Teksti suurus:

Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.12.2009
Avaldamismärge:

Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus

Vastu võetud 13.06.2006 nr 20
RTL 2006, 49, 893
jõustumine 25.06.2006

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.03.2008 nr 12 (RTL 2008, 29, 427) 14.04.2008 (rakendatakse alates 1.04.2008)

19.05.2008 nr 24 (RTL 2008, 43, 589) 1.06.2008


Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 40 lõike 1, «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 ja «Kriminaalhooldusseaduse» § 5 lõike 3 alusel.

[RTL 2008, 43, 589 − jõust. 1.06.2008]


§ 1. Valitsusasutuse moodustamine

Moodustan valitsusasutuse nimetusega Viru Vangla.

§ 2. Üldsätted


(1) Viru Vangla on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis viib täide vabadusekaotust ja eelvangistust ning korraldab kriminaalhooldust.

[RTL 2008, 43, 589 − jõust. 1.06.2008]

(2) Viru Vangla (edaspidi vangla) on kinnine vangla, milles on avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakond.

(3) Oma ülesannete täitmisel esindab vangla riiki.

(4) Vanglal on oma nimetusega pitsat ning oma eelarve ja pangaarve.

(5) Vangla kulud kaetakse riigieelarvest. Vangla eelarve kinnitab justiitsminister.

(6) Vangla on aruandekohustuslik justiitsministri ees, kes teostab vangla üle teenistuslikku järelevalvet. Vangla tegevust koordineerib justiitsminister või tema määratud isik.

(7) Vangla asub Jõhvi linnas. Vangla postiaadress on Ülesõidu 1, 41536, Jõhvi. Kui vangla osakond ei paikne samas kohas, siis tuuakse selle postiaadress ära osakonna põhimääruses.

[RTL 2008, 43, 589 − jõust. 1.06.2008]
 

§ 3. Vangla ülesanded

Vangla ülesanded on:
1) korraldada kinnipeetavate ja vahistatute kinnipidamine;


11) korraldada kriminaalhooldust;

[RTL 2008, 43, 589 − jõust. 1.06.2008]

2) suunata kinnipeetavad ja kriminaalhooldusalused õiguskuulekale käitumisele;

[RTL 2008, 43, 589 − jõust. 1.06.2008]

3) kavandada kinnipeetava ja kriminaalhooldusaluse karistuse täideviimine;

[RTL 2008, 43, 589 − jõust. 1.06.2008]

4) tagada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervislik eluruum, toit ja riietus;
5) korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervishoiuteenuse osutamine;
6) korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele sotsiaalhoolekanne, huvialategevuse ja raamatukoguteenuse osutamine ning kinnipeetavate ja vahistatute usuliste vajaduste rahuldamine;
7) suunata kinnipeetavaid ja vahistatuid hariduse omandamisele;
8) tagada kinnipeetavate tööhõive;
9) tagada kinnipeetavate vabanemiseelne ettevalmistus;
10) teha kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud edasilükkamatuid menetlustoiminguid;
11) korraldada vanglas jälitustegevust;
12) koguda vangla tegevust kajastavaid statistilisi andmeid ja esitada asjakohaseid aruandeid;
13) majandada vanglale vallata antud riigivara;
14) täita muid vanglale õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 4. Vangla direktor

(1) Vanglat juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist justiitsminister.

(2) Vangla direktor:
1) juhib vahetult üldosakonna, finants-ja majandusosakonna ning oma asetäitjate kaudu vangla teiste osakondade tööd;
2) vastutab vangla tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning tagab vangla ülesannete tulemusliku täitmise, samuti vangla arendamise ja vangla struktuuriüksuste häireteta töö;
3) nimetab ametisse ja vabastab ametist vangla teenistujad;
4) edutab teenistujaid, teostab nende tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet ning kohaldab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
5) tagab vangla teenistujate täiendõppe korraldamise;
6) kohaldab kinnipeetavatele soodustusi ning kinnipeetavatele ja vahistatutele distsiplinaarkaristusi;
7) annab oma pädevuse piires käskkirju ja muid kirjalikke või suulisi korraldusi, mis on täitmiseks kohustuslikud vangla teenistujatele ning kinnipeetavatele ja vahistatutele;
8) esindab vanglat ja annab volitusi vangla esindamiseks, kaasa arvatud kohtus, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti;
9) esitab justiitsministrile ettepanekuid vangla töö korraldamiseks ja vangla eelarveliste vahendite sihipäraseks kasutamiseks;
10) tagab vanglale eraldatud eelarveraha säästliku ja sihipärase kasutamise;
11) vastutab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest;
12) kinnitab vangla iga-aastase tööplaani;
13) täidab muid õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 5. Vangla direktori asetäitjad

(1) Vangla koosseisus on direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal, direktori asetäitja vangistuse alal ja direktori asetäitja noorte vangistuse alal ametikohad.

(2) Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal:


1) juhib vahetult sotsiaalosakonna, meditsiiniosakonna ja kriminaalhooldusosakonna tööd;

[RTL 2008, 43, 589 − jõust. 1.06.2008]


2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
3) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajatele ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ning distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab neis asjades oma arvamuse;
4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid või direktori antud ülesandeid.

(3) Direktori asetäitja vangistuse alal:
1) juhib vahetult arvestusosakonna, avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakonna, julgeolekuosakonna, järelevalveosakonna ning esimese, teise, neljanda ja viienda üksuse tööd;
2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
3) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajatele ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ning distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab neis asjades oma arvamuse;
4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid või direktori antud ülesandeid.

(4) Direktori asetäitja noorte vangistuse alal:

1) juhib vahetult kolmanda üksuse tööd;
2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
3) teeb ettepanekuid talle alluva osakonna juhatajale ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ning distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab neis asjades oma arvamuse;
4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid või direktori antud ülesandeid.

§ 6. Vangla direktori ja vangla direktori asetäitja asendamine

(1) Direktori äraolekul asendab teda direktori asetäitja vangistuse alal, tema äraolekul asetäitja taasühiskonnastamise alal ning tema äraolekul asetäitja noorte vangistuse alal.

[RTL 2008, 29, 427 − jõust. 14.04.2008] − rakendatakse alates 1.04.2008

(2) Direktori asetäitjate äraolekul asendab direktorit tema käskkirjaga määratud teenistuja.

(3) Direktori asetäitjate äraolekul asendavad neid direktori käskkirjaga määratud teenistujad.

§ 7. Vangla struktuuriüksused

(1) Vangla struktuuri kuuluvad osakonnad, talitused ja üksused. Osakonnal, talitusel ja üksusel puuduvad täitevvõimu volitused.

[RTL 2008, 43, 589 − jõust. 1.06.2008]


(2) Vangla osakonnad ja üksused on:
1) arvestusosakond;
2) avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakond;
3) julgeolekuosakond;
4) järelevalveosakond;
5) finants-ja majandusosakond;
6) meditsiiniosakond;
7) sotsiaalosakond;
8) esimene üksus;
9) teine üksus;
10) kolmas üksus;
11) neljas üksus;
12) viies üksus;
13) üldosakond;

14) kriminaalhooldusosakond.

[RTL 2008, 43, 589 − jõust. 1.06.2008]

§ 71. Kriminaalhooldusosakonna asukoht ja jagunemine

Viru Vangla kriminaalhooldusosakond, asukohaga Jõhvi linn, jaguneb järgmiste nimetuste ja asukohtadega talitusteks:
1) Jõhvi talitus – Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve;
2) Narva talitus – Narva, Sillamäe;
3) Rakvere talitus – Rakvere, Pajusti, Tapa, Väike-Maarja.

[RTL 2008, 43, 589 − jõust. 1.06.2008]

§ 72. Kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond

Viru Vangla kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond on Ida-Viru Maakond ja Lääne-Viru Maakond.

[RTL 2008, 43, 589 − jõust. 1.06.2008]

§ 8. Arvestusosakond

Arvestusosakonna põhiülesanded on pidada kinnipeetavate ja vahistatute statistilist arvestust, pidada kinnipeetavate ja vahistatute isiklikke toimikuid ning järgida kinnipidamistähtaegu.


§ 9. Avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakond

Avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakonna põhiülesanne on korraldada avavangistuse ning töötavate kinnipeetavate vangistuse täideviimist.

[RTL 2008, 29, 427 − jõust. 14.04.2008] − rakendatakse alates 1.04.2008

§ 10. Julgeolekuosakond

Julgeolekuosakonna põhiülesanded on ennetada ja avastada õiguserikkumisi, teha seaduses sätestatud edasilükkamatuid menetlustoiminguid ning korraldada jälitustegevust.


§ 101. Järelevalveosakond

Järelevalveosakonna põhiülesanne on korraldada vangla valvet ning kinnipeetavate ja vahistatute järelevalvet.

[RTL 2008, 29, 427 − jõust. 14.04.2008] − rakendatakse alates 1.04.2008


§ 11. Finants- ja majandusosakond

Finants- ja majandusosakonna põhiülesanded on koostada vangla eelarve ning kontrollida ja analüüsida selle täitmist, samuti korraldada vangla raamatupidamist, hoolitseda kinnipeetavate ja vahistatute eluruumide ja toitlustamise nõuetekohasuses eest, korraldada kinnipeetavate tööhõivet, varustada vanglat toiduainete, vormiriietuse ja olmeesemetega, korraldada vangla transporditeenindust, säästlikku majandamist ning vangla ehitiste hooldamist ja remontimist.

§ 12. Meditsiiniosakond

Meditsiiniosakonna põhiülesanne on korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervishoiuteenuse osutamist.

§ 13. [Kehtetu − RTL 2008, 29, 427 − jõust. 14.04.2008] − rakendatakse alates 1.04.2008


§ 14. Sotsiaalosakond

Sotsiaalosakonna põhiülesanded on korraldada kinnipeetavate ja vahistatute sotsiaalhoolekannet, sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist, usuliste vajaduste rahuldamist, huvialategevust, raamatukoguteenuse osutamist ning suunata kinnipeetavaid ja vahistatuid hariduse omandamisele.


§ 141. Esimene üksus

Esimese üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate ja vahistatute vanglasse vastuvõttu ning kartserisse ja eraldatud lukustatud kambrisse paigutatud kinnipeetavate ja vahistatute järelevalvet ning vangistuse täideviimist.

[RTL 2008, 29, 427 − jõust. 14.04.2008] − rakendatakse alates 1.04.2008


§ 142. Teine üksus

Teise üksuse põhiülesanne on korraldada pidevat tugevdatud järelevalvet vajavate kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist.

[RTL 2008, 29, 427 − jõust. 14.04.2008] − rakendatakse alates 1.04.2008

§ 143. Kolmas üksus

Kolmanda üksuse põhiülesanne on korraldada alaealiste vahistatute ning alaealiste ja noorte süüdimõistetute järelevalvet ja vangistuse täideviimist.

[RTL 2008, 29, 427 − jõust. 14.04.2008] − rakendatakse alates 1.04.2008

§ 144. Neljas üksus

Neljanda üksuse põhiülesanne on korraldada vahistatute järelevalvet.

[RTL 2008, 29, 427 − jõust. 14.04.2008] − rakendatakse alates 1.04.2008

§ 145. Viies üksus

Viienda üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate vangistuse täideviimist.

[RTL 2008, 29, 427 − jõust. 14.04.2008] − rakendatakse alates 1.04.2008


§ 15.
[Kehtetu − RTL 2008, 29, 427 − jõust. 14.04.2008] − rakendatakse alates 1.04.2008

§ 16. Üldosakond

Üldosakonna põhiülesanded on korraldada vangla asjaajamist ja dokumentide säilitamist, tagada vanglas koostatavate dokumentide juriidiline korrektsus, korraldada personaliotsinguid, tagada vangla koosseisu komplekteeritus, vangla teenistujate teenistussuhete vormistamine, korraldada vangla teenistujate väljaõppe, täiendõppe, koolituse ja atesteerimise korraldamist.

§ 161. Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusosakonna põhiülesanded on valvata kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda hoiduma kuritegude toimepanemisest.

[RTL 2008, 43, 589 − jõust. 1.06.2008]

§ 17. Osakonnajuhataja

(1) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes tagab osakonna ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise.

(2) Osakonnajuhataja:
1) jaotab ülesandeid talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
2) valvab osakonna teenistujate teenistuskohustuste täitmise järele;
3) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid;
4) annab aru osakonna tegevusest;
5) esindab osakonda ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
6) teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid osakonna koosseisu ja töökorralduse, osakonna teenistujate palkade ja toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamiste kohta;
7) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
8) taotleb osakonna teenistujatele täiendusõppe korraldamist;
9) täidab muid osakonna põhimäärusega pandud või vahetu ülemuse antud ülesandeid.

§ 18. Osakonna põhimäärus

Osakonna täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus ning osakonnajuhataja asendamine sätestatakse osakonna põhimäärusega, mille kinnitab vangla direktor oma käskkirjaga.

§ 19. Vangla sümboolika

(1) Vanglal on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «VIRU VANGLA».

(2) Vangla kasutab vanglate lippu ja vanglate vappi õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras.

(3) Vanglate vapi kujutist kasutatakse vangla kirja-, üld- ja käskkirjaplangil ning uksesildil.

/otsingu_soovitused.json