Teksti suurus:

Taimekaitseseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 23, 150

Taimekaitseseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 21.05.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. juuni 2008. a otsusega nr 288

I. Taimekaitseseaduses (RT I 2004, 32, 226; 2008, 15, 108) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse sõnad «ühest riigist teise» sõnadega «riigisiseselt või ühest riigist teise».

§ 2. Paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Ohtliku taimekahjustajana käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse ka käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nimekirjas loetlemata taimekahjustajat, mille esinemine tuvastatakse Eestis esmakordselt ning mis võib põhjustada olulist majanduslikku kahju.»

§ 3. Paragrahvi 5:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Taime, taimse saaduse või muu objekti, millele on levinud ohtlik taimekahjustaja, tunnistab vaatlusandmete ja muude asjakohaste andmete põhjal saastunuks järelevalveametnik.»;

2) lõike 5 kolmanda lause lõppu lisatakse sõnad «, või kuni tõrjeabinõude rakendamise kohustuse lõppemiseni».

§ 4. Paragrahvi 6 lõikest 2, § 25 lõikest 1 ja § 35 lõikest 1 jäetakse välja sõna «esmatöötlemise,».

§ 5. Paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ohtliku taimekahjustaja esinemise, saastumiskahtluse või saastumisohu korral tuleb rakendada käesoleva seaduse alusel kehtestatud tõrjeabinõusid.»

§ 6. Paragrahvi 12:

1) täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Taimetoodangu Inspektsioon võib eriloa andmisest keelduda või eriloa andmise otsuse kehtetuks tunnistada, kui sordiaretaja, teadus- ja arendusasutus või Põllumajandusuuringute Keskus on jätnud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taimetervisenõuded täitmata.

(12) Eriloa andmise, eriloa andmisest keeldumise või eriloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse 60 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Nimetatud otsus toimetatakse isikule kätte posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt hiljemalt viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.»;

2) täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Sordiaretaja, teadus- ja arendusasutus ning Põllumajandusuuringute Keskus peavad ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede käitlemise üle arvestust, kogudes ja säilitades sellekohaseid andmeid.

(4) Iga aasta 1. augustiks esitavad sordiaretaja, teadus- ja arendusasutus ning Põllumajandusuuringute Keskus järelevalveasutusele andmed selliste ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede kohta, mida kasutati käitlemisel andmete esitamise aastale eelnenud aasta 1. juulist kuni andmete esitamise aasta 30. juunini, ning nende koguste kohta.»

§ 7. Paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Tõrjeabinõude rakendamise kulude hüvitamine

(1) Ohtliku taimekahjustaja liigi kohta seaduses, määruses, haldusaktis või Euroopa Komisjoni otsuses kehtestatud tõrjeabinõude rakendamise kulud hüvitatakse riigieelarvest kuni 100 protsendi ulatuses. Kulud hüvitatakse isikule, kes toodab taimi, taimseid saadusi või muid objekte.

(2) Tõrjeabinõude rakendamise kulud hüvitatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.»

§ 8. Paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Fütosanitaarsertifikaat või reekspordi fütosanitaarsertifikaat väljastatakse, kui isik on kantud taimetervise registrisse ja on tasunud riigilõivu ning käesoleva seaduse ja sihtriigi taimetervisenõuded on täidetud.»

§ 9. Paragrahvi 23 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «piirkonda» sõnadega «või seal turustamisel».

§ 10. Paragrahvi 30 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taimetervise register on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu. Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 11. Paragrahvi 31:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõna «esmatöötleb»;

2) lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Taimetervise registrisse kantakse andmed isiku kohta, kes toodab taimetervise kontrolli alla kuuluvaid taimi, taimseid saadusi ja muid objekte ning toimetab neid Eestist ühendusevälisesse riiki või üksnes toimetab neid Eestist ühendusevälisesse riiki.»;

3) lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kasvatab oma tarbeks kartulit kuni ühel hektaril;».

§ 12. Paragrahvi 33 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) pidama arvestust toodetud, ostetud, ladustatud, pakendatud, ühendusevälisest riigist või teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud ja turustatud ning Eestist ühendusevälisesse riiki toimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide üle, säilitades nende saatedokumente ning päritolu ja taimetervisenõuete kohasust kinnitavaid dokumente vähemalt üks aasta nende koostamisest arvates;».

§ 13. Paragrahvi 37:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 41 lõike 2 alusel kehtestatud loetelus nimetatud taime, taimset saadust ja muud objekti on lubatud ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada piiril asuva selleks ettenähtud piiripunkti kaudu. Nimetatud taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamisest ühendusevälisest riigist Eestisse tuleb kaubasaajal või tema esindajal piiripunkti taimetervise järelevalveametnikule teatada kirjalikult vähemalt 24 tundi enne kauba Eestisse toimetamist või, kui see pole võimalik, viivitamata pärast veovahendile laadimist. Kirjalikult esitatavas teates peab sisalduma kaubasaadetise saabumise eeldatav aeg, veovahendi number või mõni muu tähis, kauba tariifne kood, taime puhul selle botaaniline nimetus, taimse saaduse või muu objekti nimetus, sihtkoht, märge «kaubasaadetis kuulub taimetervise kontrolli alla», liikmesriik, mille ametlikku registrisse on kaubasaaja andmed kantud, kaubasaaja registreerimisnumber liikmesriigi ametlikus taimetervise registris ning kaubasaadetise päritolukoht.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest nädalavahetusel, rahvuspühal või riigipühal sellise piiripunkti kaudu, milles järelevalvet teostatakse väljakutsel, peab kaubasaaja või tema esindaja piiripunkti taimetervise järelevalveametnikule kirjalikult teatama hiljemalt nädalavahetusele, rahvuspühale või riigipühale vahetult eelneval tööpäeval.»

§ 14. Paragrahvi 38:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «päritoluriigi» sõnadega «või lähteriigi»;

2) täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavas kaubasaadetises on taim, taimne saadus või muu objekt, mille kohta on kehtestatud nõuded käesoleva seaduse § 6 lõike 4 alusel, peab fütosanitaarsertifikaadil olema viide nendele nõuetele või rakendatud meetmele, millega on tagatud nimetatud nõuete täitmine.

(5) Tolliametnik võib kaubasaadetise vabasse ringlusse vormistada, kui kaubasaadetis on läbinud taimetervise kontrolli, mille tulemusena on kaubasaadetis tunnistatud nõuetekohaseks ja mille kohta on järelevalveametnik teinud lubava märke saatedokumendile või elektroonilisse tolliinfosüsteemi.»

§ 15. Paragrahvi 41:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Fütosanitaarsertifikaat ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise kohta ei tohi olla väljastatud rohkem kui 14 päeva enne kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamist.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Saastumiskahtlase kaubasaadetise korral määrab järelevalveametnik vaatlusandmete ja muude asjakohaste andmete põhjal viivitamata tõrjeabinõude rakendamise. Kui järelevalveametnikul ei ole võimalik saastumiskahtlust kindlaks teha vaatlusandmete või muude asjakohaste andmete põhjal, võtab ta sellest kaubasaadetisest proovi ja peatab kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise kuni proovi analüüsimise tulemuste selgumiseni, kuid mitte kauemaks kui 10 tööpäevaks. Kui kaubasaadetisele on vaja teha lisakontroll, võib nimetatud tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. Tähtaja pikendamisest tuleb kaubasaajat viivitamata teavitada posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt.»

§ 16. Paragrahvi 44:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Sihtriigi taimetervisenõuetele vastavuse kontroll tehakse taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ladustamiskohas, taimede kasvukohas või muus ülevaatuskohas, kus on järelevalvetoimingute tegemiseks vajalikud tingimused.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pärast fütosanitaarsertifikaadi väljastamist peab kaubasaadetise valdaja tagama taimede, taimsete saaduste ja muude objektide partii identsuse ning kauba saatedokumentidele ja taimetervisenõuetele vastavuse säilimise kuni partii ühendusevälisesse riiki toimetamiseni.»

§ 17. Paragrahv 442 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 442. Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve lisatasu

(1) Taimetervise järelevalvetoimingute tegemise käigus on Taimetoodangu Inspektsioonil õigus võtta iga järelevalveametniku kohta lisatasu, mida makstakse käesoleva seaduse §-s 443 sätestatud korras, järgmiselt:
1) väljaspool tööaega isiku taotlusel toimunud väljakutse käigus taimetervise järelevalvetoimingu tegemisele kulunud aja eest;
2) hilinenud kaubasaadetise ooteaja eest väljaspool tööaega;
3) tööajal isiku taotlusel toimunud lisakontrolli tegemisele kulunud aja eest;
4) laboratoorse lisaanalüüsi eest, kinnitamaks järelevalve tulemuste alusel tehtud järelduste õigsust.

(2) Lisatasu arvutamisel võetakse aluseks järelevalveametniku kulutatud aeg tunni täpsusega ning iga alustatud tund loetakse järgmiseks täistunniks. Arvesse võetakse taimetervise kontrolli tegemise kohta kohalesõiduks ja sealt tagasisõiduks kulunud aeg.

(3) Tunnitasu arvutamisel võetakse aluseks järelevalveametniku keskmine töötasu, mille arvutamisel lähtutakse taimetervise järelevalvega tegelevate järelevalveametnike keskmisest palgast ning sellelt makstavast sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksest taimetervise järelevalvetoimingu tegemisele eelnenud kalendriaastal.

(4) Kohustatud isik kannab järelevalveametniku taimetervise kontrolli tegemise kohta kohalesõidu ja sealt tagasisõidu kulud. Kui järelevalveametnik kasutab taimetervise kontrolli tegemise kohta kohalesõiduks ja sealt tagasisõiduks Taimetoodangu Inspektsiooni ametisõidukit, arvutatakse transpordikulu täiskilomeetrite kohta.

(5) Transpordikulu arvutamisel lähtutakse Taimetoodangu Inspektsiooni ametisõidukite kasutamise keskmisest kulust sõidukilomeetri kohta taimetervise järelevalvetoimingu tegemise aastale eelnenud kalendriaastal.

(6) Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määra ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määra igaks aastaks kehtestab põllumajandusminister.

(7) Laboratoorsete lisaanalüüside eest võetakse lisatasu selle laboratooriumi hinnakirja alusel, kus lisaanalüüsid tehakse.

(8) Laboratooriumi võetavad tasud peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et kataksid nende teenustega seotud põhjendatud kulutused.»

§ 18. Paragrahvi 443 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel peab kohustatud isik enne kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist maksma järelevalvetasu järelevalveametniku esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses toodud summas tolliasutuse kassasse.

(2) Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel võib Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik küllaldase garantii korral või juhul, kui kohustatud isik on varem maksnud järelevalvetasu õiges suuruses ja õigel ajal, vabastada kohustatud isiku järelevalvetasu maksmisest enne kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist ja teha kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamist lubava märke saatedokumendile või elektroonilisse tolliinfosüsteemi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul teeb järelevalveasutus eelmise kalendrikuu jooksul tehtud taimetervise järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise otsuse iga kalendrikuu 10. kuupäevaks. Järelevalvetasu sissenõudmise otsuse tegemisel arvestab Taimetoodangu Inspektsioon ühe kalendrikuu jooksul kontrollitud kaubasaadetiste arvu, neis sisalduvate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liiki ja kogust.

(4) Järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakiri väljastatakse kohustatud isikule allkirja vastu või saadetakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul peab kohustatud isik kandma järelevalvetasu sissenõudmise otsuses määratud summa üle otsuses näidatud pangakontole 10 tööpäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakirja saamisest arvates.

(6) Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 19. Paragrahvi 444 lõiget 4 täiendatakse lausetega järgmises sõnastuses:

«Järelevalvetasu ei tagastata, kui isikul puudub õigus tagasimakse saamiseks või kui ei ole võimalik kindlaks teha järelevalvetasu maksnud isikut või isikut, kelle eest on järelevalvetasu makstud. Tagastatav järelevalvetasu kantakse üle taotluses märgitud pangakontole 10 kalendripäeva jooksul järelevalvetasu tagastamise otsuse tegemisest arvates.»

§ 20. Seadust täiendatakse pärast 2. peatüki 7. jao pealkirja pealkirjaga järgmises sõnastuses:

«1. jaotis
Puidu kuivatamine ja vastavusmärgiga märgistamine».

§ 21. Paragrahvi 45 lõike 3 teist lauset täiendatakse pärast sõna «kuivatusprotseduuri» sõnaga «, kuivatusprotokolli».

§ 22. Paragrahvi 46 lõikes 1 asendatakse sõnad «edaspidi ettevõte» sõnadega «edaspidi käesolevas jaotises ettevõte».

§ 23. Paragrahvi 47:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 45 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud peavad teostama enesekontrolli ettevõtte nõuetele vastavuse ja vastavusmärgistuse kasutamise üle. Enesekontrolliga tagatakse nõuetele vastav puidu kuivatamine, puidu kuivatamise korral kuivatusprotokolli koostamine ning puidu ja puidust toodete märgistamine.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Puidu kuivatamise korral koostatavat kuivatusprotokolli tuleb säilitada üks aasta selle koostamisest arvates.»

§ 24. Seadust täiendatakse pärast § 49 pealkirjaga järgmises sõnastuses:

«2. jaotis
Puidumärgiga märgistamine».

§ 25. Paragrahv 50 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 50. Puidumärgi kasutamise õiguse taotlemine

(1) Puitu või puidust tooteid rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni alusel kehtestatud rahvusvahelises fütosanitaarmeetmete standardis* sätestatud märgiga (edaspidi puidumärk) märgistada sooviva taimetervise registrisse kantud isiku ettevõte või selle osa, kus puitu või puidust tooteid märgistatakse (edaspidi käesolevas jaotises ettevõte), peab olema tunnistatud puidumärgi kasutamise nõuetele vastavaks. Ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise otsus ja sellega antud puidumärgi kasutamise õigus kehtib üks aasta otsuse tegemisest arvates.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamiseks esitab isik taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile.

(3) Ettevõtte nõuetele vastavuse hindamiseks kontrollib Taimetoodangu Inspektsioon ettevõtte vastavust käesoleva seaduse nõuetele nii isiku esitatud andmete alusel kui ka kohapeal. Kui ettevõte vastab käesoleva seaduse nõuetele, teeb Taimetoodangu Inspektsioon ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse. Kui ettevõte ei ole hindamistulemuste põhjal nõuetekohane, teeb Taimetoodangu Inspektsioon ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamisest keeldumise otsuse. Ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise või sellest keeldumise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

(4) Ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise või sellest keeldumise otsuse ärakiri või väljavõte sellest saadetakse isikule posti teel lihtkirjaga 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

(5) Ettevõtte, kus soovitakse tegeleda puidu ja puidust toodete puidumärgiga märgistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister määrusega. Nimetatud määrusega kehtestatakse ka taotluses esitatavad andmed ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu.

(6) Isik, kellel on puidumärgi kasutamise õigus ja kes soovib puidumärgi kasutamist jätkata, peab hiljemalt kaks kuud enne puidumärgi kasutamise õiguse tähtaja lõppemist taotlema ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamist ja puidumärgi kasutamise õigust. Selleks esitab ta Taimetoodangu Inspektsioonile käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse, mida menetletakse käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud korras.

* Rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni alusel kehtestatud rahvusvaheline fütosanitaarmeetmete standard nr 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade, ISPM 15). Standard on avalikustatud Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel.»

§ 26. Seadust täiendatakse §-dega 501–503 järgmises sõnastuses:

« § 501. Puidumärgi kasutamine ning enesekontroll

(1) Puidumärgiga märgistatav puit peab olema rahvusvahelises fütosanitaarmeetmete standardis nimetatud taimekaitsevahendiga nõuetekohaselt töödeldud. Puidumärgiga märgistatav puidust toode peab olema valmistatud rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardis nimetatud taimekaitsevahendiga nõuetekohaselt töödeldud puidust.

(2) Isik, kellel on puidumärgi kasutamise õigus, peab tegema enesekontrolli ettevõtte nõuetele vastavuse ja puidumärgi kasutamise üle. Enesekontrolliga tagatakse puidu ja puidust toodete nõuetekohane märgistamine.

(3) Enesekontrolliks tuleb ettevõttes koostada enesekontrolliplaan. Enesekontrolliplaanis kirjeldatakse puidu ja puidust toodete ladustamist ja märgistamist. Enesekontrolliplaan ning ettevõttes puidu ja puidust toodete märgistamise nõuetekohasuse tagamiseks rakendatavad abinõud moodustavad enesekontrollisüsteemi. Enesekontrollisüsteemi andmed tuleb dokumenteerida ja neid tuleb säilitada üks aasta.

(4) Isik, kellel on puidumärgi kasutamise õigus, peab pidama arvestust puidumärgiga märgistatava puidu ja puidumärgiga märgistatavate puidust toodete valmistamiseks kasutatava puidu üle ning juhul, kui talle on koostatud kasutatud puidu töötlemise kohta väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise protokoll, peab ta seda säilitama ühe aasta jooksul selle saamisest arvates.

(5) Ettevõttes määratakse enesekontrollisüsteemi rakendamise eest vastutav töötaja, kes tagab enesekontrollisüsteemi täitmise ja selle andmete dokumenteerimise.

(6) Nõuded puidumärgiga märgistatava puidu ja puidust toote töötlemisele ja märgistamisele kehtestab põllumajandusminister määrusega. Määrusega kehtestatakse nõuded puidu või puidust toote töötlemise ajale, temperatuurile, kasutatava taimekaitsevahendi doosile ja kontsentratsioonile, samuti nõuded töödeldud puidu ja puidust toote valmistamisele ja enesekontrollisüsteemile ning puidumärgi vormile ja kasutamisele.

§ 502. Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamine puidumärgi kasutamise korral

(1) Ettevõtte, kus tegeletakse puidu ja puidust toodete puidumärgiga märgistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivus peatatakse, kui järelevalveametniku hinnangul ei ole ettevõttes seal valitsevate olude tõttu võimalik tagada nõuetele vastavat puidumärgiga märgistamist, kuni:
1) rikkumise asjaolude selgumiseni;
2) järelevalveametniku ettekirjutuse täitmiseni.

(2) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise korral ei ole isikul õigust puitu ja puidust tooteid puidumärgiga märgistada.

(3) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon. Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise otsus tehakse isikule teatavaks posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.

(4) Kui nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise aluseks olnud asjaolud on kõrvaldatud, tunnistab Taimetoodangu Inspektsioon ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise otsuse kehtetuks. Otsus tehakse isikule teatavaks posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.

§ 503. Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamine puidumärgi kasutamise korral

(1) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsus tunnistatakse kehtetuks, kui isik:
1) on esitanud sellekohase taotluse;
2) on tegevuse lõpetanud;
3) on teadvalt esitanud järelevalveametnikule valeandmeid;
4) on korduvalt jätnud järelevalve ajal avastatud puudused ettekirjutuses määratud ajaks kõrvaldamata;
5) ei täida käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid.

(2) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral peab isik viivitamata lõpetama puidu ja puidust toodete puidumärgiga märgistamise.

(3) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon. Otsus tehakse isikule teatavaks posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.»

§ 27. Paragrahvi 62 lõike 4 lõppu lisatakse sõnad «põldkatsetes kuni ühe hektari suurusel maatükil».

§ 28. Paragrahvi 63 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Taimetoodangu Inspektsioon teavitab Veterinaar- ja Toiduametit ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit järelevalve käigus kindlaks tehtud taimekaitsevahendi mittenõuetekohasest kasutamisest, sealhulgas põllumajandustoodangust, milles taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ületab kehtestatud piirnorme, ja turule mittelubatud taimekaitsevahendite kasutamisest või selle põhjendatud kahtlusest. Põllumajandustoodangut, milles taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ületab lubatud piirnorme, ei ole lubatud turustada.»

§ 29. Paragrahvi 64:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Katseüksus, mis viib läbi taimekaitsevahendi efektiivsuskatse, peab olema Taimetoodangu Inspektsiooni poolt selles valdkonnas efektiivsuskatse läbiviimiseks tunnustatud. Katseüksusel peavad olema vajaliku hariduse, koolituse, tehniliste teadmiste ja kogemustega töötajad, seadmed, mis peavad olema mõõteseaduse kohaselt taadeldud ja kalibreeritud, töö- ja hoiuruumid, standardne töökord ning katsepõllud ja sõltuvalt katse valdkonnast kasvuhooned, kasvukambrid, hoidlad või laoruumid, mis võimaldavad katse korraldamist vastavalt hea katsetava põhimõtetele. Tunnustamise otsus kehtib viis aastat otsuse tegemisest arvates.»;

2) täiendatakse lõigetega 31–35 järgmises sõnastuses:

« (31) Taimekaitsevahendi efektiivsuskatsed viiakse läbi vastavalt Euroopa ja Vahemere Maade Taimekaitseorganisatsiooni (European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO) juhistele, järgides eelnevalt koostatud katseplaani ja -skeemi. Efektiivsuskatse läbiviimine tuleb dokumenteerida.

(32) Katseüksuse tunnustamiseks esitab isik või asutus taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile. Taimetoodangu Inspektsioon hindab katseüksuse vastavust käesoleva seaduse nõuetele nii isiku esitatud andmete alusel kui ka kohapeal. Kui katseüksus vastab käesoleva seaduse nõuetele, teeb Taimetoodangu Inspektsioon selle tunnustamise otsuse. Kui katseüksus ei ole hindamistulemuste põhjal nõuetekohane, teeb Taimetoodangu Inspektsioon katseüksuse tunnustamisest keeldumise otsuse. Katseüksuse tunnustamise või sellest keeldumise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon kolme kuu jooksul taotluse saamisest arvates. Otsuse ärakiri või väljavõte sellest saadetakse taotlejale posti teel kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

(33) Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib taimekaitsevahendi efektiivsuskatsete korraldamise ja läbiviimise ning katseüksuse nõuetekohasust vähemalt üks kord viie aasta jooksul. Isik või asutus, kes soovib tunnustatud katseüksuse kaudu efektiivsuskatsete tegemist jätkata, peab hiljemalt kolm kuud enne tunnustatuse tähtaja lõppemist taotlema katseüksuse tunnustamist. Selleks esitab ta Taimetoodangu Inspektsioonile käesoleva paragrahvi lõikes 32 nimetatud taotluse, mida menetletakse käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud korras.

(34) Taimetoodangu Inspektsioon tunnustab teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud taimekaitsevahendi efektiivsuskatset, kui põllumajandus-, taimetervise- ja keskkonnatingimused, sealhulgas kliimatingimused, Eestis ja asjaomases Euroopa Liidu liikmesriigis on võrreldavad ning efektiivsuskatse on läbi viidud hea katsetava põhimõtete kohaselt.

(35) Tunnustatud katseüksuse kohta esitatakse Taimetoodangu Inspektsioonile üks kord aastas eelmisel aastal läbi viidud efektiivsuskatsetega seotud andmed, nagu esialgsed vaatlustulemused ja arvutused, ning neid käsitlevad dokumendid, samuti kalibreerimisprotokollid ja katsearuanded. Andmeid taimekaitsevahendi efektiivsuskatsete kohta tuleb säilitada kuni selle taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse kehtivuse lõppemiseni.»;

3) lõikes 4 asendatakse sõnad «katseid läbiviivale isikule» sõnaga «katseüksusele».

§ 30. Paragrahvi 69 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Taimetoodangu Inspektsioon teeb teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse tunnustamise otsuse ja kannab taimekaitsevahendi taimekaitsevahendite registrisse, kui taimekaitsevahend on teises Euroopa Liidu liikmesriigis turule lubatud ja kui selle toimeaine sisaldub taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelus ning taimekaitsevahendi kasutamise seisukohast on põllumajandus-, taimetervise- ja keskkonnatingimused, sealhulgas kliimatingimused, Eestis ja asjaomases Euroopa Liidu liikmesriigis võrreldavad. Otsuse ärakiri või väljavõte sellest toimetatakse isikule kätte posti teel tähtkirjaga 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.»

§ 31. Paragrahvi 71:

1) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Taimetoodangu Inspektsioon hindab esitatud taotlust ja teeb asjakohase otsuse kolme kuu jooksul selle saamisest arvates.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Taimekaitsevahendi kasutusala laiendamise taotluse sisu- ja vorminõuded kehtestab põllumajandusminister.»

§ 32. Paragrahvi 72 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lihtsustatud korras lubatakse turule taimekaitsevahend, mis on nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt eelnevalt mis tahes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis turule lubatud, toodetud sama tootja poolt ja identne eelnevalt Eestis turule lubatud taimekaitsevahendiga.»

§ 33. Paragrahvi 76:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Väga mürgist taimekaitsevahendit on keelatud turustada jaemüügi korras.»;

2) lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 34. Paragrahvi 78 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 35. Seadust täiendatakse §-dega 791 ja 792 järgmises sõnastuses:

« § 791. Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutavale isikule esitatavad nõuded

(1) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutada sooviva isiku andmed peavad olema kantud taimekaitsevahendite registrisse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik või tema töötaja võib kasutada üksnes sellist väga mürgist taimekaitsevahendit, mille ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks on tal asjakohane kvalifikatsioon kemikaaliseaduse tähenduses.

(3) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab järgima selle taimekaitsevahendi kasutusjuhendis toodud nõudeid ning tagama selle ohutuse ümbruskonna elanikele ja keskkonnale.

(4) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab koostama selle taimekaitsevahendi kasutamise plaani, mille järgimine on kohustuslik. Plaan koostatakse, arvestades töödeldava objekti iseärasusi ja temperatuuri, ning kooskõlastatakse objekti valdajaga enne väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist.

(5) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab selle kasutamise kohta arvestust. Selleks koostab nimetatud isik 24 tunni jooksul pärast väga mürgise taimekaitsevahendi objektil kasutamise lõpetamist objekti valdajale või tema esindajale väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise protokolli, mille koopia jääb seda taimekaitsevahendit kasutanud isikule.

(6) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik säilitab lõikes 5 nimetatud protokolli viis aastat.

(7) Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile kehtestab põllumajandusminister.

§ 792. Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamine

(1) Väga mürgist taimekaitsevahendit võib kasutada taime, taimse saaduse ja muu objekti töötlemiseks hoones, rajatises või selle osas, vagunis, laevas või selle lastiruumis või muus sellises ajutise ladustamise kohas, samuti hoone, rajatise või selle osa, vaguni, laeva või selle lastiruumi või muu sellise ajutise ladustamise koha (edaspidi objekt) töötlemiseks.

(2) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab objektil tagama sidevahendite olemasolu ühenduse saamiseks hädaabinumbriga 112.

(3) Enne väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist peab selle kasutaja teavitama Päästeameti piirkondlikku päästeteenistust ja teisi asjaomaseid isikuid, kontrollima ohutuse tagamiseks objekti ja sellega piirnevat ala ning märgistama ohuala töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt.

(4) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik või tema töötaja peab kasutama töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt sobivaid isikukaitsevahendeid lähtuvalt kasutatavast taimekaitsevahendist. Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise juures peab viibima vähemalt kaks isikut, kes vastavad sellist taimekaitsevahendit kasutavale isikule esitatavatele nõuetele.

(5) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik kontrollib enne selle kasutamise alustamist, et objektil ei viibi kõrvalisi isikuid, ning veendub, et välistatud on väga mürgise taimekaitsevahendi juhuslik sattumine väljapoole objekti.

(6) Pärast väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist peab selle kasutaja tegema kindlaks objekti ohutuse ja eemaldama ohumärguanded.

(7) Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise täpsemad nõuded kehtestab põllumajandusminister. Nõuded kehtestatakse väga mürgise taimekaitsevahendi ohutu kasutamise tagamiseks vajaliku teavitamise, taimekaitsevahendi kasutamisele eelneva ja järgneva objekti kontrollimise, isikukaitsevahendite valiku ja hoolduse ning õnnetusjuhtumi korral tegutsemise kohta.»

§ 36. Paragrahvi 80 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Taimekaitsevahendite register on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu. Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 37. Paragrahvi 81 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja Eestis tootja peavad esitama Taimetoodangu Inspektsioonile iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks andmed eelmisel poolaastal Eestis turustatud taimekaitsevahendite koguste kohta ja tasuma riigilõivu.»

§ 38. Paragrahvi 82:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taimekaitsevahendite registrisse kantud andmed, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed, on avalikud, arvestades isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõudeid.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Taimetoodangu Inspektsioon koostab ja avaldab Eestis turule lubatud taimekaitsevahendite ning nende kasutamise tingimuste loetelu jooksvalt oma veebilehel ja üks kord aastas paberkandjal.»

§ 39. Paragrahvi 87:

1) lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehnilist kontrolli teeb selleks käesoleva seaduse alusel volitatud isik või Eesti Maaviljeluse Instituut.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikku tööalast koolitust korraldab Eesti Maaviljeluse Instituut, kes väljastab selle kohta tunnistuse.»;

2) täiendatakse lõigetega 32 ja 33 järgmises sõnastuses:

« (32) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehniline kontroll tehakse taimekaitseseadme omaniku või valdaja kulul.

(33) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tehnilise kontrolli tegija võetavad tasud peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et kataksid nende teenustega seotud põhjendatud kulutused.»

§ 40. Seadust täiendatakse §-dega 871–876 järgmises sõnastuses:

« § 871. Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija

(1) Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija on füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, kellele on käesoleva seadusega sätestatud korras antud volitus teha käesoleva seaduse § 87 lõikes 1 nimetatud taimekaitseseadme tehnilist kontrolli.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehnilise kontrolli tegijate loetelu avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel.

§ 872. Nõuded taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegijale

Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemise õigust taotlev isik või tema töötaja peab:
1) olema põllumajandus- või tehnilise kutseharidusega;
2) olema läbinud käesoleva seaduse § 87 lõikes 3 nimetatud taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajaliku tööalase koolituse;
3) omama taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikke seadmeid ja mõõteriistu;
4) olema võimeline tegutsema erapooletult ja andma taimekaitseseadme tegeliku olukorra kohta asjakohase hinnangu.

§ 873. Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks volituse taotlemine

Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks volituse saamiseks esitab isik Taimetoodangu Inspektsioonile:
1) avalduse;
2) käesoleva seaduse § 87 lõikes 3 nimetatud tööalase koolituse läbinud töötajate nimekirja ja koolituse läbimist tõendava dokumendi või selle koopia;
3) taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajalike seadmete ja mõõteriistade loetelu;
4) taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks volitust taotleva isiku või tema töötaja kutseharidust tõendava dokumendi koopia.

§ 874. Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks volituse andmine ja sellest keeldumine

(1) Volituse taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks annab ja halduslepingu haldusülesande täitmiseks sõlmib Taimetoodangu Inspektsioon.

(2) Kui isik vastab käesoleva seaduse §-s 872 sätestatud nõuetele, otsustab Taimetoodangu Inspektsioon isikule volituse andmise 30 tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates.

(3) Taimetoodangu Inspektsioon võib volituse andmisest keelduda juhul, kui isik ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele.

(4) Otsus volituse andmise või sellest keeldumise kohta tehakse isikule teatavaks posti teel lihtkirjaga viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 875. Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija õigused ja kohustused

(1) Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegijal on oma volituse piires õigus:
1) saada taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikku teavet;
2) koostada taimekaitseseadme tehnilise kontrolli protokoll;
3) kasutada taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikke seadmeid ja mõõteriistu.

(2) Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija on kohustatud:
1) tegema taimekaitseseadme tehnilist kontrolli käesoleva seaduse § 87 lõike 4 alusel kehtestatud korra kohaselt;
2) täitma erapooletult temale volitusega antud ülesanded;
3) tagama taimekaitseseadme tehnilise kontrolli protokolli ja muude dokumentide õiguspärase, nõuetekohase ja korrektse vormistamise;
4) hoidma talle taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemise ajal teatavaks saanud äri- ja ametisaladust;
5) esitama järelevalveametnikule viimase nõudmisel taimekaitseseadme tehnilise kontrolli protokolli;
6) pidama käesoleva seaduse § 87 lõikes 31 nimetatud arvestust;
7) esitama Taimetoodangu Inspektsioonile viimase nõudmisel dokumendid, mis on vajalikud tema volitusega seotud tegevuse üle järelevalve teostamiseks;
8) läbima üks kord aastas taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajaliku tööalase koolituse, et täiendada oma kutseteadmisi, oskusi ja vilumusi.

§ 876. Volituse lõppemine ja peatamine

(1) Halduslepinguga antud volitus lõpeb:
1) volitusest loobumise korral;
2) volituse tähtaja möödumisel;
3) volituse tagasivõtmise korral.

(2) Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või kui esineb muu põhjus, mis takistab isikul jätkata haldusülesande täitmist, võtab Taimetoodangu Inspektsioon viivitamata tarvitusele meetmed haldusülesande täitmise tagamiseks.

(3) Kui taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija volitusega seotud tegevus ei ole nõuetekohane, peatab Taimetoodangu Inspektsioon volituse ja annab tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Kui puudust tähtaja jooksul ei kõrvaldata, võtab Taimetoodangu Inspektsioon volituse tagasi ja lõpetab ühepoolselt halduslepingu.»

§ 41. Paragrahvi 94:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õigusrikkumise avastamise korral on järelevalveametnikul õigus teha ettekirjutus, milles ta kohustab:
1) õigusrikkumise lõpetama;
2) tegema õigusrikkumise lõpetamiseks, edasise õigusrikkumise ärahoidmiseks ja rikkumisega tekitatud tagajärgede kõrvaldamiseks vajalikke toiminguid.»;

2) täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Järelevalveametnikul on õigus teha ettekirjutus sellise põllumajandustoodangu edasise käitlemise osaliseks või täielikuks peatamiseks, mille puhul on kasutatud turule mittelubatud taimekaitsevahendit või esineb põhjendatud kahtlus selle kasutamise kohta või mille puhul on kasutatud taimekaitsevahendit mittenõuetekohaselt või esineb põhjendatud kahtlus taimekaitsevahendi mittenõuetekohase kasutamise kohta.»

§ 42. Paragrahvi 96 lõikest 1 jäetakse välja sõna «esmatöötlemisel,».

§ 43. Seadust täiendatakse §-ga 981 järgmises sõnastuses:

« § 981. Taimetervise registrisse kantud isiku kohustuste täitmata jätmine

(1) Taimetervise registrisse kantud isiku kohustuste täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.»

§ 44. Seadust täiendatakse §-dega 1001 ja 1002 järgmises sõnastuses:

« § 1001. Tehnilise kontrolli tegija kohustuste täitmata jätmine

(1) Tehnilise kontrolli tegija kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 1002. Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise nõuete rikkumine

(1) Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 45. Paragrahvi 102 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekst «§-des 96–100» tekstiga «§-des 96–1002».

§ 46. Paragrahvi 111 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taimekaitseseaduse alusel antud tähtajatu volitus taimekaitsevahendi katsete tegemiseks kehtib kuni käesoleva seaduse alusel taimekaitsevahendi efektiivsuskatseid läbiviiva isiku katseüksuse tunnustamiseni või kuni 2009. aasta 1. jaanuarini.

(3) Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli tegemiseks enne 2008. aasta 1. juulit sõlmitud leping kehtib kuni 2009. aasta 1. jaanuarini.»

§ 47. Seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52);

komisjoni direktiiv 2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi (ELT L 313, 12.10.2004, lk 16–20);

komisjoni direktiiv 2004/105/EÜ, millega määratakse kindlaks ametlike fütosanitaarsertifikaatide või reekspordi fütosanitaarsertifikaatide näidised, mis peavad kolmandatest riikidest ja nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ loetletud riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega kaasas olema (ELT L 319, 20.10.2004, lk 9–14);

komisjoni direktiiv 2001/32/EÜ, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 38–41), viimati muudetud direktiiviga 2007/40/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 49–50);

komisjoni direktiiv 95/44/EÜ, millega kehtestatakse tingimused, mille alusel võib teatavaid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ I–V lisas loetletud kahjulikke organisme, taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid tuua ühendusse või teatavatele ühenduse kaitstavatele aladele või nende piires vedada katsete tegemiseks, teaduslikel eesmärkidel ja sordivalikuks (EÜT L 184, 03.08.1995, lk 34–46), muudetud direktiiviga 97/46/EÜ (EÜT L 204, 31.07.1997, lk 43–46);

nõukogu direktiiv 69/464/EMÜ kartulivähi leviku tõkestamise kohta (EÜT L 323, 24.12.1969, lk 1–2);

nõukogu direktiiv 2007/33/EÜ, mis käsitleb kartuli-kiduussi tõrjet (ELT L 156, 16.06.2007, lk 12–22);

nõukogu direktiiv 2006/91/EÜ San José kilptäi tõrje kohta (ELT L 312, 11.11.2006, lk 42–44);

nõukogu direktiiv 74/647/EMÜ nelgimähkuri tõrje kohta (EÜT L 352, 28.12.1974, lk 41–42);

nõukogu direktiiv 93/85/EMÜ kartuli ringmädaniku kontrolli kohta (EÜT L 259, 18.10.1993, lk 1–25), muudetud komisjoni direktiiviga 2006/56/EÜ (ELT L 182, 04.07.2006, lk 1–43);

nõukogu direktiiv 98/57/EÜ haigusetekitaja Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kontrolli kohta (EÜT L 235, 21.08.1998, lk 1–39), muudetud komisjoni direktiiviga 2006/63/EÜ (ELT L 206, 27.07.2006, lk 36–106);

komisjoni direktiiv 98/22/EÜ, milles sätestatakse miinimumnõuded kolmandatest riikidest toodavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete fütosanitaarkontrolli tegemiseks ühenduses mujal kui sihtkohas asuvates kontrollpunktides (EÜT L 126, 28.04.1998, lk 26–28);

komisjoni direktiiv 93/51/EMÜ, millega kehtestatakse eeskirjad teatavate taimede, taimsete saaduste või muude toodete liikumise kohta läbi kaitstud ala ning selliselt kaitstud alalt pärit ning sellel alal toimuvate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liikumise kohta (EÜT L 205, 17.08.1993, lk 24–25);

komisjoni direktiiv 93/50/EMÜ, millega määratletakse teatavad direktiivi 77/93/EMÜ V lisa A osas loetlemata taimed, mille tootjad või tootmispiirkondades asuvad laod ja laomajandid peavad olema kantud ametlikku registrisse (EÜT L 205, 17.08.1993, lk 22–23);

komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ, millega kehtestatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ühenduse piires liikumisel kasutatavate taimepasside ühtlustamise ulatus ning taimepasside väljastamise üksikasjalik kord ja nende ümbervahetamise tingimused ja üksikasjalik kord (EÜT L 4, 08.01.1993, lk 22–25), muudetud direktiiviga 2005/17/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 23–24);

komisjoni direktiiv 92/90/EMÜ, millega kehtestatakse taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootjate ja importijate kohustused ning nende registreerimise üksikasjad (EÜT L 344, 26.11.1992, lk 38–39);

komisjoni direktiiv 92/70/EMÜ, milles sätestatakse ühenduses kaitstud alade tunnustamiseks läbiviidavate vaatluste üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 250, 29.08.1992, lk 37–39);

komisjoni direktiiv 94/3/EÜ, millega sätestatakse menetlus kolmandatest riikidest pärinevate taimetervist otseselt ohustavate saadetiste või kahjulike organismide kinnipidamisest teavitamise kohta (EÜT L 32, 05.02.1994, lk 37–40);

nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.08.1991, lk 1–172), viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2008/45/EÜ (ELT L 94, 05.04.2008, lk 21–23);

nõukogu direktiiv 79/117/EMÜ, millega keelatakse teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine (EÜT L 033, 08.02.1979, lk 36–40), viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 850/2004 (ELT L 158, 30.04.2004, lk 7–49);

nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 196, 16.08.1967, lk 1–98), viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/121/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 851–857);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 200, 30.07.1999, lk 1–68), viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850).»

II. Halduskoostöö seaduses (RT I 2003, 20, 117; 2008, 3, 22) tehakse järgmine muudatus:

§ 48. Paragrahvi 13 lõiget 11 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

« 91) taimekaitseseaduse § 874 lõikes 1 nimetatud haldusleping.»

III. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2008, 16, 114) tehakse järgmised muudatused:

§ 49. Paragrahvi 204 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Taimekaitsevahendite registrisse kantud taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja Eestis taimekaitsevahendi tootja tasuvad kontrollitoimingute eest iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks riigilõivu tema eelmisel poolaastal Eestis turustatud taimekaitsevahendi iga kilogrammi/liitri kohta 3 krooni.»

§ 50. Paragrahvi 207 lõike 2:

1) punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) puu- ja köögivilja puhul kuni 25 tonni kohta 300 krooni ja täiendavalt 15 krooni iga järgneva tonni kohta;»;

2) punktides 7 ja 8 asendatakse arv «200» arvuga «300».

IV. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses (RT I 2005, 70, 540; 2007, 70, 428) tehakse järgmised muudatused:

§ 51. Seaduses asendatakse läbivalt sõnad «riiklik sordiregister» sõnaga «sordiregister» vastavas käändes.

§ 52. Paragrahvi 57 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sordiregister (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu. Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 53. Paragrahvi 100 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 54. Paragrahvi 131 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 57 lõikes 1 nimetatud sordiregistrina käsitatakse sordikaitseseaduse § 8 lõike 1 alusel asutatud kaitsealuste sortide registrit, hilisema nimega riiklik sordiregister.»

V. Seaduse jõustumine

§ 55. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. juulil, välja arvatud § 18, mis jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Kristiina OJULAND

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json