Teksti suurus:

Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe 1999., 1960. ja 1934. aasta redaktsioonide rakendamise ühisjuhend

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2004
Avaldamismärge:RT II 2008, 12, 31

Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe 1999., 1960. ja 1934. aasta redaktsioonide rakendamise ühisjuhend

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

(01.01.2008 seisuga)

SISUKORD

1. peatükk. ÜLDSÄTTED
1. reegel. Mõisted
2. reegel. Suhtlemine Rahvusvahelise Bürooga
3. reegel. Esindatus Rahvusvahelise Bürooga suhtlemisel
4. reegel. Tähtaegade arvestamine
5. reegel. Häired posti- ja kullerisides
6. reegel. Keeled
2. peatükk. RAHVUSVAHELISED TAOTLUSED JA RAHVUSVAHELISED REGISTREERINGUD
7. reegel. Rahvusvahelisele taotlusele esitatavad nõuded
8. reegel. Taotlejat puudutavad erinõuded
9. reegel. Tööstusdisainilahenduse reproduktsioonid
10. reegel. Tööstusdisainilahenduse näidised publitseerimise edasilükkamise taotlemisel
11. reegel. Autori isik; kirjeldus; nõudlus
12. reegel. Rahvusvahelise taotlusega seotud lõivud
13. reegel. Ameti kaudu esitatud rahvusvaheline taotlus
14. reegel. Ekspertiis Rahvusvahelises Büroos
15. reegel. Tööstusdisainilahenduse kandmine rahvusvahelisse registrisse
16. reegel. Publitseerimise edasilükkamine
17. reegel. Rahvusvahelise registreeringu publitseerimine
3. peatükk. KEELDUMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE
18. reegel. Keeldumisest teatamine
19. reegel. Nõuetele mittevastavad keeldumised
20. reegel. Kehtetuks tunnistamine märgitud lepinguosalise puhul
4. peatükk. MUUDATUSED JA PARANDUSED
21. reegel. Muudatuse registrisse kandmine
22. reegel. Parandused rahvusvahelises registris
5. peatükk. PIKENDAMINE
23. reegel. Mitteametlik teade kehtivuse lõppemise kohta
24. reegel. Pikendamise üksikasjad
25. reegel. Pikendamise kandmine registrisse; tunnistus
6. peatükk. BÜLLETÄÄN
26. reegel. Bülletään
7. peatükk. LÕIVUD
27. reegel. Lõivumäärad ja tasumine
28. reegel. Tasumisel kasutatav valuuta
29. reegel. Lõivude kandmine asjassepuutuvate lepinguosaliste arvetele
8. peatükk. RAHVUSVAHELISED TAOTLUSED, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE AINULT 1934. AASTA REDAKTSIOONI, NING NEIST TULENEVAD RAHVUSVAHELISED REGISTREERINGUD
30. reegel. Käesoleva juhendi kohaldamine rahvusvahelistele taotlustele, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, ning neist tulenevatele rahvusvahelistele registreeringutele
31. reegel. Käesoleva juhendi kohaldamine rahvusvahelistele taotlustele, mille suhtes kohaldatakse osaliselt 1934. aasta redaktsiooni, ning neist tulenevatele rahvusvahelistele registreeringutele
9. peatükk. MUUD SÄTTED
32. reegel. Väljavõtted ja koopiad publitseeritud rahvusvahelistest registreeringutest ning neid puudutav informatsioon
33. reegel. Teatud reeglite muutmine
34. reegel. Haldusjuhend
35. reegel. 1999. aasta redaktsiooni lepinguosaliste deklaratsioonid
36. reegel. 1960. aasta redaktsiooni lepinguosaliste deklaratsioonid

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

1. reegel. Mõisted

(1) [Lühendatud mõisted] Käesolevas juhendis on mõistetel järgmine tähendus:
(i) 1999. aasta redaktsioon – 1999. aasta 2. juulil Genfis allakirjutatud Haagi kokkuleppe redaktsioon;
(ii) 1960. aasta redaktsioon – 1960. aasta 28. novembril Haagis allakirjutatud Haagi kokkuleppe redaktsioon;
(iii) 1934. aasta redaktsioon – 1934. aasta 2. juunil Londonis allakirjutatud Haagi kokkuleppe redaktsioon;
(iv) käesolevas juhendis kasutataval mõistel, millele viidatakse 1999. aasta redaktsiooni artiklis 1, on nimetatud redaktsioonis kasutatav tähendus;
(v) haldusjuhend – reeglis 34 nimetatud haldusjuhend;
(vi) dokumendid ja kirjad – lepinguosalise ametile, Rahvusvahelisele Büroole, taotlejale või omanikule adresseeritud rahvusvaheline taotlus või rahvusvahelise taotluse või rahvusvahelise registreeringuga seotud või kaasnev taotlus, deklaratsioon, kutse, teade või informatsioon, mis edastatakse käesolevas juhendis või haldusjuhendis lubatud viisil;
(vii) ametlik vorm – Rahvusvahelise Büroo kehtestatud vorm või mis tahes muu sama sisu ja formaadiga vorm;
(viii) rahvusvaheline klassifikatsioon – tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppe alusel kehtestatud klassifikatsioon;
(ix) ettenähtud lõiv – lõivude tabelis sätestatud asjaomane lõiv;
(x) bülletään – mis tahes viisil levitatav perioodiline väljaanne, milles Rahvusvaheline Büroo avaldab 1999., 1960., 1934. aasta redaktsioonides või käesolevas juhendis sätestatud publikatsioone;
(xi) 1999. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosaline – märgitud lepinguosaline, kelle suhtes kohaldatakse 1999. aasta redaktsiooni kui ainsat ühist redaktsiooni, mis on nimetatud märgitud lepinguosalise ja taotleja lepinguosalise suhtes kohustuslik, või vastavalt 1999. aasta redaktsiooni artikli 31 lõike 1 esimesele lausele;
(xii) 1960. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosaline – märgitud lepinguosaline, kelle suhtes kohaldatakse 1960. aasta redaktsiooni kui ainsat ühist redaktsiooni, mis on nimetatud märgitud lepinguosalise ja 1960. aasta redaktsiooni artiklis 2 nimetatud päritoluriigi suhtes kohustuslik, või vastavalt 1960. aasta redaktsiooni artikli 31 lõike 1 esimesele lausele;
(xiii) 1934. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosaline – märgitud lepinguosaline, kelle suhtes kohaldatakse 1934. aasta redaktsiooni kui ainsat ühist redaktsiooni, mis on nimetatud märgitud lepinguosalise ja 1934. aasta redaktsiooni artiklis 1 nimetatud osalismaa suhtes kohustuslik;
(xiv) rahvusvaheline taotlus, mille suhtes kohaldatakse ainult 1999. aasta redaktsiooni – rahvusvaheline taotlus, milles kõik märgitud lepinguosalised on 1999. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosalised;
(xv) rahvusvaheline taotlus, mille suhtes kohaldatakse ainult 1960. aasta redaktsiooni – rahvusvaheline taotlus, milles kõik märgitud lepinguosalised on 1960. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosalised;
(xvi) rahvusvaheline taotlus, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni – rahvusvaheline taotlus, milles kõik märgitud lepinguosalised on 1934. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosalised;
(xvii) rahvusvaheline taotlus, mille suhtes kohaldatakse nii 1999. aasta kui 1960. aasta redaktsiooni – rahvusvaheline taotlus, milles
– vähemalt üks lepinguosaline on märgitud 1999. aasta redaktsiooni alusel,
– vähemalt üks lepinguosaline on märgitud 1960. aasta redaktsiooni alusel ja
– ühtki lepinguosalist pole märgitud 1934. aasta redaktsiooni alusel;
(xviii) rahvusvaheline taotlus, mille suhtes kohaldatakse nii 1999. aasta kui 1934. aasta redaktsiooni – rahvusvaheline taotlus, milles
– vähemalt üks lepinguosaline on märgitud 1999. aasta redaktsiooni alusel,
– vähemalt üks lepinguosaline on märgitud 1934. aasta redaktsiooni alusel ja
– ühtki lepinguosalist pole märgitud 1960. aasta redaktsiooni alusel;
(xix) rahvusvaheline taotlus, mille suhtes kohaldatakse nii 1960. aasta kui 1934. aasta redaktsiooni  – rahvusvaheline taotlus, milles
– vähemalt üks lepinguosaline on märgitud 1960. aasta redaktsiooni alusel,
– vähemalt üks lepinguosaline on märgitud 1934. aasta redaktsiooni alusel ja
– ühtki lepinguosalist pole märgitud 1999. aasta redaktsiooni alusel;
(xx) rahvusvaheline taotlus, mille suhtes kohaldatakse nii 1999., 1960. kui ka 1934. aasta redaktsiooni – rahvusvaheline taotlus, milles
– vähemalt üks lepinguosaline on märgitud 1999. aasta redaktsiooni alusel,
– vähemalt üks lepinguosaline on märgitud 1960. aasta redaktsiooni alusel ja
– vähemalt üks lepinguosaline on märgitud 1934. aasta redaktsiooni alusel.

(2) [1999., 1960. ja 1934. aasta redaktsioonides kasutatavate mõistete vastavus] Käesolevas juhendis on mõistetel järgmine tähendus:
(i) kui see on asjakohane, hõlmab mõiste «rahvusvaheline taotlus» või «rahvusvaheline registreering» ka 1960. ja 1934. aasta redaktsioonides nimetatud mõistet «rahvusvaheline deposiit»;
(ii) kui see on asjakohane, hõlmab mõiste «taotleja» või «omanik» (holder) vastavalt ka 1960. ja 1934. aasta redaktsioonides nimetatud mõistet «deponeerija» või «omanik» (owner);
(iii) kui see on asjakohane, hõlmab mõiste «lepinguosaline» ka 1960. aasta redaktsioonis nimetatud mõistet «osalisriik» või 1934. aasta redaktsioonis nimetatud mõistet «osalismaa»;
(iv) kui see on asjakohane, hõlmab mõiste «lepinguosaline, kelle amet on ekspertiisiamet» ka 1960. aasta redaktsiooni artiklis 2 määratletud mõistet «riik, kus toimub uudsuse ekspertiis»;
(v) kui see on asjakohane, hõlmab mõiste «individuaalne märkimislõiv» ka 1960. aasta redaktsiooni artikli 15 lõike 1 punkti 2 alapunktis b nimetatud lõivu;
(vi) kui see on asjakohane, hõlmab mõiste «pikendamine» (renewal) ka 1934. aasta redaktsioonis nimetatud mõistet «pikendamine (prolongation)».

2. reegel. Suhtlemine Rahvusvahelise Bürooga

Rahvusvahelisele Büroole adresseeritud dokumendid ja kirjad peavad olema vormistatud vastavalt haldusjuhendile.

3. reegel. Esindatus Rahvusvahelise Bürooga suhtlemisel

(1) [Esindaja, esindajate arv]
(a) Taotlejal või omanikul võib suhtlemisel Rahvusvahelise Bürooga olla esindaja.
(b) Ühe rahvusvahelise taotluse või rahvusvahelise registreeringu jaoks võib määrata ainult ühe esindaja. Kui on määratud mitu esindajat, loetakse ja registreeritakse esindajaks ainult esimesena märgitu.
(c) Kui Rahvusvahelise Büroo juurde on esindajaks määratud advokaate või patendi- või kaubamärgivolinikke ühendav täis- või usaldusühing või muu äriühing, loetakse see üheks esindajaks.

(2) [Esindaja määramine]
(a) Esindaja võib määrata rahvusvahelises taotluses, tingimusel, et taotleja on taotlusele alla kirjutanud.
(b) Esindaja võib määrata ka eraldi dokumendis või kirjas, mis võib olla seotud sama taotleja või omaniku ühe või mitme konkreetse rahvusvahelise taotluse või rahvusvahelise registreeringuga. Nimetatud dokument või kiri  peab olema taotleja või omaniku poolt allkirjastatud.
(c) Kui Rahvusvaheline Büroo leiab esindaja määramises puudusi, teavitab ta sellest nii taotlejat või omanikku kui ka pakutud esindajat.

(3) [Esindaja määramise registreerimine ning registreerimisest teatamine; esindajaks määramise jõustumise kuupäev]
(a) Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et esindaja määramisel on järgitud kõiki asjakohaseid nõudeid, registreerib ta asjaolu, et taotlejal või omanikul on esindaja, ning esindaja nime ja aadressi rahvusvahelises registris. Sellisel juhul loetakse esindaja määramise jõustumise kuupäevaks kuupäev, mil Rahvusvaheline Büroo sai kätte esindaja määramist sisaldava rahvusvahelise taotluse või eraldi dokumendi või kirja.
(b) Rahvusvaheline Büroo teavitab punktis a nimetatud registreerimisest nii taotlejat või omanikku kui ka esindajat.

(4) [Esindaja määramise õiguslikud tagajärjed]
(a) Kui käesolevas juhendis ei ole sõnaselgelt teisiti sätestatud, asendab vastavalt lõike 3 punktile a registreeritud esindaja allkiri taotleja või omaniku allkirja.
(b) Kui käesolevas juhendis pole sõnaselgelt nõutud, et dokument või kiri tuleb saata nii taotlejale või omanikule kui ka esindajale, saadab Rahvusvaheline Büroo vastavalt lõike 3 punktile a registreeritud esindajale kõik dokumendid ja kirjad, mis esindaja puudumisel tuleks saata taotlejale või omanikule; igal sellisel esindajale saadetud dokumendil või kirjal on samasugused õiguslikud tagajärjed nagu taotlejale või omanikule saadetud dokumendil või kirjal.
(c) Vastavalt lõike 3 punktile a registreeritud esindajalt Rahvusvahelisele Büroole saadetud dokumendil või kirjal on samasugused õiguslikud tagajärjed nagu dokumendil või kirjal, mille oleks nimetatud Büroole saatnud taotleja või omanik.

(5) [Registrist kustutamine; registrist kustutamise jõustumise kuupäev]
(a) Vastavalt lõike 3 punktile a registreeritud esindaja kustutatakse registrist taotleja, omaniku või esindaja poolt allkirjastatud kustutamist taotleva dokumendi või kirja alusel. Rahvusvaheline Büroo kustutab esindaja registrist ex officio, kui määratakse uus esindaja või registreeritakse omaniku muutumine ning rahvusvahelise registreeringu uus omanik ei määra esindajat.
(b) Registrist kustutamine jõustub kuupäeval, mil Rahvusvaheline Büroo saab kätte asjakohase dokumendi või kirja.
(c) Rahvusvaheline Büroo teavitab registrist kustutamisest ja selle jõustumiskuupäevast registrist kustutatud esindajat ning taotlejat või omanikku.

4. reegel. Tähtaegade arvestamine

(1) [Aastates määratud perioodid] Aastates määratud periood lõpeb vastava arvu aastate pärast samal kuul ja samal kuupäeval, millest perioodi hakati arvestama, välja arvatud juhud, kui periood algas 29. veebruaril ning perioodi lõpu aasta veebruarikuu lõpeb 28. kuupäevaga; viimasel juhul lõpeb mainitud periood 28. veebruaril.

(2) [Kuudes määratud  perioodid] Kuudes määratud periood lõpeb vastava arvu kuude pärast samal kuupäeval, millest perioodi hakati arvestama, välja arvatud juhud, kui perioodi viimases kuus ei ole sama numbriga kuupäeva; viimasel juhul lõpeb mainitud periood selle kuu viimasel päeval.

(3) [Päevades määratud perioodid] Päevades määratud periood algab sündmuse toimumise päevale järgneval päeval ning lõpeb sellele vastavalt.

(4) [Tähtaja lõppemine päeval, mil Rahvusvaheline Büroo või amet ei ole asjaajamisteks avatud] Kui periood lõpeb päeval, mil Rahvusvaheline Büroo või asjaosaline amet ei ole üldsusele avatud, loetakse nimetatud periood lõppenuks, arvestamata lõikeid 1 kuni 3, esimesel tähtaja lõppemise kuupäevale järgneval päeval, mil Rahvusvaheline Büroo või asjaosaline amet on asjaajamiseks avatud.

5. reegel. Häired posti- ja kullersides

(1) [Posti teel saadetud dokumendid ja kirjad] Kui huvitatud osapool on posti teel saatnud Rahvusvahelisele Büroole dokumendi või kirja, mis ei ole tähtaegselt kohale jõudnud, on hilinemine vabandatav, kui huvitatud osapool esitab Rahvusvahelist Bürood rahuldava tõendusmaterjali selle kohta,
(i) et dokument või kiri oli postitatud vähemalt viis päeva enne nimetatud tähtaja lõppu või et dokument või kiri oli postitatud hiljemalt viis päeva pärast postiside taastamist, kui kümne päeva jooksul enne tähtaja lõppu oli postiside häiritud sõja, revolutsiooni, rahvarahutuste, streigi või loodusõnnetuse tõttu või muul põhjusel,
(ii) et postitalitus registreeris postitamise ajal dokumendi või kirja postitamise fakti või postitamise üksikasjad ning
(iii) et juhtudel, kui mitte kõik postiside liigid ei kindlusta saadetise jõudmist Rahvusvahelisse Büroosse kahe päevaga postitamisest arvates, on dokument või kiri postitatud sellist liiki postisaadetisena, mis tavaliselt jõuab Rahvusvahelisse Büroosse kahe päevaga postitamisest arvates, või saadetud lennupostiga.

(2) [Kullersidega saadetud dokumendid ja kirjad] Kui huvitatud osapool on saatnud Rahvusvahelisele Büroole kullersidega dokumendi või kirja, mis ei ole tähtaegselt kohale jõudnud, on hilinemine vabandatav, kui huvitatud osapool esitab Rahvusvahelist Bürood rahuldava tõendusmaterjali selle kohta,
(i) et dokument või kiri oli saadetud vähemalt viis päeva enne tähtaja lõppu, või et dokument või kiri oli saadetud hiljemalt viis päeva pärast kullerside taastamist, kui kümne päeva jooksul enne tähtaja lõppu oli kulleriteenistus häiritud sõja, revolutsiooni, rahvarahutuste või loodusõnnetuse tõttu või muul põhjusel, ning
(ii) et kullertalitus on saatmise hetkel registreerinud dokumendi või kirja saatmise üksikasjad.

(3) [Tähtajast mittekinnipidamise vabandatavus] Tähtajast mittekinnipidamine on käesoleva reegli kohaselt vabandatav vaid siis, kui lõikes 1 või 2 nimetatud tõendusmaterjal ja dokument või kiri või nende koopiad jõuavad Rahvusvahelisse Büroosse hiljemalt kuue kuu jooksul pärast tähtaja lõppu.

6. reegel. Keeled

(1) [Rahvusvaheline taotlus] Rahvusvaheline taotlus peab olema esitatud kas inglise või prantsuse keeles.

(2) [Registrisse kandmine ja publitseerimine] Rahvusvaheline registreering ja sellega seotud ning vastavalt käesolevale juhendile nii registrisse kandmisele kui ka publitseerimisele kuuluvad andmed kantakse rahvusvahelisse registrisse ning publitseeritakse bülletäänis inglise ja prantsuse keeles. Rahvusvahelise registreeringu registrisse kandmisel ja publitseerimisel märgitakse, mis keeles rahvusvaheline taotlus Rahvusvahelisele Büroole esitati.

(3) [Dokumendid ja kirjad] Rahvusvahelise taotluse või sellest tuleneva rahvusvahelise registreeringuga seotud teated peavad olema
(i) inglise või prantsuse keeles, kui need saadetakse Rahvusvahelisele Büroole taotleja või omaniku või ameti poolt;
(ii) rahvusvahelise taotluse esitamise keeles, kui dokument või kiri saadetakse ametile Rahvusvahelise Büroo poolt, välja arvatud juhul, kui nimetatud amet teatab Rahvusvahelisele Büroole, et kõik sellised dokumendid ja kirjad peavad olema inglise keeles või et kõik need peavad olema prantsuse keeles;
(iii) rahvusvahelise taotluse esitamise keeles, kui dokument või kiri saadetakse taotlejale või omanikule Rahvusvahelise Büroo poolt, välja arvatud juhul, kui taotleja või omanik teatab, et soovib selliseid dokumente ja kirju saada inglise keeles, vaatamata sellele, et rahvusvaheline taotlus esitati prantsuse keeles või vice versa.

(4) [Tõlked] Lõikes 2 nimetatud registrikannete ning publikatsioonide jaoks vajalikud tõlked teeb Rahvusvaheline Büroo. Taotleja võib lisada rahvusvahelisele taotlusele mis tahes selles sisalduva teksti omapoolse tõlke. Kui Rahvusvaheline Büroo ei loe pakutavat tõlget õigeks, parandab Rahvusvaheline Büroo tõlke pärast seda, kui on teinud taotlejale ettepaneku ühe kuu jooksul pakutud parandusi kommenteerida.

2. peatükk
RAHVUSVAHELISED TAOTLUSED JA RAHVUSVAHELISED REGISTREERINGUD

7. reegel. Rahvusvahelisele taotlusele esitatavad nõuded

(1) [Vorm ja allkiri] Rahvusvaheline taotlus esitatakse ametlikul vormil. Rahvusvahelisele taotlusele kirjutab alla taotleja.

(2) [Lõivud]  Rahvusvahelise taotluse eest ettenähtud lõivud tasutakse vastavalt reeglitele 27 ja 28.

(3) [Rahvusvahelise taotluse kohustuslik sisu] Rahvusvahelises taotluses peavad sisalduma või olema märgitud
(i) vastavalt haldusjuhendi nõuetele esitatud taotleja nimi;
(ii) vastavalt haldusjuhendi nõuetele esitatud taotleja aadress;
(iii) lepinguosaline või -osalised, kelle suhtes taotleja täidab rahvusvahelise registreeringu omanikuks olemise tingimused;
(iv) toode või tooted, mis kujutavad endast tööstusdisainilahendust või millega seoses tööstusdisainilahendust kasutatakse, märkides, kas toode või tooted kujutavad endast tööstusdisainilahendust või on tegemist toodetega, millega seoses tööstusdisainilahendust kasutatakse; soovitav on määratleda toode või tooted rahvusvahelise klassifikatsiooni kaupade loendis sisalduvaid termineid kasutades;
(v) rahvusvahelises taotluses esitatud tööstusdisainilahenduste arv, mis ei tohi ületada sadat, ja rahvusvahelisele taotlusele vastavalt reeglile 9 või 10 lisatud tööstusdisainilahenduste reproduktsioonide või näidiste arv;
(vi) märgitud lepinguosalised;
(vii) tasutavate lõivude summa ja tasumise viis või korraldus nõutud lõivude summa mahaarvamiseks Rahvusvahelise Büroo juures avatud kontolt, märkides maksja või korralduse andja nime.

(4) [Rahvusvahelise taotluse täiendav kohustuslik sisu]
(a) Kui rahvusvahelises taotluses on 1999. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosalisi, tuleb nimetatud taotluses lisaks lõikes 3 märgitud andmetele märkida taotleja lepinguosaline.
(b) Kui 1999. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosaline on vastavalt 1999. aasta redaktsiooni artikli 5 lõike 2 punktile a teatanud peadirektorile, et tema seaduse kohaselt on nõutavad üks või mitu 1999. aasta redaktsiooni artikli 5 lõike 2 punktis b nimetatud elementi, peab rahvusvaheline taotlus vastavalt reeglis 11 sätestatule sisaldama sellist elementi või elemente.
(c) Reegli 8 kohaldamise korral peab rahvusvaheline taotlus sisaldama reegli 8 lõikes 2 nimetatud andmeid ja vajaduse korral peab olema lisatud selles reeglis märgitud kinnitus või dokument.

(5) [Rahvusvahelise taotluse vabalt valitav sisu]
(a) Taotleja valikul võib 1999. aasta redaktsiooni artikli 5 lõike 2 punkti b alapunktis i või ii või 1960. aasta redaktsiooni artikli 8 lõike 4 punktis a nimetatud elemendi märkida rahvusvahelisse taotlusse, isegi kui see element pole nõutav 1999. aasta redaktsiooni artikli 5 lõike 2 punktis a sätestatud teatamise või 1960. aasta redaktsiooni artikli 8 lõike 4 punktis a sätestatud nõudmise alusel.
(b) Kui taotlejal on esindaja, märgitakse rahvusvahelises taotluses vastavalt haldusjuhendile esindaja nimi ja aadress.
(c) Kui taotleja soovib Pariisi konventsiooni artikli 4 alusel kasutada varasema taotluse prioriteeti, peab rahvusvaheline taotlus sisaldama deklaratsiooni, kus seda varasema taotluse prioriteeti nõutakse, ning ameti nime, kuhu nimetatud taotlus esitati, selle esitamise kuupäeva ning taotluse numbrit, kui see on kättesaadav, ning kui prioriteedinõue ei ole seotud kõigi rahvusvahelises taotluses sisalduvate tööstusdisainilahendustega, märgitakse, milliseid tööstusdisainilahendusi prioriteedinõue puudutab või ei puuduta.
(d) Kui taotleja soovib kasutada Pariisi konventsiooni artiklit 11, peab rahvusvaheline taotlus sisaldama deklaratsiooni selle kohta, et toodet või tooteid, mis kujutavad endast tööstusdisainilahendust või mis sisaldavad endas tööstusdisainilahendust, on eksponeeritud ametlikul või ametlikult tunnustatud rahvusvahelisel näitusel, märkides näituse koha ja kuupäeva, mil toodet või tooteid seal esmakordselt eksponeeriti, ning kui deklaratsioon ei ole seotud kõigi rahvusvahelises taotluses sisalduvate tööstusdisainilahendustega, märgitakse, milliseid tööstusdisainilahendusi see puudutab või ei puuduta.
(e) Kui taotleja soovib tööstusdisainilahenduse publitseerimise edasilükkamist, peab rahvusvaheline taotlus sisaldama taotlust publitseerimise edasilükkamiseks.
(f) Rahvusvaheline taotlus võib sisaldada ka haldusjuhendis määratletud deklaratsioone, avaldusi või muid andmeid.
(g) Rahvusvahelisele taotlusele võib lisada avalduse, milles esitatakse informatsiooni, mis taotlejale teadaolevalt on oluline asjaomase tööstusdisainilahenduse kaitstavuse seisukohalt.

(6) [Lisamaterjalide lubamatus]  Kui rahvusvaheline taotlus sisaldab muid materjale peale nende, mida nõutakse või lubatakse 1999., 1960., 1934. aasta redaktsioonidega, käesoleva juhendiga või haldusjuhendiga, kustutab Rahvusvaheline Büroo need ex officio. Kui rahvusvahelise taotlusega koos esitatakse muid dokumente, lisaks neile, mida nõutakse või lubatakse, võib Rahvusvaheline Büroo nimetatud dokumendi kõrvaldada.

(7) [Kõik tooted samast klassist] Kõik ühes rahvusvahelises taotluses sisalduvad tooted, mis kujutavad endast tööstusdisainilahendusi või millega seoses tööstusdisainilahendusi kasutatakse, peavad kuuluma rahvusvahelise klassifikatsiooni samasse klassi.

8. reegel. Taotlejat puudutavad erinõuded

(1) [Erinõuetest teavitamine]
(a) Kui 1999. aasta redaktsiooni järgima kohustatud lepinguosalise seadus nõuab, et tööstusdisainilahenduse kaitsmiseks esitatav taotlus tuleb esitada autori nimel, võib nimetatud lepinguosaline sellest peadirektorit vastava deklaratsiooniga teavitada.
(b) Punktis (a) nimetatud deklaratsioonis märgitakse lõike 2 alusel esitatava avalduse või dokumendi vorm ja kohustuslik sisu.

(2) [Autori isik ja rahvusvahelise taotluse loovutamine]  Kui rahvusvahelises taotluses sisaldub lõikes 1 nimetatud deklaratsiooni esitanud lepinguosalise märkimine,
(i) peab rahvusvahelises taotluses esitama ka tööstusdisainilahenduse autori andmed, lisades lõike 1 punktis b sätestatud nõuetele vastava avalduse, et viimane usub end olevat tööstusdisainilahenduse autori; sellisel viisil autorina esitatud isikut loetakse selle lepinguosalise märkimise mõistes taotlejaks, sõltumata sellest, kes on esitatud taotlejana vastavalt reegli 7 lõike 3 punktile i;
(ii) kui autorina esitatud isik ei ole sama isik, kes on esitatud taotlejana vastavalt reegli 7 lõike 3 punktile i, peab rahvusvahelisele taotlusele lisama lõike 1 punktis b sätestatud nõuetele vastava avalduse või dokumendi, mille kohaselt autorina esitatud isik loovutab taotluse taotlejana nimetatud isikule. Viimatimainitud isik kantakse registrisse rahvusvahelise registreeringu omanikuna.

9. reegel. Tööstusdisainilahenduse reproduktsioonid

(1) [Tööstusdisainilahenduse reproduktsioonide vorm ja arv]
(a) Tööstusdisainilahenduse reproduktsioonid võivad taotleja valikul olla esitatud fotodena või muude graafiliste kujutistena tööstusdisainilahendusest endast või tööstusdisainilahendust kujutavast tootest või toodetest. Sama toodet võib kujutada mitmest eri rakursist; eri rakurssidest võetud vaated tuleb esitada eraldi fotodel või muudel graafilistel kujutistel.
(b) Reproduktsioonidest tuleb esitada haldusjuhendis nõutud arv koopiaid.

(2) [Reproduktsioonidele esitatavad nõuded]
(a) Reproduktsioonide kvaliteet peab võimaldama selgesti eristada kõiki tööstusdisainilahenduse detaile ning võimaldama reproduktsiooni publitseerida.
(b) Reproduktsioonil näidatud objekti, millele kaitset ei taotleta, võib tähistada vastavalt haldusjuhendis sätestatule.

(3) [Nõutud vaated]
(a) Võttes arvesse punktis b sätestatut, peab lepinguosaline, kes on kohustatud järgima 1999. aasta redaktsiooni ja nõuab teatud konkreetsete vaadete esitamist toote või toodete kohta, mis kujutavad endast tööstusdisainilahendust või millega seoses tööstusdisainilahendust kasutatakse, teavitama sellest vastava deklaratsiooniga peadirektorit, märkides täpselt, milliseid vaateid ja millistel asjaoludel nõutakse.
(b) Ükski lepinguosaline ei tohi nõuda rohkem kui üht vaadet kahemõõtmelise tööstusdisainilahenduse või toote kohta ega rohkem kui kuut vaadet kolmemõõtmelise toote kohta.

(4) [Keeldumine tööstusdisainilahenduse reproduktsioonidest tulenevatel põhjustel] Lepinguosaline ei või keelduda tunnistamast rahvusvahelise registreeringu õiguslikke tagajärgi põhjendusega, et tema seaduse järgi on täitmata tööstusdisainilahenduse reproduktsiooni vormile esitatavad nõuded, mis on kehtestatud lisaks neile, millest lepinguosaline on teatanud vastavalt lõike 3 punktile a või mis neist erinevad. Siiski võib lepinguosaline keelduda tunnistamast rahvusvahelise registreeringu õiguslikke tagajärgi põhjendusega, et rahvusvahelises registreeringus sisalduvaist reproduktsioonidest ei piisa tööstusdisainilahenduse täielikuks avamiseks.

10. reegel. Tööstusdisainilahenduse näidised publitseerimise edasilükkamise taotlemisel

(1) [Näidiste arv] Kui rahvusvaheline taotlus, mille suhtes kohaldatakse ainult 1999. aasta redaktsiooni, sisaldab kahemõõtmelise tööstusdisainilahenduse publitseerimise edasilükkamise taotlust ning sellele on lisatud reeglis 9 nimetatud reproduktsioonide asemel tööstusdisainilahenduse näidised, peab rahvusvahelise taotlusega koos esitama alljärgneva arvu näidiseid:
(i) üks näidis Rahvusvahelisele Büroole ja
(ii) üks näidis igale märgitud ametile, kes on Rahvusvahelist Bürood vastavalt 1999. aasta redaktsiooni artikli 10 lõikele 5 teavitanud oma soovist saada rahvusvaheliste registreeringute koopiaid.

(2) [Näidised] Kõik näidised peavad asuma ühes pakendis. Näidiseid on lubatud kokku murda. Haldusjuhendis sätestatakse pakendi maksimaalsed mõõdud ning kaal.

11. reegel. Autori isik; kirjeldus; nõudlus

(1) [Autori isik] Kui rahvusvahelises taotluses on osutatud tööstusdisainilahenduse autorile, tuleb vastavalt haldusjuhendile märkida autori nimi ja aadress.

(2) [Kirjeldus] Kui rahvusvaheline taotlus sisaldab kirjeldust, esitatakse kirjelduses need tunnused, mis on nähtavad tööstusdisainilahenduse reproduktsioonidel, kirjelduses ei esitata tunnuseid, mis on seotud tööstusdisainilahenduse tehnilise käitamise või selle võimaliku kasutusotstarbega. Kui kirjelduse maht ületab sada sõna, tuleb tasuda lõivude tabelis sätestatud täiendav lõiv.

(3) [Nõudlus] 1999. aasta redaktsiooni artikli 5 lõike 2 punktile a vastavas deklaratsioonis selle kohta, et lepinguosalise seaduse kohaselt on tööstusdisainilahendusele kaitse saamise taotluse esitamiskuupäeva määramiseks vaja esitada nõudlus, tuleb määrata nõudluse täpne sõnastus. Kui rahvusvaheline taotlus sisaldab nõudlust, peab selle sõnastus vastama deklaratsioonis määratule.

12. reegel. Rahvusvahelise taotlusega seotud lõivud

(1) [Ettenähtud lõivud]
(a) Seoses rahvusvahelise taotlusega tuleb tasuda järgmised lõivud:
(i) põhilõiv;
(ii) ühtne märkimislõiv iga märgitud lepinguosalise kohta, kes pole esitanud deklaratsiooni 1999. aasta redaktsiooni artikli 7 lõike 2 või reegli 36 lõike 1 kohaselt, mille tase sõltub punkti c kohaselt esitatud deklaratsioonist;
(iii) individuaalne märkimislõiv iga märgitud lepinguosalise kohta, kes on esitanud deklaratsiooni 1999. aasta redaktsiooni artikli 7 lõike 2 või reegli 36 lõike 1 kohaselt;
(iv) publitseerimislõiv.
(b) Punkti a alapunktis ii nimetatud ühtse märkimislõivu tasemed on:

   (i) lepinguosalistele, kelle amet ei vii läbi ekspertiisi sisuliste aluste suhtes

esimene tase;

   (ii) lepinguosalistele, kelle amet viib läbi ekspertiisi muude sisuliste aluste suhtes kui uudsus

teine tase;

   (iii) lepinguosalistele, kelle amet viib läbi ekspertiisi sisuliste aluste suhtes, kaasa arvatud uudsuse
         kontroll ex officio või pärast vaidlustamist kolmandate osapoolte poolt

kolmas tase.

(c) (i) Lepinguosaline, kelle õigusaktide alusel rakendatakse punkti b kohast teist või kolmandat taset, võib deklaratsioonis sellest peadirektorile teatada. Lepinguosaline võib ka deklaratsioonis täpsustada, et on valinud teise taseme isegi juhul, kui õigusaktide alusel kuuluks rakendamisele kolmas tase.
(ii) Alapunkti i kohaselt esitatud deklaratsioon jõustub 3 kuud pärast selle kättesaamist peadirektori poolt või deklaratsioonis toodud hilisemal kuupäeval. Deklaratsiooni võib tagasi võtta igal ajal, teavitades peadirektorit sellest soovist, kusjuures tagasivõtmine jõustub 1 kuu möödumisel selle kättesaamisest peadirektori poolt või teates toodud hilisemal kuupäeval. Vastava deklaratsiooni puudumisel või deklaratsiooni tagasivõtmisel rakendatakse asjaomase lepinguosalise puhul ühtseid märkimislõivusid.

(2) [Millal tuleb lõivud tasuda] Võttes arvesse lõikes 3 sätestatut, tuleb lõikes 1 nimetatud lõivud tasuda rahvusvahelise taotluse esitamisel, välja arvatud juhul, kui rahvusvahelises taotluses sisaldub publitseerimise edasilükkamise taotlust, sel juhul võib publitseerimislõivu vastavalt reegli 16 lõike 3 punktile a tasuda hiljem.

(3) [Kahes osas tasumisele kuuluv individuaalne märkimislõiv]
(a) 1999. aasta redaktsiooni artikli 7 lõike 2 või reegli 36 lõike 1 kohaselt esitatavas deklaratsioonis võib ette näha asjaomase lepinguosalisega seonduva individuaalse märkimislõivu tasumise kahes osas, kusjuures esimene osa tuleb tasuda rahvusvahelise taotluse esitamisel ning teine osa asjaomase lepinguosalise seaduse alusel kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval.
(b) Kui kohaldatakse punkti a, loetakse lõike 1 punkti iii viidet individuaalsele märkimislõivule viiteks individuaalse märkimislõivu esimesele osale.
(c) Individuaalse märkimislõivu teise osa võib tasuda omaniku valikul kas otse asjaomasele ametile või Rahvusvahelise Büroo kaudu. Kui tasutakse otse asjaomasele ametile, teavitab amet sellest Rahvusvahelist Bürood ning Rahvusvaheline Büroo registreerib nimetatud teate rahvusvahelises registris. Kui tasutakse Rahvusvahelise Büroo kaudu, registreerib Rahvusvaheline Büroo tasumise rahvusvahelises registris ning teavitab sellest asjaomast ametit.
(d) Kui individuaalse märkimislõivu teist osa ei tasuta ettenähtud tähtaja jooksul, teavitab asjaomane amet sellest Rahvusvahelist Bürood ning taotleb rahvusvahelise registreeringu tühistamist rahvusvahelises registris asjaomase lepinguosalise suhtes. Rahvusvaheline Büroo toimib vastavalt taotlusele ning teavitab sellest omanikku.

13. reegel. Ameti kaudu esitatud rahvusvaheline taotlus

(1) [Ametisse saabumise kuupäev ja edastamine Rahvusvahelisele Büroole] Kui rahvusvaheline taotlus, mille suhtes kohaldatakse ainult 1999. aasta redaktsiooni, esitatakse taotleja lepinguosalise ameti kaudu, teavitab nimetatud amet taotlejat taotluse saabumise kuupäevast. Samaaegselt rahvusvahelise taotluse edastamisega Rahvusvahelisele Büroole teavitab amet Rahvusvahelist Bürood taotluse saabumise kuupäevast. Amet teavitab taotlejat asjaolust, et ta on rahvusvahelise taotluse Rahvusvahelisele Büroole edastanud.

(2) [Edastamislõiv] 1999. aasta redaktsiooni artikli 4 lõikes 2 sätestatud edastamislõivu tasumist sooviv amet teavitab Rahvusvahelist Bürood nimetatud lõivu suurusest, mis ei tohi ületada rahvusvahelise taotluse vastuvõtmise ja edastamisega seonduvaid halduskulusid, ja lõivu tasumise tähtpäevast.

(3) [Esitamiskuupäev rahvusvahelise taotluse kaudse esitamise puhul] Võttes arvesse reegli 14 lõikes 2 sätestatut, loetakse ameti kaudu esitatud rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäevaks
(i) rahvusvahelise taotluse puhul, mille suhtes kohaldatakse ainult 1999. aasta redaktsiooni, kuupäev, mil rahvusvaheline taotlus nimetatud ametisse saabus, tingimusel, et see jõuab Rahvusvahelisse Büroosse ühe kuu jooksul pärast seda kuupäeva;
(ii) igal muul juhul kuupäev, mil rahvusvaheline taotlus Rahvusvahelisse Büroosse saabus.

(4) [Esitamiskuupäev juhul, kui taotleja lepinguosaline nõuab julgeolekukontrolli] Vaatamata lõikes 3 sätestatule, võib lepinguosaline, kelle seadus 1999. aasta redaktsiooniga liitumise ajal nõudis julgeolekukontrolli, esitada peadirektorile deklaratsiooni selles lõikes nimetatud ühekuulise tähtaja asendamise kohta kuuekuulise tähtajaga.

14. reegel. Ekspertiis Rahvusvahelises Büroos

(1) [Puuduste kõrvaldamise tähtaeg] Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et Rahvusvahelisse Büroosse saabumise hetkel ei vasta rahvusvaheline taotlus kohaldatavatele nõuetele, teeb Büroo taotlejale ettepaneku kõrvaldada puudused kolmekuulise tähtaja jooksul, mida hakatakse lugema päevast, mil Rahvusvaheline Büroo vastava teate väljastas.

(2) [Puudused, mis põhjustavad rahvusvahelise taotluse esitamiskuupäeva edasilükkamise] Kui rahvusvahelises taotluses on Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäeval mõni puudus, mis loetakse rahvusvahelise taotluse esitamiskuupäeva edasilükkamise põhjuseks, loetakse esitamiskuupäevaks tehtud paranduse Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäev. Puudused, mis loetakse rahvusvahelise taotluse esitamiskuupäeva edasilükkamise põhjuseks, on järgmised:
(a) rahvusvaheline taotlus ei ole ettenähtud keeles või ühes ettenähtud keeltest;
(b) rahvusvahelisest taotlusest puudub üks allpoolloetletud elementidest:
(i) otsene või kaudne kinnitus selle kohta, et taotletakse rahvusvahelist registreerimist 1999., 1960. või 1934. aasta redaktsiooni alusel;
(ii) andmed, mis võimaldavad taotleja isiku kindlaks teha;
(iii) piisavad andmed, et taotleja või tema esindajaga, juhul kui esindaja on olemas, ühendust võtta;
(iv) rahvusvahelise taotluse objektiks oleva iga tööstusdisainilahenduse reproduktsioon või 1999. aasta redaktsiooni artikli 5 lõike 1 punkti iii kohane näidis;
(v) vähemalt ühe lepinguosalise märkimine.

(3) [Rahvusvahelise taotluse esitamisest loobumine; lõivude tagastamine] Kui puudust, välja arvatud 1999. aasta redaktsiooni artikli 8 lõike 2 punktis b nimetatud puudus, ei ole lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul kõrvaldatud, loetakse, et rahvusvahelise taotluse esitamisest on loobutud ning Rahvusvaheline Büroo tagastab selle taotlusega seoses tasutud lõivud, arvates neist eelnevalt maha põhilõivule vastava summa.

15. reegel. Tööstusdisainilahenduse kandmine rahvusvahelisse registrisse

(1) [Tööstusdisainilahenduse registreerimine rahvusvahelises registris] Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et rahvusvaheline taotlus vastab kohaldatavatele nõuetele, kannab ta tööstusdisainilahenduse rahvusvahelisse registrisse ning saadab omanikule tunnistuse.

(2) [Registreeringu sisu] Rahvusvahelises registreeringus sisalduvad
(i) kõik rahvusvahelises taotluses esitatud andmed, välja arvatud reegli 7 lõike 5 punkti c kohane prioriteedinõue, kui varasem esitamine toimus enam kui kuus kuud enne rahvusvahelise taotluse esitamiskuupäeva;
(ii) tööstusdisainilahenduse reproduktsioon;
(iii) rahvusvahelise registreeringu kuupäev;
(iv) rahvusvahelise registreeringu number;
(v) rahvusvahelise klassifikatsiooni järgi Rahvusvahelises Büroos määratud klass.

16. reegel. Publitseerimise edasilükkamine

(1) [Edasilükkamise maksimumtähtaeg]
(a) Rahvusvahelise taotluse, mille suhtes kohaldatakse ainult 1999. aasta redaktsiooni, publitseerimise edasilükkamise maksimumtähtaeg on 30 kuud, alates esitamiskuupäevast või prioriteedinõude puhul, alates taotluse prioriteedikuupäevast.
(b) Rahvusvahelise taotluse, mille suhtes kohaldatakse ainult 1960. aasta redaktsiooni või nii 1999. kui ka 1960. aasta redaktsiooni, publitseerimise edasilükkamise maksimumtähtaeg on 12 kuud, alates esitamiskuupäevast või prioriteedinõude puhul, alates taotluse prioriteedikuupäevast.

(2) [Märkimise tagasivõtmise tähtaeg juhul, kui kohaldatav seadus ei võimalda edasilükkamist] 1999. aasta redaktsiooni artikli 11 lõike 3 punktis i nimetatud tähtaeg, mille jooksul taotleja võib sellise lepinguosalise märkimise tagasi võtta, kelle seadus ei luba publitseerimise edasilükkamist, on üks kuu, alates Rahvusvahelise Büroo teate kuupäevast.

(3) [Publitseerimislõivu tasumise ja reproduktsioonide esitamise tähtaeg]
(a) Reegli 12 lõike 1 punkti a alapunktis iv nimetatud publitseerimislõiv tuleb tasuda ning vastavalt reeglile 10 reproduktsioonide asemel näidiste esitamise puhul tuleb nimetatud reproduktsioonid esitada hiljemalt kolm kuud enne 1999. aasta redaktsiooni artikli 11 lõike 2 või 1960. aasta redaktsiooni artikli 6 lõike 4 punkti a kohaselt kohaldatava edasilükkamise tähtaja lõppemist või hiljemalt kolm kuud enne seda, kui edasilükkamise tähtaeg loetakse lõppenuks vastavalt 1999. aasta redaktsiooni artikli 11 lõike 4 punktile a või 1960. aasta redaktsiooni artikli 6 lõike 4 punktile b.
(b) Kuus kuud enne punktis a nimetatud publitseerimise edasilükkamise tähtaja lõppemist saadab Rahvusvaheline Büroo, juhul kui see on vajalik, rahvusvahelise registreeringu omanikule mitteametliku teate meeldetuletusega kuupäeva kohta, mil lõikes 3 nimetatud publitseerimislõiv peab olema tasutud ning lõikes 3 nimetatud reproduktsioonid peavad olema esitatud.

(4) [Reproduktsioonide registreerimine] Rahvusvaheline Büroo registreerib rahvusvahelises registris kõik lõike 3 kohaselt esitatud reproduktsioonid.

(5) [Täitmata nõuded] Kui lõike 3 nõudeid ei täideta, tühistatakse rahvusvaheline registreering ning seda ei publitseerita.

17. reegel. Rahvusvahelise registreeringu publitseerimine

(1) [Publitseerimise aeg] Rahvusvaheline registreering publitseeritakse
(i) taotleja soovil vahetult pärast registreerimist;
(ii) vahetult pärast edasilükkamise tähtaja lõppemist või lõppenuks lugemist, kui taotleti publitseerimise edasilükkamist ja edasilükkamise taotlust tagasi ei lükatud;
(iii) kõigil muudel juhtudel kuus kuud pärast rahvusvahelise registreeringu kuupäeva või võimalikult peatselt pärast seda.

(2) [Publitseeritav materjal] Rahvusvahelise registreeringu kohta publitseeritakse bülletäänis
(i) rahvusvahelisse registrisse kantud andmed;
(ii) tööstusdisainilahenduse reproduktsioon või reproduktsioonid;
(iii) edasilükatud publitseerimise korral kuupäev, mil edasilükkamise tähtaeg lõppes või loeti lõppenuks.

3. peatükk
KEELDUMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

18. reegel. Keeldumisest teatamine

(1) [Keeldumisest teatamise tähtaeg]
(a) Rahvusvahelise registreeringu õiguslike tagajärgede tunnistamise keeldumisest teatamise ettenähtud tähtaeg vastavalt 1999. aasta redaktsiooni artikli 12 lõikele 2 või 1960. aasta redaktsiooni artikli 8 lõikele 1 on kuus kuud, alates rahvusvahelise registreeringu publitseerimisest vastavalt reegli 26 lõikele 3.
(b) Arvestamata punkti a, võib lepinguosaline, kelle amet on ekspertiisiamet või kelle seadus annab võimaluse vaidlustada kaitse andmine, esitada peadirektorile deklaratsiooni, milles teatab, et juhtudel, kus ta on märgitud 1999. aasta redaktsiooni alusel, asendatakse selles punktis nimetatud 6-kuuline tähtaeg 12-kuulise tähtajaga.
(c) Punktis b nimetatud deklaratsioonis võib samuti märkida, et 1999. aasta redaktsiooni artikli 14 lõike 2 punktis a nimetatud õiguslikud tagajärjed tekivad rahvusvahelise registreeringu suhtes hiljemalt
(i) deklaratsioonis märgitud ajal, mis võib olla hilisem, kui eelnimetatud artiklis märgitud kuupäev, kuid mitte hilisem, kui kuus kuud pärast seda kuupäeva;
(ii) juhul kui kaitse andmise kohta tehtud otsus jäi tahtmatult edastamata punkti a või b alusel kohaldatava tähtaja jooksul, ajal, mil lepinguosalise seaduse kohaselt kaitse anti; sellisel juhul teavitab asjaomase lepinguosalise amet sellest Rahvusvahelist Bürood ning püüab kohe pärast seda edastada nimetatud otsuse asjaomase rahvusvahelise registreeringu omanikule.

(2) [Keeldumisest teatamine]
(a) Keeldumise teade peab puudutama ühte rahvusvahelist registreeringut, olema dateeritud ning teadet saatva ameti poolt allkirjastatud.
(b) Teates sisaldub või sellesse märgitakse
(i) teate saatnud ameti nimi;
(ii) rahvusvahelise registreeringu number;
(iii) kõik keeldumise alused koos viidetega peamistele asjakohastele seadusesätetele;
(iv) kui keeldumise aluseks on sarnasus varasema siseriikliku, regionaalse või rahvusvahelise taotluse või registreeringu objektiks oleva tööstusdisainilahendusega, selle varasema tööstusdisainilahenduse taotluse esitamiskuupäev ja -number, prioriteedikuupäev (kui see on olemas), registreeringu kuupäev ja number (juhul kui need on kättesaadavad), reproduktsiooni koopia (kui reproduktsioon on avalikkusele kättesaadav) ning nimetatud tööstusdisainilahenduse omaniku nimi ja aadress vastavalt haldusjuhendis sätestatule;
(v) kui keeldumine ei puuduta kõiki rahvusvahelise registreeringu objektiks olevaid tööstusdisainilahendusi, siis need, mida see puudutab või mida see ei puuduta;
(vi) kas keeldumist on võimalik uuesti läbi vaadata või keeldumise peale kaebus esitada ning kui see on võimalik, siis mõistlik tähtaeg, mille jooksul on asjaolusid arvestades võimalik esitada taotlus keeldumise uuesti läbivaatamiseks või kaebus keeldumise peale, asutus, kelle poole taotluse või kaebusega pöörduda, märkides, juhul kui see on kohaldatav, kas taotlus keeldumise uuesti läbivaatamiseks või kaebus keeldumise peale tuleb esitada selle lepinguosalise territooriumil asuva esindaja vahendusel, kelle amet keeldumisotsuse teatavaks tegi, ja
(vii) keeldumisotsuse teatavakstegemise kuupäev.

(3) [Rahvusvahelise registreeringu jagamisest teatamine] Kui 1999. aasta redaktsiooni artikli 13 lõike 2 alusel teatatud keeldumise järel jagatakse rahvusvaheline registreering märgitud lepinguosalise ameti jaoks, et kõrvaldada teates märgitud keeldumise põhjus, teatab nimetatud amet Rahvusvahelisele Büroole jagamisega seonduvad andmed haldusjuhendis sätestatud korras.

(4) [Keeldumise tagasivõtmise teade]
(a) Keeldumise tagasivõtmise teade peab puudutama ühte rahvusvahelist registreeringut, olema dateeritud ning teadet saatva ameti poolt allkirjastatud.
(b) Teates sisaldub või sellesse märgitakse
(i) teate saatnud ameti nimi;
(ii) rahvusvahelise registreeringu number;
(iii) kui tagasivõtmine ei puuduta kõiki tööstusdisainilahendusi, mille kohta keeldumisteade saadeti, siis need, mida see puudutab või mida see ei puuduta, ja
(iv) keeldumise tagasivõtmise kuupäev.

(5) [Registrisse kandmine] Rahvusvaheline Büroo registreerib lõike 1 punkti c alapunkti ii, lõike 2 või 4 alusel saadud teated rahvusvahelises registris, märkides keeldumisteate puhul kuupäeva, mil see Rahvusvahelisse Büroosse saadeti.

(6) [Teadete koopiate edastamine] Rahvusvaheline Büroo edastab lõike 1 punkti c alapunkti ii, lõike 2 või 4 alusel saadud teadete koopiad omanikule.

19. reegel. Nõuetele mittevastavad keeldumised

(1) [Teade, mida ei võeta arvesse]
(a) Rahvusvaheline Büroo ei loe keeldumisteateks ega kanna rahvusvahelisse registrisse teadet,
(i) milles ei ole märgitud asjaomase rahvusvahelise registreeringu numbrit, välja arvatud juhul, kui muud teates sisalduvad andmed võimaldavad registreeringu identifitseerida;
(ii) milles puuduvad keeldumise alused, või
(iii) mis saadetakse Rahvusvahelisse Büroosse pärast reegli 18 lõikes 1 sätestatud tähtaja lõppu.
(b) Punkti a kohaldamisel, välja arvatud juhul, kui asjaomast rahvusvahelist registreeringut pole võimalik identifitseerida, saadab Rahvusvaheline Büroo teate koopia omanikule, teavitades samaaegselt nii omanikku kui teate saatnud ametit, et Rahvusvaheline Büroo ei lugenud teadet keeldumisteateks ega registreerinud seda rahvusvahelises registris, märkides ka selle põhjused.

(2) [Nõuetele mittevastav teade] Kui keeldumisteade
(i) ei ole allkirjastatud teate edastanud ameti nimel või ei vasta reegli 2 alusel kehtestatud nõuetele;
(ii) ei vasta reegli 18 lõike 2 punkti b alapunkti iv nõuetele, juhul kui need on kohaldatavad;
(iii) ei osuta, kui see on vajalik, millise asutuse poole pöörduda taotluse või kaebusega ja millise mõistliku tähtaja jooksul on asjaolusid arvestades võimalik esitada taotlus keeldumise uuesti läbivaatamiseks või kaebus keeldumise peale (reegli 18 lõike 2 punkti b alapunkt vi);
(iv) ei sisalda keeldumisotsuse teatavakstegemise kuupäeva (reegli 18 lõike 2 punkti b alapunkt vii);

registreerib Rahvusvaheline Büroo siiski keeldumise rahvusvahelises registris ning saadab omanikule teate koopia. Omaniku taotlusel teeb Rahvusvaheline Büroo keeldumisteate edastanud ametile ettepaneku teate puudused viivitamatult kõrvaldada.

20. reegel. Kehtetuks tunnistamine märgitud lepinguosalise puhul

(1) [Kehtetuks tunnistamise teate sisu] Kui märgitud lepinguosalises tunnistatakse rahvusvaheline registreering kehtetuks ning kehtetuks tunnistamise suhtes ei ole enam võimalik esitada taotlust ega kaebust selle asjaolude uuesti läbivaatamiseks, teavitab selle lepinguosalise amet, kelle pädev organ kehtetuks tunnistamise otsuse teatavaks tegi, Rahvusvahelist Bürood, kui ta oli kehtetuks tunnistamisest teadlik. Teatesse märgitakse
(i) kehtetuks tunnistamise otsuse teatavaks teinud asutus;
(ii) asjaolu, et kehtetuks tunnistamise peale ei ole enam võimalik edasi kaevata;
(iii) rahvusvahelise registreeringu number;
(iv) kui kehtetuks tunnistamine ei puuduta kõiki rahvusvahelise registreeringu objektiks olevaid tööstusdisainilahendusi, siis need, mida see puudutab või mida see ei puuduta;
(v) kehtetuks tunnistamise teatavakstegemise ja jõustumise kuupäev.

(2) [Kehtetuks tunnistamise registrisse kandmine] Rahvusvaheline Büroo registreerib kehtetuks tunnistamise rahvusvahelises registris koos kehtetuks tunnistamise teates sisalduvate andmetega.

4. peatükk
MUUDATUSED JA PARANDUSED

21. reegel. Muudatuse registrisse kandmine

(1) [Taotluse esitamine]
(a) Juhul kui taotlus registrisse kandmise kohta puudutab alljärgnevat, esitatakse see Rahvusvahelisele Büroole selleks ettenähtud ametlikul vormil:
(i) rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumine kõigi rahvusvahelise registreeringu objektiks olevate tööstusdisainilahenduste või neist mõne suhtes;
(ii) muudatus omaniku nimes või aadressis;
(iii) loobumine rahvusvahelisest registreeringust kõigi märgitud lepinguosaliste või neist mõne suhtes;
(iv) ühe või mitme rahvusvahelise registreeringu objektiks oleva tööstusdisainilahenduse piiramine kõigi märgitud lepinguosaliste või neist mõne suhtes.
(b) Taotluse peab esitama ja allkirjastama omanik; siiski võib omaniku muutumise registrisse kandmise taotluse esitada uus omanik, tingimusel, et
(i) sellele on alla kirjutanud (endine) omanik või
(ii) sellele on alla kirjutanud uus omanik ja juurde on lisatud (endise) omaniku lepinguosalise pädeva organi kinnitus, et uus omanik on (endise) omaniku õigusjärglane.

(2) [Taotluse sisu] Taotlus muudatuse registrisse kandmise kohta peab sisaldama või ära märkima lisaks taotletavale muudatusele järgmist:
(i) asjaomase rahvusvahelise registreeringu number;
(ii) omaniku nimi, välja arvatud juhul, kui muudatus puudutab esindaja nime või aadressi;
(iii) rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumise korral, vastavalt haldusjuhendile esitatud rahvusvahelise registreeringu uue omaniku nimi ja aadress;
(iv) rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumise korral, lepinguosaline või lepinguosalised, kelle suhtes uus omanik täidab rahvusvahelise registreeringu omanikuks olemise tingimusi;
(v) rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumise korral, juhul, kui see ei puuduta kõiki tööstusdisainilahendusi või kõiki lepinguosalisi, nende tööstusdisainilahenduste numbrid ning märgitud lepinguosaliste nimed, keda omaniku muutus puudutab, ja
(vi) tasutavate lõivude summa ja tasumise viis või korralduse andmine nõutud lõivude summa mahaarvamiseks Rahvusvahelise Büroo juures avatud kontolt, märkides maksja või korralduse andja nime.

(3) [Vastuvõtmatu taotlus] Rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumist ei kanta registrisse märgitud lepinguosalise suhtes, kui selle lepinguosalise suhtes ei ole kohustuslik redaktsioon, mis on kohustuslik lõike 2 punktis iv nimetatud lepinguosalise või lepinguosaliste suhtes.

(4) [Puudustega taotlus] Kui taotlus ei vasta esitatavatele nõuetele, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest omanikule või juhul, kui taotluse esitas end uueks omanikuks nimetav isik, sellele isikule.

(5) [Puuduse kõrvaldamiseks ettenähtud aeg] Puuduse võib kõrvaldada kolme kuu jooksul, alates kuupäevast, mil Rahvusvaheline Büroo saatis sellekohase teate. Kui puudust nimetatud kolme kuu jooksul ei kõrvaldata, loetakse, et taotlusest on loobutud ning Rahvusvaheline Büroo teatab sellest omanikule ja juhul, kui taotluse esitas end uueks omanikuks nimetav isik, samaaegselt sellele isikule, ning tagastab tasutud lõivud, arvates eelnevalt neist maha poole neile lõivudele vastavast summast.

(6) [Muudatuse registrisse kandmine ning sellest teatamine]
(a) Eeldusel, et taotlus on korrektne, kannab Rahvusvaheline Büroo muudatuse kohe rahvusvahelisse registrisse ning teavitab omanikku. Juhul kui registrisse kantakse omaniku muutus, teavitab Rahvusvaheline Büroo nii uut kui endist omanikku.
(b) Muudatus kantakse registrisse nõuetekohase taotluse Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäevaga. Kui aga taotlusest nähtub, et muudatus tuleks registrisse kanda pärast mõne täiendava muudatuse tegemist või pärast rahvusvahelise registreeringu pikendamist, toimib Rahvusvaheline Büroo vastavalt sellele.

(7) [Omaniku osalise muutumise registrisse kandmine] Rahvusvaheline Büroo registreerib rahvusvahelises registris rahvusvahelise registreeringu loovutamise või muu ülemineku ainult osa tööstusdisainilahenduste või ainult osa märgitud lepinguosaliste suhtes selle rahvusvahelise registreeringu numbri all, millest osa loovutati või muul viisil üle läks; loovutatud või muul viisil üle läinud osa tunnistatakse nimetatud rahvusvahelise registreeringu numbri all kehtetuks ning kantakse registrisse eraldi rahvusvahelise registreeringuna. Eraldi rahvusvahelisele registreeringule antakse selle rahvusvahelise registreeringu number, millest osa loovutati või muul viisil üle läks, lisades sellele suurtähe.

(8) [Rahvusvaheliste registreeringute liitmise registrisse kandmine] Kui sama isik on omaniku osalise muutumise tulemusena registrisse kantud kahe või enama rahvusvahelise registreeringu omanikuna, siis liidetakse need registreeringud omaniku taotlusel ning lõikeid 1 kuni 6 kohaldatakse mutatis mutandis. Liitmise tulemusel tekkivale rahvusvahelisele registreeringule antakse selle rahvusvahelise registreeringu number, millest osa loovutati või muul viisil üle läks, lisades sellele suurtähe, juhul kui see on vajalik.

22. reegel. Parandused rahvusvahelises registris

(1) [Parandamine] Kui Rahvusvaheline Büroo, tegutsedes ex officio või omaniku palvel, leiab, et rahvusvahelisse registrisse kantud rahvusvahelises registreeringus on viga, parandab ta vea ning teavitab sellest omanikku.

(2) [Paranduse õiguslike tagajärgede tunnustamisest keeldumine] Märgitud lepinguosalise ametil on õigus deklareerida Rahvusvahelisele Büroole saadetavas teates, et ei tunnusta paranduse õiguslikke tagajärgi. Reegleid 18 ja 19 kohaldatakse mutatis mutandis.

5. peatükk
PIKENDAMINE

23. reegel. Mitteametlik teade kehtivuse lõppemise kohta

Kuus kuud enne viieaastase tähtaja lõppemist saadab Rahvusvaheline Büroo omanikule ja esindajale, juhul kui esindaja on olemas, teate rahvusvahelise registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäeva kohta. See, et nimetatud teadet ei saadud, ei vabanda reegli 24 kohase tähtaja eiramist.

24. reegel. Pikendamise üksikasjad

(1) [Lõivud]
(a) Rahvusvahelise registreeringu pikendamiseks tuleb tasuda järgmised lõivud:
(i) põhilõiv;
(ii) ühtne märkimislõiv iga 1999. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosalise kohta, kes pole esitanud deklaratsiooni 1999. aasta redaktsiooni artikli 7 lõike 2 kohaselt, ja iga 1960. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosalise kohta, kelle suhtes rahvusvahelise registreeringu pikendamist soovitakse;
(iii) individuaalne märkimislõiv iga 1999. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosalise kohta, kes on esitanud deklaratsiooni 1999. aasta redaktsiooni artikli 7 lõike 2 kohaselt ja kelle suhtes rahvusvahelise registreeringu pikendamist soovitakse.
(b) Punkti a alapunktides i ja ii nimetatud lõivumäärad on esitatud lõivude tabelis.
(c) Punktis (a) nimetatud lõivud tuleb tasuda hiljemalt rahvusvahelise registreeringu pikendamise tähtpäeval. Siiski võib lõive tasuda ka kuue kuu jooksul, alates rahvusvahelise registreeringu pikendamise tähtpäevast, tingimusel, et samaaegselt tasutakse lõivude tabelis sätestatud lisalõiv.
(d) Kui Rahvusvaheline Büroo saab pikendamise eest tasumisele kuuluva summa varem, kui kolm kuud enne rahvusvahelise registreeringu pikendamise tähtpäeva, loetakse see summa saaduks kolm kuud enne nimetatud kuupäeva.

(2) [Täiendavad andmed]
(a) Kui omanik ei soovi pikendada rahvusvahelist registreeringut
(i) märgitud lepinguosalise suhtes või
(ii) mõne rahvusvahelise registreeringu objektiks oleva tööstusdisainilahenduse suhtes,
lisatakse maksele kinnitus, kus märgitakse ära lepinguosalised või tööstusdisainilahenduste numbrid, mille suhtes rahvusvahelist registreeringut ei pikendata.
(b) Kui omanik soovib rahvusvahelist registreeringut märgitud lepinguosalise suhtes pikendada, vaatamata sellele, et nimetatud lepinguosalise suhtes on tööstusdisainilahenduse maksimaalne kaitsetähtaeg lõppenud, lisatakse nõutud lõivude, sealhulgas ühtse märkimislõivu või individuaalse märkimislõivu juurde, olenevalt sellest, kumb on nimetatud lepinguosalise suhtes kohaldatav, kinnitus selle kohta, et rahvusvahelise registreeringu pikendamine nimetatud lepinguosalise suhtes tuleb kanda rahvusvahelisse registrisse.
(c) Kui omanik soovib rahvusvahelist registreeringut märgitud lepinguosalise suhtes pikendada, vaatamata sellele, et nimetatud lepinguosalise suhtes on rahvusvahelisse registrisse kantud kõiki asjaomaseid tööstusdisainilahendusi puudutav keeldumine, lisatakse nõutud lõivude, sealhulgas ühtse märkimislõivu või individuaalse märkimislõivu juurde, olenevalt sellest, kumb on nimetatud lepinguosalise suhtes kohaldatav, kinnitus selle kohta, et rahvusvaheline registreeringu pikendamine nimetatud lepinguosalise suhtes tuleb kanda rahvusvahelisse registrisse.
(d) Rahvusvahelist registreeringut ei saa pikendada märgitud lepinguosalise suhtes, kui tema suhtes on registrisse kantud kõigi tööstusdisainilahenduste kehtetuks tunnistamine vastavalt reeglile 20 või kui tema suhtes on registrisse kantud loobumine vastavalt reeglile 21. Rahvusvahelist registreeringut ei saa pikendada märgitud lepinguosalise suhtes nende tööstusdisainilahenduste puhul, mille suhtes on selle lepinguosalisega seoses registrisse kantud kehtetuks tunnistamine vastavalt reeglile 20 või loobumine vastavalt reeglile 21.

(3) [Ebapiisav lõivude summa]
(a) Kui saadud lõivude summa on väiksem, kui on pikendamiseks vajalik, teavitab Rahvusvaheline Büroo sellest kohe omanikku ja esindajat, juhul kui esindaja on olemas. Teates näidatakse ära puuduva summa suurus.
(b) Kui saadud lõivude summa on lõike 1 punktis c nimetatud kuuekuulise tähtaja lõppemisel väiksem, kui pikendamiseks vajalik on, ei kanna Rahvusvaheline Büroo pikendamist registrisse, tagastab saadud summa ning teavitab sellest kohe omanikku ja esindajat, juhul kui esindaja on olemas.

25. reegel. Pikendamise kandmine registrisse; tunnistus

(1) [Pikendamise kandmine registrisse ja jõustumiskuupäev] Pikendamine kantakse rahvusvahelisse registrisse pikendamise tähtpäevaga, isegi siis, kui pikendamise eest tasumisel kasutatakse reegli 24 lõike 1 punktis c nimetatud lisaaega.

(2) [Tunnistus] Rahvusvaheline Büroo saadab omanikule tunnistuse pikendamise kohta.

6. peatükk
BÜLLETÄÄN

26. reegel. Bülletään

(1) [Informatsioon rahvusvaheliste registreeringute kohta] Rahvusvaheline Büroo publitseerib bülletäänis andmed, mis puudutavad:
(i) rahvusvahelisi registreeringuid vastavalt reeglile 17;
(ii) vastavalt reegli 18 lõikele 5 registrisse kantud keeldumisi, märkides, kas on võimalik taotleda keeldumise asjaolude uut läbivaatamist või esitada kaebus keeldumise peale, kuid keeldumise aluseid esitamata;
(iii) vastavalt reegli 20 lõikele 2 registrisse kantud kehtetuks tunnistamist;
(iv) omaniku muutumist, omaniku nime või aadressi muutmist, vastavalt reeglile 21 registrisse kantud loobumisi või piiranguid;
(v) vastavalt reeglile 22 tehtud parandusi;
(vi) vastavalt reegli 25 lõikele 1 registrisse kantud pikendamisi;
(vii) pikendamata jäetud rahvusvahelisi registreeringuid.

(2) [Informatsioon deklaratsioonide kohta; muu informatsioon] Rahvusvaheline Büroo publitseerib bülletäänis lepinguosaliste poolt 1999. aasta redaktsiooni, 1960. aasta redaktsiooni või käesoleva juhendi alusel esitatud deklaratsioonid, samuti loetelu päevadest, mil Rahvusvaheline Büroo ei ole jooksva ning sellele järgneva kalendriaasta jooksul külastajatele avatud.

(3) [Bülletääni publitseerimise viis] Reegli 1 lõike 1 punktis x nimetatud bülletään publitseeritakse organisatsiooni veebilehel. Rahvusvaheline Büroo teatab iga lepinguosalise ametile elektroonilisel teel bülletääni iga numbri veebilehel publitseerimise kuupäeva. Loetakse, et sel viisil teatamine asendab 1999. aasta redaktsiooni artikli 10 lõike 3 punktis b ja 1960. aasta redaktsiooni artikli 6 lõike 3 punktis b nimetatud bülletääni saatmist, ning 1960. aasta redaktsiooni artikli 8 lõike 2 mõistes loetakse, et iga asjaomane amet on bülletääni kätte saanud nimetatud teatamise kuupäeval.

7. peatükk
LÕIVUD

27. reegel. Lõivumäärad ja tasumine

(1) [Lõivumäärad] 1999. aasta redaktsiooni, 1960. aasta redaktsiooni, 1934. aasta redaktsiooni ja käesoleva juhendi alusel tasumisele kuuluvate lõivude määrad, välja arvatud reegli 12 lõike 1 punkti a alapunktis iii nimetatud individuaalne märkimislõiv, sätestatakse käesolevale juhendile lisatud ja selle lahutamatu osa moodustavas lõivude tabelis.

(2) [Tasumine]
(a) Võttes arvesse punktis b ja reegli 12 lõike 3 punktis c sätestatut, tasutakse lõivud otse Rahvusvahelisele Büroole.
(b) Kui rahvusvaheline taotlus esitatakse taotleja lepinguosalise ameti kaudu, võib taotleja või omaniku soovil selle taotlusega seotud lõivud tasuda nimetatud ameti kaudu, kui viimane on nõus lõive koguma ja edastama. Lõive koguma ja edastama nõustuv amet teavitab sellest peadirektorit.

(3) [Makseviisid] Lõivud tasutakse Rahvusvahelisele Büroole vastavalt haldusjuhendile.

(4) [Tasumisega kaasnevad andmed] Rahvusvahelisele Büroole tuleb lõivude tasumisel teatada järgmist:
(i) enne rahvusvahelist registreerimist: taotleja nimi, asjaomane tööstusdisainilahendus ning tasumise eesmärk;
(ii) pärast rahvusvahelist registreerimist: omaniku nimi, asjaomase tööstusdisainilahenduse number ning tasumise eesmärk.

(5) [Tasumise kuupäev]
(a) Võttes arvesse reegli 24 lõike 1 punktides d ja b sätestatut, loetakse lõiv Rahvusvahelisele Büroole tasutuks sel päeval, mil nõutud summa Rahvusvahelisele Büroole laekub.
(b) Kui nõutud summa on olemas Rahvusvahelise Büroo juures avatud kontol ning Rahvusvaheline Büroo on saanud konto omanikult korralduse nimetatud summa kontolt maha arvata, loetakse lõiv Rahvusvahelisele Büroole tasutuks sel päeval, mil Rahvusvaheline Büroo saab kätte rahvusvahelise taotluse, taotluse muudatuse registrisse kandmiseks või korralduse rahvusvahelise registreeringu pikendamiseks.

(6) [Lõivumäära muutumine]
(a) Kui rahvusvaheline taotlus esitati taotleja lepinguosalise ameti kaudu ning rahvusvahelise taotluse esitamisega seoses tasumisele kuuluvate lõivude suurust muudetakse rahvusvahelise taotluse ametile laekumise kuupäeva ning selle Rahvusvahelisele Büroole laekumise kuupäeva vahelisel ajal, kohaldatakse esimesena nimetatud kuupäeval kehtinud lõivumäära.
(b) Kui rahvusvahelise taotluse pikendamisega seoses tasumisele kuuluvate lõivude suurust muudetakse tasumise kuupäeva ja pikendamise tähtpäeva vahelisel ajal, kohaldatakse tasumise kuupäeval või kuupäeval, mida loetakse tasumise kuupäevaks vastavalt reegli 24 lõike 1 punktile d, kehtinud lõivumäära. Kui tasutakse pärast pikendamise tähtpäeva, kohaldatakse nimetatud tähtpäeval kehtinud lõivumäära.
(c) Kui muudetakse mis tahes lõivumäära, välja arvatud punktides a ja b nimetatud lõivumäärad, kohaldatakse nimetatud lõivu Rahvusvahelisele Büroole laekumise kuupäeval kehtinud lõivumäära.

28. reegel. Tasumisel kasutatav valuuta

(1) [Kohustus kasutada Šveitsi franke] Kõik käesoleva juhendi alusel tasumisele kuuluvad summad makstakse Rahvusvahelisele Büroole Šveitsi frankides, olenemata asjaolust, et kui lõivud tasub amet, siis võivad lõivud sellele ametile laekuda mingis teises valuutas.

(2) [Individuaallõivude määra kindlaksmääramine Šveitsi frankides]
(a) Kui lepinguosaline teeb vastavalt 1999. aasta redaktsiooni artikli 7 lõike 2 või reegli 36 lõike 1 alusel avalduse, et talle tuleb tasuda individuaallõiv, siis on Rahvusvahelisele Büroole teatatava individuaallõivu määr väljendatud selle lepinguosalise ameti poolt kasutatavas valuutas.
(b) Kui punktis a nimetatud avalduses on lõivumäär väljendatud mingis teises valuutas peale Šveitsi frankide, siis määrab peadirektor pärast konsulteerimist asjassepuutuva lepinguosalise ametiga ÜRO ametliku vahetuskursi põhjal kindlaks individuaallõivu suuruse Šveitsi frankides.
(c) Kui rohkem kui kolme järjestikuse kuu vältel on ÜRO ametlik vahetuskurss Šveitsi frangi ja lepinguosalise poolt märgitud individuaallõivu rahaühiku vahel vähemalt 5% kõrgem või madalam kui viimane vahetuskurss, mida kasutati individuaallõivu suuruse määramiseks Šveitsi frankides, siis võib lepinguosalise amet paluda peadirektoril määrata uus individuaallõivu suurus Šveitsi frankides ÜRO ametliku vahetuskursi põhjal, mis kehtis päev enne mainitud taotluse esitamist. Peadirektor toimib sellele vastavalt. Uus lõivumäär hakkab kehtima peadirektori kehtestatud kuupäevast, tingimusel, et see kuupäev jääb nimetatud summa bülletäänis avaldamisele järgneva teise kuu sisse.
(d) Kui rohkem kui kolme järjestikuse kuu vältel on ÜRO ametlik vahetuskurss Šveitsi frangi ja lepinguosalise poolt märgitud individuaallõivu rahaühiku vahel vähemalt 10% madalam kui viimane vahetuskurss, mida kasutati individuaallõivu suuruse määramiseks Šveitsi frankides, siis määrab peadirektor kindlaks individuaallõivu uue määra Šveitsi frankides ÜRO ametliku vahetuskursi põhjal. Uus lõivumäär hakkab kehtima peadirektori kehtestatud kuupäevast, tingimusel, et see kuupäev jääb bülletäänis avaldamisele järgneva teise kuu sisse.

29. reegel. Lõivude kandmine asjassepuutuvate lepinguosaliste arvetele

Rahvusvahelisele Büroole lepinguosalise eest tasutud ühtne märkimislõiv või individuaalne märkimislõiv kantakse lepinguosalise kontole Rahvusvahelise Büroo juures selle rahvusvahelise registreeringu registrisse kandmise või pikendamise, mille eest lõiv tasuti, jõustumise kuule järgneva ühe kuu jooksul või individuaalse märkimislõivu teise osa puhul kohe pärast selle Rahvusvahelisele Büroole laekumist.

8. peatükk
RAHVUSVAHELISED TAOTLUSED, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE AINULT 1934. AASTA REDAKTSIOONI, NING NEIST TULENEVAD RAHVUSVAHELISED REGISTREERINGUD

30. reegel. Käesoleva juhendi kohaldamine rahvusvahelistele taotlustele, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, ning neist tulenevatele rahvusvahelistele registreeringutele

(1) [Üldpõhimõte] Juhul kui ei ole teisiti sätestatud ning võttes arvesse lõiget 2, kohaldatakse käesolevat juhendit rahvusvahelistele taotlustele, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, ning neist tulenevatele rahvusvahelistele registreeringutele.

(2) [Erandid]
(a) Vaatamata reeglile 6, peavad rahvusvahelised taotlused, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, olema prantsuse keeles. Niisugust rahvusvahelist taotlust ning sellest tulenevat rahvusvahelist registreeringut puudutavad teated peavad olema prantsuse keeles.
(b) Vaatamata reegli 7 lõike 5 punktile a, ei tohi taotluses, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, sisalduda tööstusdisainilahenduste reproduktsiooni ega iseloomulike omaduste kirjeldust ning ei tohi märkida tööstusdisainilahenduste autori isikut.
(c) Vaatamata reegli 7 lõike 5 punktile e, ei tohi rahvusvahelise taotluse puhul, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, taotleda publitseerimise edasilükkamist.
(d) Vaatamata reegli 7 lõikele 7, tohivad rahvusvahelises taotluses, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, sisalduvad tööstusdisainilahendused kuuluda rahvusvahelise klassifikatsiooni järgi eri klassidesse.
(e) Vaatamata reegli 9 lõikele 1, tohib rahvusvahelisele taotlusele, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, reproduktsioonide asemel lisada näidised.
(f) Vaatamata reegli 12 lõike 1 punktile a, kuulub rahvusvahelise taotluse puhul, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, tasumisele ainult reegli 12 lõike 1 punkti a alapunktis i nimetatud põhilõiv.
(g) Vaatamata reegli 15 lõikele 1, ei registreerita rahvusvahelises taotluses, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, sisalduvaid tööstusdisainilahenduste reproduktsioone rahvusvahelises registris.
(h) Vaatamata reegli 17 lõikele 1, publitseeritakse rahvusvahelisest taotlusest, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, tulenev rahvusvaheline registreering vahetult pärast registreerimist.
(i) Vaatamata reegli 17 lõike 2 punktile ii, ei publitseerita rahvusvahelisest taotlusest, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, tulenevas rahvusvahelises registreeringus sisalduvate tööstusdisainilahenduste reproduktsioone bülletäänis.
(j) Vaatamata reeglile 18, ei tohi rahvusvahelisest taotlusest, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, tuleneva rahvusvahelise registreeringu õiguslikud tagajärjed olla kaitsest keeldumise teate objektiks.
(k) Vaatamata reegli 21 lõikele 3, ei tohi registrisse kanda omaniku muutust 1934. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosalise suhtes, kui reegli 21 lõike 2 punktis iv nimetatud andmete alusel ei oleks 1934. aasta redaktsioon enam selle lepinguosalise suhtes kohaldatav.
(l) Vaatamata reeglile 24 lõike 1 punktile a, kuulub rahvusvahelisest taotlusest, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, tuleneva rahvusvahelise registreeringu pikendamisel tasumisele ainult reegli 24 lõike 1 punkti a alapunktis i nimetatud põhilõiv.
(m) Vaatamata reegli 24 lõike 2 punktile b, ei pikendata rahvusvahelisest taotlusest, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, tulenevat rahvusvahelist registreeringut, kui 1934. aasta redaktsiooni artiklis 7 nimetatud viieteistkümneaastane rahvusvahelise kaitse kestus on lõppenud.
(n) Rahvusvahelisest taotlusest, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, tuleneva rahvusvahelise registreeringu pikendamist 1934. aasta redaktsiooni artiklis 7 nimetatud kümneaastase kaitse teiseks perioodiks võib taotleda asjaomase rahvusvahelise taotluse esitamise ajal. Sellisel juhul kuulub reegli 24 lõike 1 punkti a alapunktis i nimetatud lõiv tasumisele selle rahvusvahelise taotluse esitamise ajal, lõivu tasumata jätmise korral jätab Rahvusvaheline Büroo pikendamise taotluse tähelepanuta.

(3) [Pitseeritud ümbrikus rahvusvahelised taotlused]
(a) Rahvusvahelises taotluses, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, peavad lisaks reegli 7 lõikes 3 nimetatud andmetele sisalduma veel andmed selle kohta, kas taotlus esitatakse pitseerimata või pitseeritud ümbrikus.
(b) Kui 1934. aasta redaktsiooni artiklis 7 nimetatud viie-aastase rahvusvahelise kaitse esimene periood on lõppenud, avab Rahvusvaheline Büroo pitseeritud ümbrikus oleva rahvusvahelise registreeringu selle pikendamisel.

31. reegel. Käesoleva juhendi kohaldamine rahvusvahelistele taotlustele, mille suhtes kohaldatakse osaliselt 1934. aasta redaktsiooni, ning neist tulenevatele rahvusvahelistele registreeringutele

(1) [Üldpõhimõte] Võttes arvesse lõiget 2, kohaldatakse käesolevat juhendit reeglis 1(1)(xviii) kuni (xx) nimetatud rahvusvahelistele taotlustele ning neist tulenevatele rahvusvahelistele registreeringutele.

(2) [Erandid]
(a) Vaatamata reegli 7 lõike 5 punktile e, ei saa lõikes 1 nimetatud rahvusvahelise taotluse suhtes taotleda publitseerimise edasilükkamist. Kui publitseerimise edasilükkamist on taotletud ning rahvusvahelise taotluse üks lepinguosaline on 1934. aasta redaktsiooni alusel märgitud, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest taotlejale; kui ühe kuu jooksul Rahvusvahelise Büroo poolt saadetud teate kuupäevast alates ei ole taotleja Rahvusvahelisele Büroole saadetud kirjaliku teatega selle lepinguosalise märkimist tagasi võtnud, jätab Rahvusvaheline Büroo publitseerimise edasilükkamise taotluse tähelepanuta.
(b) Vaatamata reegli 21 lõikele 3, ei tohi registrisse kanda omaniku muutust märgitud lepinguosalise suhtes, kui reegli 21 lõike 2 punktis iv nimetatud andmete alusel ei oleks 1934. aasta redaktsioon enam selle lepinguosalise suhtes kohaldatav või muutuks selle lepinguosalise suhtes kohaldatavaks.
(c) Lõikes 1 nimetatud rahvusvahelises taotluses või sellest tulenevas rahvusvahelises registreeringus esineva 1934. aasta redaktsiooni alusel märgitud lepinguosalise suhtes
(i) ei kuulu tasumisele reegli 12 lõike 1 punkti a alapunktides ii kuni iv nimetatud lõivud;
(ii) ei tohi asjaomase rahvusvahelise registreeringu õiguslikud tagajärjed olla reeglis 18 nimetatud kaitsest keeldumise teate objektiks;
(iii) ei kuulu tasumisele reegli 24 lõike 1 punkti a alapunktides ii ja iii nimetatud pikenduslõivud;
(iv) ei pikendata, vaatamata reegli 24 lõike 2 punktile b, asjaomast rahvusvahelist registreeringut, kui 1934. aasta redaktsiooni artiklis 7 nimetatud viieteistkümne-aastane rahvusvahelise kaitse kestus on lõppenud.

9. peatükk
MUUD SÄTTED

32. reegel. Väljavõtted ja koopiad publitseeritud rahvusvahelistest registreeringutest ning neid puudutav informatsioon

(1) [Toimingud] Igaüks võib lõivude tabelis määratud suuruses lõivu tasumisel saada Rahvusvahelisest Büroost publitseeritud rahvusvaheliste registreeringutega seoses:
(i) väljavõtteid rahvusvahelisest registrist;
(ii) kinnitatud koopiaid rahvusvahelise registri kannetest või rahvusvahelise registreeringu toimikus sisalduvatest andmetest;
(iii) kinnitamata koopiaid rahvusvahelise registri kannetest või rahvusvahelise registreeringu toimikus sisalduvatest andmetest;
(iv) kirjalikku informatsiooni rahvusvahelises registris või rahvusvahelise registreeringu toimikus sisalduvast;
(v) näidise foto.

(2) [Vabastamine ehtsuse tõendamisest, legaliseerimisest või muu kinnitamise kohustusest] Ühegi lepinguosalise asutus ei tohi nõuda lõike 1 punktides i ja ii nimetatud ning Rahvusvahelise Büroo pitseri ning peadirektori või tema nimel tegutseva isiku allkirjaga varustatud dokumendi, selle pitseri või allkirja ehtsuse tõendamist, legaliseerimist ega muul viisil kinnitamist ühegi muu isiku või asutuse poolt. Käesolevat lõiget kohaldatakse mutatis mutandis reegli 15 lõikes 1 nimetatud rahvusvahelise registreeringu tunnistusele.

33. reegel. Teatud reeglite muutmine

(1) [Ühehäälsuse nõue] Käesoleva juhendi järgmiste sätete muutmiseks on vajalik 1999. aasta redaktsiooni järgima kohustatud lepinguosaliste ühehäälne nõusolek:
(i) Reegel 13 lõige 4;
(ii) Reegel 18 lõige 1.

(2) [Nelja-viiendikulise häälteenamuse nõue] Käesoleva juhendi järgmiste sätete ning käesoleva reegli lõike 3 muutmiseks on vajalik nelja viiendiku 1999. aasta redaktsiooni järgima kohustatud lepinguosaliste nõusolek:
(i) Reegel 7 lõige 7;
(ii) Reegel 9 lõige 3 punkt b;
(iii) Reegel 16 lõige 1 punkt a;
(iv) Reegel 17 lõige 1 punkt iii.

(3) [Menetlus] Lõikes 1 või 2 nimetatud sätete muutmise ettepanekud saadetakse kõigile lepinguosalistele vähemalt kaks kuud enne ettepaneku otsustamiseks kokkukutsutava assamblee istungi algust.

34. reegel. Haldusjuhend

(1) [Haldusjuhendi kehtestamine; sellega reguleeritavad küsimused]
(a) Haldusjuhendi kehtestab peadirektor. Peadirektor võib haldusjuhendit muuta. Peadirektor konsulteerib lepinguosaliste ametitega haldusjuhendi ja selle muutmise ettepanekute üle.
(b) Haldusjuhend reguleerib küsimusi, mille kohta käesolev juhend näeb sõnaselgelt ette mainitud juhendi kehtestamise ning käesoleva juhendi rakendamisega seotud üksikasju.

(2) [Assamblee kontroll] Assamblee võib teha peadirektorile ettepaneku haldusjuhendi mis tahes sätte muutmiseks ning peadirektor toimib vastavalt.

(3) [Publitseerimine ja jõustumise kuupäev]
(a) Haldusjuhend ning selle muudatused publitseeritakse bülletäänis.
(b) Iga publitseerimise puhul määratakse kindlaks publitseeritud sätete jõustumise kuupäev. Eri sätete puhul võivad kuupäevad erineda, kuid ühtki sätet ei tohi lugeda jõustunuks enne selle publitseerimist bülletäänis.

(4) [Vastuolu 1999., 1960., 1934. aasta redaktsiooniga või käesoleva juhendiga] Kui haldusjuhendi säte ja 1999., 1960., 1934. aasta redaktsiooni või käesoleva juhendi säte on vastuolus, juhindutakse viimasest.

35. reegel. 1999. aasta redaktsiooni lepinguosaliste deklaratsioonid

(1) [Deklaratsioonide esitamine ja jõustumine] Reegli 8 lõike 1, reegli 9 lõike 3 punkti a, reegli 13 lõike 4 või reegli 18 lõike 1 punkti b alusel esitatavate deklaratsioonide ja nende jõustumise suhtes kohaldatakse mutatis mutandis 1999. aasta redaktsiooni artikli 30 lõikeid 1 ja 2.

(2) [Deklaratsioonide tagasivõtmine] Lõikes 1 nimetatud deklaratsiooni võib igal ajal tagasi võtta, teatades sellest peadirektorile. Tagasivõtmine jõustub tagasivõtmise teate saabumisel peadirektorile või teates märgitud hilisemal kuupäeval. Reegli 18 lõike 1 punkti b alusel esitatud deklaratsiooni puhul ei mõjuta tagasivõtmine selle jõustumise kuupäevast varasema kuupäevaga rahvusvahelist registreeringut.

36. reegel. 1960. aasta redaktsiooni lepinguosaliste deklaratsioonid

(1) [Individuaalne märkimislõiv] 1960. aasta redaktsiooni artikli 15 lõike 1 punkti 2 alapunkti b mõistes võib 1960. aasta redaktsiooni lepinguosaline, kelle amet on ekspertiisiamet, teatada deklaratsiooniga peadirektorile, et asendab seoses rahvusvahelise taotlusega, kus ta on märgitud 1960. aasta redaktsiooni alusel, reegli 12 lõike 1 punkti a alapunktis ii nimetatud ühtse märkimislõivu individuaalse märkimislõivuga, kusjuures selle suurus märgitakse deklaratsioonis ning seda võidakse järgnevate deklaratsioonidega muuta. Nimetatud lõiv ei tohi olla kõrgem kui summa, mida nimetatud lepinguosalise ametil oleks õigus taotlejalt saada samaks tähtajaks samale arvule tööstusdisainilahendustele kaitse andmise eest, ning mida on vähendatud rahvusvahelise menetluse arvelt kokkuhoitava summa võrra.

(2) [Kaitse maksimaalne kestus] 1960. aasta redaktsiooni lepinguosaline teatab deklaratsiooniga peadirektorile oma seaduses sätestatud kaitse maksimaalse kestuse.

(3) [Aeg, mil deklaratsioone võib esitada] Lõigete 1 ja 2 alusel võib esitada deklaratsiooni
(i) ajal, mil antakse hoiule 1960. aasta redaktsiooni artikli 26 lõikes 2 nimetatud kiri, ja sel juhul jõustub see kuupäeval, mil deklaratsiooni esitanud riigi suhtes muutub see redaktsioon kohustuslikuks, või
(ii) pärast 1960. aasta redaktsiooni artikli 26 lõikes 2 nimetatud kirja hoiuleandmist, ja sel juhul jõustub see ühe kuu möödumisel selle saabumisest peadirektorile või deklaratsioonis märgitud hilisemal kuupäeval, kuid seda kohaldatakse ainult nende rahvusvaheliste registreeringute suhtes, mille rahvusvahelise registreerimise kuupäev on kas sama või hilisem kui deklaratsiooni jõustumise kuupäev.

LÕIVUDE TABEL
(01.01.2008 seisuga)

  Šveitsi frangid
I.

Rahvusvahelised taotlused, mille suhtes kohaldatakse ainult või osaliselt 1960. aasta või 1999. aasta redaktsiooni

1

Põhilõiv*

 
  1.1. Ühe disainilahenduse eest 397
  1.2. Iga täiendava samas rahvusvahelises taotluses sisalduva disainilahenduse eest 19
2.

Publitseerimislõiv*

 
  2.1. Iga publitseeritava reproduktsiooni eest 17
  2.2. Iga lehekülje eest, lisaks esimesele leheküljele, millel on kujutatud  üks või mitu reproduktsiooni (kui reproduktsioon esitatakse paberil) 150
3.

Täiendav lõiv sadat sõna ületava kirjelduse puhul iga sõna kohta pärast sajandat

2
4.

Ühtne märkimislõiv**

 
  4.1. Esimese taseme puhul  
    4.1.1. Ühe disainilahenduse eest 42
    4.1.2. Iga täiendava samas rahvusvahelises taotluses sisalduva disainilahenduse eest 2
  4.2. Teise taseme puhul  
    4.2.1. Ühe disainilahenduse eest 60
    4.2.2. Iga täiendava samas rahvusvahelises taotluses sisalduva disainilahenduse eest 20
  4.3. Kolmanda taseme puhul  
    4.3.1. Ühe disainilahenduse eest 90
    4.3.2. Iga täiendava samas rahvusvahelises taotluses sisalduva disainilahenduse eest  
5.

Individuaalne märkimislõiv (individuaalse märkimislõivu suuruse määrab iga asjaomane lepinguosaline)

 
II.

Rahvusvahelised taotlused, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni

 
6.

Põhilõiv***

 
  6.1. Ühe disainilahenduse eest 216
  6.2. Kahe kuni 50 samas rahvusvahelises taotluses sisalduva disainilahenduse eest 432
  6.3. 51 kuni 100 samas rahvusvahelises taotluses sisalduva disainilahenduse eest 638
III.

Rahvusvahelisest taotlusest, mille suhtes kohaldatakse ainult või osaliselt 1960. aasta või 1999. aasta redaktsiooni, tuleneva rahvusvahelise registreeringu pikendamine

7.

Põhilõiv

 
  7.1. Ühe disainilahenduse eest 200
  7.2. Iga täiendava samas rahvusvahelises  registreeringus sisalduva disainilahenduse eest 17
8.

Ühtne märkimislõiv

 
  8.1. Ühe disainilahenduse eest 21
  8.2. Iga täiendava samas rahvusvahelises registreeringus sisalduva disainilahenduse eest 1
9.

Individuaalne märkimislõiv (individuaalse märkimislõivu suuruse määrab iga asjaomane lepinguosaline)

 
10.

Lisalõiv (maksepuhkus)

****
IV.

Rahvusvahelisest taotlusest, mille suhtes kohaldatakse ainult 1934. aasta redaktsiooni, tuleneva rahvusvahelise registreeringu pikendamine

11.

Põhilõiv

 
  11 Ühe disainilahenduse eest 422
  11.2. Kahe kuni 50 samas rahvusvahelises registreeringus sisalduva disainilahenduse eest 844
  11.3. 51 kuni 100 samas rahvusvahelises registreeringus sisalduva disainilahenduse eest 1236
12.

Lisalõiv (maksepuhkus)

****
V.

Mitmesugused registrikanded

13.

Omaniku muutus

144
14.

Omaniku nime ja/või aadressi muutus

 
  14.1. Ühe rahvusvahelise registreeringu eest 144
  14.2. Sama omaniku samas taotluses sisalduva iga täiendava rahvusvahelise registreeringu eest 72
15.

Loobumine

144
16.

Piirangud

144
VI.

Publitseeritud rahvusvahelisi registreeringuid puudutav informatsioon

 
17.

Publitseeritud rahvusvahelist registreeringut  puudutav väljavõte rahvusvahelisest registrist

144
18.

Kinnitamata koopiad rahvusvahelisest registrist või  publitseeritud rahvusvahelise registreeringu toimikus sisalduvatest andmetest

 
  18.1. Esimese viie lehekülje eest 26
  18.2. Iga täiendava lehekülje eest, alates kuuendast, tingimusel, et koopiate taotlus esitatakse samal ajal ja see puudutab sama rahvusvahelist registreeringut 2
19.

Kinnitatud koopiad rahvusvahelisest registrist või publitseeritud rahvusvahelise registreeringu toimikus sisalduvatest andmetest

 
  19.1. Esimese viie lehekülje eest 46
  19.2. Iga täiendava lehekülje eest, alates kuuendast, tingimusel, et koopiate taotlus esitatakse samal ajal ja see puudutab sama rahvusvahelist registreeringut 2
20.

Foto näidisest

57
21.

Kirjalik informatsioon rahvusvahelises registris või publitseeritud rahvusvahelise registreeringu toimikus sisalduvast

 
  21.1. Seoses ühe rahvusvahelise registreeringuga 82
  21.2. Seoses sama omaniku iga täiendava rahvusvahelise registreeringuga, kui samaaegselt taotletakse sama informatsiooni 10
22.

Otsing rahvusvaheliste registreeringute omanike loendis

 
  22.1. Ühe otsingu eest isiku või organisatsiooni nime järgi 82
  22.2. Iga lisaks esimesele rahvusvahelisele registreeringule leitud registreeringu eest 10
23.

Lisalõiv väljavõtete, koopiate, informatsiooni või otsinguraportite edastamise eest faksi teel (lehekülje eest)

4

* Rahvusvaheliste taotluste puhul, mille on esitanud taotlejad, kes maksavad ainult ÜRO koostatud loetellu kuuluva vähimarenenud riigi tariifi kohaselt, vähendatakse Rahvusvahelise Büroo ettenähtud summasid 10%-ni (ümardatakse lähima täisarvuni). Mitme taotleja puhul peab igaüks neist vastama toodud kriteeriumile.
Lõivu vähendamise rakendamisel on põhilõiv 40 Šveitsi franki (ühe disainilahenduse eest) ja 2 Šveitsi franki (iga täiendava samas rahvusvahelises taotluses sisalduva disainilahenduse eest), publitseerimislõiv 2 Šveitsi franki iga reproduktsiooni eest ja 15 Šveitsi franki iga lehekülje eest lisaks esimesele leheküljele, millel on kujutatud üks või mitu reproduktsiooni, ning täiendav lõiv sadat sõna ületava kirjelduse puhul iga sõna kohta pärast sajandat on 1 Šveitsi frank sadat sõna ületava viiest sõnast moodustuva rühma eest.
** Rahvusvaheliste taotluste puhul, mille on esitanud taotlejad, kes maksavad ainult vastavalt ÜRO koostatud loetellu kuuluva vähimarenenud riigi tariifi kohaselt, vähendatakse Rahvusvahelise Büroo ettenähtud summasid 10%-ni (ümardatakse lähima täisarvuni). Mitme taotleja puhul peab igaüks neist vastama toodud kriteeriumile.
Lõivu vähendamise rakendamisel on ühtne märkimislõiv 4 Šveitsi franki (ühe disaini eest) ja 1 Šveitsi frank (iga täiendava samas rahvusvahelises taotluses sisalduva disainilahenduse eest) esimese taseme kohaselt, 6 Šveitsi franki (ühe disaini eest) ja 2 Šveitsi franki (iga täiendava samas rahvusvahelises taotluses sisalduva disainilahenduse eest) teise taseme kohaselt ning 9 (ühe disaini eest) ja 5 Šveitsi franki (iga täiendava samas rahvusvahelises taotluses sisalduva disainilahenduse eest) kolmanda taseme kohaselt.
*** Rahvusvaheliste taotluste puhul, mille on esitanud taotlejad, kes maksavad ainult ÜRO koostatud loetellu kuuluva vähimarenenud riigi tariifi kohaselt, vähendatakse Rahvusvahelise Büroo ettenähtud summasid 10%-ni (ümardatakse lähima täisarvuni). Mitmete taotlejate puhul peab igaüks neist vastama toodud kriteeriumile.
Lõivu vähendamise rakendamisel on põhilõiv 22 Šveitsi franki (ühe disaini eest), 43 Šveitsi franki (kahe kuni 50 samas rahvusvahelises taotluses sisalduva disainilahenduse eest) ning 64 Šveitsi franki (51 kuni 100 samas rahvusvahelises taotluses sisalduva disainilahenduse eest).
**** 50% pikendamise baaslõivust.

COMMON REGULATIONS UNDER THE 1999 ACT, THE 1960 ACT AND THE 1934 ACT OF THE HAGUE AGREEMENT
(as in force on January 1, 2008)

TABLE OF CONTENTS

Chapter 1: GENERAL PROVISIONS
Rule 1: Definitions
Rule 2: Communication with the International Bureau
Rule 3: Representation Before the International Bureau
Rule 4: Calculation of Time Limits
Rule 5: Irregularities in Postal and Delivery Services
Rule 6: Languages
Chapter 2: INTERNATIONAL APPLICATIONS AND INTERNATIONAL REGISTRATIONS
Rule 7: Requirements Concerning the International Application
Rule 8: Special Requirements Concerning the Applicant
Rule 9: Reproductions of the Industrial Design
Rule 10: Specimens of the Industrial Design Where Deferment of Publication Is Requested
Rule 11: Identity of Creator; Description; Claim
Rule 12: Fees Concerning the International Application
Rule 13: International Application Filed Through an Office
Rule 14: Examination by the International Bureau
Rule 15: Registration of the Industrial Design in the International Register
Rule 16: Deferment of Publication
Rule 17: Publication of the International Registration
Chapter 3: REFUSALS AND INVALIDATIONS
Rule 18: Notification of Refusal
Rule 19: Irregular Refusals
Rule 20: Invalidation in Designated Contracting Parties
Chapter 4: CHANGES AND CORRECTIONS
Rule 21: Recording of a Change
Rule 22: Corrections in the International Register
Chapter 5: RENEWALS
Rule 23: Unofficial Notice of Expiry
Rule 24: Details Concerning Renewal
Rule 25: Recording of the Renewal; Certificate
Chapter 6: BULLETIN
Rule 26: Bulletin
Chapter 7: FEES
Rule 27: Amounts and Payment of Fees
Rule 28: Currency of Payments
Rule 29: Crediting of Fees to the Accounts of the Contracting Parties Concerned
Chapter 8: INTERNATIONAL APPLICATIONS GOVERNED EXCLUSIVELY OR PARTLY BY THE 1934 ACT AND INTERNATIONAL REGISTRATIONS RESULTING THEREFROM
Rule 30: Applicability of These Regulations to International Applications Governed Exclusively by the 1934 Act and International Registrations Resulting Therefrom
Rule 31: Applicability of These Regulations to International Applications Governed Partly by the 1934 Act and International Registrations Resulting Therefrom
Chapter 9: MISCELLANEOUS
Rule 32: Extracts, Copies and Information Concerning Published International Registrations
Rule 33: Amendment of Certain Rules
Rule 34: Administrative Instructions
Rule 35: Declarations Made by Contracting Parties to the 1999 Act
Rule 36: Declarations Made by Contracting Parties to the 1960 Act

Chapter 1
GENERAL PROVISIONS

Rule 1. Definitions

(1) [Abbreviated Expressions] For the purposes of these Regulations,
(i) 1999 Act means the Act signed at Geneva on July 2, 1999, of the Hague Agreement;
(ii) 1960 Act means the Act signed at The Hague on November 28, 1960, of the Hague Agreement;
(iii) 1934 Act means the Act signed at London on June 2, 1934, of the Hague Agreement;
(iv) an expression which is used in these Regulations and is referred to in Article 1 of the 1999 Act has the same meaning as in that Act;
(v) Administrative Instructions means the Administrative Instructions referred to in Rule 34;
(vi) communication means any international application or any request, declaration, invitation, notification or information relating to or accompanying an international application or an international registration that is addressed to the Office of a Contracting Party, the International Bureau, the applicant or the holder by means permitted by these Regulations or the Administrative Instructions;
(vii) official form means a form established by the International Bureau or any form having the same contents and format;
(viii) International Classification means the Classification established under the Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs;
(ix) prescribed fee means the applicable fee set out in the Schedule of Fees;
(x) Bulletin means the periodical bulletin in which the International Bureau effects the publications provided for in the 1999 Act, the 1960 Act, the 1934 Act or these Regulations, whatever the medium used;
(xi) Contracting Party designated under the 1999 Act means a designated Contracting Party in respect of which the 1999 Act is applicable, either as the only common Act to which that designated Contracting Party and the applicants Contracting Party are bound, or by virtue of Article 31(1), first sentence, of the 1999 Act;
(xii) Contracting Party designated under the 1960 Act means a designated Contracting Party in respect of which the 1960 Act is applicable, either as the only common Act to which that designated Contracting Party and the State of origin referred to in Article 2 of the 1960 Act are bound, or by virtue of Article 31(1), first sentence, of the 1960 Act;
(xiii) Contracting Party designated under the 1934 Act means a designated Contracting Party in respect of which the 1934 Act is applicable, as the only common Act to which that designated Contracting Party and the contracting country referred to in Article 1 of the 1934 Act are bound;
(xiv) international application governed exclusively by the 1999 Act means an international application in respect of which all designated Contracting Parties are Contracting Parties designated under the 1999 Act;
(xv) international application governed exclusively by the 1960 Act means an international application in respect of which all designated Contracting Parties are Contracting Parties designated under the 1960 Act;
(xvi) international application governed exclusively by the 1934 Act means an international application in respect of which all designated Contracting Parties are Contracting Parties designated under the 1934 Act;
(xvii) international application governed by both the 1999 Act and the 1960 Act means an international application in respect of which at least one Contracting Party has been designated under the 1999 Act, at least one Contracting Party has been designated under the 1960 Act, and no Contracting Party has been designated under the 1934 Act;
(xviii) international application governed by both the 1999 Act and the 1934 Act means an international application in respect of which at least one Contracting Party has been designated under the 1999 Act, at least one Contracting Party has been designated under the 1934 Act, and no Contracting Party has been designated under the 1960 Act;
(xix) international application governed by both the 1960 Act and the 1934 Act means an international application in respect of which at least one Contracting Party has been designated under the 1960 Act, at least one Contracting Party has been designated under the 1934 Act, and no Contracting Party has been designated under the 1999 Act;
(xx) international application governed by the 1999 Act, the 1960 Act and the 1934 Act means an international application in respect of which at least one Contracting Party has been designated under the 1999 Act, at least one Contracting Party has been designated under the 1960 Act, and at least one Contracting Party has been designated under the 1934 Act.

(2) [Correspondence Between Some Expressions Used in the 1999 Act, the 1960 Act and the 1934 Act] For the purposes of these Regulations,
(i) reference to international application or international registration shall be deemed, where appropriate, to include a reference to international deposit as referred to in the 1960 Act and the 1934 Act;
(ii) reference to applicant or holder shall be deemed, where appropriate, to include a reference to, respectively, depositor or owner as referred to in the 1960 Act and the 1934 Act;
(iii) reference to Contracting Party shall be deemed, where appropriate, to include a reference to a State party to the 1960 Act or to a country party to the 1934 Act;
(iv) reference to Contracting Party whose Office is an examining Office shall be deemed, where appropriate, to include a reference to State having a novelty examination as defined in Article 2 of the 1960 Act;
(v) reference to individual designation fee shall be deemed, where appropriate, to include a reference to the fee mentioned in Article 15(1)2(b) of the 1960 Act;
(vi) reference to renewal shall be deemed, where appropriate, to include a reference to prolongation referred to in the 1934 Act.

Rule 2. Communication with the International Bureau

Communications addressed to the International Bureau shall be effected as specified in the Administrative Instructions.

Rule 3. Representation Before the International Bureau

(1) [Representative; Number Representatives]
(a) The applicant or the holder may have a representative before the International Bureau.
(b) Only one representative may be appointed in respect of a given international application or international registration. Where the appointment indicates several representatives, only the one indicated first shall be considered to be a representative and be recorded as such.
(c) Where a partnership or firm composed of attorneys or patent or trademark agents has been indicated as representative to the International Bureau, it shall be regarded as one representative.

(2) [Appointment of the Representative]
(a) The appointment of a representative may be made in the international application, provided that the application is signed by the applicant.
(b) The appointment of a representative may also be made in a separate communication which may relate to one or more specified international applications or international registrations of the same applicant or holder. The said communication shall be signed by the applicant or the holder.
(c) Where the International Bureau considers that the appointment of a representative is irregular, it shall notify accordingly the applicant or holder and the purported representative.

(3) [Recording and Notification of Appointment of a Representative; Effective Date of Appointment]
(a) Where the International Bureau finds that the appointment of a representative complies with the applicable requirements, it shall record the fact that the applicant or holder has a representative, as well as the name and address of the representative, in the International Register.
In such a case, the effective date of the appointment shall be the date on which the International Bureau received the international application or separate communication in which the representative is appointed.
(b) The International Bureau shall notify the recording referred to in subparagraph (a) to both the applicant or holder and the representative.

(4) [Effect of Appointment of a Representative]
(a) Except where these Regulations expressly provide otherwise, the signature of a representative recorded under paragraph (3)(a) shall replace the signature of the applicant or holder.
(b) Except where these Regulations expressly require that a communication be addressed to both the applicant or holder and the representative, the International Bureau shall address to the representative recorded under paragraph (3)(a) any communication which, in the absence of a representative, would have to be sent to the applicant or holder; any communication so addressed to the said representative shall have the same effect as if it had been addressed to the applicant or holder.
(c) Any communication addressed to the International Bureau by the representative recorded under paragraph (3)(a) shall have the same effect as if it had been addressed to the said Bureau by the applicant or holder.

(5) [Cancellation of Recording; Effective Date of Cancellation]
(a) Any recording under paragraph (3)(a) shall be canceled where cancellation is requested in a communication signed by the applicant, holder or representative. The recording shall be canceled ex officio by the International Bureau where a new representative is appointed or where a change in ownership is recorded and no representative is appointed by the new holder of the international registration.
(b) The cancellation shall be effective from the date on which the International Bureau receives the corresponding communication.
(c) The International Bureau shall notify the cancellation and its effective date to the representative whose recording has been canceled and to the applicant or holder.

Rule 4. Calculation of Time Limits

(1) [Periods Expressed in Years] Any period expressed in years shall expire, in the relevant subsequent year, in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day of the event from which the period starts to run, except that, where the event occurred on February 29 and in the relevant subsequent year February ends on the 28th, the period shall expire on February 28.

(2) [Periods Expressed in Months] Any period expressed in months shall expire, in the relevant subsequent month, on the day which has the same number as the day of the event from which the period starts to run, except that, where the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.

(3) [Periods Expressed in Days] The calculation of any period expressed in days shall start with the day following the day on which the relevant event occurred and shall expire accordingly.

(4) [Expiry on a Day on Which the International Bureau or an Office Is Not Open to the Public] If a period expires on a day on which the International Bureau or the Office concerned is not open to the public, the period shall, notwithstanding paragraphs (1) to (3), expire on the first subsequent day on which the International Bureau or the Office concerned is open to the public.

Rule 5. Irregularities in Postal and Delivery Services

(1) [Communications Sent Through a Postal Service] Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and mailed through a postal service shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau,
(i) that the communication was mailed at least five days prior to the expiry of the time limit, or, where the postal service was, on any of the ten days preceding the day of expiry of the time limit, interrupted on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, or other like reason, that the communication was mailed not later than five days after postal service was resumed,
(ii) that the mailing of the communication was registered, or details of the mailing were recorded, by the postal service at the time of mailing, and
(iii) in cases where not all classes of mail normally reach the International Bureau within two days of mailing, that the communication was mailed by a class of mail which normally reaches the International Bureau within two days of mailing or by airmail.

(2) [Communications Sent Through a Delivery Service] Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and sent through a delivery service shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau,
(i) that the communication was sent at least five days prior to the expiry of the time limit, or, where the delivery service was, on any of the ten days preceding the day of expiry of the time limit, interrupted on account of war, revolution, civil disorder, natural calamity, or other like reason, that the communication was sent not later than five days after the delivery service was resumed, and
(ii) that details of the sending of the communication were recorded by the delivery service at the time of sending.

(3) [Limitation on Excuse] Failure to meet a time limit shall be excused under this Rule only if the evidence referred to in paragraph (1) or (2) and the communication or a duplicate thereof are received by the International Bureau not later than six months after the expiry of the time limit.

Rule 6. Languages

(1) [International Application] The international application shall be in English or French.

(2) [Recording and Publication] The recording in the International Register and the publication in the Bulletin of the international registration and of any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of that international registration shall be in English and French. The recording and publication of the international registration shall indicate the language in which the international application was received by the International Bureau.

(3) [Communications] Any communication concerning an international application or the international registration resulting therefrom shall be
(i) in English or French where such communication is addressed to the International Bureau by the applicant or holder or by an Office;
(ii) in the language of the international application where the communication is addressed by the International Bureau to an Office, unless that Office has notified the International Bureau that all such communications are to be in English or that all such communications are to be in French;
(iii) in the language of the international application where the communication is addressed by the International Bureau to the applicant or holder unless the applicant or holder expresses the wish to receive all such communications in English although the international application was in French, or vice versa.

(4) [Translation] The translations needed for the recordings and publications under paragraph ( 2) shall be made by the International Bureau. The applicant may annex to the international application a proposed translation of any text matter contained in the international application. If the proposed translation is not considered by the International Bureau to be correct, it shall be corrected by the International Bureau after having invited the applicant to make, within one month from the invitation, observations on the proposed corrections.

Chapter 2
INTERNATIONAL APPLICATIONS AND INTERNATIONAL REGISTRATIONS

Rule 7. Requirements Concerning the International Application

(1) [Form and Signature] The international application shall be presented on the official form. The international application shall be signed by the applicant.

(2) [Fees] The prescribed fees applicable to the international application shall be paid as provided for in Rules 27 and 28.

(3) [Mandatory Contents of the International Application] The international application shall contain or indicate
(i) the name of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions;
(ii) the address of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions;
(iii) the Contracting Party or Parties in respect of which the applicant fulfills the conditions to be the holder of an international registration;
(iv) the product or products which constitute the industrial design or in relation to which the industrial design is to be used, with an indication whether the product or products constitute the industrial design or are products in relation to which the industrial design is to be used; the product or products shall preferably be identified by using terms appearing in the list of goods of the International Classification;
(v) the number of industrial designs included in the international application, which may not exceed 100, and the number of reproductions or specimens of the industrial designs accompanying the international application in accordance with Rule 9 or 10;
(vi) the designated Contracting Parties;
(vii) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions.

(4) [Additional Mandatory Contents of an International Application]
(a) With respect to Contracting Parties designated under the 1999 Act in an international application, that application shall contain, in addition to the indications referred to in paragraph ( 3)(iii), the indication of the applicants Contracting Party.
(b) Where a Contracting Party designated under the 1999 Act has notified the Director General, in accordance with Article 5(2)(a) of the 1999 Act, that its law requires one or more of the elements referred to in Article 5(2)(b) of the 1999 Act, the international application shall contain such element or elements, as prescribed in Rule 11.
(c) Where Rule 8 applies, the international application shall contain the indications referred to in Rule 8(2) and, where applicable, be accompanied by the statement or document referred to in that Rule.

(5) [Optional Contents of an International Application]
(a) An element referred to in item ( i) or ( ii) of Article 5(2)(b) of the 1999 Act or in Article 8(4)(a) of the 1960 Act may, at the option of the applicant, be included in the international application even where that element is not required in consequence of a notification in accordance with Article 5(2)(a) of the 1999 Act or in consequence of a requirement under Article 8(4)(a) of the 1960 Act.
(b) Where the applicant has a representative, the international application shall state the name and address of the representative, given in accordance with the Administrative Instructions.
(c) Where the applicant wishes, under Article 4 of the Paris Convention, to take advantage of the priority of an earlier filing, the international application shall contain a declaration claiming the priority of that earlier filing, together with an indication of the name of the Office where such filing was made and of the date and, where available, the number of that filing and, where the priority claim relates to less than all the industrial designs contained in the international application, the indication of those industrial designs to which the priority claim relates or does not relate.
(d) Where the applicant wishes to take advantage of Article 11 of the Paris Convention, the international application shall contain a declaration that the product or products which constitute the industrial design or in which the industrial design is incorporated have been shown at an official or officially recognized international exhibition, together with the place where the exhibition was held and the date on which the product or products were first exhibited there and, where less than all the industrial designs contained in the international application are concerned, the indication of those industrial designs to which the declaration relates or does not relate.
(e) Where the applicant wishes that publication of the industrial design be deferred, the international application shall contain a request for deferment of publication.
(f) The international application may also contain any declaration, statement or other relevant indication as may be specified in the Administrative Instructions.
(g) The international application may be accompanied by a statement that identifies information known by the applicant to be material to the eligibility for protection of the industrial design concerned.

(6) [No Additional Matter] If the international application contains any matter other than that required or permitted by the 1999 Act, the 1960 Act, the 1934 Act, these Regulations or the Administrative Instructions, the International Bureau shall delete it ex officio. If the international application is accompanied by any document other than those required or permitted, the International Bureau may dispose of the said document.

(7) [All Products to Be in Same Class] All the products which constitute the industrial designs to which an international application relates, or in relation to which the industrial designs are to be used, shall belong to the same class of the International Classification.

Rule 8. Special Requirements Concerning the Applicant

(1) [Notification of Special Requirements]
(a) Where the law of a Contracting Party bound by the 1999 Act requires that an application for the protection of an industrial design be filed in the name of the creator of the industrial design, that Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General of that fact.
(b) The declaration referred to in subparagraph ( a) shall specify the form and mandatory contents of any statement or document required for the purposes of paragraph ( 2).

(2) [Identity of the Creator and Assignment of International Application] Where an international application contains the designation of a Contracting Party that has made the declaration referred to in paragraph ( 1),
(i) it shall also contain indications concerning the identity of the creator of the industrial design, together with a statement, complying with the requirements specified in accordance with paragraph (1)(b), that the latter believes himself to be the creator of the industrial design; the person so identified as the creator shall be deemed to be the applicant for the purposes of the designation of that Contracting Party, irrespective of the person named as the applicant in accordance with Rule 7(3)(i);
(ii) where the person identified as the creator is a person other than the person named as the applicant in accordance with Rule 7(3)(i), the international application shall be accompanied by a statement or document, complying with the requirements specified in accordance with paragraph (1)(b), to the effect that it has been assigned by the person identified as the creator to the person named as the applicant. The latter person shall be recorded as the holder of the international registration.

Rule 9. Reproductions of the Industrial Design

(1) [Form and Number of Reproductions of the Industrial Design]
(a) Reproductions of the industrial design shall, at the option of the applicant, be in the form of photographs or other graphic representations of the industrial design itself or of the product or products which constitute the industrial design. The same product may be shown from different angles; views from different angles shall be included in different photographs or other graphic representations.

(b) Any reproduction shall be submitted in the number of copies specified in the Administrative Instructions.

(2) [Requirements Concerning Reproductions]
(a) Reproductions shall be of a quality permitting all the details of the industrial design to be clearly distinguished and permitting publication.
(b) Matter which is shown in a reproduction but for which protection is not sought may be indicated as provided for in the Administrative Instructions.

(3) [Views Required]
(a) Subject to subparagraph (b), any Contracting Party bound by the 1999 Act which requires certain specified views of the product or products which constitute the industrial design or in relation to which the industrial design is to be used shall, in a declaration, so notify the Director General, specifying the views that are required and the circumstances in which they are required.
(b) No Contracting Party may require more than one view where the industrial design or product is two-dimensional, or more than six views where the product is three-dimensional.

(4) [Refusal on Grounds Relating to the Reproductions of the Industrial Design] A Contracting Party may not refuse the effects of the international registration on the ground that requirements relating to the form of the reproductions of the industrial design that are additional to, or different from, those notified by that Contracting Party in accordance with paragraph (3)(a) have not been satisfied under its law. A Contracting Party may however refuse the effects of the international registration on the ground that the reproductions contained in the international registration are not sufficient to disclose fully the industrial design.

Rule 10. Specimens of the Industrial Design Where Deferment of Publication Is Requested

(1) [Number of Specimens] Where an international application governed exclusively by the 1999 Act contains a request for deferment of publication in respect of a two-dimensional industrial design and, instead of being accompanied by the reproductions referred to in Rule 9, is accompanied by specimens of the industrial design, the following number of specimens shall accompany the international application:
(i) one specimen for the International Bureau, and
(ii) one specimen for each designated Office that has notified the International Bureau under Article 10(5) of the 1999 Act that it wishes to receive copies of international registrations.

(2) [Specimens] All the specimens shall be contained in a single package. The specimens may be folded. The maximum dimensions and weight of the package shall be specified in the Administrative Instructions.

Rule 11. Identity of Creator; Description; Claim

(1) [Identity of Creator] Where the international application contains indications concerning the identity of the creator of the industrial design, his name and address shall be given in accordance with the Administrative Instructions.

(2) [Description] Where the international application contains a description, the latter shall concern those features that appear in the reproductions of the industrial design and may not concern technical features of the operation of the industrial design or its possible utilization. If the description exceeds 100 words, an additional fee, as set out in the Schedule of Fees, shall be payable.

(3) [Claim] A declaration under Article 5(2)(a) of the 1999 Act that the law of a Contracting Party requires a claim in order for an application for the grant of protection to an industrial design to be accorded a filing date under that law shall specify the exact wording of the required claim. Where the international application contains a claim, the wording of that claim shall be as specified in the said declaration.

Rule 12. Fees Concerning the International Application

(1) [Prescribed Fees]
(a) The international application shall be subject to the payment of the following fees:
(i) a basic fee;
(ii) a standard designation fee in respect of each designated Contracting Party that has not made a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1), the level of which will depend on a declaration made under subparagraph (c);
(iii) an individual designation fee in respect of each designated Contracting Party that has made a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1);
(iv) a publication fee.
(b) The level of the standard designation fee referred to in subparagraph (a)(ii) shall be as follows:

   (i) for Contracting Parties whose office does not carry out any examination on substantive grounds:

one

   (ii) for Contracting Parties whose office carries out examination on substantive grounds, other than as to
        novelty:

two

   (iii) for Contracting Parties whose office carries out examination on substantive grounds, including
        examination as to novelty either ex offico or following opposition by third parties:

three

(c) (i) Any Contracting Party whose legislation entitles it to the application of level two or three under subparagraph (b) may, in a declaration, notify the Director General accordingly. A Contracting Party may also, in its declaration, specify that it opts for the application of level two, even if its legislation entitles it to the application of level three.
(ii) Any declaration made under item (i) shall take effect three months after its receipt by the Director General or at any later date indicated in the declaration. It may also be withdrawn at any time by notification addressed to the Director General, in which case such withdrawal shall take effect one month after its receipt by the Director General or at any later date indicated in the notification. In the absence of such a declaration, or where a declaration has been withdrawn, level one will be deemed to be the level applicable to the standard designation fee in respect of that Contracting Party.

(2) [When Fees to Be Paid] The fees referred to in paragraph (1) are, subject to paragraph (3), payable at the time of filing the international application, except that, where the international application contains a request for deferment of publication, the publication fee may be paid later, in accordance with Rule 16(3)(a).

(3) [Individual Designation Fee Payable in Two Parts]
(a) A declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1) may also specify that the individual designation fee to be paid in respect of the Contracting Party concerned comprises two parts, the first part to be paid at the time of filing the international application and the second part to be paid at a later date which is determined in accordance with the law of the Contracting Party concerned.
(b) Where subparagraph (a) applies, the reference in paragraph (1)(iii) to an individual designation fee shall be construed as a reference to the first part of the individual designation fee.
(c) The second part of the individual designation fee may be paid either directly to the Office concerned or through the International Bureau, at the option of the holder. Where it is paid directly to the Office concerned, the Office shall notify the International Bureau accordingly and the International Bureau shall record any such notification in the International Register.
Where it is paid through the International Bureau, the International Bureau shall record the payment in the International Register and notify the Office concerned accordingly.
(d) Where the second part of the individual designation fee is not paid within the applicable period, the Office concerned shall notify the International Bureau and request the International Bureau to cancel the international registration in the International Register with respect to the Contracting Party concerned. The International Bureau shall proceed accordingly and so notify the holder.

Rule 13. International Application Filed Through an Office

(1) [Date of Receipt by Office and Transmittal to the International Bureau] Where an international application governed exclusively by the 1999 Act is filed through the Office of the applicants Contracting Party, that Office shall notify the applicant of the date on which it received the application. At the same time as it transmits the international application to the International Bureau, the Office shall notify the International Bureau of the date on which it received the application. The Office shall notify the applicant of the fact that it has transmitted the international application to the International Bureau.

(2) [Transmittal Fee] An Office that requires a transmittal fee, as provided for in Article 4(2) of the 1999 Act, shall notify the International Bureau of the amount of such fee, which should not exceed the administrative costs of receiving and transmitting the international application, and its due date.

(3) [Filing Date of International Application Filed Indirectly] Subject to Rule 14(2), the filing date of an international application filed through an Office shall be
(i) where the international application is governed exclusively by the 1999 Act, the date on which the international application was received by that Office, provided that it is received by the International Bureau within one month of that date;
(ii) in any other case, the date on which the International Bureau receives the international application.

(4) [Filing Date Where Applicants Contracting Party Requires a Security Clearance] Notwithstanding paragraph (3), a Contracting Party whose law, at the time that it becomes party to the 1999 Act, requires security clearance may, in a declaration, notify the Director General that the period of one month referred to in that paragraph shall be replaced by a period of six months.

Rule 14. Examination by the International Bureau

(1) [Time Limit for Correcting Irregularities] If the International Bureau finds that the international application does not, at the time of its receipt by the International Bureau, fulfill the applicable requirements, it shall invite the applicant to make the required corrections within three months from the date of the invitation sent by the International Bureau.

(2) [Irregularities Entailing a Postponement of the Filing Date of the International Application] Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which is prescribed as an irregularity entailing a postponement of the filing date of the international application, the filing date shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau. The irregularities which are prescribed as entailing a postponement of the filing date of the international application are the following:
(a) the international application is not in the prescribed language or one of the prescribed languages;
(b) any of the following elements is missing from the international application:
(i) an express or implicit indication that international registration under the 1999 Act, the 1960 Act or the 1934 Act is sought;
(ii) indications allowing the identity of the applicant to be established;
(iii) indications sufficient to enable the applicant or its representative, if any, to be contacted;
(iv) a reproduction, or, in accordance with Article 5(1)(iii) of the 1999 Act, a specimen, of each industrial design that is the subject of the international application;
(v) the designation of at least one Contracting Party.

(3) [International Application Considered Abandoned; Reimbursement of Fees] Where an irregularity, other than an irregularity referred to in Article 8(2)(b) of the 1999 Act, is not remedied within the time limit referred to in paragraph (1), the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall refund any fees paid in respect of that application, after deduction of an amount corresponding to the basic fee.

Rule 15. Registration of the Industrial Design in the International Register

(1) [Registration of the Industrial Design in the International Register] Where the International Bureau finds that the international application conforms to the applicable requirements, it shall register the industrial design in the International Register and send a certificate to the holder.

(2) [Contents of the Registration] The international registration shall contain
(i) all the data contained in the international application, except any priority claim under Rule 7(5)(c) where the date of the earlier filing is more than six months before the filing date of the international application;
(ii) any reproduction of the industrial design;
(iii) the date of the international registration;
(iv) the number of the international registration;
(v) the relevant class of the International Classification, as determined by the International Bureau.

Rule 16. Deferment of Publication

(1) [Maximum Period of Deferment]
(a) The prescribed period for deferment of publication in respect of an international application governed exclusively by the 1999 Act shall be 30 months from the filing date or, where priority is claimed, from the priority date of the application concerned.
(b) The maximum period for deferment of publication in respect of an international application governed exclusively by the 1960 Act or by both the 1999 Act and the 1960 Act shall be 12 months from the filing date or, where priority is claimed, from the priority date of the application concerned.

(2) [Period for Withdrawal of Designation Where Deferment Is Not Possible Under Applicable Law] The period referred to in Article 11(3)(i) of the 1999 Act for the applicant to withdraw the designation of a Contracting Party whose law does not allow the deferment of publication shall be one month from the date of the notification sent by the International Bureau.

(3) [Period for Paying Publication Fee and Submitting Reproductions]
(a) The publication fee referred to in Rule 12(1)(a)(iv) shall be paid, and, where specimens have been submitted instead of reproductions in accordance with Rule 10, those reproductions shall be submitted, not later than three months before the period of deferment applicable under Article 11(2) of the 1999 Act or under Article 6(4)(a) of the 1960 Act expires or not later than three months before the period of deferment is considered to have expired in accordance with Article 11(4)(a) of the 1999 Act or with Article 6(4)(b) of the 1960 Act.
(b) Six months before the expiry of the period of deferment of publication referred to in subparagraph (a), the International Bureau shall, by sending an unofficial notice, remind the holder of the international registration, where applicable, of the date by which the publication fee referred to in paragraph (3) shall be paid and the reproductions referred to in paragraph (3) shall be submitted.

(4) [Registration of Reproductions] The International Bureau shall record in the International Register any reproduction submitted under paragraph (3).

(5) [Requirements Not Complied With] If the requirements of paragraph (3) are not complied with, the international registration shall be canceled and shall not be published.

Rule 17. Publication of the International Registration

(1) [Timing of Publication] The international registration shall be published
(i) where the applicant so requests, immediately after the registration,
(ii) where deferment of publication has been requested and the request has not been disregarded, immediately after the date on which the period of deferment expired or is considered to have expired,
(iii) in any other case, six months after the date of the international registration or as soon as possible thereafter.

(2) [Contents of Publication] The publication of the international registration in the Bulletin shall contain
(i) the data recorded in the International Register;
(ii) the reproduction or reproductions of the industrial design;
(iii) where publication has been deferred, an indication of the date on which the period of deferment expired or is considered to have expired.

Chapter 3
REFUSALS AND INVALIDATIONS

Rule 18. Notification of Refusal

(1) [Period for Notification of Refusal]
(a) The prescribed period for the notification of refusal of the effects of an international registration in accordance with Article 12(2) of the 1999 Act or Article 8(1) of the 1960 Act shall be six months from the publication of the international registration as provided for by Rule 26(3).
(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party whose Office is an Examining Office, or whose law provides for the possibility of opposition to the grant of protection, may, in a declaration, notify the Director General that, where it is designated under the 1999 Act, the period of six months referred to in that subparagraph shall be replaced by a period of 12 months.
(c) The declaration referred to in subparagraph (b) may also state that the international registration shall produce the effect referred to in Article 14(2)(a) of the 1999 Act at the latest
(i) at a time specified in the declaration which may be later than the date referred to in that Article but which shall not be more than six months after the said date or
(ii) at a time at which protection is granted according to the law of the Contracting Party where a decision regarding the grant of protection was unintentionally not communicated within the period applicable under subparagraph (a) or (b); in such a case, the Office of the Contracting Party concerned shall notify the International Bureau accordingly and endeavor to communicate such decision to the holder of the international registration concerned promptly thereafter.

(2) [Notification of Refusal]
(a) The notification of any refusal shall relate to one international registration, shall be dated and shall be signed by the Office making the notification.
(b) The notification shall contain or indicate
(i) the Office making the notification,
(ii) the number of the international registration,
(iii) all the grounds on which the refusal is based together with a reference to the corresponding essential provisions of the law,
(iv) where the grounds on which the refusal is based refer to similarity with an industrial design which has been the subject of an earlier national, regional or international application or registration, the filing date and number, the priority date (if any), the registration date and number (if available), a copy of a reproduction of the earlier industrial design (if that reproduction is accessible to the public) and the name and address of the owner of the said industrial design, as provided for in the Administrative Instructions,
(v) where the refusal does not relate to all the industrial designs that are the subject of the international registration, those to which it relates or does not relate,
(vi) whether the refusal may be subject to review or appeal and, if so, the time limit, reasonable under the circumstances, for any request for review of, or appeal against, the refusal and the authority to which such request for review or appeal shall lie, with the indication, where applicable, that the request for review or the appeal has to be filed through the intermediary of a representative whose address is within the territory of the Contracting Party whose Office has pronounced the refusal, and
(vii) the date on which the refusal was pronounced.

(3) [Notification of Division of International Registration] Where, following a notification of refusal in accordance with Article 13(2) of the 1999 Act, an international registration is divided before the Office of a designated Contracting Party in order to overcome a ground of refusal stated in that notification, that Office shall notify the International Bureau of such data concerning the division as shall be specified in the Administrative Instructions.

(4) [Notification of Withdrawal of Refusal]
(a) The notification of any withdrawal of refusal shall relate to one international registration, shall be dated and shall be signed by the Office making the notification.
(b) The notification shall contain or indicate
(i) the Office making the notification,
(ii) the number of the international registration,
(iii) where the withdrawal does not relate to all the industrial designs to which the refusal applied, those to which it relates or does not relate, and
(iv) the date on which the refusal was withdrawn.

(5) [Recording] The International Bureau shall record any notification received under paragraph (1)(c)(ii), (2) or (4) in the International Register together with, in the case of a notification of refusal, an indication of the date on which the notification of refusal was sent to the International Bureau.

(6) [Transmittal of Copies of Notifications] The International Bureau shall transmit copies of notifications received under paragraph (1)(c)(ii), (2) or (4) to the holder.

Rule 19. Irregular Refusals

(1) [Notification Not Regarded as Such]
(a) A notification of refusal shall not be regarded as such by the International Bureau and shall not be recorded in the International Register
(i) if it does not indicate the number of the international registration concerned, unless other indications contained in the notification permit the said registration to be identified,
(ii) if it does not indicate any grounds for refusal, or
(iii) if it is sent to the International Bureau after the expiry of the period applicable under Rule 18(1).
(b) Where subparagraph (a) applies, the International Bureau shall, unless it cannot identify the international registration concerned, transmit a copy of the notification to the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of refusal is not regarded as such by the International Bureau and has not been recorded in the International Register, and shall indicate the reasons therefor.

(2) [Irregular Notification] If the notification of refusal
(i) is not signed on behalf of the Office which communicated the refusal, or does not comply with the requirements established under Rule 2,
(ii) does not comply, where applicable, with the requirements of Rule 18(2)(b)(iv),
(iii) does not indicate, where applicable, the authority to which a request for review or an appeal lies and the applicable time limit, reasonable under the circumstances, for lodging such a request or appeal (Rule 18(2)(b)(vi)),
(iv) does not indicate the date on which the refusal was pronounced (Rule 18(2)(b)(vii)),

the International Bureau shall nevertheless record the refusal in the International Register and transmit a copy of the notification to the holder. If so requested by the holder, the International Bureau shall invite the Office which communicated the refusal to rectify its notification without delay.

Rule 20. Invalidation in Designated Contracting Parties

(1) [Contents of the Notification of Invalidation] Where the effects of an international registration are invalidated in a designated Contracting Party and the invalidation is no longer subject to any review or appeal, the Office of the Contracting Party whose competent authority has pronounced the invalidation shall, where it is aware of the invalidation, notify the International Bureau accordingly. The notification shall indicate
(i) the authority which pronounced the invalidation,
(ii) the fact that the invalidation is no longer subject to appeal,
(iii) the number of the international registration,
(iv) where the invalidation does not relate to all the industrial designs that are the subject of the international registration, those to which it relates or does not relate,
(v) the date on which the invalidation was pronounced and its effective date.

(2) [Recording of the Invalidation] The International Bureau shall record the invalidation in the International Register, together with the data contained in the notification of invalidation.

Chapter 4
CHANGES AND CORRECTIONS

Rule 21. Recording of a Change

(1) [Presentation of the Request]
(a) A request for the recording shall be presented to the International Bureau on the relevant official form where the request relates to any of the following:
(i) a change in the ownership of the international registration in respect of all or some of the industrial designs that are the subject of the international registration;
(ii) a change in the name or address of the holder;
(iii) a renunciation of the international registration in respect of any or all of the designated Contracting Parties;
(iv) a limitation, in respect of any or all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration.
(b) The request shall be presented by the holder and signed by the holder; however, a request for the recording of a change in ownership may be presented by the new owner, provided that it is
(i) signed by the holder, or
(ii) signed by the new owner and accompanied by an attestation from the competent authority of the holders Contracting Party that the new owner appears to be the successor in title of the holder.

(2) [Contents of the Request] The request for the recording of a change shall, in addition to the requested change, contain or indicate
(i) the number of the international registration concerned,
(ii) the name of the holder, unless the change relates to the name or address of the representative,
(iii) in case of a change in the ownership of the international registration, the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, of the new owner of the international registration,
(iv) in case of a change in the ownership of the international registration, the Contracting Party or Parties in respect of which the new owner fulfills the conditions to be the holder of an international registration,
(v) in case of a change in the ownership of the international registration that does not relate to all the industrial designs and to all the Contracting Parties, the numbers of the industrial designs and the designated Contracting Parties to which the change in ownership relates, and
(vi) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instruction to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions.

(3) [Request Not Admissible] A change in the ownership of an international registration may not be recorded in respect of a designated Contracting Party if that Contracting Party is not bound by an Act to which the Contracting Party, or one of the Contracting Parties, indicated under paragraph (2)(iv) is bound.

(4) [Irregular Request] If the request does not comply with the applicable requirements, the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the request was made by a person claiming to be the new owner, to that person.

(5) [Time Allowed to Remedy Irregularity] The irregularity may be remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau. If the irregularity is not remedied within the said three months, the request shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the request was presented by a person claiming to be the new owner, that person, and shall refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the relevant fees.

(6) [Recording and Notification of a Change]
(a) The International Bureau shall, provided that the request is in order, promptly record the change in the International Register and shall inform the holder. In the case of a recording of a change in ownership, the International Bureau will inform both the new holder and the previous holder.
(b) The change shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of the request complying with the applicable requirements. Where however the request indicates that the change should be recorded after another change, or after renewal of the international registration, the International Bureau shall proceed accordingly.

(7) [Recording of Partial Change in Ownership] Assignment or other transfer of the international registration in respect of some only of the industrial designs, or some only of the designated Contracting Parties shall be recorded in the International Register under the number of the international registration of which a part has been assigned or otherwise transferred; any assigned or otherwise transferred part shall be canceled under the number of the said international registration and recorded as a separate international registration. The separate international registration shall bear the number of the international registration of which a part has been assigned or otherwise transferred, together with a capital letter.

(8) [Recording of Merger of International Registrations] Where the same person becomes the holder of two or more international registrations resulting from a partial change in ownership, the registrations shall be merged at the request of the said person and paragraphs (1) to (6) shall apply mutatis mutandis. The international registration resulting from the merger shall bear the number of the international registration of which a part had been assigned or otherwise transferred, together, where applicable, with a capital letter.

Rule 22. Corrections in the International Register

(1) [Correction] Where the International Bureau, acting ex officio or at the request of the holder, considers that there is an error concerning an international registration in the International Register, it shall modify the Register and inform the holder accordingly.

(2) [Refusal of Effects of Correction] The Office of any designated Contracting Party shall have the right to declare in a notification to the International Bureau that it refuses to recognize the effects of the correction. Rules 18 and 19 shall apply mutatis mutandis.

Chapter 5
RENEWALS

Rule 23. Unofficial Notice of Expiry

Six months before the expiry of a five-year term, the International Bureau shall send to the holder and the representative, if any, a notice indicating the date of expiry of the international registration. The fact that the said notice is not received shall not constitute an excuse for failure to comply with any time limit under Rule 24.

Rule 24. Details Concerning Renewal

(1) [Fees]
(a) The international registration shall be renewed upon payment of the following fees:
(i) a basic fee;
(ii) a standard designation fee in respect of each Contracting Party designated under the 1999 Act that has not made a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act, and each Contracting Party designated under the 1960 Act, for which the international registration is to be renewed;
(iii) an individual designation fee for each Contracting Party designated under the 1999 Act that has made a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act and for which the international registration is to be renewed.
(b) The amounts of the fees referred to in items (i) and (ii) of subparagraph (a) are set out in the Schedule of Fees.
(c) The payment of the fees referred to in subparagraph (a) shall be made at the latest on the date on which the renewal of the international registration is due. However, it may still be made within six months from the date on which the renewal of the international registration is due, provided that the surcharge specified in the Schedule of Fees is paid at the same time.
(d) If any payment made for the purposes of renewal is received by the International Bureau earlier than three months before the date on which the renewal of the international registration is due, it shall be considered as having been received three months before that date.

(2) [Further Details]
(a) Where the holder does not wish to renew the international registration
(i) in respect of a designated Contracting Party, or
(ii) in respect of any of the industrial designs that are the subject of the international registration, payment of the required fees shall be accompanied by a statement indicating the Contracting Party or the numbers of the industrial designs for which the international registration is not to be renewed.
(b) Where the holder wishes to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party notwithstanding the fact that the maximum period of protection for industrial designs in that Contracting Party has expired, payment of the required fees, including the standard designation fee or the individual designation fee, as the case may be, for that Contracting Party, shall be accompanied by a statement that the renewal of the international registration is to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party.
(c) Where the holder wishes to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party notwithstanding the fact that a refusal is recorded in the International Register for that Contracting Party in respect of all the industrial designs concerned, payment of the required fees, including the standard designation fee or the individual designation fee, as the case may be, for that Contracting Party, shall be accompanied by a statement specifying that the renewal of the international registration is to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party.
(d) The international registration may not be renewed in respect of any designated Contracting Party in respect of which an invalidation has been recorded for all the industrial designs under Rule 20 or in respect of which a renunciation has been recorded under Rule 21. The international registration may not be renewed in respect of any designated Contracting Party for those industrial designs in respect of which an invalidation in that Contracting Party has been recorded under Rule 20 or in respect of which a limitation has been recorded under Rule 21.

(3) [Insufficient Fees]
(a) If the amount of the fees received is less than the amount required for renewal, the International Bureau shall promptly notify at the same time both the holder and the representative, if any, accordingly. The notification shall specify the missing amount.
(b) If the amount of the fees received is, on the expiry of the period of six months referred to in paragraph (1)(c), less than the amount required for renewal, the International Bureau shall not record the renewal, shall refund the amount received and shall notify accordingly the holder and the representative, if any.

Rule 25. Recording of the Renewal; Certificate

(1) [Recording and Effective Date of the Renewal] Renewal shall be recorded in the International Register with the date on which renewal was due, even if the fees required for renewal are paid within the period of grace referred to in Rule 24(1)(c).

(2) [Certificate] The International Bureau shall send a certificate of renewal to the holder.

Chapter 6
BULLETIN

Rule 26. Bulletin

(1) [Information Concerning International Registrations] The International Bureau shall publish in the Bulletin relevant data concerning
(i) international registrations, in accordance with Rule 17;
(ii) refusals recorded under Rule 18(5), with an indication as to whether there is a possibility of review or appeal, but without the grounds for refusal;
(iii) invalidations recorded under Rule 20(2);
(iv) changes in ownership, changes of name or address of the holder, renunciations and limitations recorded under Rule 21;
(v) corrections effected under Rule 22;
(vi) renewals recorded under Rule 25(1);
(vii) international registrations which have not been renewed.

(2) [Information Concerning Declarations; Other Information] The International Bureau shall publish in the Bulletin any declaration made by a Contracting Party under the 1999 Act, the 1960 Act or these Regulations, as well as a list of the days on which the International Bureau is not scheduled to open to the public during the current and the following calendar year.

(3) [Mode of Publishing the Bulletin] The Bulletin referred to in Rule 1(1)(x) shall be published on the website of the Organization. The date on which each issue of the Bulletin is published on that website shall be electronically communicated by the International Bureau to the Office of each Contracting Party. Such communication shall be deemed to replace the sending of the Bulletin referred to in Article 10(3)(b) of the 1999 Act and Article 6(3)(b) of the 1960 Act, and, for the purposes of Article 8(2) of the 1960 Act, the Bulletin shall be deemed to have been received by each Office concerned also on the date of the said communication.

Chapter 7
FEES

Rule 27. Amounts and Payment of Fees

(1) [Amounts of Fees] The amounts of fees due under the 1999 Act, the 1960 Act, the 1934 Act and these Regulations, other than individual designation fees referred to in Rule 12(1)(a)(iii), shall be specified in the Schedule of Fees which is annexed to these Regulations and forms an integral part thereof.

(2) [Payment]
(a) Subject to subparagraph (b) and Rule 12(3)(c), the fees shall be paid directly to the International Bureau.
(b) Where the international application is filed through the Office of the applicants Contracting Party, the fees payable in connection with that application may be paid through that Office if it accepts to collect and forward such fees and the applicant or the holder so wishes. Any Office which accepts to collect and forward such fees shall notify that fact to the Director General.

(3) [Modes of Payment] Fees shall be paid to the International Bureau in accordance with the Administrative Instructions.

(4) [Indications Accompanying the Payment] At the time of the payment of any fee to the International Bureau, an indication must be given,
(i) before international registration, of the name of the applicant, the industrial design concerned and the purpose of the payment;
(ii) after international registration, of the name of the holder, the number of the international registration concerned and the purpose of the payment.

(5) [Date of Payment]
(a) Subject to Rule 24(1)(d) and subparagraph (b), any fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the International Bureau receives the required amount.
(b) Where the required amount is available in an account opened with the International Bureau and that Bureau has received instructions from the holder of the account to debit it, the fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the International Bureau receives an international application, a request for the recording of a change, or an instruction to renew an international registration.

(6) [Change in the Amount of the Fees]
(a) Where an international application is filed through the Office of the applicants Contracting Party and the amount of the fees payable in respect of the filing of the international application is changed between, on the one hand, the date on which the international application was received by that Office and, on the other hand, the date of the receipt of the international application by the International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be applicable.
(b) Where the amount of the fees payable in respect of the renewal of an international registration is changed between the date of payment and the due date of the renewal, the fee that was valid on the date of payment, or on the date considered to be the date of payment under Rule 24(1)(d), shall be applicable. Where the payment is made after the due date, the fee that was valid on the due date shall be applicable.
(c) Where the amount of any fee other than the fees referred to in subparagraphs (a) and (b) is changed, the amount valid on the date on which the fee was received by the International Bureau shall be applicable.

Rule 28. Currency of Payments

(1) [Obligation to Use Swiss Currency] All payments made under these Regulations to the International Bureau shall be in Swiss currency irrespective of the fact that, where the fees are paid through an Office, such Office may have collected those fees in another currency.

(2) [Establishment of the Amount of Individual Designation Fees in Swiss Currency]
(a) Where a Contracting Party makes a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1) that it wants to receive an individual designation fee, the amount of the fee indicated to the International Bureau shall be expressed in the currency used by its Office.
(b) Where the fee is indicated in the declaration referred to in subparagraph (a) in a currency other than Swiss currency, the Director General shall, after consultation with the Office of the Contracting Party concerned, establish the amount of the fee in Swiss currency on the basis of the official exchange rate of the United Nations.
(c) Where, for more than three consecutive months, the official exchange rate of the United Nations between the Swiss currency and the currency in which the amount of an individual designation fee has been indicated by a Contracting Party is higher or lower by at least 5% than the last exchange rate applied to establish the amount of the fee in Swiss currency, the Office of that Contracting Party may ask the Director General to establish a new amount of the fee in Swiss currency according to the official exchange rate of the United Nations prevailing on the day preceding the day on which the request is made. The Director General shall proceed accordingly. The new amount shall be applicable as from a date which shall be fixed by the Director General, provided that such date is between one and two months after the date of the publication of the said amount in the Bulletin.
(d) Where, for more than three consecutive months, the official exchange rate of the United Nations between the Swiss currency and the currency in which the amount of an individual designation fee has been indicated by a Contracting Party is lower by at least 10% than the last exchange rate applied to establish the amount of the fee in Swiss currency, the Director General shall establish a new amount of the fee in Swiss currency according to the current official exchange rate of the United Nations. The new amount shall be applicable as from a date which shall be fixed by the Director General, provided that such date is between one and two months after the date of the publication of the said amount in the Bulletin.

Rule 29. Crediting of Fees to the Accounts of the Contracting Parties Concerned

Any standard designation fee or individual designation fee paid to the International Bureau in respect of a Contracting Party shall be credited to the account of that Contracting Party with the International Bureau within the month following the month in the course of which the recording of the international registration or renewal for which that fee has been paid was effected or, as regards the second part of the individual designation fee, immediately upon its receipt by the International Bureau.

Chapter 8
INTERNATIONAL APPLICATIONS GOVERNED EXCLUSIVELY OR PARTLY BY THE 1934 ACT AND INTERNATIONAL REGISTRATIONS RESULTING THEREFROM

Rule 30. Applicability of These Regulations to International Applications Governed Exclusively by the 1934 Act and International Registrations Resulting Therefrom

(1) [General Principle] Unless otherwise specified and subject to paragraph (2), these Regulations shall be applicable to international applications governed exclusively by the 1934 Act and to international registrations resulting therefrom.

(2) [Exceptions]
(a) Notwithstanding Rule 6, any international application governed exclusively by the 1934 Act shall be in French. Any communication concerning that international application or the international registration resulting therefrom shall be in French.
(b) Notwithstanding Rule 7(5)(a), a description of the reproduction or of the characteristic features of the industrial designs and the identity of the creator of the industrial designs may not be included in an application governed exclusively by the 1934 Act.
(c) Notwithstanding Rule 7(5)(e), deferment of publication may not be requested with respect to an international application governed exclusively by the 1934 Act.
(d) Notwithstanding Rule 7(7), the industrial designs contained in an international application governed exclusively by the 1934 Act may belong to different classes of the International Classification.
(e) Notwithstanding Rule 9(1), an international application governed exclusively by the 1934 Act may, instead of containing reproductions, be accompanied by specimens.
(f) Notwithstanding Rule 12(1)(a), an international application governed exclusively by the 1934 Act shall be subject only to the payment of the basic fee referred to in Rule 12(1)(a)(i).
(g) Notwithstanding Rule 15(1), the reproductions of the industrial designs contained in an international application governed exclusively by the 1934 Act shall not be registered in the International Register.
(h) Notwithstanding Rule 17(1), an international registration resulting from an international application governed exclusively by the 1934 Act shall be published immediately after registration.
(i) Notwithstanding Rule 17(2)(ii), the reproductions of industrial designs contained in an international registration resulting from an international application governed exclusively by the 1934 Act shall not be published in the Bulletin.
(j) Notwithstanding Rule 18, the effects of an international registration resulting from an international application governed exclusively by the 1934 Act may not be the subject of a notification of refusal of protection.
(k) Notwithstanding Rule 21(3), a change in ownership may not be recorded in respect of a Contracting Party designated under the 1934 Act if, on the basis of the indications referred to in Rule 21(2)(iv), the 1934 Act would cease to be applicable in respect of that Contracting Party.
(l) Notwithstanding Rule 24(1)(a), an international registration resulting from an international application governed exclusively by the 1934 Act shall be renewed upon payment only of the basic fee referred to in Rule 24(1)(a)(i).
(m) Notwithstanding Rule 24(2)(b), an international registration resulting from an international application governed exclusively by the 1934 Act shall not be renewed where the duration of international protection of fifteen years referred to in Article 7 of the 1934 Act has expired.
(n) The renewal of an international registration resulting from an international application governed exclusively by the 1934 Act, for the second period of protection of ten years referred to in Article 7 of the 1934 Act, may be requested at the time of filing the international application concerned. In such case, the fee referred to in Rule 24(1)(a)(i) shall be payable at the time of filing of the said international application, failing which the request for renewal shall be disregarded by the International Bureau.

(3) [International Applications Under Sealed Cover]
(a) An international application governed exclusively by the 1934 Act shall contain, in addition to the indications referred to in Rule 7(3), an indication as to whether such application is made under open or sealed cover.
(b) Upon expiry of the first period of five years of international protection referred to in Article 7 of the 1934 Act, any international registration which is under sealed cover shall be opened by the International Bureau upon renewal of the said registration.

Rule 31. Applicability of These Regulations to International Applications Governed Partly by the 1934 Act and International Registrations Resulting Therefrom

(1) [General Principle] These Regulations shall be applicable to international applications referred to in Rule 1(1)(xviii) to (xx), and to international registrations resulting therefrom, subject to paragraph (2).

(2) [Exceptions]
(a) Notwithstanding Rule 7(5)(e), deferment of publication may not be requested with respect to an international application referred to in paragraph (1). Where deferment of publication has been requested and one of the designated Contracting Parties in the international application has been designated under the 1934 Act, the International Bureau shall notify the applicant accordingly; if, within the period of one month from the date of the notification sent by the International Bureau, the applicant does not, by notice in writing to the International Bureau, withdraw the designation of the said Contracting Party, the International Bureau shall disregard the request for deferment of publication.
(b) Notwithstanding Rule 21(3), a change in ownership may not be recorded in respect of a designated Contracting Party if, on the basis of the indications referred to in Rule 21(2)(iv), the 1934 Act would cease to be applicable, or would become applicable, in respect of that Contracting Party.
(c) With respect to Contracting Parties designated under the 1934 Act in an international application referred to in paragraph (1), or in an international registration resulting therefrom,
(i) the fees referred to in Rule 12(1)(a)(ii) to (iv) shall not be payable;
(ii) the effects of the international registration concerned may not be the subject of a notification of refusal of protection referred to in Rule 18;
(iii) the renewal fees referred to in Rule 24(1)(a)(ii) and (iii) shall not be payable;
(iv) the international registration concerned shall not be renewed where the duration of international protection of fifteen years referred to in Article 7 of the 1934 Act has expired, notwithstanding Rule 24(2)(b).

Chapter 9
MISCELLANEOUS

Rule 32. Extracts, Copies and Information Concerning Published International Registrations

(1) [Modalities] Against payment of a fee whose amount shall be fixed in the Schedule of Fees, any person may obtain from the International Bureau, in respect of any published international registration:
(i) extracts from the International Register;
(ii) certified copies of recordings made in the International Register or of items in the file of the international registration;
(iii) uncertified copies of recordings made in the International Register or of items in the file of the international registration;
(iv) written information on the contents of the International Register or of the file of the international registration;
(v) a photograph of a specimen.

(2) [Exemption from Authentication, Legalization or any Other Certification] In respect of a document referred to in paragraph (1)(i) and (ii), bearing the seal of the International Bureau and the signature of the Director General or a person acting on his behalf, no authority of any Contracting Party shall require authentication, legalization or any other certification of such document, seal or signature, by any other person or authority. The present paragraph applies mutatis mutandis to the international registration certificate referred to in Rule 15(1).

Rule 33. Amendment of Certain Rules

(1) [Requirement of Unanimity] Amendment of the following provisions of these Regulations shall require unanimity of the Contracting Parties bound by the 1999 Act:
(i) Rule 13(4);
(ii) Rule 18(1).

(2) [Requirement of Four-Fifths Majority] Amendment of the following provisions of the Regulations and of paragraph (3) of the present Rule shall require a four-fifths majority of the Contracting Parties bound by the 1999 Act:
(i) Rule 7(7);
(ii) Rule 9(3)(b);
(iii) Rule 16(1)(a);
(iv) Rule 17(1)(iii).

(3) [Procedure] Any proposal for amending a provision referred to in paragraph (1) or (2) shall be sent to all Contracting Parties at least two months prior to the opening of the session of the Assembly which is called upon to make a decision on the proposal.

Rule 34. Administrative Instructions

(1) [Establishment of Administrative Instructions; Matters Governed by Them]
(a) The Director General shall establish Administrative Instructions. The Director General may modify them. The Director General shall consult the Offices of the Contracting Parties with respect to the proposed Administrative Instructions or their proposed modification.
(b) The Administrative Instructions shall deal with matters in respect of which these Regulations expressly refer to such Instructions and with details in respect of the application of these Regulations.

(2) [Control by the Assembly] The Assembly may invite the Director General to modify any provision of the Administrative Instructions, and the Director General shall proceed accordingly.

(3) [Publication and Effective Date]
(a) The Administrative Instructions and any modification thereof shall be published in the Bulletin.
(b) Each publication shall specify the date on which the published provisions become effective. The dates may be different for different provisions, provided that no provision may be declared effective prior to its publication in the Bulletin.

(4) [Conflict with the 1999 Act, the 1960 Act, the 1934 Act or These Regulations] In the case of conflict between, on the one hand, any provision of the Administrative Instructions and, on the other hand, any provision of the 1999 Act, the 1960 Act, the 1934 Act or of these Regulations, the latter shall prevail.

Rule 35. Declarations Made by Contracting Parties to the 1999 Act

(1) [Making and Coming into Effect of Declarations] Article 30(1) and (2) of the 1999 Act shall apply mutatis mutandis to the making of any declaration under Rules 8(1), 9(3)(a), 13(4) or 18(1)(b) and to its coming into effect.

(2) [Withdrawal of Declarations] Any declaration referred to in paragraph (1) may be withdrawn at any time by notification addressed to the Director General. Such withdrawal shall take effect upon receipt by the Director General of the notification of withdrawal or at any later date indicated in the notification. In the case of a declaration made under Rule 18(1)(b), the withdrawal shall not affect an international registration whose date is earlier than the coming into effect of the said withdrawal.

Rule 36. Declarations Made by Contracting Parties to the 1960 Act

(1) [Individual Designation Fee] For the purpose of Article 15(1)2(b) of the 1960 Act, any Contracting Party to the 1960 Act whose Office is an Examining Office may, in a declaration, notify the Director General that, in connection with any international application in which it is designated under the 1960 Act, the standard designation fee referred to in Rule 12(1)(a)(ii) shall be replaced by an individual designation fee, whose amount shall be indicated in the declaration and can be changed in further declarations. The said amount may not be higher than the equivalent of the amount which the Office of that Contracting Party would be entitled to receive from an applicant for a grant of protection for an equivalent period to the same number of industrial designs, that amount being diminished by the savings resulting from the international procedure.

(2) [Maximum Duration of Protection] Each Contracting Party to the 1960 Act shall, in a declaration, notify the Director General of the maximum duration of protection provided for by its law.

(3) [Time at Which Declarations May Be Made] Any declaration under paragraphs (1) and (2) may be made
(i) at the time of the deposit of an instrument referred to in Article 26(2) of the 1960 Act, in which case it shall become effective on the date on which the State having made the declaration becomes bound by this Act, or
(ii) after the deposit of an instrument referred to in Article 26(2) of the 1960 Act, in which case it shall become effective one month after the date of its receipt by the Director General or at any later date indicated in the declaration but shall apply only in respect of any international registration whose date of international registration is the same as, or is later than, the effective date of the declaration.

SCHEDULE OF FEES
(as in force on January 1, 2008)

  Swiss francs
I.

International Applications Governed Exclusively or Partly by the 1960 Act or by the 1999 Act

1.

Basic fee*

 
  1.1. For one design 397
  1.2. For each additional design included in the same international application 19
2.

Publication fee*

 
  2.1. For each reproduction to be published 17
  2.2. For each page, in addition to the first, on which one or more reproductions are shown (where the reproductions are submitted on paper) 150
3.

Additional fee where the description exceeds 100 words per word exceeding 100 words

2
4.

Standard designation fee**

 
  4.1. Where level one applies:  
    4.1.1. For one design 42
    4.1.2. For each additional design included in the same international application 2
  4.2. Where level two applies:  
    4.2.1. For one design 60
    4.2.2. For each additional design included in the same international application 20
  4.3. Where level three applies:  
    4.3.1. For one design 90
    4.3.2. For each additional design included in the same international application50  
5.

Individual designation fee (the amount of the individual designation fee is fixed by each Contracting Party concerned).

 
II.

International Applications Governed Exclusively by the 1934 Act

 
6.

Basic fee***

 
  6.1. For one design 216
  6.2. For two to 50 designs included in the same international application 432
  6.3. For 51 to 100 designs included in the same international application 638
III.

Renewal of an International Registration Resulting From an International Application Governed Exclusively or Partly by the 1960 Act or by the 1999 Act

7.

Basic fee

 
  7.1. For one design 200
  7.2. For each additional design included in the same international registration 17
8.

Standard designation fee

 
  8.1. For one design 21
  8.2. For each additional design included in the same international registration 1
9.

Individual designation fee (the amount of the individual designation fee is fixed by each Contracting Party concerned)

 
10.

Surcharge (period of grace)

****
IV.

Renewal of an International Registration Resulting From an International Application Governed Exclusively by the 1934 Act

11.

Basic fee

 
  11.1 For one design 422
  11.2 For two to 50 designs included in the same international registration 844
  11.3. For 51 to 100 designs included in the same international registration 1236
12.

Surcharge (period of grace)

****
V.

Miscellaneous Recordings

13.

Change in ownership

144
14.

Change of name and/or address of the holder

 
  14.1. For one international registration 144
  14.2. For each additional international registration of the same holder included in the same request 72
15.

Renunciation

144
16.

Limitation

144
VI.

Information Concerning Published International Registrations

 
17.

Supply of an extract from the International Register relating to a published international registration

144
18.

Supply of non-certified copies of the International Register or of items in the file of a published international registration

 
  18.1. For the first five pages 26
  18.2. For each additional page after the fifth if the copies are requested at the same time and relate to the same international registration 2
19.

Supply of certified copies from the International Register or of items in the file of a published international registration

 
  19.1. For the first five pages 46
  19.2. For each additional page after the fifth if the copies are requested at the same time and relate to the same international registration 2
20.

Supply of a photograph of a specimen

57
21.

Supply of written information on the contents of the International Register or of the file of a published international registration

 
  21.1. Concerning one international registration 82
  21.2. Concerning any additional international registration of the same holder if the same information is requested at the same time 10
22.

Search in the list of owners of international registrations

 
  22.1. Per search by the name of a given person or entity 82
  22.2. For each international registration found beyond the first one 10
23.

Surcharge for the communication of extracts, copies, information or search reports by telefacsimile (per page)

4

* For international applications filed by applicants whose sole entitlement is a connection with a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, the fees intended for the International Bureau are reduced to 10% of the prescribed amounts (rounded to the nearest full figure). If there are several applicants, each must fulfill the said criterion.
Where such fee reduction applies, the basic fee is fixed at 40 Swiss francs (for one design) and 2 Swiss francs (for each additional design included in the same international application), the publication fee is fixed at 2 Swiss francs for each reproduction and 15 Swiss francs for each page, in addition to the first, on which one or more reproductions are shown, and the additional fee where the description exceeds 100 words is fixed at 1 Swiss franc per group of five words exceeding 100 words.
** For international applications filed by applicants whose sole entitlement is a connection with a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, the standard fees are reduced to 10% of the prescribed amounts (rounded to the nearest full figure).
If there are several applicants, each must fulfill the said criterion.
Where such reduction applies, the standard designation fee is fixed at 4 Swiss francs (for one design) and 1 Swiss franc (for each additional design included in the same international application) under level one, 6 Swiss francs (for one design) and 2 Swiss francs (for each additional design included in the same international application) under level two, and 9 Swiss francs (for one design) and 5 Swiss francs (for each additional design included in the same international application) under level three.
• [WIPO Note]: Recommendation adopted by the Assembly of the Hague Union:
Contracting Parties that make, or that have made, a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1) of the Common Regulations are encouraged to indicate, in that declaration or in a new declaration, that for international applications filed by applicants whose sole entitlement is a connection with a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, the individual fee payable with respect to their designation is reduced to 10% of the fixed amount (rounded, where appropriate, to the nearest full figure).
*** For international applications filed by applicants whose sole entitlement is a connection with a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, the fees intended for the International Bureau are reduced to 10% of the prescribed amounts (rounded to the nearest full figure). If there are several applicants, each must fulfill the said criterion.
Where such fee reduction applies, the basic fee is fixed at 22 Swiss francs (for one design), 43 Swiss francs (for two to 50 designs included in the same international application) and 64 Swiss francs (for 51 to 100 designs included in the same international application).
**** 50% of the renewal basic fee.

/otsingu_soovitused.json