Teksti suurus:

Turukorralduslike toetuste rakendamisel teabe esitamise ja edastamise ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Turukorralduslike toetuste rakendamisel teabe esitamise ja edastamise ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 14.03.2007 nr 24
RTL 2007, 25, 450
jõustumine 26.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2008RTL 2008, 45, 62408.06.2008

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 1 lõike 3, § 55 lõike 2, § 58 lõike 2, § 60 lõike 2 ja § 61 lõike 2, komisjoni määruse (EÜ) nr 2814/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse andmise kohta (ELT L 326, 22.12.2006, lk 34–38), artikli 6 lõike 1 ja artikli 7 lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 2509/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete turult kõrvaldamisega seotud rahalise hüvitise andmise kohta (EÜT L 289, 16.11.2000, lk 11–15), artikli 8 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kõrvaldamistoetuse ja ülekandetoetuse (edaspidi koos toetus) saamise nõuded, toetuse saamiseks esitatavate andmete ja neid tõendavate dokumentide loetelu, taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning toetuse määramise ja maksmise täpsem kord ning taotluse vorm.

§ 2.   Toetuse saamise nõuded

  (1) Toetust võib taotleda «Kalandusturu korraldamise seaduse» alusel tunnustatud kalandustoodete tootjate ühendus (edaspidi tootjaorganisatsioon).

  (2) Kõrvaldamistoetust võib taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta (EÜT L 17, 21.01.2000, lk 22–52) artiklis 21 sätestatud tegevuse (edaspidi turult kõrvaldamine) eest.

  (3) Ülekandetoetust võib taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 23 sätestatud tegevuse (edaspidi ülekandmine) eest.

  (4) Toetust võib taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 17 lõikes 1 nimetatud toote turult kõrvaldamise ja ülekandmise (edaspidi koos sekkumine) eest.

§ 3.   Sekkumisest teavitamine ning teavitamise viis ja sagedus

  (1) Kui tootjaorganisatsiooni liikme toodangut ei ole õnnestunud müüa vähemalt tootjaorganisatsiooni kehtestatud kõrvaldamishinnaga ning tootjaorganisatsioon ostab oma liikme toodangu kavatsusega sekkuda, teavitab ta hiljemalt 24 tunni jooksul arvates esmakokkuostust Veterinaar- ja Toiduametit (edaspidi VTA) kavandatavast sekkumisest ja esitab kala esmakokkuostukviitungi ärakirja.

  (2) Tootjaorganisatsioon teavitab VTA-d kala töötlemisest kirjalikult viivitamata pärast kala jõudmist töötlemisettevõttesse, aga mitte hiljem kui 40 tunni jooksul esmakokkuostust arvates, esitades järgmised andmed:
  1) tootjaorganisatsiooni nimi;
  2) sekkumisest teavitamise kuupäev;
  3) töötlemisest teavitamise kuupäev;
  4) töötleja nimi ja asukoht;
  5) esmakokkuostukviitungi number;
  6) sekkumise liik;
  7) töötlemismeetod;
  8) kavandatava ladustamisettevõtja nimi ja asukoht.
[RTL 2008, 45, 624 - jõust. 08.06.2008]

  (3) Tootjaorganisatsioon teavitab VTA-d kala müügist kirjalikult hiljemalt kolm päeva enne kala müüki, esitades järgmised andmed:
  1) tootjaorganisatsiooni nimi;
  2) müügist teavitamise kuupäev;
  3) ladustamisettevõtja nimi ja asukoht;
  4) esmakokkuostukviitungi number;
  5) kala esitlusviis;
  6) kala kogus;
  7) kala hind;
  8) kala liik.
[RTL 2008, 45, 624 - jõust. 08.06.2008]

  (4) VTA kontrollib lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud kirjaliku teatega esitatud andmete õigsust ning koostab kontrollakti.

  (5) «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 58 lõikes 1 sätestatud teave edastatakse kirjalikult Põllumajandusministeeriumile (edaspidi ministeerium) ülekandmisele järgneva kalendrikuu jooksul.

  (6) Lõikes 4 sätestatud ametlikult kinnitatud kontrollaktide koopiad edastatakse kirjalikult asjaomasele tootjaorganisatsioonile viie tööpäeva jooksul arvates kontrolli tegemisest ning ministeeriumile pärast asjaomase sekkumispartii müüki.
[RTL 2008, 45, 624 - jõust. 08.06.2008]

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse ministeeriumile lisas 1 toodud vormi kohane taotlus (edaspidi taotlus) ning lisas 2 toodud vormi kohane kinnitus nelja kuu jooksul arvates kalandusaasta lõppemisest.

  (2) Toetuse ettemakse taotlemiseks esitatakse ministeeriumile taotlus ning muud nõutavad dokumendid sekkumisele järgneva kalendrikuu jooksul.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine ja kontrollimine ning toetuse määramine ja maksmine

  (1) Ministeerium kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust kehtestatud nõuetele.

  (2) Ministeerium arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklites 21, 23 ja 24 sätestatud korras.

  (3) Ministeerium arvutab taotlejale makstava toetuse ettemakse suuruse komisjoni määruse (EÜ) nr 2814/2000 I lisas sätestatud korras.

  (4) Ministeerium määrab kõrvaldamistoetuse suuruse ja edastab asjakohase otsuse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) seitsme kuu jooksul arvates kalandusaasta lõppemisest.

  (5) Ministeerium määrab ülekandetoetuse suuruse ning edastab asjakohase otsuse Ametile kahe kuu jooksul arvates taotluse saamisest.

  (6) Ministeerium määrab toetuse ettemakse suuruse ja edastab asjakohase otsuse Ametile kahe kuu jooksul arvates taotluse saamisest.

  (7) Amet maksab toetuse, sealhulgas toetuse ettemakse taotluses märgitud arvelduskontole ühe kuu jooksul arvates lõigetes 4–6 nimetatud otsuse kättesaamisest.

  (8) Amet maksab toetuse ettemakse välja tingimusel, et tootjaorganisatsioon on esitanud Ametile tagatise, mis on 105% ettemakse summast.

§ 6.   Toetuse tagasinõudmine

  Väljamakstud toetus nõutakse tagasi «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 71 lõikes 9 sätestatud alustel ja korras.

§ 7.   Dokumentide säilitamine

  Ministeerium säilitab taotlusi ning nendele lisatud dokumente kümme aastat.

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

/otsingu_soovitused.json