Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 45, 619

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ muutmine

Vastu võetud 29.05.2008 nr 27

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2008, 29, 425) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 8 lg 1, § 15 lg 3, § 17 lg-te 2 ja 3, § 181 lg 6, § 24 lg 2, § 25 lg-te 2 ja 5, § 28 lg 1, § 291, § 31 lg 4, § 32 lg 8, § 321 lg 4, § 35 lg 4, § 41 lg 11, § 44 lg 2, § 45 lg 1, § 46 lg 3, § 48 lg 1, § 64 lg 3, § 93 lg 2, § 94 lg 4, § 96 lg 1, § 98 lg-te 1 ja 4 ning § 105 lg 2 alusel.»;

2) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toa või kambri sisustusse kuuluvad:
1) ühe- või kahekordsed voodid;
2) isiklike asjade hoiukoht;
3) laud;
4) istekoht igale kinnipeetavale;
5) võimaluse korral valjuhääldi;
6) riidenagi;
7) võimaluse korral pesemiskoht;
8) võimaluse korral WC.

(2) Vangla direktor võib avavanglas, avavangla osakonnas või uimastisõltuvusvabas osakonnas lubada kambri sisustusse lõikes 1 sätestamata esemeid, kui see on kooskõlas vangistuse täideviimise eesmärkidega.

(3) Meditsiiniteenuse osutamiseks kasutatava kambri sisustus võib tulenevalt meditsiiniteenuste osutamise eripärast erineda lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatust.

(4) Kartseri sisustusse kuuluvad:
1) päevaks ülestõstetavad ja seina külge kinnitatavad või põrandal asuvad kõvad lavatsid;
2) põranda või seina külge kinnitatud laud ja istekohad tulenevalt kohtade arvust kambris;
3) võimaluse korral valjuhääldi;
4) riidenagi;
5) pesemiskoht;
6) WC.»;

3) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Kinnipeetava liikumine

(1) Kinnipeetav, välja arvatud avavanglas või avavanglaosakonnas viibiv kinnipeetav, ei ole kohustatud viibima kambris, kui ta on hõivatud taasühiskonnastava tegevusega. Väljaspool kambrit oma osakonna piires võib kinnipeetav liikuda kodukorras selleks sätestatud vabal ajal. Oma osakonnas liikumiseks ettenähtud vaba aega peab olema vähemalt neli tundi.

(2) Kui kambris puudub WC, võib kinnipeetav kambrist iseseisvalt väljuda oma osakonna WC külastamiseks.

(3) Väljaspool oma osakonda võib kinnipeetav liikuda koos saatjaga. Seoses tööülesannetega võib vangla lubada kinnipeetaval liikuda väljaspool oma osakonda ka saatjata.

(4) Lõikes 1 sätestatud liikumisõigust ei ole kinnipeetaval, kes viibib kartseris, eraldatud lukustatud kambris, raske distsiplinaarrikkumise korral enne distsiplinaarmenetluse lõpetamist eraldi kambris, vastuvõtuosakonnas, vangla meditsiini- või tervishoiuosakonna statsionaaris või seoses kohtuistungi või menetlustoiminguga ajutiselt teises vanglas.

(5) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata vahistatule.»;

4) paragrahvi 81 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Harku Vangla kinnipeetavad kannavad isiklikku riietust.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 82 järgmises sõnastuses:

« § 82. Suitsetamispiirangud

(1) Kinnipeetava vastuvõtmisel selgitab vangla välja, kas kinnipeetav suitsetab ning kas ta soovib suitsetamisest loobuda. Kui kinnipeetav soovib suitsetamisest vangistuse kandmise ajal loobuda, hoolitseb vangla tema vanglasisese nõustamise eest.

(2) Kinnipeetav võib suitsetada üksnes selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud kohas.

(3) Osakonnas, kus on suitsetamisruum, võib kinnipeetav suitsetada ainult suitsetamisruumis ja sel ajal, kui ta oma osakonna piires võib kodukorra kohaselt liikuda.

(4) Osakonnas, kus ei ole suitsetamisruumi, samuti eraldatud lukustatud kambris, vastuvõtuosakonnas, raske distsiplinaarrikkumise korral enne distsiplinaarmenetluse lõpetamist eraldi paigutamiseks mõeldud ja eeluurimisosakonnas asuvas kambris võib kinnipeetav kambris suitsetada.

(5) Lõikes 4 nimetatud juhtudel ei või kinnipeetav kambris suitsetada, kui sinna on paigutatud mittesuitsetav kinnipeetav, keda vanglal ei ole võimalik mujale paigutada.»;

6) paragrahvi 35 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Loa andmisest võib keelduda, kui kinnipeetaval on olnud samal kuul üks kokkusaamine või kokkusaamisruumis ei ole taotletud ajal vaba kohta või kui vangla direktor või tema määratud isik kahtleb kokkusaaja maines.»;

7) paragrahvi 41 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) määrust täiendatakse §-dega 411 ja 412 järgmises sõnastuses:

« § 411. Pikaajalise kokkusaamise kulude määrad ja arvestamine

(1) Pikaajalise kokkusaamise kulud on kinnipeetavale ja kokkusaajale eraldatud ruumide kasutamise, toitlustamise ja hügieenivahendite kulud.

(2) Pikaajalise kokkusaamise ruumide kasutamise kulu määraks on Harku Vanglas 17,60 krooni, Tallinna Vanglas 17,60 krooni, Tartu Vanglas 14,10 krooni, Murru Vanglas 13,45 krooni ja Viru Vanglas 17,80 krooni m2 kohta ööpäevas.

(3) Pikaajalise kokkusaamise ajal toitlustamise ja hügieenivahendite kulud arvestab vangla kulupõhiselt ja väljastatud hügieenivahendite arvu järgi.

(4) Pikaajalise kokkusaamise ruumide, toitlustamise ja hügieenivahendite kulude arvestamise väikseim ühik on üks ööpäev.

§ 412. Pikaajalise kokkusaamise kulude hüvitamise kord

(1) Pikaajalise kokkusaamise ruumide tasu ning toitlustamise ja hügieenivahendite kulud arvestab vangla enne pikaajalist kokkusaamist hinnakirja alusel, mis tehakse kättesaadavaks kokkusaajale ja kinnipeetavale.

(2) Kui pikaajalise kokkusaamise eest tasub kinnipeetav, esitab ta koos kokkusaamise taotlusega vanglale taotluse arvestada kulud tema vanglasiseselt isikuarvelt maha.

(3) Kui pikaajalise kokkusaamise eest tasub kokkusaaja, kannab isik kokkusaamiste kulu vangla määratud arvelduskontole. Pikaajalise kokkusaamise kulud tasutakse kolm tööpäeva enne pikaajalist kokkusaamist vangla arvelduskontole või pangakaardiga kohapeal.»;

9) paragrahvist 43 jäetakse välja sõnad «, ühine majapidamine»;

10) paragrahvi 46 lõikes 3 asendatakse sõnad «tualett- ja suitsetamistarbeid» sõnadega «tualett-tarbeid»;

11) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kinnipeetaval või kokkusaajal on õigus võtta kokkusaamisruumi kaasa väikeses koguses mahla, kohvi, teed, kohvikoort, suhkruasendajat, limonaadi, vett, küpsiseid, šokolaadi ja kartulikrõpse, kui need on kokkusaamise eel tellitud ja ostetud vangla vahendusel või vangla kauplusest.»;

12) paragrahvi 48 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kinnipeetav annab oma kirja avatud ümbrikus üle kirjavahetuse eest vastutavale vanglatöötajale, kes kontrollib ümbriku sisu ning registreerib kinnipeetava ees- ja perekonnanime, adressaadi ees- ja perekonnanime või asutuse nime, kuhu kinnipeetav kirjutab, aadressi ja kirja saatmise aja. Seejärel kleebib kinnipeetav vanglatöötaja juuresolekul ümbriku kinni ja kinnitab kirja üleandmist allkirjaga. Vahistatu kirja saatmisel registreeritakse ainult kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ning kirja esitamise kuupäev.»;

13) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Vangla registreerib kinnipeetavale saabunud kirja, saatja ees- ja perekonnanime või asutuse nime, samuti kirja saabumise aja. Vahistatule saabunud kirju ei registreerita.»;

14) paragrahvi 51 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kõneks võib kasutada teisaldatavat või kohakindlat telefoni. Telefoni kasutamise korral tagatakse kinnipeetavale telefoni teel edastatava sõnumi saladuse kaitse, kuid vangla registreerib tema telefonikõne puhul kinnipeetava ees- ja perekonnanime, isiku ees- ja perekonnanime või asutuse nime, kuhu kinnipeetav helistab, telefoninumbri, kuhu ta helistab, helistamise aja ja kõne kestuse. Kõnede registreerimiseks esitab kinnipeetav hiljemalt järgmise tööpäeva alguseks vanglale kirjalikult registreerimisele kuuluvad andmed. Vahistatu telefonikõnesid ei registreerita.»;

15) paragrahv 591 sõnastatakse järgmiselt:

« 591. Elektriseadmete kasutamise kulude määrad

(1) Kinnipeetav on kohustatud hüvitama isiklike elektriseadmete kasutamise kulud vastavalt järgmistele normidele:
1) 10–30 W seadme eest kuus 10 krooni;
2) 31–100 W seadme eest kuus 35 krooni;
3) üle 100 W seadme eest kuus 45 krooni.

(2) Mitme seadme kasutamisel maksab kinnipeetav iga seadme kasutamise eest.»;

16) määrust täiendatakse §-dega 592 ja 593 järgmises sõnastuses:

« § 592. Elektriseadmete kasutamise kulude arvestamise kord

Kui kinnipeetav viibib ajutiselt vanglast eemal, annab ta oma elektriseadme vangla lattu hoiule. Vangla vähendab kinnipeetava poolt makstavat tasu proportsionaalsest ajaga, millal isik ei kasutanud elektriseadet, kui kinnipeetav taotleb summa vähendamist ja tasub 10 krooni arvestusega seotud lisakulud.

§ 593. Elektriseadmete kasutamise kulude hüvitamise kord

(1) Koos elektriseadmete kasutamise loa taotlusega teeb kinnipeetav vanglale taotluse, et elektriseadmete kasutamise kulud arvataks tema isikuarvelt maha.

(2) Kinnipeetava poolt isiklike elektriseadmete kasutamisest tekkinud kulu arvab vangla finantsteenistus kinnipeetava isikuarvelt vangla kasuks maha arvestuskuule eelneva kuu 15. kuupäevaks.

17) paragrahvi 60 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kartseris võivad kinnipeetaval olla kaasas pühakiri, tema õiguste kaitseks vajalikud õigusaktid (eelkõige «Eesti Vabariigi põhiseadus», «Vangistusseadus», «Vangla sisekorraeeskiri» ja «Vangla kodukord»), abielusõrmus, ususümbolid, mõistlikus koguses õppe- või usukirjandust, kirjapaberit, kirjutusvahendeid, kirjamarke, ümbrikke, tema kohta tehtud kohtuotsuseid ja -määrusi, süüdistuskokkuvõtteid, tema kirjadele saabunud vastuseid, üks telefonikaart, seep, kamm, hambapasta, hambahari, käterätt, tualettpaber ning naiskinnipeetaval hügieenisidemed.»;

18) paragrahvi 63 lõikes 1 jäetakse välja sõnad «, keda ei tooda sinna teisest vanglast ega arestimajast,»;

19) paragrahvi 74 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kinnipeetav teeb sisseoste vangla kontrolli all.»;

20) paragrahvi 79 lõikes 2 asendatakse sõna «sotsiaaltöötaja» sõnaga «kontaktisiku»;

21) paragrahvi 82 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «kinnipeetava isiksuseomadused» sõnadega «või kriminogeensed riskid»;

22) paragrahvi 82 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «kinnipeetava suhtumine töösse ja õpingutesse» sõnadega «individuaalse täitmiskava järgimine»;

23) paragrahvi 84 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) kinnipeetava peatumiskoha aadress ja «Vangistusseaduse» § 32 lõike 41 alusel kohaldatavad lisatingimused»;

24) paragrahvi 89 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «sotsiaaltöötaja» sõnaga «kontaktisik»;

25) paragrahvi 92 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isiksuseomadusi ja kriminogeenseid riske»;

26) paragrahvi 963 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isiksuseomadusi või kriminogeenseid riske;»;

27) lisas 7 lisatakse pärast sõnu «kinnipeetava peatuskoha aadress» sõnad «ja «Vangistusseaduse» § 32 lõike 41 alusel kohaldatavad lisatingimused».

§ 2. Käesolevat määrust rakendatakse 1. juunist 2008. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json