Teksti suurus:

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Vastu võetud 26.11.2002 nr 10
RTL 2002, 133, 1950
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.05.2005RTL 2005, 62, 88212.06.2005
03.04.2007RTL 2007, 30, 53616.04.2007
27.05.2008RTL 2008, 45, 62108.06.2008

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» § 26 lõike 5 alusel.

§ 1.  Ehitiste kasutamise otstarve

  (1) Ehitise kasutamise otstarve koosneb ehitise kasutamise otstarbe nimetusest ja sellele vastavast viiekohalisest koodist.

  (2) Ehitise kasutamise otstarvete loetelu on toodud käesoleva määruse lisas 1.

  (3) Külaliskorteri ja kodumajutuse turismiseaduse tähenduses võib liigitada käesoleva määruse lisas 1 toodud ehitise kasutamise otstarvete 11101 ja 11102 ning 11210 kuni 11222 alla.
[RTL 2007, 30, 536 - jõust. 16.04.2007]

§ 2.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määruse nr 10 «Ehitise kasutamise otstarvete loetelu»
lisa 1EHITISE KASUTAMISE OTSTARVETE LOETELU

Kood      

Ehitise kasutamise otstarve

11000

ELAMUD

11100

Ühe korteriga elamud, välja arvatud elamute juurde kuuluvad majapidamis abihooned (12744)

11101

Üksikelamu

11102

Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt)

11103

Suvila, aiamaja

11200

Kahe ja mitme korteriga elamud

11210

Kahe korteriga elamud

11211

Kaksikelamu

11212

Muu kahe korteriga elamu

11220

Kolme ja enama korteriga elamud

11221

Ridaelamu

11222

Muu kolme või enama korteriga elamu

11300

Hoolekandeasutuste ja ühiselamute hooned

11310

Hoolekandeasutuste hooned

11311

Päevakeskus

11312

Tugikodu

11313

Varjupaik

11314

Lastekodu

11315

Noortekodu

11316

Üldhooldekodu

11317

Koolkodu

11318

Sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus

11319

Erihooldekodu

11320

Ühiselamud

11321

Ühiselamu üliõpilastele või õpilastele

11322

Ühiselamu teistele sotsiaalsetele gruppidele

12000

MITTEELAMUD

12100

Hotellid, muud majutus- ja toitlustushooned

12110

Majutushooned

12111

Hotell

12112

Motell

12113

Külalistemaja

12114

Sanatooriumi majutushoone, pansionaat, mis ei kuulu haiglate ja muude ravihoonete gruppi

12120

Lühiajalise majutuse hooned

12121

Puhkeküla või puhkelaagri majutushoone

12122

Puhkemaja

12123

Hostel

12129

Muu lühiajalise majutuse hoone

12130

Toitlustushooned

12131

Restoran

12132

Kohvik, baar või söökla

12133

Kiirtoitlustushoone

12139

Muu toitlustushoone

12200

Büroo- ja administratiivhooned

12201

Büroohoone

12202

Pangahoone

12203

Administratiivhoone

12204

Kohtuhoone

12205

Konverentsihoone

12206

Postimaja, sidejaoskond või postkontor

12209

Muu büroo- või administratiivhoone

12300

Kaubandus- ja teenindushooned

12310

Jaekaubandushooned

12311

Toidukauplus

12312

Kauplus, mis ei ole toidukauplus

12313

Apteek

12314

Kiosk toiduainete müügiks

12315

Kiosk, mis ei ole toiduainete müügiks

12316

Bensiinijaama hoone

12317

Oksjoni-, turu- või näitusehall

12319

Muu kaubandushoone või kauplus

12320

Hulgikaubandushooned

12321

Toiduainete hulgiladu

12322

Muu hulgiladu

12330

Teenindushooned

12331

Ilu- ja isikuteenust osutava ettevõtte hoone, nagu näiteks juuksuritöökoda, solaarium ja saun

12332

Sõidukite teeninduse hoone

12333

Keemiline puhastus, pesumaja

12339

Muu teenindushoone

12400

Transpordi- ja sidehooned

12410

Transpordihooned

12411

Lennujaam

12412

Lennukiangaar

12413

Raudteejaam

12414

Raudtee infrastruktuuri hoone

12415

Bussijaam

12416

Sadamahoone

12417

Lennujuhtimiskeskuse hoone

12419

Muu transpordihoone, nagu näiteks tuletorn

12420

Sidehooned

12421

Raadio-, televisiooni saate- või võimenduskeskuse hoone

12422

Telekommunikatsioonivõrgu hoone

12429

Muu sidehoone, nagu näiteks taksofoni kabiin

12430

Garaažid, välja arvatud teistes hoonetes paiknevad garaažid (12744)

12431

Allmaa- või pealmaagaraaž

12432

Parkimishoone

12439

Muu garaaž, nagu näiteks jalgrattahoidla

12500

Tööstus- ja laohooned

12510

Tööstushooned, välja arvatud rajatisteks liigitatavad jõujaamad, laohooned (12520) ja põllumajandushooned (12710)

12511

Maavarade kaevandamise ja töötlemise hoone

12512

Energeetikaettevõtte hoone

12513

Keemiatööstuse hoone

12514

Toiduainetetööstuse hoone

12515

Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone

12516

Kergetööstuse hoone

12517

Puidutööstuse hoone

12518

Masina- ja seadmetööstuse hoone

12519

Muu tööstusharu tootmishoone

12520

Hoidlad ja laohooned, välja arvatud põllumajanduslikud laohooned (12710)

12521

Toiduainetetööstuse laohoone

12522

Konteinerite terminali hoone

12523

Vedelkütuse-, gaasi- jm terminali hoidlahoone

12524

Elevaator või puisteaine hoidlahoone

12525

Külmhoone või eriladu

12529

Muu tööstuse laohoone

12600

Meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muud avalikud hooned

12610

Meelelahutushooned, välja arvatud muuseumid, kunstigaleriid (12620), spordihallid ja võimlad (12651)

12611

Teater

12612

Kino

12613

Kontserdi- ja universaalsaalide hoone

12614

[Kehtetu – RTL 2008, 45, 621 – jõust. 8.06.2008]

12615

Klubi, rahvamaja

12616

Tantsusaal, diskoteek

12617

Kasiino

12619

Muu meelelahutushoone, nagu näiteks loomaaia ja botaanikaaia hoone

12620

Muuseumi- ja raamatukoguhooned

12621

Muuseum

12622

Kunstigalerii

12623

Raamatukogu

12624

Arhiiv

12625

Teaduskeskus

12630

Haridus- ja teadushooned, välja arvatud (üli)õpilaste ühiselamud (11321), raamatukogud (12623) ja ülikooli kliinikud (12641)

12631

Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool)

12632

Põhikooli või gümnaasiumi õppehoonehoone

12633

Kutseõppeasutuse õppehoone

12634

Ülikooli, rakenduskõrgkooli õppehoone

12635

Teadus- ja metoodikaasutuse hoone

12636

Huvikooli õppehoone

12637

Täiendus- või ümberõppeasutuse hoone

12639

Muu haridus- või teadushoone, nagu näiteks labor, õppetöökoda, ilmajaam ja observatoorium

12640

Haiglad ja muud ravihooned, välja arvatud vanurite ja puuetega inimeste hooldusasutused (11300)

12641

Haigla (üld-, eri- või ülkooli juures asuv haigla)

12642

Kaitseväehaigla

12643

Kinnipidamiskoha haigla

12644

Haiglavälise arstiabi osutamise hoone (perearstikeskus, polikliinik, ambulatoorium)

12645

Sanatoorium

12646

Veterinaarravila

12649

Muu tervishoiuhoone, nagu näiteks vereülekandejaam

12650

Spordihooned, välja arvatud universaalsaalid (12613)

12651

Spordihall, võimla (kohtadega pealtvaatajatele)

12652

Spordihall, võimla (puuduvad kohad pealtvaatajatele)

12653

Siseujula

12654

Jäähall

12655

Maneež

12656

Lasketiir

12659

Muu spordihoone

12700

Muud mitteelamud

12710

Põllumajanduse (talu-), metsa-, jahi- ja kalamajandushooned

12711

Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus

12712

Kartuli-, köögivilja- või söödajuurviljahoidla

12713

Puuvilja-, marja- või teraviljahoidla

12714

Teraviljakuivati

12715

Heinaküün

12716

Põllumajandusmasinate remonditöökoda või hoiukuur

12717

Metsa-, jahi- või kalamajandushoone

12718

Mineraalväetiste või taimekaitsevahendite hoidla

12719

Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone, sealhulgas kasvuhoone

12720

Kultus- ja tavandihooned, välja arvatud kultushooned, mida kasutatakse muuseumidena (12621)

12721

Kirik, katedraal, mošee, sünagoog, palvemaja või kabel

12722

Kogudushoone

12723

Krematoorium

12724

Tavandihoone

12729

Muu kultuse- või tavandihoone

12730

Ajaloolised või kaitse all olevad eksponeeritavad hooned, välja arvatud kultushooned (12720) ja muuseumid (12621)

12731

Ajalooline või kaitse all olev eksponeeritav hoone

12732

Muinsuskaitse all olev vare

12740

Erihooned

12741

Sisekaitse- või kaitseväehoone

12742

Karistusasutuse hoone, vangla või koloonia

12743

Päästeteenistuse hoone, tuletõrjedepoo

12744

Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun

12745

Katlamaja, boilerjaam

12746

Pumbamaja, kaevumaja

12747

Hoone loodushoiu- või puhastusseadmetele

12748

Jäätmehoidla hoone

12749

Muu erihoone, nagu näiteks varjend

21000

TRANSPORDIRAJATISED

21100

Maanteed, tänavad, teed

21110

Maanteed, välja arvatud maanteesillad, tunnelid, estakaadid

21111

Kiirtee

21112

Põhimaantee

21113

Tugimaantee

21114

Kõrvalmaantee

21115

Ühendusteed

21116

Talitee

21117

Tee juurde kuuluv parkla, puhkeala, ühissõiduki peatumiseks ettenähtud ala, piiri- või tollikontrolli ala jne

21118

Maantee ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus- või energiarajatis või tehnorajatis

21119

Muu teerajatis

21120

Tänavad ja teed

21121

Tänav

21122

Tee

21123

Raudteele juurdepääsutee

21124

Jalgtee

21125

Jalgrattatee

21126

Parkla, väljak

21127

Muu plats või väljak

21128

Tee ja tänava ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus-, energiarajatis või tehnorajatis

21129

Muu tee- või tänavarajatis

21200

Raudteerajatised

21210

Raudtee, välja arvatud raudtee sillad (21412) ja raudtee tunnelid (21420)

21211

Raudtee

21212

Jaamateed

21213

Meldepunkti rajatis

21214

Reisi- või kaubaplatvorm

21215

Ülekäigu- ja ülesõidukoht

21216

Raudtee ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus- või energiarajatis või tehnorajatis

21217

Raudtee kaitserajatis

21219

Muu raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalik rajatis

21220

Linnaraudtee

21221

Trammitee

21222

Jaamatee

21223

Köisraudtee

21224

Reisijateplatvorm,

21225

Ülekäigu- ja ülesõidukoht

21226

Linnaraudtee ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus-, energia- või muu tehnorajatis

21229

Muu linnaraudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalik rajatis

21300

Õhutranspordirajatised

21310

Lennuväljad

21311

Lennuvälja stardi- ja maandumisrada

21312

Lennuvälja teenindustee

21313

Aeronavigatsiooniline rajatis

21314

Lennuvälja ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus-, energia- või tehnorajatis

21319

Muu lennuväljarajatis (drenaaži- ja kuivendussüsteem)

21320

Lennuväljak

21321

Lennuväljaku stardi- ja maandumisrada

21322

Lennuväljaku muu tee

21323

Lennuväljaku aeronavigatsiooniline rajatis

21324

Lennuväljaku ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus-, energia- või tehnorajatis

21329

Muu lennuväljaku rajatis (drenaaži- ja kuivendussüsteem)

21400

Sillad, estakaadid, tunnelid

21410

Sillad ja estakaadid

21411

Maanteesild või estakaad

21412

Raudteesild või estakaad

21413

Jalgteesild

21414

Silla või estakaadi turva-, side-, valgustus-, energia- või tehnorajatis

21419

Muu silla- või estakaadirajatis

21420

Tunnelid

21421

Teetunnel

21422

Raudteetunnel

21423

Jalgteetunnel

21424

Eriotstarbeline tunnel

21425

Tunneli ohutus-, turva-, side-, valgustus- ja energia- või tehnorajatis

21429

Muu tunnelirajatis

21500

Veetranspordirajatised

21510

Sadamarajatised ja kanalid, välja arvatud puistematerjali laoplatsid mere- ja jõesadamates (24223) ja tammid (21520)

21511

Sadama kai

21512

Kalda- või ujuvramp

21513

Lainemurdja, muul

21514

Navigatsioonimärk, v.a majakas

21515

Sadama juurde kuuluv galerii (reisijatele, kaubale)

21516

Laevatatav kanal, lüüs

21517

Sadama ohutus-, turva-, side-, valgustus- ja energia- või tehnorajatis

21518

Mere või siseveekogu põhja selle süvendamise teel rajatud laevakanal

21519

Muu sadama juurde kuuluv rajatis

21520

Tammid, välja arvatud hüdroelektrijaamade rajatised (23021)

21521

Hüdroelektrijaama tamm

21522

Kaitsetamm

21523

Kaldakindlustus

21524

Paisjärve tamm

21529

Muu tamm

21530

Akveduktid, niisutus- ja kuivendusrajatised, välja arvatud tammid (21520), magistraalveetorustikud (22121) ja kohalikud veetorustikud (22221)

21531

Niisutusrajatis

21532

Kuivendusrajatis

21533

Veehoidla, bassein

21534

Akvedukt

21539

Muu niisutus- või kuivendusrajatis

22000

TORUJUHTMED, SIDE- JA ELEKTRILIINID

22100

Magistraaltorujuhtmed, side- ja elektriliinid

22110

Gaasi- ja vedelkütuse magistraaltorustikud

22111

Gaasitorustik arvestusrõhuga 16–55 bar ja gaasitoru nimimõõduga kuni 200 DN

22112

Gaasitorustik arvestusrõhuga 16–55 bar ja gaasitoru nimimõõduga 200–500 DN

22113

Gaasitorustik arvestusrõhuga 16–55 bar ja gaasitoru nimimõõduga üle 500 DN

22114

Gaasitorustik arvestusrõhuga 5–16 bar

22115

Gaasijaotus-, gaasimõõte- ja gaasireguleerjaam arvestusrõhuga 16–55 bar

22116

Gaasijaotus-, gaasimõõte- ja gaasireguleerjaam arvestusrõhuga kuni 16 bar

22117

Kraanisõlm ja sondisõlm arvestusrõhuga kuni 16 bar

22118

Gaasireguleerpunkt

22119

Muu nimetamata gaasi ja vedelkütuse magistraaltorustiku rajatis

22120

Magistraalveetorustikud, välja arvatud akveduktid, niisutus- ja kuivendusrajatised (21530), kohalikud veetorustikud (22221) ja kanalisatsioonitorustikud (22231)

22121

Magistraalveetorustik

22122

Veehaare

22123

Kaugkütte magistraaltorustik

22129

Muu nimetamata magistraalveetorustiku rajatis

22130

Side, raadio ja televisiooni magistraalsedülekanderejatised, välja arvatud elektriliinid (22140), kohalikud side-, raadio- ja televisiooniliinid (22240)

22131

Side, raadio või televisiooni magistraalne õhu- või kaabelülekandeliin või süsteem

22132

Raadio, televisiooni või mobiiltelefoni saate- või ülekandemast

22133

Muu side, raadio või televisiooni magistraalne ülekanderajatis22140     

Elektrienergia ülekandeliinid, välja arvatud kohalik elektrivalgustus (22240)

22141

35–110 kV õhuliin

22142

110 kV ja kõrgema pingega õhuliin

22143

Maakaabelliin

22144

Veekaabelliin

22145

110 kV ja kõrgema pingega trafoalajaam

22149

Muu elektrienergiaülekandeliiniga seotud rajatis

22200

Kohalikud torustikud, elektri- ja sideliinid

22210

Gaasijaotustorustikud

22211

Gaasijaotustorustik arvestusrõhuga kuni 5 bar

22212

Rregulaatorpunkt arvestusrõhuga kuni 5 bar

22213

Gaasihoidla rajatis

22219

Muu gaasivarustusega seotud rajatis

22220

Veejaotustorustikud, välja arvatud niisutusseadmed (21530) ja veepuhastusseadmed (22233)

22221

Külmaveetorustik

22222

Soojaveetorustik

22223

Kaugküttetorustik

22224

Purskkaev

22225

Veetorn (rajatis)

22226

Kaev

22227

Hüdrant

22229

Muu kohaliku veetorustikuga seotud rajatis

22230

Kanalisatsioonitorustikud

22231

Kanalisatsioonitorustik

22232

Heitvee kollektor või -hoidla

22233

Heitvee puhastusrajatis

22239

Muu heitveerajatis

22240

Elektrijaotusvõrgud ja sideliinid

22241

alla 1 kV jaotusvõrgu elektri õhuliin

22242

1–35 kV jaotusvõrgu elektri õhuliin

22243

Elektri maakaabelliin

22244

Elektri merekaabelliin

22245

Side õhu- või kaabelliin

22246

6–35 kV alajaam ja jaotusseade

22247

Televisioonikaabel või ühisantenn

22249

Muu kohalik elektrijaotusvõrgu või sideliini rajatis

23000

TÖÖSTUSEHITISTE JUURDE KUULUVAD RAJATISED

23010

Maavarade kaevandamise ja töötlemise rajatised

23011

Kaevandusrajatis

23012

Karjäärirajatis

23020

Energiatööstuse rajatised

23021

Hüdroelektrijaama rajatis

23022

Soojuselektrijaama rajatis

23023

Tuuleelektrijaama rajatis

23024

Tuumaelektrijaama rajatis

23025

Korsten

23029

Muu energiatööstuse rajatis

23030

Keemiatööstuse rajatised

23031

Keemiatööstuse rajatis

23040

Rasketööstuse rajatis

23041

Rasketööstuse rajatis

23050

Muude tööstusharude rajatised

23051

Toiduainetetööstuse rajatis

23052

Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse rajatis

23053

Kergetööstuse rajatis

23054

Puidutööstuse rajatis

23055

Masina- ja seadmetööstuse rajatis

23059

Muu nimetamata tööstusharu rajatis

24000

MUUD TSIVIILRAJATISED

24100

Spordi- ja puhkerajatised

24110

Staadionid ja spordiväljakud, välja arvatud mängu- ja golfiväljakud (24123), lõbustus- ja puhkepargid (24121)

24111

Spordiväljak või staadion

24112

Liuväli, tenniseväljak

24113

Veespordirajatis, välisujula

24114

Motodroom, motoringrada

24115

Velodroom

24116

Hipodroom

24119

Muu nimetamata spordi- ja puhkerajatis

24120

Muud spordi- ja puhkerajatised

24121

Lõbustus- ja puhkepargirajatis

24122

Botaanikaaia ja loomaaiarajatis

24123

Golfiväljak

24124

Supelrannarajatis

24125

Trampliin

24126

Köistõstuk

24127

Rollerirada

24128

Spordiotstarbelise sadama rajatis või meremärk

24129

Muu nimetamata spordi- või puhkerajatis

24200

Muud rajatised

24210

Erirajatised

24211

Sisekaitse- või kaitseväerajatis

24212

Haljastus või heakorrastus

24213

Monument, skulptuur, mälestusmärk

24214

Eksponeerimisotstarbega rajatis

24215

Kalmistu

24216

Prügimäerajatis

24217

Sõnnikuhoidla rajatis

24218

Vesiviljelusehitis (tiigid, basseinid, kiirvoolukanalid, regulaatorid, veekogu kohandamiseks vajalikud rajatised, sisekasvatushooned, haudemajad, kalahoidlad, piirderajatised jms)

24219

Muu nimetamata rajatis, nagu näiteks varikatus jalgratastele või lahtine ootepaviljon või aed või piire

24220

Laomajandusrajatised, välja arvatud põllumajanduslikud laohooned (12710)

24221

Rajatis vedel- või gaasikütuse hoidmiseks

24222

Elevaator või rajatis puisteaine hoidmiseks

24223

Laoplats või laoväljak

24224

Rajatis põllumajandussaaduste või loomasööda hoidmiseks

24229

Muu nimetamata laomajandusrajatis


[RTL 2008, 45, 621 - jõust. 08.06.2008]

/otsingu_soovitused.json