
2) lisas 2 toodud vormi kohane asutamis- ja halduskulusid ning nende maksmist tõendavate dokumentide loetelu;
3) lisas 3 toodud vormi kohane kinnitus;
4) paragrahvi 3 lõikes 1 sätestatud kulusid ja nende tasumist tõendavate dokumentide koopiad;
5) selle juhatuse liikme või töötajaga sõlmitud lepingu koopia, kelle kohta on tehtud asjakohased kulutused, kui toetust taotletakse § 3 lõike 1 punktides 5, 7, 8 ja 16 sätestatud kulude osaliseks hüvitamiseks; juhatuse liikme lepingu asemel võib esitada ka juhatuse liikme tasu määramise üldkoosoleku protokolli koos juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuga;
6) rendilepingu koopia, kui tootjaorganisatsioon kasutab renditud ruume;
7) sõiduauto registreerimistunnistuse koopia ning sõiduauto kasutamise päeviku koopia, milles on toodud kasutaja nimi, marsruut, sõidu eesmärk, spidomeetri alg- ja lõppnäit ning töösõitude pikkus kilomeetrites kokku, kui toetust taotletakse § 3 lõike 1 punktis 17 sätestatud kulu osaliseks hüvitamiseks;


8) sõiduauto registreerimistunnistuse koopia või sõiduauto kasutamist tõendav muu dokument, millel on toodud tootjaorganisatsiooni juhatuse liikme või töötaja nimi auto omaniku või kasutajana, kui toetust taotletakse § 3 lõike 1 punktis 16 sätestatud kulu osaliseks hüvitamiseks;

[RTL 2008, 45, 624 – jõust. 8.06.2008]


9) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga.

§ 6. Taotluse läbivaatamine ja kontrollimine ning toetuse määramine ja maksmine

(1) Toetuse taotlemiseks esitatud taotluse vaatab Amet läbi «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 51 lõikes 1 sätestatud korras. Amet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust kehtestatud nõuetele «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

(2) Amet teeb toetuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 52 lõikes 1 sätestatud alustel.

(3) Amet arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 51 lõikes 2 sätestatud korras. Kui taotlejatele makstav toetuste summa kokku ületab toetuse andmiseks ettenähtud riigieelarve vahendeid, vähendatakse toetust iga taotleja kohta võrdeliselt, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

(4) Amet maksab toetuse taotluses märgitud arvelduskontole «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 51 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul. Amet ei maksa määratud toetust, kui on ilmnenud «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 52 lõikes 2 sätestatud asjaolud.

§ 7. Toetuse tagasinõudmine

Väljamakstud toetus nõutakse riigieelarve tuludesse tagasi «Kalandusturu korraldamise seaduse» §-s 71 sätestatud alustel ja korras.

§ 8. Dokumentide säilitamine

Amet säilitab taotlusi ning sellele lisatud dokumente kümme aastat.

 

Põllumajandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 43 «Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»
lisa 1

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

TAOTLUS
Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetuse saamiseks

1. TAOTLEJA

 

1.1. TAOTLEJA ANDMED

1.2. Täidab PRIA

 

Ärinimi:

Registrikood:

 

 

Esindaja nimi:

Taotluse number:

Kontakttelefon:

Sisestaja nimi:

2. TAOTLEJA AADRESS

Tootjaorganisatsiooni asukoht

 

 

Maakond

 

Kohalik omavalitsus

 

Küla, alev, alevik

 

Tänav / maja

 

Postiindeks

 

Telefon

 

Faks / e-post

3. ASUTAMIS- JA HALDUSKULUD

Kulu nimetus

Krooni

Tootjaorganisatsiooni põhikirja koostamise ja asutamisega seotud õigusteenuse kulud

 

Äriregistri kande tegemise kulud

 

Tootjaorganisatsiooni asutamisega seotud notariaaltoimingu kulud

 

Nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 kalastus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta (EÜT L 17, 21.01.2000, lk 22–52) artikli 9 lõikes 1 nimetatud tegevuskava koostamise ja täitmise kontrollimise kulud

 

Tootjaorganisatsiooni juhatuse liikmele makstav tasu ja töötajale makstava palga kulu, mis sisaldab kõiki riiklikke makse ja arvestatud sotsiaalmaksu

 

Raamatupidamisteenuse kulud

 

Tootjaorganisatsiooni juhatuse liikmele või töötajale täiskasvanute koolituse seaduse §-s 2 nimetatud koolitusasutuse osutatud tööalase koolituse kulud

 

Tööülesannete täitmisega seotud lähetus- ja majutuskulud, mis ei ületa Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määruse nr 453 «Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord» §-s 13 sätestatud määrasid

 

Kirjaliku teate postisaadetisena edastamise ning elektroonilise side teenuse kasutamise kulud, sealhulgas sidevõrguga liitumise kulu

 

Tootjaorganisatsiooni kasutuses oleva kontoriruumi parendamise kulud

 

Tootjaorganisatsiooni kasutuses oleva kontoriruumi rendi- ja halduskulud

 

Tootjaorganisatsiooni kasutuses oleva kontoriruumi ja selle sisseseadega seotud kindlustuskulud

 

Tootjaorganisatsiooni tegevuseks vajaliku kontorimööbli ostmise või liisimise ning paigaldamise kulud

 

Tootjaorganisatsiooni tegevuseks vajaliku kontoritehnika ja -tarvete, sh infotehnoloogilise riistvara ostmise või liisimise ning paigaldamise kulud

 

Tootjaorganisatsiooni tegevuseks vajaliku infotehnoloogilise tarkvara ostmise või liisimise ning paigaldamise kulud

 

Tootjaorganisatsiooni juhatuse liikme või töötaja isiklikus omandis oleva või liisingulepingu alusel kasutatava sõiduauto tööülesannete täitmiseks kasutamise kulud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2002. a määruse nr 426 «Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäärad» kohaselt

 

Tootjaorganisatsiooni tegevuseks vajaliku sõiduauto ostmise või liisimise ning sõiduauto kütuse-, hooldus- ja kindlustuse kulud

 

4. REALISEERIMISE NETOKÄIVE1 SEISUGA ................................

Käive tunnustust omavate liikide kaupa

Summa kroonides

Kilu

 

Räim

 

Tursk

 

Kokku

 

5. TAOTLEJA PANGAREKVISIIDID

Arvelduskonto number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arveldusarve omaniku nimi

 

Kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku minu isikuandmete töötlemiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

.............................................

............................................

          (Taotleja allkiri)

(Kuupäev)

1 Märgitakse käive majandusaasta esimesest päevast kuni taotluse esitamisele eelneva päevani, mis märgitakse pealkirjaga samale reale.

 

Põllumajandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 43 «Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»
lisa 2

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

MAKSMIST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE LOETELU

Jrk nr

Arve/ dokumendi number

Saaja nimi

Asutamis- või halduskulu nimetus

Summa

Maksmise kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku minu isikuandmete töötlemiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

.............................................

............................................

          (Taotleja allkiri)

(Kuupäev)

 

 

Põllumajandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 43 «Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»
lisa 3

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

KINNITUS

liikmete vastavuse kohta komisjoni määruses (EÜ) nr 1595/2004 sätestatud nõuetele

ANDMED VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTJATE KOHTA1

Jrk nr

Ärinimi

Registrikood

Töötajate arv

Bilansi maht kroonides

Käive kroonides

Kinnitan sõltumatust ning vastavust komisjoni määruses (EÜ) nr 1595/2004 väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta sätestatud nõuetele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku minu isikuandmete töötlemiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

.............................................

............................................

          (Taotleja allkiri)

(Kuupäev)

1 Andmed veergudes 4–6 esitatakse eelmise majandusaasta viimase päeva seisuga. Täidetakse kõikide liikmete kohta. Veerus 7 kinnitab iga tootjaorganisatsiooni liige oma vastavust sätestatud nõuetele.