Teksti suurus:

«Välismaalaste seaduses» sätestatud legaalse sissetuleku määrade kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

«Välismaalaste seaduses» sätestatud legaalse sissetuleku määrade kehtestamine

Vastu võetud 22.04.2003 nr 126
RT I 2003, 37, 250
jõustumine 01.05.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

18.05.2006 nr 115 (RT I 2006, 24, 176) 1.06.2006

22.05.2008 nr 84 (RT I 2008, 21, 145) 2.06.2008

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 141 lõike 1 punkti 2 ja § 1413 lõike 1 punkti 2 alusel.

[RT I 2006, 24, 176 – jõust. 1.06.2006]

§ 1. Legaalse sissetuleku määrad

(1) «Välismaalaste seaduse» § 123 lõike 1 punktides 3 ja 4, § 144 lõike 1 punktis 3 ja § 1410 lõike 1 punktis 3 nimetatud legaalse sissetuleku määraks on vastavalt «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 22 lõikele 11 kehtestatud toimetulekupiiri kuuekordne määr elamisloa taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul kokku vastavalt perekonna suurusele.

[RT I 2006, 24, 176 – jõust. 1.06.2006]

(2) «Välismaalaste seaduse» § 121 lõikes 2, § 122 lõike 2 punktis 2 ja § 133 lõike 122 punktis 1  nimetatud legaalse sissetuleku määraks on vastavalt «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 22 lõikele 11 kehtestatud toimetulekupiiri kaheteistkordne määr elamisloa taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul kokku vastavalt perekonna suurusele.

[RT I 2008, 21, 145 – jõust. 2.06.2008]


(3) «Välismaalaste seaduse» § 124 lõigetes 1 ja 2 ning § 134 lõikes 3 nimetatud legaalse sissetuleku määraks on Eesti Vabariigi kaheksateistkordne keskmine kalendrikuu brutopalk elamisloa taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul kokku, kusjuures nimetatud brutopalga arvutamise aluseks on Statistikaameti poolt arvestatud, elamisloa taotluse esitamisele eelneva kvartali kuu keskmine brutopalk.

§-d 2. ja 3 [käesolevast tekstist välja jäetud]

 


 

/otsingu_soovitused.json