Teksti suurus:

Haapsalu linna munitsipaallasteaedades õppetasu ja toidukulu maksmise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 101, 1433

Haapsalu linna munitsipaallasteaedades õppetasu ja toidukulu maksmise kord

Vastu võetud 30.05.2008 nr 62

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 ja Haapsalu põhimääruse § 12 lg 1 p 43 alusel

I ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Haapsalu linna poolt munitsipaallasteaedade (edaspidi Lasteaed) ülalpidamiseks tehtavate kulutuste hüvitamise kord lapsevanema või hooldaja (edaspidi Lapsevanem) poolt.

§ 2. Lapsevanema kohustus

(1) Lapsevanem on kohustatud hüvitama Lasteaiale Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud õppetasu (edaspidi Õppetasu).

(2) Lapsevanem on kohustatud hüvitama Lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud ja juhataja kinnitatud toidukulu päevamaksumuse (edaspidi Toiduraha).

§ 3. Linna kohustus

Toitlustamiseks tehtavad muud kulutused (köögipersonali töötasu, küttekulu, vee- ja kanalisatsioonikulu, elektrikulu, transpordikulud jne) kaetakse linna eelarvest.

II TOIDURAHA

§ 4. Päeva Toiduraha kehtestamise tingimused

(1) Toiduraha suuruse otsustamisel arvestatakse asjaoluga, et see peab sisaldama toiduainete maksumuse täies ulatuses ning üks toiduports peab vastama kaalult ja kaloraažilt kehtivatele normidele.

(2) Toiduraha päevamaksumusest arvestatakse hommikusöögile 30%, lõunasöögile 50% ja ootele 20%.

§ 5. Kalendrikuu Toiduraha suuruse arvestamine

(1) Toiduraha suurus kalendrikuus leitakse ühe päeva Toiduraha korrutamisel Lasteaia tööpäevade arvuga maksualuses kalendrikuus.

(2) Lapse Lasteaiast puudumise korral vähendatakse puudunud lapse järgmise kalendrikuu Toiduraha maksumust puudutud päevade Toiduraha maksumuse võrra arvestusega, et esimene puudutud päev ei kuulu tasaarvestamisele.

(3) Lapse kalendrikuu Toiduraha arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need päevad, kui laps puudub Lapsevanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel Lasteaiast alati ühel kindlal nädalapäeval.

§ 6. Enammakstud Toiduraha tagastamine

Lapse väljaarvamisel Lasteaia nimekirjast tehakse enammakstud Toiduraha osas tagasimakse Lapsevanema avalduse alusel tema pangakontole.

§ 7. Toiduraha maksmisest vabastamine

(1) Haapsalu Linnavalitsus võib Lapsevanema kirjalikul taotlusel, Lasteaia juhataja või linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul osaliselt või täielikult vabastada Lapsevanema Toiduraha maksmisest.

(2) Toiduraha maksmisest vabastamisel lähtutakse Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud «Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast».

III ÕPPETASU

§ 8. Õppetasu suuruse kehtestamine

(1) Õppetasu suurus on 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.

(2) Kui laps ja vähemalt üks Lapsevanematest on kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu elanikuna, on Õppetasu suurus ühe lapse kohta kuus 260 krooni.

(3) Kui peres kasvab eestkostel või perekonnas hooldamisel olev laps, kelle eestkostja või hooldaja on registreeritud rahvastikuregistrisse Haapsalu elanikuna, on lapse Õppetasu suurus ühe lapse kohta kuus 260 krooni.

§ 9. Õppetasu arvestuse algus ja ulatus

(1) Lapsevanemal on kohustus maksta Õppetasu alates lapse Lasteaia nimekirja arvamise esimesest päevast kuni lapse Lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

(2) Puudutud päevade arvelt järgmise kuu Õppetasu ei vähendata ja tasaarveldamisele see ei kuulu.

§ 10. Õppetasu maksmisest vabastamine

(1) Pered, kust lasteaias käib korraga kolm või enam last vabastatakse Õppetasu maksmisest kolmanda ja iga järgmise lapse eest, kui laps ja vähemalt üks lapsevanem on kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu elanikuna.

(2) Õppetasust maksmise vabastust võib taotleda vahekindlustatud perekond, kelle iga liikme netosissetulek kuus peale eluasemekulude mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahe ja poole (2,5) kordset määra.

(3) Õppetasust maksmise vabastust võib taotleda vahekindlustatud perekond, kelle iga liikme netosissetulek kuus peale eluasemekulude mahaarvamist ületab riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahe ja poole (2,5) kordset määra juhul, kui peres on 3 ja enam lasteaias, koolis või kutseõppeasutuses käivat last või peres kasvavad eestkostel või perekonnas hooldamisel olevad lapsed.

(4) Haapsalu Linnavalitsus võib Lapsevanema kirjalikul taotlusel, Lasteaia juhataja või linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul osaliselt või täielikult vabastada Lapsevanema Õppetasu maksmisest.

(5) Õppetasust osalise või täieliku vabastuse saamiseks esitatakse Lapsevanema poolt vastavad taotlused lasteaia juhatajale hiljemalt 5. septembriks perioodi 1. september kuni 31. jaanuar eest või 10. jaanuariks perioodi 1. veebruar kuni 31. august eest.

(6) Lasteaia juhataja põhjendatud ettepanekud koos kõikide lasteaeda saabunud taotluste originaalidega esitatakse Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonnale hiljemalt jooksva õppeaasta 15. septembriks ja 20. jaanuariks.

(7) Linnavalitsuses registreeritud taotlused edastatakse linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile.

(8) Õppetasust osaliselt või täielikult vabastuse määramiseks kontrollitakse linnavalitsuse sotsiaalkomisjonis Lasteaia juhataja poolt esitatud ettepanekute põhjendatust ning kontrollimise tulemustest lähtuvalt viiakse vajadusel sisse muudatused. Lasteaia juhataja ettepanekud koos sotsiaalkomisjoni muudatustega vormistatakse sotsiaalkomisjoni otsusena vabastuse määramiseks ning kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega hiljemalt 5. oktoobriks ja 10. veebruariks.

(9) Õppetasust vabastuse määramisest keeldumise otsus tehakse Lapsevanemale teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates linnavalitsuse poolt otsuse kinnitamise päevast.

IV TASUMINE

§ 11. Tasumine

(1) Õppetasu ja Toiduraha tasutakse Lasteaia pangakontole jooksva kuu 15. kuupäevaks näidates selgituses lapse nime, kelle eest vastavad maksud tasuti.

(2) Lapsevanemal pole 01. juunist kuni 31. augustini Õppetasu ja Toiduraha tasumise kohustust, kui tema laps eelpool nimetatud perioodil ei kasuta lasteaiakohta ja Lapsevanem on Lasteaeda sellest kirjalikult informeerinud maksualusele kuule eelneva kuu viimaseks tööpäevaks.

§ 12. Tasumisest vabastamine

Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel vähemalt kuueks kuuks lasteaiakohast loobumisel on Lapsevanem nimetatud perioodil vabastatud Õppetasu ja Toiduraha maksmisest lasteaiakoha säilitamisega.

§ 13. Võlgnevused

Õppetasu ja Toiduraha võlgnevuse korral toimub Lasteaiast väljaarvamine Haapsalu Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

V RAKENDUSSÄTTED

§ 14. Rakendamine

(1) Määrus jõustub 01. septembril 2008;

(2) Käesoleva määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 27.01.2006 määrus nr 03 «Haapsalu linna munitsipaallasteaedades õppetasu ja toidukulu maksmise korra kehtestamine».

Volikogu esimees Andreas RAHUVARM