Teksti suurus:

Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2009
Avaldamismärge:

Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks

Vastu võetud 10.06.2003 nr 376
RTL 2003, 72, 1072
jõustumine 10.06.2003

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4.08.2005 nr 493 (RTL 2005, 88, 1318) 4.08.2005

4.05.2006 nr 263 (RTL 2006, 40, 710) 4.05.2006

29.05.2008 nr 240 (RTL 2008, 46, 644) 29.05.2008

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 lõike 1 alusel:

[RTL 2006, 40, 710 – jõust. 4.05.2006]

1. Moodustada asjatundjate komisjon (edaspidi komisjon) poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks.

2. Nimetada komisjoni esimeheks minister Urve Palo ja komisjoni liikmeteks:

Heiki Ahonen

Endiste Poliitvangide Loode-Eesti Ühingu esimees

Saida Ausing

Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna eelarve talituse peaspetsialist

Toomas Hiio

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutuse juhatuse liige

Gunnar Laev

Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse esimees

Rein Purje

EESTI MEMENTO LIIDU tegevesimees

Riho Rahuoja

Sotsiaalministeeriumi  perepoliitika ja sotsiaalala asekantsler

Urmas Reinsalu

Riigikogu liige

Paul-Eerik Rummo

Riigikogu liige

Enn Tarto

EESTI MEMENTO LIIDU juhatuse esimees

Leo Õispuu

Eesti Represseeritute Registri Büroo juhataja

[RTL 2008, 46, 644 – jõust. 29.05.2008]

 

3. Teha komisjonile ülesandeks:
1) analüüsida poliitilistel põhjustel represseeritud isikute õiguslikku ja sotsiaalset seisundit;
2) teha ettepanekuid asjakohaste õigusaktide ettevalmistamiseks;
3) korraldada koostööd valitsus- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja mittetulundusühingutega.

[RTL 2006, 40, 710 – jõust. 4.05.2006]

4. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
1) moodustada töörühmi ja ekspertkomisjone;
2) kaasata küsimuste lahendamisele ministeeriumide ja teiste riigiasutuste spetsialiste ja eksperte ning teisi isikuid.

5. Riigikantseleil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine.

[RTL 2006, 40, 710 – jõust. 4.05.2006]

6. Komisjoni esimehel esitada ettepanekud poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalseid tagatisi käsitleva seaduse eelnõu kohta Vabariigi Valitsusele 1. oktoobriks 2003. a.