Teksti suurus:

Kaevandamisseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 22, 148

Kaevandamisseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.05.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. mai 2008. a otsusega nr 285

I. Kaevandamisseaduses (RT I 2003, 20, 118; 2007, 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 3:

1) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) puistangute moodustamine, kaevandatud ala või puistangute korrastamine (rekultiveerimine).»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kaevandus on maavara kaevandamisega seonduv tootmisüksus, mis koosneb maavara kaevandamiseks vajalikest rajatistest või hoonetest. Kaevandused jagunevad pealmaakaevandusteks ehk karjäärideks ja allmaakaevandusteks.»

§ 2. Paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töid mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis õiguspäraselt tegeva ja seal registreeritud ettevõtja suhtes ei kohaldata vastutava spetsialisti olemasolu nõuet.»

§ 3. Paragrahvi 15:

1) lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Enamohtlike tegevusalade kohta projekti koostamisega tegeleva ettevõtja vastutaval spetsialistil peab olema tegevusalale vastav ettevalmistus ja vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus ulatuses, mis tagab nõuetekohase projekti koostamise.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud vastutava spetsialisti nõuetele vastavust peab olema hinnanud ja tõendanud käesoleva seaduse §-s 18 nimetatud isik või peab vastutav spetsialist omama kutsetunnistust kutseseaduse tähenduses, mis võimaldab tal juhendada teiste tööd ja vastutada selle eest.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui isik on välisriigis omandanud nõutaval tasemel kutsekvalifikatsiooni välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse tähenduses, kohaldatakse selle tunnustamisele välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadust.»

§ 4. Paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigist Eestisse ajutiselt kaevandamisega, kaeveõõne teisese kasutamisega või projekti koostamisega tegelema asuv ettevõtja esitab registreerimistaotluse, milles peavad sisalduma:
1) nimi, aadress ja muud kontaktandmed asukohariigis ja Eestis, registrikood või isikukood;
2) ajavahemik, mille jooksul ta soovib Eestis tegutseda, ning kaevandamise või kaeveõõne teisese kasutamise puhul objekti nimetus ja asukoht;
3) tegevusala (kaevandamine, kaeveõõne teisene kasutamine või projektide koostamine), millel ta soovib tegutseda;
4) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ettevõtja päritoluriigis on lõike 4 punktis 3 nimetatud tegevusaladel tegutsemine reguleeritud ja nende tööde tegemise õiguse kohta väljastatakse ettevõtjale tegevusluba või on kehtestatud muu nõue (registreering), lisab ettevõtja registreerimistaotlusele päritoluriigis nimetatud õiguse väljastaja kinnitatud koopia. Kui päritoluriigis ei ole nimetatud tegevusaladel tegutsemine reguleeritud, lisab ettevõtja registreerimistaotlusele Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi pädeva asutuse kinnituse, et ta on ühes või mitmes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis neid töid teinud vähemalt kaks aastat viimase kümne aasta jooksul.»

§ 5. Paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 20 lõike 2 punktides 2–4 ja 6 ning lõigetes 3 ja 4 nimetatud andmed, §-s 28 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.»

§ 6. Paragrahvi 35 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kutset omistava organi või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja puudumise korral täidab vastutava spetsialisti pädevuse hindamisega seonduvaid ülesandeid Tehnilise Järelevalve Amet. Ameti poolt tehtavate isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise toimingute (pädevustunnistuse väljastamine ja selle pikendamine) eest tasutakse riigilõivu.»

II. § 7. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json