Teksti suurus:

Surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 22, 149

Surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.05.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. mai 2008. a otsusega nr 286

I. Surveseadme ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 309; 2007, 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/23/EÜ surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 181, 9.07.1997, lk 1–55); nõukogu direktiiv 87/404/EMÜ lihtsaid surveanumaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 220, 8.08.1987, lk 48–59), viimati muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ (EÜT L 220, 30.08.1993, lk 1–22); nõukogu direktiiv 75/324/EMÜ aerosoolidispensereid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 9.06.1975, lk 40–47), viimati muudetud direktiiviga 2008/47/EÜ (ELT L 96, 9.04.2008, lk 15–28); nõukogu direktiiv 1999/36/EÜ transporditavate surveseadmete kohta (EÜT L 138, 1.06.1999, lk 20–56), viimati muudetud direktiiviga 2002/50/EÜ (EÜT L 149, 7.06.2002, lk 28).»

§ 2. Paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Surveseadme tootja ja levitaja kohustustele ning turujärelevalvele kohaldatakse toote ja teenuse ohutuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 3. Paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Surveseade tuleb kavandada, projekteerida, valmistada, ladustada, paigaldada, täita ja ümber ehitada ning seda tuleb remontida, hooldada, vedada ja kontrollida nii, et see ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise korral ei ohustaks inimest, vara ega keskkonda.

(2) Nõuded surveseadmele ning selle valmistamisele ja täitmisele, samuti nõuded teabega varustamisele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 4. Paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis» sõnadega «Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis».

§ 5. Paragrahvi 11 lõike 1 viimases lauses asendatakse sõna «inspekteerimisasutus» sõnaga «asutus».

§ 6. Paragrahvi 16:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Registreeritavaks surveseadmeks ei loeta III liigi surveseadet. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tehnilistele kriteeriumitele vastava III liigi surveseadme, välja arvatud gaasiballooni paigaldamisele, remondile ja ümberehitamisele kohaldatakse surveseadmetöödele esitatavaid nõudeid.»;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui registreeritav surveseade sisaldub küttegaasipaigaldises küttegaasi ohutuse seaduse mõistes, ei kohaldata sellise surveseadme suhtes käesoleva seaduse 4. ja 5. peatükist tulenevaid nõudeid.»

§ 7. Paragrahvi 20 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Surveseadme kasutamise järelevaataja vastavus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud korras.»

§ 8. Paragrahvi 23 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis surveseadmetöid õiguspäraselt tegeva ja seal registreeritud ettevõtja suhtes ei kohaldata surveseadmetöid juhtiva isiku olemasolu nõuet.»

§ 9. Paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Surveseadmetöid juhtiva isiku vastavus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud korras.»

§ 10. Paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 30. Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

(1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja hindab surveseadme kasutamise järelevaataja ja surveseadmetöid juhtiva isiku nõuetele vastavust ning tõendab seda pädevustunnistuse andmisega.

(2) Pädevustunnistus antakse, kui isiku erialane ettevalmistus ja töökogemus vastavad käesolevast seadusest tulenevatele nõuetele ning isik sooritab pädevuseksami positiivselt.

(3) Isik, kellele pädevustunnistus on antud, peab võimaldama isiku nõuetele vastavuse hindajal ja tõendajal kontrollida enda jätkuvat vastavust nõuetele.

(4) Kui käesoleva paragrahvi alusel teostatava kontrolli käigus tuvastatakse isiku mittevastavus nõuetele, võib isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja asjaolude kaalukust arvestades pädevustunnistuse kehtetuks tunnistada või sellel märgitud pädevuse ulatust piirata.

(5) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tunnistab pädevustunnistuse kehtetuks, kui:
1) tuvastatakse, et pädevustunnistus on saadud seoses pettuse, võltsingu või ebaõigete andmete esitamisega;
2) vastavalt käesoleva seaduse § 39 lõikele 2 on pädevustunnistuse kehtivus peatatud ning isik ei ole oma pädevuse uuesti hindamiseks sooritanud pädevuseksamit kolme kuu jooksul pädevustunnistuse kehtivuse peatamise tähtaja lõppemisest arvates;
3) pädevuse uuesti hindamisel selgub isiku mittevastavus pädevustunnistuse saamise eelduseks olevatele nõuetele;
4) isik ei ole isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja kontrolli käigus esitatud nõudeid täitnud kolme kuu jooksul nende esitamisest arvates.

(6) Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise ning välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 11. Seadust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

« § 301. Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamine

(1) Kui isik, kes soovib töötada surveseadme kasutamise järelevaatajana või surveseadmetöid juhtiva isikuna, on omandanud pädevuse välisriigis, ei kohaldata tema suhtes käesoleva seaduse § 30 nõudeid.

(2) Välisriigis omandatud pädevuse vastavust käesoleva seaduse nõuetele hindab ja tõendab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide alusel, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(3) Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise eest riigilõivu ei tasuta. Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise eest tasutakse isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale vastavalt tema hinnakirjale.

(4) Välisriik käesoleva paragrahvi tähenduses on välisriik välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse tähenduses.»

§ 12. Paragrahvi 31:

1) lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) tagama isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise teenuse ning välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise teenuse kõigile taotlejatele.»;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise teenuse ning välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise teenuse hinnad peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et kataksid nende teenustega seotud põhjendatud kulutused ja tagaksid isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale mõistliku kasumi.»

§ 13. Paragrahvi 32 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Muust Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigist Eestisse surveseadmetöid tegema asuv ettevõtja esitab järgmiste andmetega registreerimistaotluse:
1) ettevõtja nimi, kontaktandmed päritoluriigis ja Eestis, registrikood või isikukood;
2) ajavahemik, mille jooksul surveseadmetöid tehakse, ja kui surveseadmetööde tegemine seondub konkreetse objektiga, siis selgitused objekti asukoha kohta;
3) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(22) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud ettevõtja päritoluriigis on surveseadmetööde tegemine reguleeritud ja nende tööde tegemise õiguse kohta väljastatakse ettevõtjale tegevusluba või on kehtestatud muu nõue (registreering), lisab ettevõtja registreerimistaotlusele päritoluriigis nimetatud õiguse väljastaja poolt kinnitatud koopia. Kui päritoluriigis ei ole surveseadmetööde tegemine reguleeritud, lisab ettevõtja registreerimistaotlusele välisriigi pädeva asutuse kinnituse, et ta on ühes või mitmes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis neid töid teinud vähemalt kaks aastat viimase kümne aasta jooksul.»

§ 14. Paragrahvi 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 32 lõike 2 punktides 2–5 ja lõike 21 punktis 2 nimetatud andmed, §-s 41 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.»

§ 15. Paragrahvi 39 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kui riikliku järelevalve käigus tuvastatakse, et surveseadme kasutamise järelevaataja või surveseadmetöid juhtiv isik ei ole järginud tema tegevuse suhtes kohaldatavaid nõudeid ja on sellega põhjustanud ohu inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale, võib ameti peadirektor või tema volitatud ametiisik sõltuvalt rikkumise raskusest ja lisaks muude käesolevast seadusest tulenevate sanktsioonide rakendamisele peatada oma otsusega surveseadme kasutamise järelevaataja või surveseadmetöid juhtiva isiku pädevustunnistuse kehtivuse kuni aastaks. Pädevustunnistuse kehtivuse taastamiseks tuleb sooritada uus pädevuseksam.»

§ 16. Paragrahvi 41 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ameti peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha otsus:
1) käesoleva seaduse § 39 lõikes 2 nimetatud juhul surveseadme kasutamise järelevaataja või surveseadmetöid juhtiva isiku pädevustunnistuse peatamise kohta;
2) registreeritud ettevõtja registrist kustutamise kohta ettekirjutuse korduvalt täitmata jätmise korral või kui ettevõtja ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele või kui ettevõtja on toime pannud süüteo, millega on põhjustatud oht inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale.»

§ 17. Paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Surveseadmetööde tegemise nõuete rikkumise või surveseadmetöid juhtiva isiku kohustuste täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

II. Küttegaasi ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 311; 2007, 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

§ 18. Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Nõukogu direktiiv 90/396/EMÜ küttegaasiseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 196, 26.07.1990, lk 15–29), viimati muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ (EÜT L 220, 30.08.1993, lk 1–22).»

§ 19. Paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesolevat seadust kohaldatakse küttegaasipaigaldisele ka siis, kui küttegaasipaigaldise kaudu edastatavat või selles kasutatavat gaasi ei kasutata kütusena.

(7) Küttegaasiseadme ja selle abiseadme tootja ja levitaja kohustustele ning turujärelevalvele kohaldatakse toote ja teenuse ohutuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 20. Paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Gaasipaigaldis, mis on ühendatud vedelgaasiballooniga ja mille redutseeritud töörõhk on kuni 0,1 baari (kaasa arvatud), on A-kategooria gaasipaigaldis, kui:
1) vedelgaasiballoon ühendatakse vahetult rõhuregulaatoriga või
2) kuni kahe ballooni (kokku kuni 100 kg vedelgaasi) ühendamiseks kasutatakse ümberlülitusseadet koos rõhuregulaatoriga.»

§ 21. Paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Nõuded gaasipaigaldisele ja gaasiseadme paigaldamisele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 22. Paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Gaasipaigaldise kaitsevööndis on gaasipaigaldise omanikul õigus teha vajalikke gaasipaigaldise hooldus- ja remonttöid ning paigaldada gaasipaigaldise tähiseid.»

§ 23. Paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja vastavus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud korras.»

§ 24. Paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis gaasipaigaldist õiguspäraselt ehitava ja seal registreeritud ettevõtja suhtes ei kohaldata gaasitöid juhtiva isiku olemasolu nõuet.»

§ 25. Paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis gaasitöid õiguspäraselt tegeva ja seal registreeritud ettevõtja suhtes ei kohaldata gaasitöid juhtiva isiku olemasolu nõuet.»

§ 26. Paragrahvi 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Gaasitöid juhtiva isiku vastavus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud korras.»

§ 27. Paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

(1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja hindab gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja, gaasitöid juhtiva isiku ja käesoleva seaduse §-s 161 nimetatud juhul gaasipaigaldise püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavust ning tõendab seda pädevustunnistuse andmisega.

(2) Pädevustunnistus antakse, kui isiku erialane ettevalmistus ja töökogemus vastavad käesolevast seadusest tulenevatele nõuetele ning isik sooritab pädevuseksami positiivselt.

(3) Isik, kellele pädevustunnistus on antud, peab võimaldama isiku nõuetele vastavuse hindajal ja tõendajal kontrollida enda jätkuvat vastavust nõuetele.

(4) Kui käesoleva paragrahvi alusel teostatava kontrolli käigus tuvastatakse isiku mittevastavus nõuetele, võib isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja asjaolude kaalukust arvestades pädevustunnistuse kehtetuks tunnistada või sellel märgitud pädevuse ulatust piirata.

(5) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tunnistab pädevustunnistuse kehtetuks, kui:
1) tuvastatakse, et pädevustunnistus on saadud seoses pettuse, võltsingu või ebaõigete andmete esitamisega;
2) vastavalt käesoleva seaduse § 29 lõikele 2 on pädevustunnistuse kehtivus peatatud ning isik ei ole oma pädevuse uuesti hindamiseks sooritanud pädevuseksamit kolme kuu jooksul pädevustunnistuse kehtivuse peatamise tähtaja lõppemisest arvates;
3) pädevuse uuesti hindamisel selgub isiku mittevastavus pädevustunnistuse saamise eelduseks olevatele nõuetele;
4) isik ei ole isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja poolt kontrolli käigus esitatud nõudeid täitnud kolme kuu jooksul nende esitamisest arvates.

(6) Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise ning välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 28. Seadust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

« § 201. Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamine

(1) Kui isik, kes soovib töötada gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajana, gaasitöid juhtiva isikuna või käesoleva seaduse §-s 161 nimetatud juhul gaasipaigaldise püsiliiteid tegeva isikuna, on omandanud pädevuse välisriigis, ei kohaldata tema suhtes käesoleva seaduse § 20 nõudeid.

(2) Välisriigis omandatud pädevuse vastavust käesoleva seaduse nõuetele hindab ja tõendab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide alusel, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(3) Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise eest riigilõivu ei tasuta. Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise eest tasutakse isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale vastavalt tema hinnakirjale.

(4) Välisriik käesoleva paragrahvi tähenduses on välisriik välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse tähenduses.»

§ 29. Paragrahvi 21:

1) lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) tagama isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise teenuse ning välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise teenuse kõigile taotlejatele.»;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise teenuse ning välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise teenuse hinnad peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et kataksid nende teenustega seotud põhjendatud kulutused ja tagaksid isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale mõistliku kasumi.»

§ 30. Paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Muust Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigist Eestisse gaasipaigaldist ehitama või gaasitöid tegema asuv ettevõtja esitab järgmiste andmetega registreerimistaotluse:
1) ettevõtja nimi, kontaktandmed päritoluriigis ja Eestis, registrikood või isikukood;
2) ajavahemik, mille jooksul gaasipaigaldist ehitatakse või gaasitöid tehakse, ja kui gaasipaigaldise ehitamine või gaasitööde tegemine seondub konkreetse objektiga, siis selgitused objekti asukoha kohta;
3) täpsustatud andmed tegevusala kohta, millel tegutsemist ta taotleb (kas gaasipaigaldise ehitamine või gaasitööde tegemine);
4) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(22) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud ettevõtja päritoluriigis on gaasitööde tegemine või gaasipaigaldise ehitamine reguleeritud ja nende tööde tegemise õiguse kohta väljastatakse ettevõtjale tegevusluba või on kehtestatud muu nõue (registreering), lisab ettevõtja registreerimistaotlusele päritoluriigis nimetatud õiguse väljastaja poolt kinnitatud koopia. Kui päritoluriigis ei ole nimetatud tegevusaladel tegutsemine reguleeritud, lisab ettevõtja registreerimistaotlusele välisriigi pädeva asutuse kinnituse, et ta on ühes või mitmes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis neid töid teinud vähemalt kaks aastat viimase kümne aasta jooksul.»

§ 31. Paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 22 lõike 2 punktides 2–5 ning lõike 21 punktides 2 ja 3 nimetatud andmed, §-s 31 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.»

§ 32. Paragrahvi 29 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kui riikliku järelevalve käigus tuvastatakse, et gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja, gaasitöid juhtiv isik või käesoleva seaduse §-s 161 nimetatud juhul gaasipaigaldise püsiliiteid tegev isik ei ole järginud tema tegevuse suhtes kohaldatavaid nõudeid ja on sellega põhjustanud ohu inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale, võib ameti peadirektor või tema volitatud ametiisik sõltuvalt rikkumise raskusest ja lisaks muude käesolevast seadusest tulenevate sanktsioonide rakendamisele peatada oma otsusega gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja, gaasitöid juhtiva isiku või gaasipaigaldise püsiliiteid tegeva isiku pädevustunnistuse kehtivuse kuni aastaks. Pädevustunnistuse kehtivuse taastamiseks tuleb sooritada uus pädevuseksam.»

§ 33. Paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ameti peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha otsus:
1) käesoleva seaduse § 29 lõikes 2 nimetatud juhul gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja, gaasitöid juhtiva isiku või käesoleva seaduse §-s 161 nimetatud juhul gaasipaigaldise püsiliiteid tegeva isiku pädevustunnistuse peatamise kohta;
2) registreeritud ettevõtja registrist kustutamise kohta ettekirjutuse korduvalt täitmata jätmise korral või kui ettevõtja ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele või kui ettevõtja on toime pannud süüteo, millega on põhjustatud oht inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale.»

§ 34. Seadust täiendatakse §-dega 371 ja 372 järgmises sõnastuses:

« § 371. Gaasitöid juhtiva isiku kohustuste täitmata jätmine

Gaasitöid juhtiva isiku kohustuste täitmata jätmise eest, kui sellega põhjustati oht inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 372. Gaasipaigaldise kaitsevööndis kehtestatud piirangute rikkumine

(1) Gaasipaigaldise kaitsevööndis kehtestatud piirangute rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

III. Masina ohutuse seaduses (RT I 2002, 99, 580; 2007, 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

§ 35. Seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/37/EÜ masinaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 207, 23.07.1998, lk 1–46), viimati muudetud direktiiviga 98/79/EÜ (EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1–37); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 162, 3.07.2000, lk 1–78), viimati muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ (ELT L 344, 27.12.2005, lk 44–46); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/9/EÜ plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.04.1994, lk 1–29).»

§ 36. Paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Masina, välitingimustes kasutatava seadme, ohutusseadise, potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatava seadme, kaitsesüsteemi, komponendi ja tarviku tootja ja levitaja kohustustele ning turujärelevalvele kohaldatakse toote ja teenuse ohutuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 37. Paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud masinale, selle vastavushindamisele, turule laskmisele, kasutusele võtmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded.»

§ 38. Paragrahvi 61 lõikes 2 asendatakse sõnad «Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis» sõnadega «Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis».

§ 39. Paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Masina kasutamise järelevaataja vastavus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud korras.»

§ 40. Paragrahvi 16 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks.

§ 41. Paragrahvi 21 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis masinatöid õiguspäraselt tegeva ja seal registreeritud ettevõtja suhtes ei kohaldata masinatöid juhtiva isiku olemasolu nõuet.»

§ 42. Paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Masinatöid juhtiva isiku vastavus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud korras.»

§ 43. Paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Pärast masinatööde lõpetamist vormistab masinatöid juhtiv isik akti teostatud masinatööde kohta ning edastab selle masina omanikule. Aktis kinnitab masinatöid juhtiv isik, et masinatööd on teostatud vastavalt projektile ja masin vastab kehtestatud nõuetele. Aktile kirjutab alla masinatöid juhtiv isik.»

§ 44. Paragrahv 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 26. Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

(1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja hindab masina kasutamise järelevaataja ja masinatöid juhtiva isiku nõuetele vastavust ning tõendab seda pädevustunnistuse andmisega.

(2) Pädevustunnistus antakse, kui isiku erialane ettevalmistus ja töökogemus vastavad käesolevast seadusest tulenevatele nõuetele ning isik sooritab pädevuseksami positiivselt.

(3) Isik, kellele pädevustunnistus on antud, peab võimaldama isiku nõuetele vastavuse hindajal ja tõendajal kontrollida enda jätkuvat vastavust nõuetele.

(4) Kui käesoleva paragrahvi alusel teostatava kontrolli käigus tuvastatakse isiku mittevastavus nõuetele, võib isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja asjaolude kaalukust arvestades pädevustunnistuse kehtetuks tunnistada või sellel märgitud pädevuse ulatust piirata.

(5) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tunnistab pädevustunnistuse kehtetuks, kui:
1) tuvastatakse, et pädevustunnistus on saadud seoses pettuse, võltsingu või ebaõigete andmete esitamisega;
2) vastavalt käesoleva seaduse § 35 lõikele 2 on pädevustunnistuse kehtivus peatatud ning isik ei ole oma pädevuse uuesti hindamiseks sooritanud pädevuseksamit kolme kuu jooksul pädevustunnistuse kehtivuse peatamise tähtaja lõppemisest arvates;
3) pädevuse uuesti hindamisel selgub isiku mittevastavus pädevustunnistuse saamise eelduseks olevatele nõuetele;
4) isik ei ole isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja poolt kontrolli käigus esitatud nõudeid täitnud kolme kuu jooksul nende esitamisest arvates.

(6) Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise ning välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 45. Seadust täiendatakse §-ga 261 järgmises sõnastuses:

« § 261. Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamine

(1) Kui isik, kes soovib töötada masina kasutamise järelevaatajana, masinatöid juhtiva isikuna või masina käitajana, on omandanud pädevuse välisriigis, ei kohaldata tema suhtes käesoleva seaduse § 26 nõudeid.

(2) Välisriigis omandatud pädevuse vastavust käesoleva seaduse nõuetele hindab ja tõendab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide alusel, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(3) Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise eest riigilõivu ei tasuta. Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise eest tasutakse isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale vastavalt tema hinnakirjale.

(4) Välisriik käesoleva paragrahvi tähenduses on välisriik välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse tähenduses.»

§ 46. Paragrahvi 27:

1) lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) tagama isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise teenuse ning välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise teenuse kõigile taotlejatele.»;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise teenuse ning välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise teenuse hinnad peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et kataksid nende teenustega seotud põhjendatud kulutused ja tagaksid isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale mõistliku kasumi.»

§ 47. Paragrahvi 28 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Muust Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigist Eestisse masinatöid tegema asuv ettevõtja esitab järgmiste andmetega registreerimistaotluse:
1) ettevõtja nimi, kontaktandmed päritoluriigis ja Eestis, registrikood või isikukood;
2) ajavahemik, mille jooksul masinatöid tehakse, ja kui masinatööde tegemine seondub konkreetse objektiga, siis selgitused objekti asukoha kohta;
3) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(22) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud ettevõtja päritoluriigis on masinatööde tegemine reguleeritud ja nende tööde tegemise õiguse kohta väljastatakse ettevõtjale tegevusluba või on kehtestatud muu nõue (registreering), lisab ettevõtja registreerimistaotlusele päritoluriigis nimetatud õiguse väljastaja poolt kinnitatud koopia. Kui päritoluriigis ei ole masinatööde tegemine reguleeritud, lisab ettevõtja registreerimistaotlusele välisriigi pädeva asutuse kinnituse, et ta on ühes või mitmes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis neid töid teinud vähemalt kaks aastat viimase kümne aasta jooksul.»

§ 48. Paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 28 lõike 2 punktides 2–5 ja lõike 21 punktis 2 nimetatud andmed, §-s 37 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.»

§ 49. Paragrahvi 35 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kui riikliku järelevalve käigus tuvastatakse, et masina kasutamise järelevaataja või masinatöid juhtiv isik ei ole järginud tema tegevuse suhtes kohaldatavaid nõudeid ja on sellega põhjustanud ohu inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale, võib ameti peadirektor või tema volitatud ametiisik sõltuvalt rikkumise raskusest ja lisaks muude käesolevast seadusest tulenevate sanktsioonide rakendamisele peatada oma otsusega masina kasutamise järelevaataja või masinatöid juhtiva isiku pädevustunnistuse kehtivuse kuni aastaks. Pädevustunnistuse kehtivuse taastamiseks tuleb sooritada uus pädevuseksam.»

§ 50. Paragrahvi 37 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ameti peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha otsus:
1) käesoleva seaduse § 35 lõikes 2 nimetatud juhul masina kasutamise järelevaataja või masinatöid juhtiva isiku pädevustunnistuse peatamise kohta;
2) registreeritud ettevõtja registrist kustutamise kohta ettekirjutuse korduvalt täitmata jätmise korral või kui ettevõtja ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele või kui ettevõtja on toime pannud süüteo, millega on põhjustatud oht inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale.»

§ 51. Seadust täiendatakse §-ga 431 järgmises sõnastuses:

« § 431. Masinatöid juhtiva isiku kohustuste täitmata jätmine

Masinatöid juhtiva isiku kohustuste täitmata jätmise eest, kui sellega põhjustati oht inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

IV. Lifti ja köistee ohutuse seaduses (RT I 2002, 50, 312; 2007, 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

§ 52. Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/16/EÜ lifte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 213, 7.09.1995, lk 1–31), viimati muudetud direktiiviga 2006/42/EÜ (ELT L 157, 9.06.2006, lk 24–86); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/9/EÜ reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta (EÜT L 106, 3.05.2000, lk 21–48).»

§ 53. Paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Lifti ja selle ohutusseadise ning köistee, selle alamsüsteemi ja ohutusseadise tootja ning levitaja kohustustele ning turujärelevalvele kohaldatakse toote ja teenuse ohutuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 54. Paragrahvi 13:

1) lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) olema sõlminud kirjaliku kokkuleppe käesoleva seaduse §-s 14 sätestatud kasutamise järelevaataja kohustuste täitmiseks, välja arvatud juhul, kui tõsteseadme füüsilisest isikust omanik on ise kasutamise järelevaataja;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) teatama registreeritava tõsteseadme andmete muutumisest tehnilise kontrolli teostajale kümne tööpäeva jooksul andmete muutumise päevast arvates.»

§ 55. Paragrahvi 14:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kasutamise järelevaataja vastavus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud korras.»;

2) lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) tõsteseadme kasutamine toimuks käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt ning et tõsteseadme ümberehitamist, remonti ja tehnohooldust teeks pädev isik;».

§ 56. Paragrahvi 15:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Tõsteseadme registreerimine ja registreeringuandmete muutmine»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Tehnilise kontrolli teostaja peab kümne tööpäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktis 7 nimetatud teate saamist teavitama Tehnilise Järelevalve Ametit elektrooniliselt tõsteseadme andmete muutumisest.»;

3) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tõsteseadme registreerib ja registreeringuandmeid muudab tehnilise kontrolli teostaja Tehnilise Järelevalve Ameti andmekogus.»

§ 57. Paragrahvi 16 lõiget 6 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis tõsteseadmetöid õiguspäraselt tegeva ja seal registreeritud ettevõtja suhtes ei kohaldata tõsteseadmetöid juhtiva isiku olemasolu nõuet.»

§ 58. Paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tõsteseadmetöid juhtiva isiku vastavus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud korras.»

§ 59. Paragrahvi 18 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) enne tõsteseadme kasutusele võtmist, kui seda pole kasutatud eelnenud 12 kuu jooksul;».

§ 60. Paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 20. Isiku nõutele vastavuse hindamine ja tõendamine (õ) 4.06.2008 10:50

(1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja hindab kasutamise järelevaataja ja tõsteseadmetöid juhtiva isiku nõuetele vastavust ning tõendab seda pädevustunnistuse andmisega.

(2) Pädevustunnistus antakse, kui isiku erialane ettevalmistus ja töökogemus vastavad käesolevast seadusest tulenevatele nõuetele ning isik sooritab pädevuseksami positiivselt.

(3) Isik, kellele pädevustunnistus on antud, peab võimaldama isiku nõuetele vastavuse hindajal ja tõendajal kontrollida enda jätkuvat vastavust sätestatud nõuetele.

(4) Kui käesoleva paragrahvi alusel teostatava kontrolli käigus tuvastatakse isiku mittevastavus nõuetele, võib isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja asjaolude kaalukust arvestades pädevustunnistuse kehtetuks tunnistada või sellel märgitud pädevuse ulatust piirata.

(5) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tunnistab pädevustunnistuse kehtetuks, kui:
1) tuvastatakse, et pädevustunnistus on saadud seoses pettuse, võltsingu või ebaõigete andmete esitamisega;
2) vastavalt käesoleva seaduse § 29 lõikele 2 on pädevustunnistuse kehtivus peatatud ning isik ei ole oma pädevuse uuesti hindamiseks sooritanud pädevuseksamit kolme kuu jooksul pädevustunnistuse kehtivuse peatamise tähtaja lõppemisest arvates;
3) pädevuse uuesti hindamisel selgub isiku mittevastavus pädevustunnistuse saamise eelduseks olevatele nõuetele;
4) isik ei ole isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja poolt kontrolli käigus esitatud nõudeid täitnud kolme kuu jooksul nende esitamisest arvates.

(6) Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise ning välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 61. Seadust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

« § 201. Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamine

(1) Kui isik, kes soovib töötada kasutamise järelevaatajana või tõsteseadmetöid juhtiva isikuna, on omandanud pädevuse välisriigis, ei kohaldata tema suhtes käesoleva seaduse § 20 nõudeid.

(2) Välisriigis omandatud pädevuse vastavust käesoleva seaduse nõuetele hindab ja tõendab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide alusel, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(3) Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise eest riigilõivu ei tasuta. Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise eest tasutakse isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale vastavalt tema hinnakirjale.

(4) Välisriik käesoleva paragrahvi tähenduses on välisriik välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse tähenduses.»

§ 62. Paragrahvi 21:

1) lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) tagama isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise teenuse ning välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise teenuse kõigile taotlejatele.»;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise teenuse ning välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise teenuse hinnad peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et kataksid nende teenustega seotud põhjendatud kulutused ja tagaksid isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale mõistliku kasumi.»

§ 63. Paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Muust Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigist Eestisse tõsteseadmetöid tegema asuv ettevõtja esitab järgmiste andmetega registreerimistaotluse:
1) ettevõtja nimi, kontaktandmed päritoluriigis ja Eestis, registrikood või isikukood;
2) ajavahemik, mille jooksul tõsteseadmetöid tehakse, ja kui tõsteseadmetööde tegemine seondub konkreetse objektiga, siis selgitused objekti asukoha kohta;
3) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ettevõtja päritoluriigis on tõsteseadmetööde tegemine reguleeritud ja nende tööde tegemise õiguse kohta väljastatakse ettevõtjale tegevusluba või on kehtestatud muu nõue (registreering), lisab ettevõtja registreerimistaotlusele päritoluriigis nimetatud õiguse väljastaja poolt kinnitatud koopia. Kui päritoluriigis ei ole tõsteseadmetööde tegemine reguleeritud, lisab ettevõtja registreerimistaotlusele välisriigi pädeva asutuse kinnituse, et ta on ühes või mitmes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis neid töid teinud vähemalt kaks aastat viimase kümne aasta jooksul.»

§ 64. Paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 22 lõike 2 punktides 2–5 ja lõike 4 punktis 2 nimetatud andmed, käesoleva seaduse §-s 31 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.»

§ 65. Paragrahvi 29 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kui riikliku järelevalve käigus tuvastatakse, et kasutamise järelevaataja või tõsteseadmetöid juhtiv isik ei ole järginud tema tegevuse suhtes kohaldatavaid nõudeid ja on sellega põhjustanud ohu inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale, võib ameti peadirektor või tema volitatud ametiisik sõltuvalt rikkumise raskusest ja lisaks muude käesolevast seadusest tulenevate sanktsioonide rakendamisele peatada oma otsusega kasutamise järelevaataja või tõsteseadmetöid juhtiva isiku pädevustunnistuse kehtivuse kuni aastaks. Pädevustunnistuse kehtivuse taastamiseks tuleb sooritada uus pädevuseksam.»

§ 66. Paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ameti peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha otsus:
1) käesoleva seaduse § 29 lõikes 2 nimetatud juhul kasutamise järelevaataja või tõsteseadmetöid juhtiva isiku pädevustunnistuse peatamise kohta;
2) registreeritud ettevõtja registrist kustutamise kohta ettekirjutuse korduvalt täitmata jätmise korral või kui ettevõtja ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele või kui ettevõtja on toime pannud süüteo, millega on põhjustatud oht inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale.»

§ 67. Seadust täiendatakse §-ga 371 järgmises sõnastuses:

« § 371. Tõsteseadmetöid juhtiva isiku kohustuste täitmata jätmine

Tõsteseadmetöid juhtiva isiku kohustuste täitmata jätmise eest, kui sellega põhjustati oht inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

V. Elektriohutusseaduses (RT I 2007, 12, 64; 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

§ 68. Paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Elektripaigaldise projekti ekspertiisi teeb elektripaigaldise projekti koostamiseks pädev ja majandustegevuse registris elektritöö ettevõtjana või ehitusseaduse kohaselt ehitusprojektide ekspertiisi tegeva ettevõtjana registreeritud isik.»

§ 69. Paragrahvi 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 32 lõike 2 punktides 2–8 ja lõike 4 punktis 2 nimetatud andmed, käesoleva seaduse §-s 40 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.»

§ 70. Paragrahvi 50 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Käesoleva seaduse §-st 25 tulenevat kohustust osaleda võrdluskontrollides rakendatakse § 25 lõike 2 alusel kehtestatavas õigusaktis sätestatavast tähtajast arvates.»

VI. § 71. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 20. juunil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

Õiend

Lugeda §-s 60 "§ 20. Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja" asemel õigeks "§ 20. Isiku nõutele vastavuse hindamine ja tõendamine".

/otsingu_soovitused.json