HALDUSÕIGUSPõllumajandus

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Taimekaitseseadus (lühend - TaimKS)

Taimekaitseseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2008
Avaldamismärge:

Taimekaitseseadus1

Vastu võetud 21.04.2004
RT I 2004, 32, 226
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2005RT I 2005, 68, 53001.01.2006
01.06.2006RT I 2006, 28, 21101.07.2006
21.05.2008RT I 2008, 23, 15001.07.2008

ÜLDSÄTTED

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab taimetervisenõuded ja taimekaitsevahenditele esitatavad nõuded, mis tagavad taimekaitsevahendite ohutuse inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale, samuti taimekaitseseadmetele esitatavad nõuded ning riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatuse.

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

  (3) Geneetiliselt muundatud organisme sisaldavale taimekaitsevahendile kohaldatakse käesoleva seaduse nõudeid, arvestades geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses sätestatut.

§ 2.  Teavitamine

  Sellise ohtliku taimekahjustaja avastamisest, turule lubatud taimekaitsevahendist ning otsusest ja järelevalvetoimingust, millest teavitamine on ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktides, teavitab Euroopa Komisjoni ja teiste riikide pädevaid asutusi kirjalikult Taimetoodangu Inspektsioon.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

2. peatükk TAIMETERVIS 

1. jagu Taim, taimne saadus ja ohtlik taimekahjustaja 

§ 3.  Taim ja taimne saadus

  (1) Taim käesoleva peatüki tähenduses on elus taim ja elusa taime osa, sealhulgas seeme.

  (2) Seemnena käsitatakse käesolevas seaduses botaanilises tähenduses seemet, mis on ette nähtud külvamiseks.

  (3) Taimeosadeks käesoleva seaduse tähenduses on:
  1) botaanilises tähenduses viljad, välja arvatud sügavkülmutatult;
  2) köögiviljad, välja arvatud sügavkülmutatult;
  3) mugulad, mugulsibulad, sibulad, risoomid ja muud varreteisendid;
  4) lõikelilled ja lõikeroheline;
  5) langetatud puud koos lehtedega;
  6) lehtedega oksad;
  7) taimsed koekultuurid.

  (4) Taimne saadus käesoleva peatüki tähenduses on töötlemata või esmatöödeldud taimse päritoluga aines, mis ei ole käesoleva paragrahvi tähenduses taim, kuid mille kaudu võib levida taimekahjustaja.

  (5) Käesolev seadus käsitleb puitu taimse saadusena üksnes siis, kui sellel on vähemalt osaliselt säilinud looduslik kumer pind või kui see esineb saematerjali, laastude, tükkide, saepuru ja puidujäätmete, puidust pakkematerjali, tugipostide, kaubaaluste ning separeerimismaterjalina.

  (6) Istutamine on taime kasvukohale paigutamine taime kasvamiseks, paljunemiseks või paljundamiseks.

  (7) Istutamiseks ettenähtud taimed on sellised, mis:
  1) on juba istutatud ning mis pärast Eestisse toimetamist või müügiks pakkumist jäävad oma kohale või istutatakse ümber;
  2) Eestisse toimetamise või müügiks pakkumise ajaks ei ole istutatud, kuid mida kavatsetakse pärast Eestisse toimetamist või müügiks pakkumist istutada.

§ 31.  Kaubasaadetis ja partii

  (1) Kaubasaadetis käesoleva seaduse tähenduses on taimede, taimsete saaduste või muude objektide partii või partiid, mida toimetatakse riigisiseselt või ühest riigist teise ja mille kohta on väljastatud fütosanitaarsertifikaat, kaubaarve või muu saatedokument.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Partii käesoleva seaduse tähenduses on ühesuguse koostise ja päritoluga kauba ühik.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 4.  Ohtlik taimekahjustaja

  (1) Ohtlik taimekahjustaja on taime või taimse saaduse taime- või loomariiki kuuluv kahjustaja, samuti viirus, mükoplasma või muu haigustekitaja.

  (2) Ohtliku taimekahjustajana käsitatakse nii Eestis mitteesinevat kui ka esinevat taimekahjustajat, mille leviku üle teostatakse järelevalvet ja mille suhtes on tõrjeabinõude rakendamine kohustuslik.

  (3) Ohtlike taimekahjustajate nimekirja kehtestab põllumajandusminister .

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nimekirjas loetletakse ohtlikud taimekahjustajad, mille:
  1) Eestisse toimetamine ja siin levitamine on keelatud;
  2) Eestisse toimetamine ja siin levitamine taime, taimse saaduse või muu objektiga on keelatud.

  (5) Ohtliku taimekahjustajana käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse ka käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nimekirjas loetlemata taimekahjustajat, mille esinemine tuvastatakse Eestis esmakordselt ning mis võib põhjustada olulist majanduslikku kahju.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

2. jagu Taimetervise kaitse korraldus 

§ 5.  Taimetervis

  (1) Taimetervis käesoleva seaduse tähenduses on taime, taimse saaduse ning maatüki, mulla, istanduse, külvi, taime kasvusubstraadi ja ohtliku taimekahjustajaga saastuda võiva objekti (edaspidi muu objekt) seisund.

  (2) Taim, taimne saadus ja muu objekt on kas ohtlikust taimekahjustajast vaba või sellega saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlane.

  (3) Taime, taimse saaduse või muu objekti, millele on levinud ohtlik taimekahjustaja, tunnistab vaatlusandmete ja muude asjakohaste andmete põhjal saastunuks järelevalveametnik.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (4) Saastunuks tunnistatud taime, taimse saaduse või muu objekti läheduses asuv maatükk, hoone või rajatis, kus leidub ohtliku taimekahjustaja levikuks sobivaid taimi, on saastumisohus. Saastumisoht püsib kuni ohtliku taimekahjustaja hävitamiseni.

  (5) Saastumiskahtlane on taim, taimne saadus või muu objekt, mille on vaatlusandmete ja muude asjakohaste andmete põhjal selliseks tunnistanud järelevalveametnik. Samuti on saastumiskahtlane saastunud taime, taimse saaduse või muu objektiga kokku puutunud asi, millele ohtlik taimekahjustaja võis levida, või koht, kuhu on saastunud taim, taimne saadus või muu objekt viidud. Saastumiskahtlus püsib kuni järelevalvetulemuste selgumiseni, mis kinnitavad saastatust või ohtliku taimekahjustaja puudumist, või kuni tõrjeabinõude rakendamise kohustuse lõppemiseni.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 6.  Taimetervisenõuded

  (1) Taim, taimne saadus ja muu objekt peavad olema vabad ohtlikest taimekahjustajatest.

  (2) Isik, kes soovib tegeleda käesoleva seaduse § 31 lõigetes 1 ja 2 nimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tootmise, ladustamise, pakendamise, turustamise või väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvatest riikidest ja territooriumidelt (edaspidi ühenduseväline riik) Eestisse toimetamisega, peab olema kantud taimetervise registrisse. Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise puhul kantakse taimetervise registrisse kaubasaaja.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (21) Isik, kes soovib tegeleda lõikelillede, lõikerohelise ja potitaimede tootmise ja Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamisega või kes toimetab eelnimetatud taimi Eestist ühendusevälisesse riiki, peab olema kantud taimetervise registrisse.

  (3) Kaubasaaja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes on märgitud kaubasaajana fütosanitaarsertifikaadile.

  (4) Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil kehtestab põllumajandusminister .

  (41) Käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud nõuete täitmata jätmise korral tunnistatakse taim, taimne saadus või muu objekt saastumiskahtlaseks.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõude täitmise peab tagama isik, kelle valduses on taim, taimne saadus või muu objekt, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (6) Turustamine käesoleva peatüki tähenduses on taimede, taimsete saaduste ja muude objektide müügiks pakkumine, müümine ning muul viisil tasuta või tasu eest üleandmine.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 7.  Ohtliku taimekahjustaja levitamise keeld

  (1) Ohtlikku taimekahjustajat levitada on keelatud.

  (2) Ohtliku taimekahjustaja levitamisena käsitatakse ka selle levikuks soodsate tingimuste loomist, mis väljendub ohtlikust taimekahjustajast teatamata või tõrjeabinõude rakendamata jätmises.

  (3) Isik, kes teadlikult levitab ohtlikku taimekahjustajat, on kohustatud hüvitama selle tõrje kulud ja tekitatud kahju.

§ 8.  Ohtlikust taimekahjustajast teatamine

  Isik, kes tuvastab ohtliku taimekahjustaja esinemise või kes kahtlustab ohtliku taimekahjustaja esinemist, peab sellest viivitamata teatama järelevalveasutusele.

§ 9.  Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõu

  (1) Ohtliku taimekahjustaja esinemise, saastumiskahtluse või saastumisohu korral tuleb rakendada käesoleva seaduse alusel kehtestatud tõrjeabinõusid.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõuna käsitatakse selle taimekahjustaja leviku vältimiseks rakendatavat piirangut või taimekahjustaja hävitamist ettenähtud viisil.

  (3) Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõu on:
  1) tähtajaline viljeluspiirang;
  2) resistentse kultuuri või sordi valiku kohustus;
  3) saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlase taime, taimse saaduse või muu objekti kasutamise ja turustamise keeld;
  4) saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlase taime, taimse saaduse või muu objekti kasutamise piirang;
  5) saastunud või saastumiskahtlase taime, taimse saaduse või muu objekti puhastamise või hävitamise kohustus;
  6) tõrje korraldamise kohustus;
  7) peremeestaimede hävitamise kohustus;
  8) saastunud või saastumiskahtlase hoone ja rajatise või muu objekti desinfitseerimise kohustus.

  (4) Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 10.  Kaitstav piirkond

  (1) Kaitstav piirkond on Euroopa Komisjoni poolt selleks tunnistatud piirkond, kus ohtlik taimekahjustaja ei ole kohastunud ega esine, kuid kus on oht selle levimiseks soodsate ökoloogiliste tingimuste või teatud põllu- ja metsakultuuride tõttu.

  (2) Ohtlik taimekahjustaja loetakse kohastunuks, kui asjakohased tõrjeabinõud ei ole osutunud tõhusaks kahe aasta jooksul.

  (3) Piirkonna kaitstavaks tunnistamiseks esitab Taimetoodangu Inspektsioon Euroopa Komisjonile avalduse koos järelevalvetulemustega, mis tõendavad, et asjakohases piirkonnas ei esine ohtlikku taimekahjustajat.

  (4) Ohtliku taimekahjustaja leviku ja kohastumise vältimiseks võib, lähtudes sellest taimekahjustajast ja kaitstava piirkonna asukohast, taime, taimse saaduse, muu objekti või mesilaspere kaitstavasse piirkonda toimetada üksnes kaitstava piirkonna taimetervisenõudeid järgides. Taimetervisenõuded kehtestatakse nende taimede, taimsete saaduste, muude objektide ja mesilasperede kohta, millega ohtlik taimekahjustaja võib levida.

  (5) Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 11.  Kahjustajavaba piirkond

  (1) Kahjustajavaba on piirkond, kus on järelevalve tulemusena kindlaks tehtud, et taimekahjustajat ei esine, ja mille seisundit nõuetekohaselt säilitatakse.

  (11) Taimetoodangu Inspektsioon võib tunnistada piirkonna kahjustajavabaks, kui kahe aasta järelevalve tulemusena on kindlaks tehtud, et taimekahjustajat ei esine, või isiku taotluse alusel käesoleva paragrahvi lõikes 3 kehtestatud korras.

  (2) Isik, kes soovib piirkonna kahjustajavabaks tunnistamist, peab esitama sellekohase taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile.

  (3) Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise korra, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise korra ja nõuded kehtestab põllumajandusminister .

  (4) Otsuse piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise või põhjendatud otsuse taotluse rahuldamata jätmise kohta teeb Taimetoodangu Inspektsioon. Otsuse ärakiri või väljavõte sellest saadetakse isikule otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlus jäetakse rahuldamata, kui riikliku järelevalve tulemuste ja muude asjakohaste tõendite alusel selgub, et piirkond ei vasta kahjustajavaba piirkonna kohta esitatavatele nõuetele.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 12.  Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede kasutamine sordiaretuseks, katseteks ning muuks teadustööks

  (1) Järelevalveasutuse eriloal on lubatud sordiaretuseks, katseteks ja muuks teadustööks Eestisse toimetada ning riigisiseselt edasi toimetada ohtlikke taimekahjustajaid ja nende peremeestaimi sordiaretajatel, teadus- ja arendusasutustel ning Põllumajandusuuringute Keskusel, kui nad järgivad taimetervisenõudeid.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

  (11) Taimetoodangu Inspektsioon võib eriloa andmisest keelduda või eriloa andmise otsuse kehtetuks tunnistada, kui sordiaretaja, teadus- ja arendusasutus või Põllumajandusuuringute Keskus on jätnud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taimetervisenõuded täitmata.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (12) Eriloa andmise, eriloa andmisest keeldumise või eriloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse 60 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Nimetatud otsus toimetatakse isikule kätte posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt hiljemalt viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede leviku vältimiseks väljapoole sordiaretuseks, katseteks või muuks teadustööks ettenähtud kohta kehtestab Vabariigi Valitsus ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise korra.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

  (3) Sordiaretaja, teadus- ja arendusasutus ning Põllumajandusuuringute Keskus peavad ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede käitlemise üle arvestust, kogudes ja säilitades sellekohaseid andmeid.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (4) Iga aasta 1. augustiks esitavad sordiaretaja, teadus- ja arendusasutus ning Põllumajandusuuringute Keskus järelevalveasutusele andmed selliste ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede kohta, mida kasutati käitlemisel andmete esitamise aastale eelnenud aasta 1. juulist kuni andmete esitamise aasta 30. juunini, ning nende koguste kohta.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

3. jagu Taimetervise kaitse erijuhud 

§ 13.  Tõrjeabinõude rakendamine riigimaal, riigimetsas ja munitsipaalmaal

  (1) Riigimaal, mida ei ole kasutusse antud, korraldab tõrjeabinõude rakendamise Taimetoodangu Inspektsioon selleks ettenähtud vahendite arvel.

  (2) Riigimetsas, mida ei ole kasutusse antud, korraldab tõrjeabinõude rakendamise Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus selleks ettenähtud vahendite arvel.

  (3) Munitsipaalmaal, mida ei ole kasutusse antud, korraldab tõrjeabinõude rakendamise valla- või linnavalitsus.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul kehtestab tõrjeabinõude rakendamise ja selle rahastamise korra põllumajandusminister.

§ 14.  Tõrjeabinõude rakendamine isiku eest

  Kui käesoleva seaduse § 6 lõikes 5 nimetatud isik ei täida oma kohustusi tõrjeabinõude rakendamisel, mistõttu võib ohtliku taimekahjustaja ulatuslik levik põhjustada olulist majanduslikku kahju, korraldab isiku eest tõrjeabinõude rakendamist järelevalveasutus asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 15.  Tõrjeabinõude rakendamise kulude hüvitamine

  (1) Ohtliku taimekahjustaja liigi kohta seaduses, määruses, haldusaktis või Euroopa Komisjoni otsuses kehtestatud tõrjeabinõude rakendamise kulud hüvitatakse riigieelarvest kuni 100 protsendi ulatuses. Kulud hüvitatakse isikule, kes toodab taimi, taimseid saadusi või muid objekte.

  (2) Tõrjeabinõude rakendamise kulud hüvitatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

4. jagu Fütosanitaarsertifikaat ja taimepass 

§ 16.  Fütosanitaarsertifikaat

  Fütosanitaarsertifikaat on taime, taimse saaduse või muu objekti taimetervisenõuete kohasust tõendav dokument, mis väljastatakse taime, taimse saaduse või muu objekti Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamise korral.

§ 17.  Fütosanitaarsertifikaadi väljastamine

  (1) Fütosanitaarsertifikaadi väljastab järelevalveametnik kaubasaadetise kohta.

  (2) Fütosanitaarsertifikaat või reekspordi fütosanitaarsertifikaat väljastatakse, kui isik on kantud taimetervise registrisse ja on tasunud riigilõivu ning käesoleva seaduse ja sihtriigi taimetervisenõuded on täidetud.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Fütosanitaarsertifikaat ei tohi olla väljastatud rohkem kui 14 päeva enne kaubasaadetise Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamist.

  (4) Järelevalveametnik väljastab reekspordi fütosanitaarsertifikaadi, kui kaubasaadetis on pärast Eestisse toimetamist ümber pakitud, ladustatud, osadeks jaotatud, teise kaubasaadetisega liidetud või läbinud muu taolise protseduuri või kui kaubasaadetise Eestis asumise ajal on fütosanitaarsertifikaadi väljastamisest möödunud rohkem kui 14 päeva. Reekspordi fütosanitaarsertifikaadi juures peab olema päritoluriigi fütosanitaarsertifikaat või selle koopia.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

  (5) [Kehtetu – RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

  (6) Fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadi väljastamiseks sihtriigi nõudmisel tehtavate analüüside eest tasub kauba Eestist ühendusevälisesse riiki toimetaja.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 18.  Fütosanitaarsertifikaadi kehtivus

  Fütosanitaarsertifikaat kehtib selle kaubasaadetise nõuetekohasuse tõendamiseks, mille kohta fütosanitaarsertifikaat on väljastatud.

§ 19.  Fütosanitaarsertifikaadi kasutamine

  (1) Fütosanitaarsertifikaat peab olema kaubasaadetise juures seni, kuni sihtriigi järelevalveasutus selle ära kontrollib. Kaubasaadetis peab olema identifitseeritav.

  (2) Järelevalveametniku poolt kinnitamata muudatuste või parandustega fütosanitaarsertifikaat on kehtetu.

  (3) Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise korra kehtestab põllumajandusminister .

§ 20.  Fütosanitaarsertifikaadi asendamine

  (1) Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse või muu objekti fütosanitaarsertifikaat tuleb Eestisse toimetamise korral pärast kaubasaadetise kontrollimist asendada taimepassiga, kui taim, taimne saadus või muu objekt kuulub taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekirja.

  (2) Fütosanitaarsertifikaati ei asendata, kui taim, taimne saadus või muu objekt on saastunud või saastumiskahtlane.

§ 21.  Fütosanitaarsertifikaadi säilitamine

  Taimetoodangu Inspektsioon säilitab fütosanitaarsertifikaati üks aasta.

§ 22.  Taimepass

  Taimepass on Euroopa Liidu sisesel taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liikumisel kasutatav taimetervisenõuete kohasust tõendav dokument või ametlik märgistus.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 23.  Taimepassi väljastamine

  (1) Taimepassi väljastab Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik või taimetervise registrisse kantud isik, kellel on taimepassi väljastamise õigus. Sertifitseeritud paljundusmaterjalile väljastab taimepassi Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik. Järelevalveametnik väljastab taimepassi üksnes taimetervise registrisse kantud isikule.

  (2) Taimepass väljastatakse, kui isik täidab käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid. Taimepassi väljastamise eest tasutakse riigilõivu.

  (3) Isik, kellele on väljastatud taimepass, võib taimepassi kasutada üksnes talle kuuluvate taimede, taimsete saaduste või muude objektide nõuetekohasuse tõendamisel.

  (4) Taimepassiga varustatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide toimetamisel kaitstavasse piirkonda või seal turustamisel peab taimepassil olema märge ZP (zona protecta), mis tõendab, et taimed, taimsed saadused ja muud objektid vastavad kaitstavas piirkonnas kehtivatele taimetervisenõuetele, samuti peab olema märgitud kaitstava piirkonna tähis.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 24.  Taimepassi kehtivus

  Taimepass kehtib selle kaubasaadetise nõuetekohasuse tõendamiseks, mille kohta taimepass on väljastatud.

§ 25.  Taimepassi väljastamise õigus

  (1) Otsuse taimetervise registrisse kantud isikule taimepassi väljastamise õiguse andmise kohta teeb isiku taotlusel Taimetoodangu Inspektsioon, kui kalendriaasta jooksul ei ole järelevalve tulemusena isiku tegevuses avastatud käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide rikkumisi ja isik on tasunud riigilõivu. Taimepassi väljastamise õigust ei anta seemnekartuli tootmise, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise, ladustamise, pakendamise või turustamisega tegelevale isikule.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Taimepassi väljastamise õiguse kohta tehakse kanne taimetervise registrisse. Taimepassi väljastamise õiguse saanud isik võib varustada taimepassiga üksnes enda turustatavat taime, taimset saadust ja muud objekti.

  (3) Taimepassi väljastamise õiguse andmise otsuse kehtivus peatatakse, kui taimepassi väljastamise õigust omav isik ei täida käesolevas seaduses sätestatud nõudeid, kuni järelevalveametniku ettekirjutuse täitmiseni. Taimepassi väljastamise õiguse andmise otsuse kehtivuse peatamise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon.

  (4) Taimepassi väljastamise õiguse andmise otsus tunnistatakse kehtetuks, kui isik on jätnud järelevalve ajal avastatud puudused ettekirjutuses määratud ajaks kõrvaldamata. Taimepassi väljastamise õiguse andmise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon. Otsus tehakse isikule teatavaks posti teel või elektrooniliselt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.

  (5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsuse kehtetuks tunnistamisele järgneva kalendriaasta jooksul ei ole isiku tegevuses järelevalve tulemusena avastatud käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide rikkumisi, on isikul õigus uuesti taotleda taimepassi väljastamise õigust.

§ 26.  Taimepassi kasutamine

  (1) Taimepass peab olema kaubasaadetise juures. Taimepass võib olla ka taimele kinnitatud või kleebitud taimse saaduse või muu objekti pakendile või neid vedavale veokile. Kaubasaadetis peab olema identifitseeritav.

  (2) Muudetud või parandatud taimepass on kehtetu.

  (3) Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekirja, taimepassile kantavate andmete loetelu ning taimepassi väljastamise ja asendamise korra kehtestab põllumajandusminister .

  (4) Taimepassi väljastamise korral kaitstavasse piirkonda toimetatavatele taimedele, taimsetele saadustele või muudele objektidele on taimepassi väljastamise õigust omav isik kohustatud eelnevalt teavitama järelevalveasutust. Taimi, taimseid saadusi ja muid objekte võib kaitstavasse piirkonda toimetada ainult juhul, kui on tuvastatud nende vastavus kaitstavas piirkonnas kehtivatele taimetervisenõuetele.

§ 27.  Taimepassi väljastamise ja kasutamise keeld

  (1) Ohtliku taimekahjustaja leviku tuvastamise korral keelatakse taimepassi väljastamine selle taime, taimse saaduse või muu objekti kohta, mille kaudu ohtlik taimekahjustaja levib, samuti keelatakse väljastatud taimepassi kasutamine. Taimetoodangu Inspektsioon teeb asjakohase otsuse, mille ta teeb taimepassi või taimepassi väljastamise õiguse saanud isikule viivitamata teatavaks posti teel või elektrooniliselt.

  (2) Kui taimepassi väljastamise ja kasutamise keelamise põhjused on kõrvaldatud, teeb Taimetoodangu Inspektsioon otsuse taimepassi kasutamise lubamise kohta, mille ta teeb isikule viivitamata teatavaks posti teel või elektrooniliselt.

§ 28.  Taimepassi asendamine

  (1) Järelevalveametnik või taimepassi väljastamise õigust omav isik asendab taimepassi uuega nõuetekohase kaubasaadetise osadeks jaotamise või kaubasaadetiste ühendamise korral, samuti juhul, kui kaubasaadetise seisukord on muutunud. Selle tootja või kaubasaaja taimetervise registri kande number, kelle taimepass asendatakse, tuleb kanda uude taimepassi lühendi RP (replacement passport) kõrvale, et näidata, et taimepass asendab teist taimepassi. Nimetatud dokumendid võib asendada, kui ei ole ohtliku taimekahjustaja leviku ohtu.

  (2) Taimepassi ei asendata, kui taim, taimne saadus ja muu objekt on saastunud või saastumiskahtlane.

§ 29.  Taimepassi säilitamine

  (1) Taimepassiga varustatud taime, taimse saaduse ja muu objekti ostjal tuleb saadud taimepassi või selle andmeid säilitada ühe aasta jooksul, arvates taime, taimse saaduse ja muu objekti ostmisest.

  (2) Taimepassi väljastaja peab pidama arvestust taimepassiga varustatud taimede ja taimsete saaduste turustamise kohta.

5. jagu Taimetervise register 

§ 30.  Taimetervise register

  (1) Taimetervise register on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu. Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus .
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Taimetervise registri vastutavaks töötlejaks on Põllumajandusministeerium ja volitatud töötlejaks Taimetoodangu Inspektsioon.

§ 31.  Taimetervise registrisse kantavad andmed

  (1) Taimetervise registrisse kantakse andmed isiku kohta, kes toodab, ladustab, pakendab või turustab järgmisi taimi, taimseid saadusi ja muid objekte:
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]
  1) lillesibulaid, mugulsibulaid ja muid varreteisendeid;
  2) viljapuude, köögiviljade, marja- ja dekoratiivkultuuride istutus- ning paljundusmaterjali;
  3) seemnekartulit;
  4) tarbekartulit;
  5) söödapeedi ja suhkrupeedi istutamiseks ettenähtud taimi;
  6) tsitrusvilju lehtede ja viljavartega;
  7) kastani ja plaatani toorpuitu ja puukoort;
  8) metsapuude kultiveerimismaterjali.

  (11) Taimetervise registrisse kantakse andmed isiku kohta, kes toodab taimetervise kontrolli alla kuuluvaid taimi, taimseid saadusi ja muid objekte ning toimetab neid Eestist ühendusevälisesse riiki või üksnes toimetab neid Eestist ühendusevälisesse riiki.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Taimetervise registrisse kantakse ka kaubasaaja andmed, kes tegeleb käesoleva seaduse § 41 lõikes 2 nimetatud loetellu kuuluva taime, taimse saaduse või muu objekti ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise või okaspuu toorpuidu töötlemisega selle teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse toimetamise eesmärgil või kes taotleb puidukuivati või käesoleva seaduse § 45 lõikes 2 nimetatud ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamist või käesoleva seaduse § 50 lõikes 1 nimetatud puidumärgi kasutamise õigust.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 11 ja 2 nimetatud isiku kohta kantakse taimetervise registrisse registri põhimääruses sätestatud andmed.

  (4) Registrisse ei kanta andmeid isiku kohta, kes:
  1) turustab omatoodetud taimi ja taimseid saadusi, välja arvatud kartul ning taimepassiga varustatavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid, üksnes taimetervise registrisse kantud isikule ning vähesel määral jaemüügi korras kohaliku turu kaudu lõpptarbijale või kasutab omatoodetud taimi ja taimseid saadusi ise;
  2) kasvatab oma tarbeks kartulit kuni ühel hektaril;
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]
  3) füüsilise isikuna toimetab ühendusevälisest riigist Eestisse taimi, taimseid saadusi ja muid objekte oma tarbeks;
  4) turustab registrisse kantud isikult saadud taimi ja taimseid saadusi jaemüügi korras;
  5) [kehtetu – RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

  (5) Turustamine kohaliku turu kaudu käesoleva seaduse tähenduses on turustamine tootmiskohajärgses maakonnas ning kuni 60 km maakonna piirist.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 32.  Taimetervise registrisse andmete esitamine

  (1) Taimetervise registrisse andmete kandmiseks esitab käesoleva seaduse § 31 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isik taotluse ning tasub riigilõivu.

  (2) Taimetervise registrisse kantakse andmed määramata ajaks ning Taimetoodangu Inspektsioon väljastab taimetervise registrisse kantud isikule sellekohase tunnistuse.

§ 33.  Taimetervise registrisse kantud isiku kohustused

  (1) Taimetervise registrisse kantud isik on kohustatud:
  1) pidama arvestust toodetud, ostetud, ladustatud, pakendatud, ühendusevälisest riigist või teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud ja turustatud ning Eestist ühendusevälisesse riiki toimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide üle, säilitades nende saatedokumente ning päritolu ja taimetervisenõuete kohasust kinnitavaid dokumente vähemalt üks aasta nende koostamisest arvates;
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]
  2) võimaldama järelevalveametnikule juurdepääsu kontrollitavale objektile;
  3) tegema järelevalveasutusega taimetervise hindamisel koostööd ja määrama ettevõttes taimetervise eest vastutava isiku;
  4) pidama kasutatava maavalduse kohta veeseaduse § 261 lõike 7 alusel kehtestatud põlluraamatut ning hoonete ja rajatiste kasutamise korral nende kasutuskava;
  5) märkima turustatava tarbekartuli pakendile või pakendamata tarbekartuli puhul kauba saatedokumendile tootja taimetervise registrinumbri;
  6) uuendama tarbekartuli tootmisel igal aastal 20 protsenti istutusmaterjalist sertifitseeritud paljundusmaterjaliga;
  7) teavitama järelevalveasutust Euroopa Liidu liikmesriikidest toodavast tarbekartulist ja taimsest paljundusmaterjalist;
  8) esitama igal aastal hiljemalt 15. jaanuariks registri volitatud töötlejale andmed tootmises kasutatavate pindalade suuruse ja tootmiskohtade ning kasvatatavate kultuuride kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kasutuskava on paberkandjal säilitatav andmete kogum, mis sisaldab kasutaja andmeid, maavalduse kaarti ning rajatise andmeid nagu tüüp, pindala ja kasvatatavad kultuurid.

§ 34.  Registrikande tegemisest keeldumine

  (1) Volitatud töötleja keeldub registrikande tegemisest, kui:
  1) isik on esitanud volitatud töötlejale või järelevalveametnikule teadvalt valeandmeid;
  2) on alust arvata, et isik ei täida käesoleva seaduse nõudeid.

  (2) Registrikande tegemisest keeldumise põhjendatud otsus tehakse isikule viivitamata teatavaks posti teel või elektrooniliselt.

§ 35.  Registrikande muutmine ja kande kehtetuks tunnistamine

  (1) Registrikanne muudetakse või tunnistatakse kehtetuks taotleja avalduse alusel, kui registrikande aluseks olevad andmed on muutunud või kui isik lõpetab taime, taimse saaduse või muu objekti tootmise, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise, ladustamise, pakendamise või turustamise. Registrikande muutmise ja registrikandest tehtava väljavõtte eest tasutakse riigilõivu.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Taimetervise registrisse kantud isik vastutab enda esitatud andmete õigsuse eest ja peab andmete muutumise korral sellest viivitamata teatama registri volitatud töötlejale.

  (3) Ebaõigete andmete avastamise korral registris teeb volitatud töötleja registrisse kantud isikule ettekirjutuse. Kui isik ettekirjutuse saamisest arvates viie tööpäeva jooksul ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldust, võib volitatud töötleja teadaolevate andmete alusel registrikannet muuta või selle kehtetuks tunnistada.

§ 36.  Taimetervise registri andmete kaitse

  Taimetervise registri andmed, välja arvatud isiku põhjendatud avalduse alusel ärisaladuseks tunnistatud andmed, on avalikud ja need avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel, samuti võib neid avaldada paberkandjal, arvestades isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõudeid.

6. jagu Taimetervise kaitse korraldus kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise ja Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamise korral 

§ 37.  Ühendusevälisest riigist Eestisse kauba toimetamise kord

  (1) Käesoleva seaduse § 41 lõike 2 alusel kehtestatud loetelus nimetatud taime, taimset saadust ja muud objekti on lubatud ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada piiril asuva selleks ettenähtud piiripunkti kaudu. Nimetatud taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamisest ühendusevälisest riigist Eestisse tuleb kaubasaajal või tema esindajal piiripunkti taimetervise järelevalveametnikule teatada kirjalikult vähemalt 24 tundi enne kauba Eestisse toimetamist või, kui see pole võimalik, viivitamata pärast veovahendile laadimist. Kirjalikult esitatavas teates peab sisalduma kaubasaadetise saabumise eeldatav aeg, veovahendi number või mõni muu tähis, kauba tariifne kood, taime puhul selle botaaniline nimetus, taimse saaduse või muu objekti nimetus, sihtkoht, märge «kaubasaadetis kuulub taimetervise kontrolli alla», liikmesriik, mille ametlikku registrisse on kaubasaaja andmed kantud, kaubasaaja registreerimisnumber liikmesriigi ametlikus taimetervise registris ning kaubasaadetise päritolukoht.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest nädalavahetusel, rahvuspühal või riigipühal sellise piiripunkti kaudu, milles järelevalvet teostatakse väljakutsel, peab kaubasaaja või tema esindaja piiripunkti taimetervise järelevalveametnikule kirjalikult teatama hiljemalt nädalavahetusele, rahvuspühale või riigipühale vahetult eelneval tööpäeval.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Piiripunktis peavad olema vajalikud ruumid ja vahendid käesolevas seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud järelevalvetoimingute tegemiseks. Piiripunkti omanik või valdaja, kellele omanik on valduse üleandmisel sellekohase õiguse andnud, on kohustatud tagama järelevalveametnikule tasuta kasutamiseks järelevalvetoimingute tegemiseks vajalikud tööohutus- ja töötervishoiunõuete kohased ruumid koos nõutud vahenditega, sealhulgas sisustatud bürooruumid ja sidevahendid. Sideteenuste eest tasub järelevalveasutus, kommunaalteenuste ja ruumide korrashoiuks vajalike muude teenuste eest piiripunkti omanik või valdaja, kellele omanik andis piiripunkti valduse üleandmisel sellekohase õiguse.

  (3) Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud taimi, taimseid saadusi ja muid objekte, mis on varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis kuuluvad taimetervise kontrolli alla, võib identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolliks järelevalveametniku loal suunata Eestis asuvasse tunnustatud sihtkohta. Eestis asuvate tunnustatud sihtkohtade loetelu avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel.

  (4) Kui puudub ohtliku taimekahjustaja leviku oht, võib ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud taimi, taimseid saadusi ja muid objekte, mis on varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis kuuluvad taimetervise kontrolli alla, Taimetoodangu Inspektsioon koostöös Maksu- ja Tolliametiga ning kokkuleppel teise liikmesriigi pädevate asutustega pärast kaubasaadetise dokumentide kontrolli suunata identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolliks sihtkohta, mida on tunnustanud selle liikmesriigi pädevad asutused.

  (5) Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus .

  (6) Kaubasaadetise toimetamiseks piiripunktist tunnustatud sihtkohta identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolliks peab kaubasaadetise juures olema sihtkohta taimetervise kontrollile toimetamist lubav vormikohane taimetervise saatekiri.

  (7) Taimetervise saatekirja vormi ning kasutamise korra kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 38.  Kaubasaadetise nõuetekohasuse tõendamine ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral

  (1) Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise juures olev päritoluriigi või lähteriigi järelevalveasutuse väljastatud fütosanitaarsertifikaat peab tõendama kaubasaadetise koosseisu kuuluva taime, taimse saaduse ja muu objekti taimetervisenõuete kohasust.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga, kehtestab põllumajandusminister .

  (3) Kui kaubasaadetis on enne Eestisse saabumist vähemalt ühes läbitud riigis ümber pakitud, ladustatud, osadeks jaotatud, liidetud teise kaubasaadetisega või läbinud muu taolise protseduuri, peab kaubasaadetise juures olema päritoluriigi fütosanitaarsertifikaadi koopia ning reekspordi fütosanitaarsertifikaat, mille on väljastanud viimati läbitud riik, kus nimetatud protseduuri rakendati.

  (4) Kui ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavas kaubasaadetises on taim, taimne saadus või muu objekt, mille kohta on kehtestatud nõuded käesoleva seaduse § 6 lõike 4 alusel, peab fütosanitaarsertifikaadil olema viide nendele nõuetele või rakendatud meetmele, millega on tagatud nimetatud nõuete täitmine.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (5) Tolliametnik võib kaubasaadetise vabasse ringlusse vormistada, kui kaubasaadetis on läbinud taimetervise kontrolli, mille tulemusena on kaubasaadetis tunnistatud nõuetekohaseks ja mille kohta on järelevalveametnik teinud lubava märke saatedokumendile või elektroonilisse tolliinfosüsteemi.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 39.  Kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamine lihtsustatud korras

  (1) Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamine lihtsustatud korras on nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamine fütosanitaarsertifikaadita.

  (2) Lihtsustatud korras ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ning ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lihtsustatud korra kehtestab põllumajandusminister .

§ 40.  Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise keeld

  (1) Välja arvatud käesoleva seaduse §-s 12 sätestatud juhul ja korras, on ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada keelatud:
  1) ohtlikku taimekahjustajat;
  2) ohtliku taimekahjustajaga saastunud taime, taimset saadust ja muud objekti;
  3) saastumiskahtlast taime, taimset saadust ja muud objekti;
  4) taime, taimset saadust ja muud objekti riigist või selle piirkonnast, mille kohta on kehtestatud Eestisse toimetamise keeld;
  5) taimetervise nõuetele mittevastavat taime, taimset saadust ja muud objekti.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud keelu kehtestab põllumajandusminister ühendusevälise riigi või selle piirkonna kohta, kust Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse ja muu objektiga võib Eestisse levida ohtlik taimekahjustaja.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–5 sätestatud juhtudel tunnistab Taimetoodangu Inspektsioon fütosanitaarsertifikaadi või reekspordi fütosanitaarsertifikaadi kehtetuks.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 41.  Kaubasaadetise kontrollimine ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral

  (1) Enne kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist kontrollitakse kaubasaadetise vastavust taimetervisenõuetele.

  (11) Fütosanitaarsertifikaat ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise kohta ei tohi olla väljastatud rohkem kui 14 päeva enne kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamist.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli, kehtestab põllumajandusminister .

  (3) Saastumiskahtlase kaubasaadetise korral määrab järelevalveametnik vaatlusandmete ja muude asjakohaste andmete põhjal viivitamata tõrjeabinõude rakendamise. Kui järelevalveametnikul ei ole võimalik saastumiskahtlust kindlaks teha vaatlusandmete või muude asjakohaste andmete põhjal, võtab ta sellest kaubasaadetisest proovi ja peatab kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise kuni proovi analüüsimise tulemuste selgumiseni, kuid mitte kauemaks kui 10 tööpäevaks. Kui kaubasaadetisele on vaja teha lisakontroll, võib nimetatud tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. Tähtaja pikendamisest tuleb kaubasaajat viivitamata teavitada posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (4) Kaubasaadetis, mille ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamine on peatatud, paigutatakse järelevalveametniku määratud kohta. Saastumiskahtlast kaubasaadetist ei ole lubatud paigutada kohta, kus see võib põhjustada teise kauba saastumise ohtliku taimekahjustajaga. Saastumiskahtlase kaubasaadetise plommib järelevalveametnik ja tema loata on kaubasaadetist kasutada või üle anda keelatud.

  (5) Järelevalve tulemuste alusel teeb järelevalveametnik otsuse kaubasaadetise nõuetele vastavuse kohta või keelab käesoleva seaduse § 42 alusel saastunud kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise ja otsustab selle edasise kasutamise.

  (6) Kauba, mille ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamine on peatatud, hoiu- ja veokulud tasub kaubasaaja.

  (7) Kauba kontrollimiseks vajalikud peale- ja mahalaadimistööd korraldab kaubasaaja.

  (8) Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise korra nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 411.  Vähendatud kontroll

  (1) Ühendusevälisest riigist Eestisse kaubasaadetise toimetamise korral võib Taimetoodangu Inspektsioon teha vähendatud kontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 1756/2004 alusel, millega täpsustatakse vajalike tõendite üksikasjalikud tingimused ja teatavate taimede, taimsete saaduste või muude nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud toodete fütosanitaarkontrollide vähendamise tüübi ja taseme kriteeriumid (ELT L 313, 12.10.2004, lk 6–9).

  (2) Taimetervise kontrolli vähendatud määrad kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 42.  Saastatuse kindlakstegemine ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral

  (1) Saastatuse kindlakstegemise korral otsustab järelevalveametnik kaubasaadetise tagasisaatmise või muul viisil Eestist väljatoimetamise või saatmise puhastamisele või hävitamisele. Otsust tehes võib järelevalveametnik arvestada kaubasaaja sooviga.

  (2) Kui järelevalveametnik otsustab kaubasaadetise tagasisaatmise või muul viisil Eestist väljatoimetamise, on kaubasaadetise Eestist väljatoimetamise kohustus kaubasaajal. Kui kaubasaaja 10 tööpäeva jooksul kaubasaadetist Eestist välja ei toimeta, siis kaubasaadetis hävitatakse.

  (3) Kui saastunud kaubasaadetise koosseisus on saastumata osa, mida on võimalik saastunust eraldada, võib järelevalveametnik anda saastumata osa ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise loa. Saastumata osa eraldamise kulud tasub kaubasaaja.

  (4) Otsus kaubasaadetise desinfitseerimisele või muul taolisel viisil puhastamisele saatmise kohta tehakse, kui kaubasaadetist ettenähtud vahendiga ning nõutud viisil ja korras puhastades on tagatud taimetervisenõuete täitmine. Kaubasaadetise puhastamise kulud tasub kaubasaaja.

  (5) Saastunud kaubasaadetise hõivamise, konfiskeerimise ja hävitamise teostab toll tolliseaduses sätestatud korras järelevalveametniku otsuse alusel. Saastunud kaubasaadetise hävitamise kulud tasub kaubasaaja.

§ 43.  Järelevalvetoimingud välistransiidi korral

  Kaubasaadetise puhul, mis sisaldab käesoleva seaduse § 41 lõike 2 alusel kehtestatud loetelus olevaid taimi, taimseid saadusi ja muid objekte, mida toimetatakse ühendusevälisest riigist läbi Eesti teise ühendusevälisesse riiki, kontrollitakse vahetult pärast kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse sisenemist fütosanitaarsertifikaadi või muude kaubasaatedokumentide olemasolu ja kaubasaadetise vastavust saatedokumentidele.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 44.  Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide toimetamine Eestist ühendusevälisesse riiki

  (1) Eestist ühendusevälisesse riiki toimetatavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid peavad vastama sihtriigi taimetervisenõuetele.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

  (11) Sihtriigi taimetervisenõuetele vastavuse kontroll tehakse taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ladustamiskohas, taimede kasvukohas või muus ülevaatuskohas, kus on järelevalvetoimingute tegemiseks vajalikud tingimused.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Pärast fütosanitaarsertifikaadi väljastamist peab kaubasaadetise valdaja tagama taimede, taimsete saaduste ja muude objektide partii identsuse ning kauba saatedokumentidele ja taimetervisenõuetele vastavuse säilimise kuni partii ühendusevälisesse riiki toimetamiseni.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Taime, taimse saaduse ja muu objekti Eestist ühendusevälisesse riiki toimetaja tasub fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadi väljastamiseks tehtava dokumentide ja identsuse kontrolli ning kaubasaadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest riigilõivu.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

61. jagu Taimetervise järelevalve tasu 
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 441.  Taimetervise järelevalve tasu

  (1) Taimetervise järelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) on käesoleva seaduse alusel kehtestatud määras tasutav summa ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide dokumentide ja identsuse kontrolli ning käesoleva seaduse § 41 lõigete 1 ja 2 alusel tehtava taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli järelevalvetoimingute (edaspidi taimetervise järelevalvetoimingud) eest.

  (2) Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik) on isik, kelle kaubasaadetise suhtes on järelevalveametnik teinud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud taimetervise järelevalvetoimingu.

  (3) Käesoleva seaduse § 411 alusel tehtud identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse vähendatud kontrolli eest tasub kohustatud isik järelevalvetasu asjaomase kaubasaadetise või partii kohta kehtestatud määrast proportsionaalselt vähendatud määras, sõltumata sellest, kas kaubasaadetist kontrollitakse või mitte.

  (4) Piiripunktis või sihtkohas kontrollitud kaubasaadetise eest, mille eest on võetud järelevalvetasu, ei tule kuni vabasse ringlusse lubamise vormistamiseni tasuda taimepassi väljastamise eest riigilõivu.

  (5) Ühendusevälisest riigist Eestisse lihtsustatud korras toimetatava kaubasaadetise järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu ei võeta.

  (6) Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad Eesti kroonides kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 442.  Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve lisatasu

  (1) Taimetervise järelevalvetoimingute tegemise käigus on Taimetoodangu Inspektsioonil õigus võtta iga järelevalveametniku kohta lisatasu, mida makstakse käesoleva seaduse §-s 443 sätestatud korras, järgmiselt:
  1) väljaspool tööaega isiku taotlusel toimunud väljakutse käigus taimetervise järelevalvetoimingu tegemisele kulunud aja eest;
  2) hilinenud kaubasaadetise ooteaja eest väljaspool tööaega;
  3) tööajal isiku taotlusel toimunud lisakontrolli tegemisele kulunud aja eest;
  4) laboratoorse lisaanalüüsi eest, kinnitamaks järelevalve tulemuste alusel tehtud järelduste õigsust.

  (2) Lisatasu arvutamisel võetakse aluseks järelevalveametniku kulutatud aeg tunni täpsusega ning iga alustatud tund loetakse järgmiseks täistunniks. Arvesse võetakse taimetervise kontrolli tegemise kohta kohalesõiduks ja sealt tagasisõiduks kulunud aeg.

  (3) Tunnitasu arvutamisel võetakse aluseks järelevalveametniku keskmine töötasu, mille arvutamisel lähtutakse taimetervise järelevalvega tegelevate järelevalveametnike keskmisest palgast ning sellelt makstavast sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksest taimetervise järelevalvetoimingu tegemisele eelnenud kalendriaastal.

  (4) Kohustatud isik kannab järelevalveametniku taimetervise kontrolli tegemise kohta kohalesõidu ja sealt tagasisõidu kulud. Kui järelevalveametnik kasutab taimetervise kontrolli tegemise kohta kohalesõiduks ja sealt tagasisõiduks Taimetoodangu Inspektsiooni ametisõidukit, arvutatakse transpordikulu täiskilomeetrite kohta.

  (5) Transpordikulu arvutamisel lähtutakse Taimetoodangu Inspektsiooni ametisõidukite kasutamise keskmisest kulust sõidukilomeetri kohta taimetervise järelevalvetoimingu tegemise aastale eelnenud kalendriaastal.

  (6) Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määra ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määra igaks aastaks kehtestab põllumajandusminister .

  (7) Laboratoorsete lisaanalüüside eest võetakse lisatasu selle laboratooriumi hinnakirja alusel, kus lisaanalüüsid tehakse.

  (8) Laboratooriumi võetavad tasud peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et kataksid nende teenustega seotud põhjendatud kulutused.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 443.  Järelevalvetasu maksmine

  (1) Järelevalveasutus teeb eelmise kalendrikuu jooksul tehtud taimetervise järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise otsuse iga kalendrikuu 10. kuupäevaks.

  (2) Järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakiri väljastatakse kohustatud isikule allkirja vastu või saadetakse posti teel otsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul.

  (3) Kohustatud isik peab 10 tööpäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse saamisest arvates kandma järelevalvetasu üle otsuses näidatud pangakontole.

  (4) Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise korra kehtestab Vabariigi Valitsus .
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 444.  Enammakstud järelevalvetasu tagastamine

  (1) Enammakstud järelevalvetasu tagastatakse, kui järelevalvetasu on makstud ettenähtust suuremas summas.

  (2) Kohustatud isikul on õigus taotleda enammakstud järelevalvetasu tagastamist selle tasumise päevast alates kahe aasta jooksul.

  (3) Järelevalvetasu tagastamise taotlemiseks esitab kohustatud isik Taimetoodangu Inspektsioonile sellekohase kirjaliku taotluse ja järelevalvetasu maksmist tõendava dokumendi.

  (4) Taimetoodangu Inspektsioon teeb 10 tööpäeva jooksul alates taotluse saamise päevast järelevalvetasu tagastamise või sellest keeldumise otsuse. Järelevalvetasu ei tagastata, kui isikul puudub õigus tagasimakse saamiseks või kui ei ole võimalik kindlaks teha järelevalvetasu maksnud isikut või isikut, kelle eest on järelevalvetasu makstud. Tagastatav järelevalvetasu kantakse üle taotluses märgitud pangakontole 10 kalendripäeva jooksul järelevalvetasu tagastamise otsuse tegemisest arvates.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (5) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus .
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 445.  Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide taimetervise järelevalvetoimingute rahastamine

  Taimetoodangu Inspektsiooni kulud ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide taimetervise järelevalvetoimingutele kaetakse kohustatud isiku tasutavast järelevalvetasust.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

7. jagu Puidu töötlemine ja märgistamine1. jaotisPuidu kuivatamine ja vastavusmärgiga märgistamine 
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 45.  Puidu kuivatamise tunnistamine nõuetele vastavaks ja vastavusmärgi kasutamine

  (1) Puidukuivatis töödeldud puitu ja sellest puidust tooteid vastavusmärgiga HT (edaspidi vastavusmärk) märgistada sooviva taimetervise registrisse kantud isiku ettevõte või selle osa, kus puitu kuivatatakse (edaspidi puidukuivati), peab olema tunnistatud puidu kuivatamise nõuetele vastavaks. Ettevõte, kus tegeletakse puidu kuivatamisega või puidust toodete valmistamisega, tunnistatakse nõuetele vastavaks ja antakse vastavusmärgi kasutamise õigus viieks aastaks.
[RT I 2006, 28, 211 - jõust. 01.07.2006]

  (2) Isik, kes kasutab vastavusmärgiga märgistatud puitu toodete valmistamiseks, võib samuti taotleda oma ettevõtte tunnistamist nõuetele vastavaks ja vastavusmärgi kasutamise õigust.

  (3) Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõuded kehtestatakse põllumajandusministri määrusega . Nõuetes nähakse ette kuivatusprotseduuri, kuivatusprotokolli, puidust toodete valmistamise, vastavusmärgistuse kasutamise ja ettevõtte enesekontrollisüsteemi nõuded.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 46.  Puidukuivati tunnistamine nõuetele vastavaks

  (1) Puidukuivati või käesoleva seaduse § 45 lõikes 2 nimetatud ettevõtte (edaspidi käesolevas jaotises ettevõte) nõuetele vastavaks tunnistamiseks esitab isik taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Ettevõtte nõuetele vastavuse hindamiseks kontrollib Taimetoodangu Inspektsioon taotluses esitatud andmete õigsust ning ettevõtte vastavust käesoleva seaduse nõuetele kohapeal, kaasates vajaduse korral eksperte. Ekspertide kaasamisega seotud kulud tasub ettevõtja.

  (3) Kui ettevõte vastab käesoleva seaduse nõuetele, teeb Taimetoodangu Inspektsioon ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse. Otsuse ärakiri või väljavõte sellest saadetakse isikule otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

  (4) Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamise või puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord kehtestatakse põllumajandusministri määrusega . Nimetatud korras nähakse ette nõuded ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ekspertidele.

  (5) Isik, kelle ettevõte, kus tegeletakse puidu kuivatamise või puidust toodete valmistamisega, on nõuetele vastavaks tunnistatud, peab hiljemalt kolm kuud enne käesoleva seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud tähtaja lõppemist taotlema oma ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamist ja vastavusmärgi kasutamise õigust. Selleks peab ta esitama Taimetoodangu Inspektsioonile käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse, mida menetletakse käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud korras.

§ 47.  Enesekontroll

  (1) Käesoleva seaduse § 45 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud peavad teostama enesekontrolli ettevõtte nõuetele vastavuse ja vastavusmärgistuse kasutamise üle. Enesekontrolliga tagatakse nõuetele vastav puidu kuivatamine, puidu kuivatamise korral kuivatusprotokolli koostamine ning puidu ja puidust toodete märgistamine.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Enesekontrolliks tuleb ettevõttes koostada enesekontrolliplaan. Enesekontrolliplaanis kirjeldatakse kõiki puidu kuivatamise etappe, kuivatatud materjali ladustamist ja märgistamist. Enesekontrolliplaan ja rakendatavad abinõud moodustavad enesekontrollisüsteemi. Enesekontrollisüsteemi andmed tuleb dokumenteerida ja neid viis aastat säilitada.

  (3) Puidu kuivatamise korral koostatavat kuivatusprotokolli tuleb säilitada üks aasta selle koostamisest arvates.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 48.  Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamine

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivus peatatakse, kui järelevalveametniku hinnangul ei ole ettevõttes seal valitsevate olude tõttu võimalik tagada nõuetele vastavat puidu kuivatamist ja vastavusmärgistamist kuni:
  1) rikkumise asjaolude selgumiseni;
  2) järelevalveametniku ettekirjutuse täitmiseni.

  (2) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise korral ei ole isikul õigust puidukuivatis kuivatatud puitu ja sellest puidust tooteid vastavusmärgiga märgistada.

  (3) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon. Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise otsus tehakse isikule teatavaks posti teel või elektrooniliselt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.

  (4) Kui nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise aluseks olnud asjaolud on kõrvaldatud, tunnistab Taimetoodangu Inspektsioon ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise otsuse kehtetuks. Otsus tehakse isikule teatavaks posti teel või elektrooniliselt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.

§ 49.  Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsus tunnistatakse kehtetuks, kui isik:
  1) on esitanud sellekohase taotluse;
  2) on tegevuse lõpetanud;
  3) on teadvalt esitanud järelevalveametnikule valeandmeid;
  4) on korduvalt jätnud järelevalve ajal avastatud puudused ettekirjutuses määratud ajaks kõrvaldamata;
  5) ei täida käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid.

  (2) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral peab isik viivitamata lõpetama puidukuivatis kuivatatud puidu ja sellest puidust toodete vastavusmärgiga märgistamise.

  (3) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon. Otsus tehakse isikule viivitamata teatavaks posti teel või elektrooniliselt, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.

2. jaotis Puidumärgiga märgistamine 
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 50.  Puidumärgi kasutamise õiguse taotlemine

  (1) Puitu või puidust tooteid rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni alusel kehtestatud rahvusvahelises fütosanitaarmeetmete standardis* sätestatud märgiga (edaspidi puidumärk) märgistada sooviva taimetervise registrisse kantud isiku ettevõte või selle osa, kus puitu või puidust tooteid märgistatakse (edaspidi käesolevas jaotises ettevõte), peab olema tunnistatud puidumärgi kasutamise nõuetele vastavaks. Ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise otsus ja sellega antud puidumärgi kasutamise õigus kehtib üks aasta otsuse tegemisest arvates.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamiseks esitab isik taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile.

  (3) Ettevõtte nõuetele vastavuse hindamiseks kontrollib Taimetoodangu Inspektsioon ettevõtte vastavust käesoleva seaduse nõuetele nii isiku esitatud andmete alusel kui ka kohapeal. Kui ettevõte vastab käesoleva seaduse nõuetele, teeb Taimetoodangu Inspektsioon ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse. Kui ettevõte ei ole hindamistulemuste põhjal nõuetekohane, teeb Taimetoodangu Inspektsioon ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamisest keeldumise otsuse. Ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise või sellest keeldumise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (4) Ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise või sellest keeldumise otsuse ärakiri või väljavõte sellest saadetakse isikule posti teel lihtkirjaga 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (5) Ettevõtte, kus soovitakse tegeleda puidu ja puidust toodete puidumärgiga märgistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister määrusega . Nimetatud määrusega kehtestatakse ka taotluses esitatavad andmed ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu.

  (6) Isik, kellel on puidumärgi kasutamise õigus ja kes soovib puidumärgi kasutamist jätkata, peab hiljemalt kaks kuud enne puidumärgi kasutamise õiguse tähtaja lõppemist taotlema ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamist ja puidumärgi kasutamise õigust. Selleks esitab ta Taimetoodangu Inspektsioonile käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse, mida menetletakse käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud korras.

  * Rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni alusel kehtestatud rahvusvaheline fütosanitaarmeetmete standard nr 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade, ISPM 15). Standard on avalikustatud Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 501.  Puidumärgi kasutamine ning enesekontroll

  (1) Puidumärgiga märgistatav puit peab olema rahvusvahelises fütosanitaarmeetmete standardis nimetatud taimekaitsevahendiga nõuetekohaselt töödeldud. Puidumärgiga märgistatav puidust toode peab olema valmistatud rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardis nimetatud taimekaitsevahendiga nõuetekohaselt töödeldud puidust.

  (2) Isik, kellel on puidumärgi kasutamise õigus, peab tegema enesekontrolli ettevõtte nõuetele vastavuse ja puidumärgi kasutamise üle. Enesekontrolliga tagatakse puidu ja puidust toodete nõuetekohane märgistamine.

  (3) Enesekontrolliks tuleb ettevõttes koostada enesekontrolliplaan. Enesekontrolliplaanis kirjeldatakse puidu ja puidust toodete ladustamist ja märgistamist. Enesekontrolliplaan ning ettevõttes puidu ja puidust toodete märgistamise nõuetekohasuse tagamiseks rakendatavad abinõud moodustavad enesekontrollisüsteemi. Enesekontrollisüsteemi andmed tuleb dokumenteerida ja neid tuleb säilitada üks aasta.

  (4) Isik, kellel on puidumärgi kasutamise õigus, peab pidama arvestust puidumärgiga märgistatava puidu ja puidumärgiga märgistatavate puidust toodete valmistamiseks kasutatava puidu üle ning juhul, kui talle on koostatud kasutatud puidu töötlemise kohta väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise protokoll, peab ta seda säilitama ühe aasta jooksul selle saamisest arvates.

  (5) Ettevõttes määratakse enesekontrollisüsteemi rakendamise eest vastutav töötaja, kes tagab enesekontrollisüsteemi täitmise ja selle andmete dokumenteerimise.

  (6) Nõuded puidumärgiga märgistatava puidu ja puidust toote töötlemisele ja märgistamisele kehtestab põllumajandusminister määrusega . Määrusega kehtestatakse nõuded puidu või puidust toote töötlemise ajale, temperatuurile, kasutatava taimekaitsevahendi doosile ja kontsentratsioonile, samuti nõuded töödeldud puidu ja puidust toote valmistamisele ja enesekontrollisüsteemile ning puidumärgi vormile ja kasutamisele.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 502.  Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamine puidumärgi kasutamise korral

  (1) Ettevõtte, kus tegeletakse puidu ja puidust toodete puidumärgiga märgistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivus peatatakse, kui järelevalveametniku hinnangul ei ole ettevõttes seal valitsevate olude tõttu võimalik tagada nõuetele vastavat puidumärgiga märgistamist, kuni:
  1) rikkumise asjaolude selgumiseni;
  2) järelevalveametniku ettekirjutuse täitmiseni.

  (2) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise korral ei ole isikul õigust puitu ja puidust tooteid puidumärgiga märgistada.

  (3) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon. Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise otsus tehakse isikule teatavaks posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.

  (4) Kui nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise aluseks olnud asjaolud on kõrvaldatud, tunnistab Taimetoodangu Inspektsioon ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamise otsuse kehtetuks. Otsus tehakse isikule teatavaks posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 503.  Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamine puidumärgi kasutamise korral

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsus tunnistatakse kehtetuks, kui isik:
  1) on esitanud sellekohase taotluse;
  2) on tegevuse lõpetanud;
  3) on teadvalt esitanud järelevalveametnikule valeandmeid;
  4) on korduvalt jätnud järelevalve ajal avastatud puudused ettekirjutuses määratud ajaks kõrvaldamata;
  5) ei täida käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid.

  (2) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral peab isik viivitamata lõpetama puidu ja puidust toodete puidumärgiga märgistamise.

  (3) Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon. Otsus tehakse isikule teatavaks posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

3. peatükk TAIMEKAITSE 

1. jagu Taimekaitsevahendid 

§ 51.  Taimekaitsevahend ja selle toimeaine

  (1) Taimekaitsevahend on toimeaine või seda sisaldav valmistis, mis on viidud kasutajale sobivasse vormi ning on ette nähtud:
  1) taime ja taimse saaduse kaitseks taimekahjustajate eest või nende mõju vältimiseks;
  2) taimede eluprotsessi mõjutamiseks muul viisil kui toitainena (näiteks kasvuregulaatorid);
  3) taimsete saaduste säilitamiseks juhul, mille suhtes ei kohaldata teisi seadusi;
  4) ebasoovitavate taimede või taimeosade hävitamiseks ning taimede ebasoovitava kasvu kontrollimiseks või ärahoidmiseks.

  (2) Toimeaine on aine, mikroorganism või viirus, mis on mõeldud üldise või eriomase mõju avaldamiseks taimekahjustajale, taimele, taimeosale või taimsele saadusele.

  (3) Valmistis on segu või lahus, mis koosneb vähemalt kahest ainest, millest üks on toimeaine, ja mis on ette nähtud kasutamiseks taimekaitsevahendina.

  (4) Aine on looduses esinev või tööstuslikult saadud keemiline element või elementide ühend, sealhulgas tootmisprotsessi tulemusena vältimatult tekkinud lisaaine.

§ 52.  Taimekaitsevahendi uus ja olemasolev toimeaine

  (1) Taimekaitsevahendi uus toimeaine on selline toimeaine, mis on Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigis turule lubatud ning mille turustamine ja kasutamine on lubatud alates 1993. aasta 26. juulist.

  (2) Taimekaitsevahendi olemasolev toimeaine on selline toimeaine, mis lubati Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigis turule ning mida lubati turustada ja kasutada enne 1993. aasta 26. juulit.

§ 53.  Taim ja taimne saadus

  (1) Taim käesoleva peatüki tähenduses on elus taim ja selle osa, sealhulgas värske vili ja seeme.

  (2) Taimne saadus käesoleva peatüki tähenduses on töötlemata või esmatöötluse nagu jahvatamine, kuivatamine ja pressimine läbinud saadus, välja arvatud taim käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses.

§ 54.  Taimekahjustaja

  Taimekahjustaja on taime või taimse saaduse taime- või loomariiki kuuluv kahjustaja, sealhulgas viirus, bakter, mükoplasma või muu haigustekitaja.

§ 55.  Keskkond

  Keskkonnana käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse vett, õhku, maad, looduslikke looma- ja taimeliike ning nendevahelisi seoseid, samuti mis tahes seoseid elusorganismidega.

§ 56.  Loom

  Loom käesoleva seaduse tähenduses on loom, keda inimene peab ja toidab või kelle saadusi ta tarbib.

§ 57.  Taimekaitsevahendi jääk

  Taimekaitsevahendi jääk on aine, mis esineb pärast taimekaitsevahendi kasutamist taimes, taimse päritoluga tootes või nende pinnal, loomse päritoluga söödavas tootes ja keskkonnas, kaasa arvatud nende metaboliidid ning reaktsiooni ja degradatsiooni saadused.

§ 58.  Taimekaitsevahendi turule lubamine

  Taimekaitsevahendi turule lubamine on taotleja esitatud taotluse alusel Taimetoodangu Inspektsiooni (pädev asutus) poolt loa andmine taimekaitsevahendi turustamiseks Eesti territooriumil või selle osal.

§ 59.  Taimekaitsevahendi turustamine

  Taimekaitsevahendi turustamine on taimekaitsevahendi tasu eest või tasuta üleandmine, välja arvatud üleandmine ladustamiseks ja sellele järgnevaks taimekaitsevahendi hävitamiseks või Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamiseks. Taimekaitsevahendi turustamisena käsitatakse ka taimekaitsevahendi ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamist.

2. jagu Taimekaitsevahendi toimeained 

§ 60.  Toimeaine EÜ Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisasse 1 kandmise taotlemine

  (1) Toimeaine kandmiseks EÜ Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turule lubamise kohta (EÜT L 230, 19.08.1991, lk 10–12) lisasse 1 esitab isik vormikohased taotlused Taimetoodangu Inspektsioonile ja teistele Euroopa Liidu liikmesriikide pädevatele asutustele ning Euroopa Komisjonile.

  (2) Toimeaine EÜ Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisasse 1 kandmiseks esitatavate taotluste sisu- ja vorminõuded kehtestab põllumajandusminister vastavalt EÜ Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisadele 2 ja 3.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse nõuetekohasuse ja toimeaine erialase hindamise korraldab Taimetoodangu Inspektsioon.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 601.  Toimeaine nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisasse 1 kandmise taotluse erialase hindamise tasu

  (1) Taotluse esitaja tasub Taimetoodangu Inspektsioonile toimeaine nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisasse 1 kandmise taotluse nõuetekohasuse hindamise eest 60 000 krooni.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasule lisanduva toimeaine erialase hindamisega seotud toimeaine identsuse, füüsikaliste ja keemiliste omaduste ning analüüsimeetodite, toksikoloogiliste omaduste ja kokkupuutest tuleneva riski, jääkide, keskkonnas käitumise ja leviku, ökotoksikoloogiliste omaduste ning efektiivsuse hindamise eest tasub taotleja.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toimeaine hindamisega seotud tasu arvutamisel võetakse aluseks Taimetoodangu Inspektsiooni taimekaitse osakonna personali- ja majandamiskulud eelnenud kalendriaastal. Toimeaine hindamiseks kuluvate tundide piirmäära, toimeaine hindamisega seotud tasu suuruse ning tasu arvestamise ja maksmise korra kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 61.  Toimeaine turustamine

  (1) Toimeainet võib turustada, kui see on nõuetekohaselt klassifitseeritud, pakendatud ja märgistatud.

  (2) Uut toimeainet on lubatud turustada, kui selle kohta on esitatud käesoleva seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud taotlused, milles on näidatud, et toimeaine on ette nähtud kasutamiseks taimekaitsevahendis.

3. jagu Taimekaitsevahendi turustamisele ja kasutamisele esitatavad nõuded 

§ 62.  Taimekaitsevahendile esitatavad nõuded

  (1) Taimekaitsevahend peab Eestis turustamiseks ja kasutamiseks vastama käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuetele ega tohi nõuetekohase kasutamise korral olla ohtlik inimesele või keskkonnale.

  (2) Turustada ja kasutada on lubatud Eestis turule lubatud taimekaitsevahendit.

  (3) Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kasutamiseks ettenähtud taimekaitsevahendit, mida ei ole Eestis turule lubatud, võib Eestis toota, ladustada ja vedada, kui see taimekaitsevahend on turule lubatud teises Euroopa Liidu liikmesriigis.

  (4) Taimekaitsevahendit, mida ei ole turule lubatud, võib Taimetoodangu Inspektsiooni loal Eestisse toimetada ja kasutada teadus- või arendustöö eesmärgil põldkatsetes kuni ühe hektari suurusel maatükil
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taimekaitsevahendi teadus- või arendustöö eesmärgil Eestisse toimetamiseks ja kasutamiseks antava loa saamiseks esitatavad nõuded, loa taotlemise ja taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister .

  (6) Taimetoodangu Inspektsioon võib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud loa andmisest keelduda, kui:
  1) taimekaitsevahend sisaldab keelatud toimeainet;
  2) taimekaitsevahendil võib olla kahjulik mõju inimeste või loomade tervisele või ülemäärane negatiivne mõju keskkonnale.

  (7) Erandina käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud tingimustest võib Taimetoodangu Inspektsioon lubada taimekaitsevahendit turustada ja kasutada kuni 120 päeva, kui selline meede on vajalik ettenägematu ohu tõttu, mida ei ole võimalik kõrvaldada muude vahenditega.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 63.  Taimekaitsevahendi turule lubamisele esitatavad nõuded

  (1) Taimekaitsevahend lubatakse turule, kui selle toimeaine sisaldub taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelus ja kui viimases sätestatud tingimused on täidetud.

  (2) Taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelu (edaspidi loetelukehtestab põllumajandusminister vastavalt EÜ Nõukogu direktiivile 91/414/EMÜ.

  (3) Turule lubamiseks ei tohi taimekaitsevahend sisaldada keelatud toimeaineid.

  (4) Taimekaitsevahendites kasutada keelatud toimeainete loetelu kehtestab põllumajandusminister vastavalt EÜ Nõukogu direktiivile 79/117/EMÜ teatud toimeainete sisaldusega taimekaitsevahendite turustamise ja kasutamise keelustamise kohta (EÜT L 33, 08.02.1979, lk 1–10).

  (5) Taimekaitsevahend lubatakse turule, kui ta:
  1) on piisavalt tõhus;
  2) ei mõju ebasoodsalt taimedele ega taimsetele saadustele;
  3) ei põhjusta tõrjutavatele selgroogsetele tarbetut kannatust ega valu;
  4) ei mõju otseselt ega kaudselt ise või oma jääkide kaudu kahjulikult inimeste ega loomade tervisele;
  5) ei mõju ise või oma jääkide kaudu kahjulikult keskkonnale, eriti pinna-, põhja- ja joogiveele ning mittesihtorganismidele.

  (6) Taimekaitsevahendis sisalduvate toimeainete iseloomu ja kogust, samuti toksikoloogilisest ja ökotoksikoloogilisest seisukohast olulisi lisandeid ja kaassaadusi ning taimekaitsevahendi lubatud kasutusest tulenevaid jääke peab olema võimalik määrata Euroopa Liidus ühtlustatud meetoditega või nende puudumisel liikmesriikide poolt tunnustatud meetoditega.

  (7) Taimekaitsevahendi füüsikalised ja keemilised omadused peavad olema kindlaks määratud ning asjakohaseks kasutamiseks ja ladustamiseks sobivad.

  (8) Kui taimekaitsevahendi turule lubamise korral puuduvad taimekaitsevahendil Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud taimekaitsevahendite jääkide piirnormid põllumajandustoodangus, kehtestab põllumajandusminister taimekaitsevahendite jääkide ajutised piirnormid põllumajandustoodangus ja teavitab sellest Euroopa Komisjoni.

  (9) Taimetoodangu Inspektsioon teavitab Veterinaar- ja Toiduametit ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit järelevalve käigus kindlaks tehtud taimekaitsevahendi mittenõuetekohasest kasutamisest, sealhulgas põllumajandustoodangust, milles taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ületab kehtestatud piirnorme, ja turule mittelubatud taimekaitsevahendite kasutamisest või selle põhjendatud kahtlusest. Põllumajandustoodangut, milles taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ületab lubatud piirnorme, ei ole lubatud turustada.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 64.  Taimekaitsevahendi katse

  (1) Enne taimekaitsevahendi turule lubamise taotluse esitamist tuleb läbi viia katsed taimekaitsevahendi füüsikalis-keemiliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste, samuti keskkonnas käitumise ja leviku, jääkide ning efektiivsuse kindlakstegemiseks.

  (2) Taimekaitsevahendi laboratoorsed katsed peavad vastama hea laboratoorse tava põhimõtetele ning taimekaitsevahendi efektiivsuskatsed hea katsetava põhimõtetele.

  (3) Katseüksus, mis viib läbi taimekaitsevahendi efektiivsuskatse, peab olema Taimetoodangu Inspektsiooni poolt selles valdkonnas efektiivsuskatse läbiviimiseks tunnustatud. Katseüksusel peavad olema vajaliku hariduse, koolituse, tehniliste teadmiste ja kogemustega töötajad, seadmed, mis peavad olema mõõteseaduse kohaselt taadeldud ja kalibreeritud, töö- ja hoiuruumid, standardne töökord ning katsepõllud ja sõltuvalt katse valdkonnast kasvuhooned, kasvukambrid, hoidlad või laoruumid, mis võimaldavad katse korraldamist vastavalt hea katsetava põhimõtetele. Tunnustamise otsus kehtib viis aastat otsuse tegemisest arvates.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (31) Taimekaitsevahendi efektiivsuskatsed viiakse läbi vastavalt Euroopa ja Vahemere Maade Taimekaitseorganisatsiooni (European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO) juhistele, järgides eelnevalt koostatud katseplaani ja -skeemi. Efektiivsuskatse läbiviimine tuleb dokumenteerida.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (32) Katseüksuse tunnustamiseks esitab isik või asutus taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile. Taimetoodangu Inspektsioon hindab katseüksuse vastavust käesoleva seaduse nõuetele nii isiku esitatud andmete alusel kui ka kohapeal. Kui katseüksus vastab käesoleva seaduse nõuetele, teeb Taimetoodangu Inspektsioon selle tunnustamise otsuse. Kui katseüksus ei ole hindamistulemuste põhjal nõuetekohane, teeb Taimetoodangu Inspektsioon katseüksuse tunnustamisest keeldumise otsuse. Katseüksuse tunnustamise või sellest keeldumise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon kolme kuu jooksul taotluse saamisest arvates. Otsuse ärakiri või väljavõte sellest saadetakse taotlejale posti teel kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (33) Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib taimekaitsevahendi efektiivsuskatsete korraldamise ja läbiviimise ning katseüksuse nõuetekohasust vähemalt üks kord viie aasta jooksul. Isik või asutus, kes soovib tunnustatud katseüksuse kaudu efektiivsuskatsete tegemist jätkata, peab hiljemalt kolm kuud enne tunnustatuse tähtaja lõppemist taotlema katseüksuse tunnustamist. Selleks esitab ta Taimetoodangu Inspektsioonile käesoleva paragrahvi lõikes 32 nimetatud taotluse, mida menetletakse käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud korras.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (34) Taimetoodangu Inspektsioon tunnustab teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud taimekaitsevahendi efektiivsuskatset, kui põllumajandus-, taimetervise- ja keskkonnatingimused, sealhulgas kliimatingimused, Eestis ja asjaomases Euroopa Liidu liikmesriigis on võrreldavad ning efektiivsuskatse on läbi viidud hea katsetava põhimõtete kohaselt.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (35) Tunnustatud katseüksuse kohta esitatakse Taimetoodangu Inspektsioonile üks kord aastas eelmisel aastal läbi viidud efektiivsuskatsetega seotud andmed, nagu esialgsed vaatlustulemused ja arvutused, ning neid käsitlevad dokumendid, samuti kalibreerimisprotokollid ja katsearuanded. Andmeid taimekaitsevahendi efektiivsuskatsete kohta tuleb säilitada kuni selle taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse kehtivuse lõppemiseni.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (4) Nõuded taimekaitsevahendi efektiivsuskatsetele ja katseüksusele ning tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (5) Isik, kes kavatseb esitada taimekaitsevahendi turule lubamise taotluse, peab enne selgroogsete loomadega katsete tegemist pöörduma järelepärimisega Taimetoodangu Inspektsiooni poole, et saada järgmist teavet:
  1) kas taimekaitsevahend, mille turule lubamiseks on taotlus esitatud, sarnaneb mõne taimekaitsevahendiga, mis on juba turule lubatud;
  2) selle isiku nime ja aadressi, kelle taimekaitsevahend on turule lubatud.

  (6) Taimetoodangu Inspektsioon edastab käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud teabe valdamise korral asjakohased andmed järelepärimise teinud isikule ning teavitab temast käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 2 nimetatud isikut.

  (7) Isik, kes kavatseb esitada taimekaitsevahendi turule lubamise taotluse, ning varem sarnase taimekaitsevahendi turule lubamiseks loa saanud isik peavad jõudma kokkuleppele teabe jagamises, et vältida katsete tegemist selgroogsete loomadega.

§ 65.  Taimekaitsevahendi turule lubamise taotlemine

  (1) Taimekaitsevahendi turule lubamiseks esitab isik Taimetoodangu Inspektsioonile vormikohase taotluse, millele on lisatud taimekaitsevahendi näidis ja toimeaine analüüsistandardid.

  (2) Taimekaitsevahendi turule lubamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded kehtestab põllumajandusminister .

  (3) Taimekaitsevahendi turule lubamist on õigus taotleda isikul, kes on registreeritud Eestis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis ettevõtjana või tema filiaal on registreeritud Eestis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis.

  (4) Taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu.

  (5) Kui taimekaitsevahendi toimeaine kuulub loetellu, siis selles toodud tingimusi arvesse võttes ei pea sama toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi turule lubamise taotleja esitama andmeid asjakohase toimeaine kohta, välja arvatud andmed, mis tõendavad, et taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine koostis, puhtus ja teised näitajad ei erine oluliselt loetellu kuuluva toimeaine vastavatest näitajatest.

§ 66.  Taimekaitsevahendi nõuetekohasuse hindamine ja taotluse menetlemine

  (1) Taimekaitsevahendi, mille turule lubamiseks on esitatud taotlus, vastavus käesoleva seaduse §-s 63 sätestatud nõuetele tehakse kindlaks taimekaitsevahendi hindamise käigus. Taimekaitsevahendi hindamisel lähtutakse ajakohastest teaduslikest ja tehnilistest teadmistest ning taimekaitsevahendi kohta esitatud andmete hindamise ühtsetest põhimõtetest.

  (2) Taimekaitsevahendi ja toimeaine kohta esitatud andmete hindamise korra ning hindamise ja turule lubamise otsuse tegemise ühtsed põhimõtted vastavalt EÜ Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisale 6 ning taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister .

  (3) Taimekaitsevahendi nõuetekohasuse hindamisel tuleb arvestada keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega. Selleks esitab Taimetoodangu Inspektsioon taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse eelnõu Keskkonnaministeeriumile ja Sotsiaalministeeriumile arvamuse saamiseks.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 67.  Teise isiku poolt esitatud andmete kasutamine taimekaitsevahendi hindamisel

  (1) Taimekaitsevahendi nõuetekohasuse hindamisel võib Taimetoodangu Inspektsioon kasutada varem turule lubatud taimekaitsevahendi turule lubamiseks esitatud taotluses toimeaine kohta sisalduvaid andmeid, kui:
  1) andmete kasutamiseks on olemas toimeaine andmete omaniku nõusolek;
  2) toimeaine esmasest kandmisest loetelusse on möödunud vähemalt 10 aastat;
  3) toimeaine esmasest turule lubamisest Euroopa Liidu liikmesriikides on möödunud vähemalt 10 aastat;
  4) toimeaine loetelusse kandmiseks, loetelus säilitamiseks või loetelu täiendamiseks vajalike lisaandmete laekumisest on möödunud viis aastat.

  (2) Taimekaitsevahendi nõuetekohasuse hindamisel võib Taimetoodangu Inspektsioon kasutada varem turule lubatud taimekaitsevahendi turule lubamiseks esitatud taotluses taimekaitsevahendi kohta sisalduvaid andmeid, kui:
  1) andmete kasutamiseks on olemas taimekaitsevahendi andmete omaniku nõusolek;
  2) taimekaitsevahendi esmasest turule lubamisest Euroopa Liidu liikmesriikides, kui nimetatud taimekaitsevahendi mis tahes toimeaine oli enne nimetatud taimekaitsevahendi turule lubamist loetellu kantud, on möödunud 10 aastat;
  3) taimekaitsevahendi esmasest turule lubamisest, millele eelnes taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine loetellu kandmine, on möödunud 10 aastat.

§ 68.  Taimekaitsevahendi turule lubamine

  (1) Taimekaitsevahend lubatakse turule ning andmed taimekaitsevahendi ja taimekaitsevahendi turule lubamist taotlenud isiku kohta kantakse taimekaitsevahendite registrisse, kui käesoleva seaduse § 66 alusel läbiviidud hindamise tulemusena selgub, et taimekaitsevahend vastab taimekaitsevahendi turule lubamisele esitatavatele nõuetele.

  (2) Taimekaitsevahendi turule lubamise või sellest keeldumise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon. Otsuse ärakiri või väljavõte sellest saadetakse isikule otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud turule lubamise otsuses sätestatakse taimekaitsevahendi kirjeldus, koostis, turustamise ja kasutamise tingimused ning kasutusala.

  (4) Otsus taimekaitsevahendi turule lubamisest keeldumise kohta tehakse juhul, kui:
  1) taimekaitsevahend ei vasta käesoleva seaduse nõuetele;
  2) taotluse esitaja ei vasta käesoleva seaduse nõuetele;
  3) eelnevalt on turule lubatud taimekaitsevahend, mis on vähemalt niisama tõhus, kuid inimese tervisele ja keskkonnale ohutum.

  (5) Taimekaitsevahendi võib turule lubada kuni 10 aastaks. Nimetatud tähtaega võib pikendada kuni 10 aasta võrra, kui taimekaitsevahend jätkuvalt vastab käesoleva seaduse § 63 lõikes 5 sätestatud nõuetele.

  (6) Turule lubamise tähtaja pikendamiseks tuleb Taimetoodangu Inspektsioonile esitada taotlus vähemalt üks aasta enne käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtaja lõppu ja tasuda riigilõiv. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taimekaitsevahend ei vasta käesoleva seaduse § 63 lõikes 5 sätestatud nõuetele.

§ 69.  Teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse tunnustamine

  (1) Isik, kes soovib teises Euroopa Liidu liikmesriigis turule lubatud taimekaitsevahendi turule lubamist Eestis, esitab Taimetoodangu Inspektsioonile taotluse teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud turule lubamise otsuse tunnustamiseks. Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad, et taimekaitsevahend on teises Euroopa Liidu liikmesriigis turule lubatud ja selle kasutamise seisukohast on põllumajandus-, taimetervise- ja keskkonnatingimused, sealhulgas kliimatingimused, Eestis ja asjaomases Euroopa Liidu liikmesriigis võrreldavad.

  (2) Taimetoodangu Inspektsioon teeb teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse tunnustamise otsuse ja kannab taimekaitsevahendi taimekaitsevahendite registrisse, kui taimekaitsevahend on teises Euroopa Liidu liikmesriigis turule lubatud ja kui selle toimeaine sisaldub taimekaitsevahendites lubatud toimeainete loetelus ning taimekaitsevahendi kasutamise seisukohast on põllumajandus-, taimetervise- ja keskkonnatingimused, sealhulgas kliimatingimused, Eestis ja asjaomases Euroopa Liidu liikmesriigis võrreldavad. Otsuse ärakiri või väljavõte sellest toimetatakse isikule kätte posti teel tähtkirjaga 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Taimetoodangu Inspektsioon võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsuse tegemisel:
  1) kehtestada nõuded taimekaitsevahendi turustamisele ja kasutamisele, et kaitsta turustaja ja kasutaja tervist;
  2) kehtestada taimekaitsevahendi kasutuspiirangud, mis tulenevad erinevatest toitumistavadest ja mis aitavad vältida taimekaitsevahenditega töödeldud saadustest tarbijatele tulenevat ohtu, mille põhjustab taimekaitsevahendi jääkide lubatud päevadoosi ületamine toidus;
  3) muuta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku nõusolekul taimekaitsevahendi kasutamise tingimusi, lähtudes teise Euroopa Liidu liikmesriigi asjakohastest olulistest ja võrreldavatest põllumajandus-, taimetervise- või keskkonnatingimustest, sealhulgas kliimatingimustest.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimused ei ole täidetud, jätab Taimetoodangu Inspektsioon taimekaitsevahendi teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud turule lubamise otsuse tunnustamata ja teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Otsuse ärakiri või väljavõte sellest toimetatakse isikule kätte otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga.

§ 70.  Taimekaitsevahendi ajutine turule lubamine

  (1) Taimekaitsevahend, mis sisaldab uut toimeainet, mille kohta on esitatud käesoleva seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud taotlused, ja mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud nõuetele, ning mille kohta on tehtud EÜ Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikes 3 nimetatud otsus, lubatakse turule kuni kolmeks aastaks, mille jooksul taimekaitsevahendi toimeaine kantakse loetellu või Euroopa Komisjon teeb otsuse käesoleva seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamata jätmise kohta. Nimetatud tähtaega pikendatakse, kui kolme aasta jooksul ei ole toimeainet loetellu kantud.

  (2) Taimekaitsevahend, mis sisaldab olemasolevat toimeainet, mille kohta on esitatud käesoleva seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud taotlused, ja mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud nõuetele ning mille kohta on tehtud nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikes 3 sätestatud otsus, lubatakse turule vastavalt nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 kehtestatud tähtajale, mille jooksul kantakse toimeaine loetellu või Euroopa Komisjon teeb otsuse käesoleva seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamata jätmise kohta.

  (3) Taimekaitsevahendi ajutiseks turule lubamiseks esitab isik taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile.

  (4) Taimetoodangu Inspektsioon teeb taimekaitsevahendi ajutise turule lubamise otsuse, kui taimekaitsevahendi hindamise tulemusena selgub, et:
  1) taimekaitsevahendi jäägid, mis tulenevad taimekaitsevahendite kasutamisest vastavalt heale taimekaitsetavale, ei avalda kahjulikku mõju inimeste ja loomade tervisele, põhjaveele ning keskkonnale;
  2) taimekaitsevahend vastab käesoleva seaduse § 63 lõigetes 5–8 sätestatud nõuetele.

  (5) Taimekaitsevahendi ajutise turule lubamise otsuse ärakiri või väljavõte sellest toimetatakse isikule kätte otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud jääke peab olema võimalik määrata rahvusvaheliselt tunnustatud meetoditega.

  (7) Kui taimekaitsevahend ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud nõuetele, teeb Taimetoodangu Inspektsioon taimekaitsevahendi ajutiseks turule lubamiseks esitatud taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Otsuse ärakiri või väljavõte sellest toimetatakse isikule kätte otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 71.  Taimekaitsevahendi kasutusala laiendamine

  (1) Avaliku huvi korral on põllumajandusega tegelevatel isikutel ning teadus- ja arendusasutustel õigus taotleda taimekaitsevahendi turule lubamise otsuses toodud kasutusala laiendamist, kui:
  1) käesoleva seaduse § 63 lõike 5 punktides 3–5 sätestatud nõuded on täidetud;
  2) kavandatav kasutusala on vähelevinud või taimekaitsevahendit kavandatakse kasutada väikese kasvupinnaga kultuuri puhul;
  3) taimekaitsevahendi kasutajaid teavitatakse taimekaitsevahendi kasutamise viisist laiendatud kasutusalal.

  (2) Taimekaitsevahendi kasutusala laiendamiseks esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik või asutus vormikohase taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile ja tasub riigilõivu.

  (21) Taimetoodangu Inspektsioon hindab esitatud taotlust ja teeb asjakohase otsuse kolme kuu jooksul selle saamisest arvates.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Taimetoodangu Inspektsioon teeb käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse, kui taimekaitsevahendi kasutusala laiendamiseks kehtestatud tingimused on täidetud. Otsuse ärakiri või väljavõte sellest toimetatakse taotluse esitajale kätte otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga.

  (4) Taimetoodangu Inspektsioon jätab taimekaitsevahendi kasutusala laiendamiseks esitatud taotluse rahuldamata, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimused on täitmata. Taotluse rahuldamata jätmise otsuse ärakiri või väljavõte sellest toimetatakse taotluse esitajale kätte otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga.

  (5) Taimekaitsevahendi kasutusala laiendamise taotluse sisu- ja vorminõuded kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 72.  Taimekaitsevahendi lihtsustatud korras turule lubamine

  (1) Lihtsustatud korras lubatakse turule taimekaitsevahend, mis on nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt eelnevalt mis tahes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis turule lubatud, toodetud sama tootja poolt ja identne eelnevalt Eestis turule lubatud taimekaitsevahendiga.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Taimekaitsevahendi lihtsustatud korras turule lubamiseks esitab isik vormikohase taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile ja tasub riigilõivu.

  (3) Otsuse taimekaitsevahendi lihtsustatud korras turule lubamiseks teeb Taimetoodangu Inspektsioon. Taimekaitsevahend lubatakse lihtsustatud korras turule eelnevalt turule lubatud taimekaitsevahendiga samaks tähtajaks. Nimetatud otsus või väljavõte sellest toimetatakse taotluse esitajale kätte otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga.

  (4) Taimekaitsevahendi lihtsustatud korras turule lubamisele esitatavad nõuded, taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister .

  (5) Taimetoodangu Inspektsioon jätab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse rahuldamata, kui taimekaitsevahendi lihtsustatud korras turule lubamisele esitatud nõuded on täitmata. Taotluse rahuldamata jätmise otsuse ärakiri või väljavõte sellest toimetatakse taotluse esitajale kätte otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga.

§ 73.  Taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taimetoodangu Inspektsioon võib taimekaitsevahendi nõuetekohasust hinnata ning lisaandmeid nõuda, kui on alust arvata, et turule lubatud taimekaitsevahend ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud juhul võib Taimetoodangu Inspektsioon peatada taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse kehtivuse kuni taimekaitsevahendi nõuetekohasuse kindlakstegemiseni.

  (3) Nõuetekohase taimekaitsevahendi turule lubamise otsust võib taimekaitsevahendi kasutusviisi ja -normi osas muuta:
  1) isiku põhjendatud avalduse alusel, kelle taimekaitsevahend on turule lubatud;
  2) kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetekohasuse hindamise tulemusena selgub, et senine kasutusviis või -norm ei taga taimekaitsevahendi vastavust käesoleva seaduse nõuetele, kuid kasutusviisi või -normi muutmisel vastab taimekaitsevahend jätkuvalt käesoleva seaduse nõuetele.

  (4) Taimetoodangu Inspektsioon tunnistab taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) taimekaitsevahend ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
  2) taotleja on esitanud turule lubamise taotlemisel valeandmeid;
  3) isiku avalduse alusel, kelle taimekaitsevahend on turule lubatud.

  (5) Taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral võib Taimetoodangu Inspektsioon anda tähtaja taimekaitsevahendi kasutamiseks, taimekaitsevahendi varude hävitamiseks või ladustamiseks.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 2, 3 või 4 alusel tehtud otsuse ärakiri või väljavõte sellest toimetatakse isikule kätte otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul kirja teel või elektrooniliselt.

§ 74.  Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus

  (1) Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus peavad vastama pakendiseaduse, kemikaaliseaduse ja käesoleva seaduse nõuetele.

  (2) Pakend peab tagama taimekaitsevahendi omaduste säilimise, taimekaitsevahendi ohutuse inimese tervisele ja keskkonnale ning olema nõuetekohaselt märgistatud.

  (3) Taimekaitsevahendi pakendi märgistus peab andma taimekaitsevahendi ostjale piisavalt teavet taimekaitsevahendi ohtlikkuse ja muude omaduste, vahendi säilivusaja ja -nõuete ning kasutamisviiside kohta.

  (4) Taimekaitsevahendit tohib reklaamida kasutamiseks ainult nendel kultuuridel ja objektidel, millel kasutamiseks see on turule lubatud. Taimekaitsevahendi pakendi märgistusel või reklaamil ei tohi olla eksitavat teavet, mis näitab vahendit tegelikust ohutumana. Kasutada ei tohi sõnu «ohutu», «kahjutu», «mittemürgine» ja teisi liitsõnu, mille täiendsõna on «mitte».

  (5) Taimekaitsevahendi pakendi ja märgistuse nõuded kehtestab põllumajandusminister .

§ 75.  Taimekaitsevahendite klassifitseerimine

  (1) Taimekaitsevahendid klassifitseeritakse füüsikalis-keemilistest, toksikoloogilistest ja ökotoksikoloogilistest omadustest lähtudes.

  (2) [Kehtetu – RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

  (3) Kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse taimekaitsevahendite klassifitseerimisel kemikaaliseadust.

  (4) Inimeste, loomade või keskkonnaga seotud konkreetsetele ohtudele viitavad standardriskilaused (standard phrases for special risks, RSh-laused) määrab Taimetoodangu Inspektsioon vastavalt nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisale 4.

  (5) Inimeste, loomade või keskkonna kaitse ohutusabinõud standardlausetena (standard phrases for safety precautions, SP-laused) määrab Taimetoodangu Inspektsioon vastavalt nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisale 5.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 76.  Taimekaitsevahendi turustamise nõuded

  (1) Taimekaitsevahendi turustaja peab andma ostjale tema soovil üksikasjalikku teavet taimekaitsevahendi kohta. Taimekaitsevahendit on keelatud turustada:
  1) postimüügi korras;
  2) ilmses joobes isikule;
  3) alaealisele.

  (2) Taimekaitsevahendeid, mis on turule lubamisel kehtestatud tähtaja lõppemisel turustamata jäänud, võib turustada kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui ühe aasta jooksul pärast nimetatud tähtaja lõppu.

  (3) Säilivustähtaja ületanud, kuid nõuetekohase taimekaitsevahendi turustamist võib jätkata ühe aasta jooksul pärast säilivustähtaja lõppu. Taimekaitsevahendi pakendile tuleb teha sellekohane märge.

  (4) Väga mürgist taimekaitsevahendit on keelatud turustada jaemüügi korras.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (5) Sellise isiku andmed, kes soovib tegeleda taimekaitsevahendi turustamise ja väga mürgise taimekaitsevahendi Eestisse toimetamisega, peavad olema kantud taimekaitsevahendite registrisse.

  (6) [Kehtetu – RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 77.  Taimekaitsevahendi hoiu- ja turustuskoht

  (1) Ruum, kus hoitakse ja turustatakse taimekaitsevahendeid, peab vastama kemikaaliseaduse ja käesoleva seaduse nõuetele. Turustatavaid taimekaitsevahendeid hoitakse ja turustatakse toiduainetest, ravimitest ja söödast eraldi, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga.

  (2) Taimekaitsevahendite hoiu- ja turustamiskohas ei tohi olla taimekaitsevahendi avatud pakendeid. Hoiu- ja turustamiskohas on keelatud taimekaitsevahendi ümberpakendamine. Taimekaitsevahend, mille pakend on purunenud, tuleb viivitamata turustamiselt kõrvaldada ja kemikaaliseaduses sätestatud korras kahjutustada.

  (3) Taimekaitsevahendi turustaja peab enne turustamise alustamist esitama Taimetoodangu Inspektsioonile taotluse hoiu- ja turustamiskoha kandmiseks taimekaitsevahendite registrisse.

  (4) Turustuskohas tuleb pidada arvestust taimekaitsetunnistuse alusel turustatavate taimekaitsevahendite kohta. Taimekaitsetunnistuse alusel turustatavate taimekaitsevahendite müügi üle arvestuse pidamise korra kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2006, 28, 211 - jõust. 01.07.2006]

§ 78.  Taimekaitsevahendi kasutamine

  (1) Taimekaitsevahendit tohib kasutada ainult märgistusel nimetatud tingimustel, otstarbel, viisil ja kulunormide piires, pidades kinni töötlemiskordade arvust ja vahendi kasutamise järgsetest tööoote- ja ooteaegadest. Taimekaitsevahendi kasutamisel on soovitav järgida head taimekaitsetava ja integreeritud taimekaitse põhimõtteid.

  (2) Integreeritud taimekaitse on bioloogiliste, biotehnoloogiliste, keemiliste, agrotehniliste ja sordiaretuse meetodite kombineeritud kasutamine, mille puhul piiratakse keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist määrani, mis on vajalik taimekahjustaja populatsiooni hoidmiseks tasemel, mis ei põhjusta ebasoovitavat majanduslikku kahju või kaotust.

  (3) Taimekaitsevahendi kasutajal tuleb pidada kasutatud taimekaitsevahendite arvestust põlluraamatus.

  (4) Taimekahjustajate tõrje õhusõidukilt on keelatud.

  (5) Nõuded taimekaitsevahendite kasutamisele kehtestab põllumajandusminister .

  (6) –(7)
[Kehtetud – RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 79.  Taimekaitsekoolitus ja -tunnistus

  (1) Taimekaitsevahendi turustaja ja taimekaitsevahendi turule lubamise otsuses ettenähtud juhul ka taimekaitsevahendi ostja ja kasutaja peavad olema läbinud taimekaitsekoolituse ja neil peab olema taimekaitsetunnistus.

  (2) Taimekaitsetunnistus on dokument, mis tõendab, et isik võib turustada, osta ja kasutada kõiki taimekaitsevahendeid peale väga mürgiste.

  (3) Taimekaitsekoolituse programmi ning taimekaitsetunnistuse saamiseks esitatavad nõuded ja tunnistuse andmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus .

§ 791.  Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutavale isikule esitatavad nõuded

  (1) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutada sooviva isiku andmed peavad olema kantud taimekaitsevahendite registrisse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik või tema töötaja võib kasutada üksnes sellist väga mürgist taimekaitsevahendit, mille ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks on tal asjakohane kvalifikatsioon kemikaaliseaduse tähenduses.

  (3) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab järgima selle taimekaitsevahendi kasutusjuhendis toodud nõudeid ning tagama selle ohutuse ümbruskonna elanikele ja keskkonnale.

  (4) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab koostama selle taimekaitsevahendi kasutamise plaani, mille järgimine on kohustuslik. Plaan koostatakse, arvestades töödeldava objekti iseärasusi ja temperatuuri, ning kooskõlastatakse objekti valdajaga enne väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist.

  (5) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab selle kasutamise kohta arvestust. Selleks koostab nimetatud isik 24 tunni jooksul pärast väga mürgise taimekaitsevahendi objektil kasutamise lõpetamist objekti valdajale või tema esindajale väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise protokolli, mille koopia jääb seda taimekaitsevahendit kasutanud isikule.

  (6) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik säilitab lõikes 5 nimetatud protokolli viis aastat.

  (7) Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 792.  Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamine

  (1) Väga mürgist taimekaitsevahendit võib kasutada taime, taimse saaduse ja muu objekti töötlemiseks hoones, rajatises või selle osas, vagunis, laevas või selle lastiruumis või muus sellises ajutise ladustamise kohas, samuti hoone, rajatise või selle osa, vaguni, laeva või selle lastiruumi või muu sellise ajutise ladustamise koha (edaspidi objekt) töötlemiseks.

  (2) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab objektil tagama sidevahendite olemasolu ühenduse saamiseks hädaabinumbriga 112.

  (3) Enne väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist peab selle kasutaja teavitama Päästeameti piirkondlikku päästeteenistust ja teisi asjaomaseid isikuid, kontrollima ohutuse tagamiseks objekti ja sellega piirnevat ala ning märgistama ohuala töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt.

  (4) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik või tema töötaja peab kasutama töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt sobivaid isikukaitsevahendeid lähtuvalt kasutatavast taimekaitsevahendist. Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise juures peab viibima vähemalt kaks isikut, kes vastavad sellist taimekaitsevahendit kasutavale isikule esitatavatele nõuetele.

  (5) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik kontrollib enne selle kasutamise alustamist, et objektil ei viibi kõrvalisi isikuid, ning veendub, et välistatud on väga mürgise taimekaitsevahendi juhuslik sattumine väljapoole objekti.

  (6) Pärast väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist peab selle kasutaja tegema kindlaks objekti ohutuse ja eemaldama ohumärguanded.

  (7) Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise täpsemad nõuded kehtestab põllumajandusminister . Nõuded kehtestatakse väga mürgise taimekaitsevahendi ohutu kasutamise tagamiseks vajaliku teavitamise, taimekaitsevahendi kasutamisele eelneva ja järgneva objekti kontrollimise, isikukaitsevahendite valiku ja hoolduse ning õnnetusjuhtumi korral tegutsemise kohta.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

4. jagu Taimekaitsevahendite register 

§ 80.  Taimekaitsevahendite register

  (1) Taimekaitsevahendite registrisse kantakse andmed turule lubatud taimekaitsevahendite, taimekaitsevahendite tootjate, turustajate, väga mürgiste taimekaitsevahendite Eestisse toimetajate ja kasutajate ning taimekaitsevahendite hoiu- ja turustamiskohtade kohta.

  (2) Taimekaitsevahendite register on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu. Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus .
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Taimekaitsevahendite registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja Taimetoodangu Inspektsioon.

§ 81.  Taimekaitsevahendite registrisse kantavad andmed ja nende registrisse kandminening registrisse kantud isiku kohustused
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

  (1) Taimekaitsevahendite registri põhimääruses sätestatud andmed turule lubatud taimekaitsevahendite kohta kantakse taimekaitsevahendite registrisse isiku taotluseta käesoleva seaduse § 68 lõikes 2, § 69 lõikes 2, § 70 lõikes 4, § 71 lõikes 3, § 72 lõikes 3 ning § 73 lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud otsuste alusel.

  (2) Taimekaitsevahendite turustajate, väga mürgiste taimekaitsevahendite kasutajate ning neile kuuluvate hoiu- ja turustamiskohtade kohta taimekaitsevahendite registri põhimääruses sätestatud andmete registrisse kandmiseks esitab isik vormikohase avalduse Taimetoodangu Inspektsioonile ja tasub riigilõivu.

  (3) Taimekaitsevahendite registrisse kantud isik vastutab tema esitatud andmete õigsuse eest. Andmete muutumise korral peab ta viivitamata taotlema registris muudatuste tegemist. Registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu.

  (4) Ebaõigete andmete avastamise korral teeb volitatud töötleja registrisse kantud isikule ettekirjutuse. Kui isik ei ole ettekirjutuse saamisest arvates 10 tööpäeva jooksul taotlenud registrikande muutmist või kehtetuks tunnistamist või kui ta ei ole ettekirjutust vaidlustanud, võib Taimetoodangu Inspektsioon kande muuta või kehtetuks tunnistada talle teada olevate andmete alusel.

  (5) Taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse ärakirja või väljavõtte dublikaadi väljastamise ning registrikandest tehtava kinnitatud väljavõtte eest tasutakse riigilõivu.

  (6) Taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja Eestis tootja peavad esitama Taimetoodangu Inspektsioonile iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks andmed eelmisel poolaastal Eestis turustatud taimekaitsevahendite koguste kohta ja tasuma riigilõivu.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 82.  Taimekaitsevahendite registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Taimekaitsevahendite registrisse kantud andmed, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed, on avalikud, arvestades isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõudeid.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Ärisaladuseks ei saa olla:
  1) taimekaitsevahendi ja selle toimeaine nimetus, toimeaine sisaldus taimekaitsevahendis ning taimekaitsevahendis sisalduva ohtliku aine nimetus;
  2) taimekaitsevahendi toimeaine füüsikalis-keemiliste omaduste kirjeldus;
  3) taimekaitsevahendi ja toimeaine kahjutustamise viis;
  4) taimekaitsevahendi ja selle toimeaine tõhusus ning inimesele, loomale, taimele ja keskkonnale ohutuse tuvastamiseks korraldatud katsete tulemuste kokkuvõte;
  5) taimekaitsevahendi pakkimisel, ladustamisel, transportimisel ja turustamisel rakendatavad ohutusabinõud;
  6) analüüsimeetodid;
  7) taimekaitsevahendi põhjustatud reostuse kõrvaldamise meetodid;
  8) mürgituse korral antava esmaabi ja ravi meetodid.

  (3) Taimetoodangu Inspektsioon koostab ja avaldab Eestis turule lubatud taimekaitsevahendite ning nende kasutamise tingimuste loetelu jooksvalt oma veebilehel ja üks kord aastas paberkandjal.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (4) Isik, kelle taimekaitsevahend on turule lubatud, on kohustatud ärisaladuse avalikustamisest teavitama Taimetoodangu Inspektsiooni.

4. peatükk TAIMEKAITSESEADMED 

§ 83.  Taimekaitseseade

  (1) Taimekaitseseade käesoleva seaduse tähenduses on taimekahjustaja tõrjeks ettenähtud ripp-, poolripp-, haake- või iseliikuv taimekaitseprits.

  (2) [Kehtetu – RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 84.  Taimekaitseseadme kohta esitatavad nõuded

  (1) Taimekaitseseade ei tohi nõuetekohasel kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ja hoidmisel ohustada inimese tervist ega keskkonda.

  (2) Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 85–86.  [Kehtetud – RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 87.  Taimekaitseseadme korraline tehniline kontroll

  (1) Kasutuses olev taimekaitseseade, välja arvatud käsi- ja selgprits ning seade, mida kasutatakse teadustöös või näidisena, peab läbima korralise tehnilise kontrolli iga kolme aasta järel.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehnilist kontrolli teeb selleks käesoleva seaduse alusel volitatud isik või Eesti Maaviljeluse Instituut.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikku tööalast koolitust korraldab Eesti Maaviljeluse Instituut, kes väljastab selle kohta tunnistuse.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik peab kontrollitud taimekaitseseadmete kohta arvestust ja esitab eelmises kvartalis tehtud korralise tehnilise kontrolli andmed Taimetoodangu Inspektsioonile iga kvartali esimese kuu 15. kuupäevaks.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

  (32) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehniline kontroll tehakse taimekaitseseadme omaniku või valdaja kulul.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (33) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tehnilise kontrolli tegija võetavad tasud peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et kataksid nende teenustega seotud põhjendatud kulutused.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (4) Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli korra kehtestab põllumajandusminister .

§ 871.  Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija

  (1) Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija on füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, kellele on käesoleva seadusega sätestatud korras antud volitus teha käesoleva seaduse § 87 lõikes 1 nimetatud taimekaitseseadme tehnilist kontrolli.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehnilise kontrolli tegijate loetelu avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 872.  Nõuded taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegijale

  Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemise õigust taotlev isik või tema töötaja peab:
  1) olema põllumajandus- või tehnilise kutseharidusega;
  2) olema läbinud käesoleva seaduse § 87 lõikes 3 nimetatud taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajaliku tööalase koolituse;
  3) omama taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikke seadmeid ja mõõteriistu;
  4) olema võimeline tegutsema erapooletult ja andma taimekaitseseadme tegeliku olukorra kohta asjakohase hinnangu.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 873.  Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks volituse taotlemine

  Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks volituse saamiseks esitab isik Taimetoodangu Inspektsioonile:
  1) avalduse;
  2) käesoleva seaduse § 87 lõikes 3 nimetatud tööalase koolituse läbinud töötajate nimekirja ja koolituse läbimist tõendava dokumendi või selle koopia;
  3) taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajalike seadmete ja mõõteriistade loetelu;
  4) taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks volitust taotleva isiku või tema töötaja kutseharidust tõendava dokumendi koopia.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 874.  Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks volituse andmine ja sellest keeldumine

  (1) Volituse taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks annab ja halduslepingu haldusülesande täitmiseks sõlmib Taimetoodangu Inspektsioon.

  (2) Kui isik vastab käesoleva seaduse §-s 872 sätestatud nõuetele, otsustab Taimetoodangu Inspektsioon isikule volituse andmise 30 tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates.

  (3) Taimetoodangu Inspektsioon võib volituse andmisest keelduda juhul, kui isik ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele.

  (4) Otsus volituse andmise või sellest keeldumise kohta tehakse isikule teatavaks posti teel lihtkirjaga viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 875.  Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija õigused ja kohustused

  (1) Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegijal on oma volituse piires õigus:
  1) saada taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikku teavet;
  2) koostada taimekaitseseadme tehnilise kontrolli protokoll;
  3) kasutada taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikke seadmeid ja mõõteriistu.

  (2) Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija on kohustatud:
  1) tegema taimekaitseseadme tehnilist kontrolli käesoleva seaduse § 87 lõike 4 alusel kehtestatud korra kohaselt;
  2) täitma erapooletult temale volitusega antud ülesanded;
  3) tagama taimekaitseseadme tehnilise kontrolli protokolli ja muude dokumentide õiguspärase, nõuetekohase ja korrektse vormistamise;
  4) hoidma talle taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemise ajal teatavaks saanud äri- ja ametisaladust;
  5) esitama järelevalveametnikule viimase nõudmisel taimekaitseseadme tehnilise kontrolli protokolli;
  6) pidama käesoleva seaduse § 87 lõikes 31 nimetatud arvestust;
  7) esitama Taimetoodangu Inspektsioonile viimase nõudmisel dokumendid, mis on vajalikud tema volitusega seotud tegevuse üle järelevalve teostamiseks;
  8) läbima üks kord aastas taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajaliku tööalase koolituse, et täiendada oma kutseteadmisi, oskusi ja vilumusi.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 876.  Volituse lõppemine ja peatamine

  (1) Halduslepinguga antud volitus lõpeb:
  1) volitusest loobumise korral;
  2) volituse tähtaja möödumisel;
  3) volituse tagasivõtmise korral.

  (2) Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või kui esineb muu põhjus, mis takistab isikul jätkata haldusülesande täitmist, võtab Taimetoodangu Inspektsioon viivitamata tarvitusele meetmed haldusülesande täitmise tagamiseks.

  (3) Kui taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija volitusega seotud tegevus ei ole nõuetekohane, peatab Taimetoodangu Inspektsioon volituse ja annab tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Kui puudust tähtaja jooksul ei kõrvaldata, võtab Taimetoodangu Inspektsioon volituse tagasi ja lõpetab ühepoolselt halduslepingu.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

5. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 88.  Järelevalve

  (1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete ning käesoleva seaduse alusel sõlmitud lepingu täitmise üle teostab järelevalvet Taimetoodangu Inspektsioon.

  (2) Metsakultiveerimismaterjali, sealhulgas metsaseemne ja -paljundusmaterjali ning toorpuidu kohta kehtivate nõuete täitmise üle järelevalve teostamisel teeb Taimetoodangu Inspektsioon koostööd Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusega.

  (21) Järelevalvet Eesti kaitstavasse piirkonda mesilasperede toimetamise taimetervisenõuete täitmise üle teostab Veterinaar- ja Toiduamet.

  (3) Taimepassidega varustatavaid taimi tootvate, turustavate ja ühendusevälisest riigist Eestisse toimetavate isikute ja nende tegevuse käesolevas seaduses sätestatud nõuetele vastavuse üle teostatakse järelevalvet korraliselt kord aastas. Väljaveo eesmärgil okaspuu toorpuitu töötlevate taimetervise registrisse kantud isikute ja nende tegevuse käesolevas seaduses sätestatud nõuetele vastavuse üle teostatakse järelevalvet korraliselt igal kolmandal aastal. Teiste taimetervise registrisse kantud isikute üle teostatakse järelevalvet vastavalt vajadusele.

  (4) Järelevalveametnik võib piisava järelevalve tagamiseks kontrollida ettevõtet kohapeal lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud korralisele kontrollile.

  (41) Piisava järelevalve tagamiseks tehakse pisteliselt juhuslikku kontrolli kohas, kus taimi, taimseid saadusi või muid objekte toodetakse, esmatöödeldakse, ladustatakse, pakendatakse või turustatakse. Nimetatud kontrolli võib teha samal ajal muu dokumentide kontrolliga, mis ei ole seotud taimetervise kontrolliga.

  (42) Kui järelevalveametnikul on põhjendatud kahtlus, et käesolevas seaduses sätestatud nõudeid ei täideta, teeb ta taimetervise kontrolli.

  (5) Taimekaitsevahendi ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduuriga kontrollib Maksu- ja Tolliamet, kas taimekaitsevahend on kantud taimekaitsevahendite registrisse.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 89.  Ohtliku taimekahjustaja seire

  (1) Järelevalveasutused koguvad, süstematiseerivad ja säilitavad ohtlike taimekahjustajate esinemise, vallandumise või levikuga seonduvat teavet taimetervise seireprogrammide käigus.

  (2) Taimetervise seireprogrammide kava koostab ja seiret korraldab Taimetoodangu Inspektsioon.

§ 90.  Järelevalveametnikud

  (1) Taimetoodangu Inspektsiooni ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse järelevalveametnikud teostavad oma pädevuse piires järelevalvet isikute tegevuse üle, kes on kohustatud täitma taimetervise ning taimekaitsevahendite ja -seadmete kohta kehtestatud nõudeid.

  (2) Oma ülesandeid täites teevad järelevalveametnikud koostööd teiste täidesaatva riigivõimu asutustega.

§ 91.  Järelevalveametniku õigused ja kohustused

  (1) Järelevalveametnikul on õigus isiku juuresolekul, kelle tegevuse üle järelevalvet teostatakse, takistamatult kontrollida käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete järgimist ettevõtte territooriumil ja ehitistes ning võtta tasuta kontrollproove.

  (2) Järelevalveametnikul on õigus nõuda isikult väljavõtteid ja koopiaid asjakohastest dokumentidest ning muud järelevalveks vajalikku kirjalikku ja suulist teavet ning teha vaatlusi ja talletada nende tulemusi, kasutades selleks isiku või tema esindaja teadmisel järelevalveasutuse poolt selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid.

  (3) Järelevalveametnik on kohustatud hoidma talle järelevalve ajal teatavaks saanud ärisaladust. Teave tuleb avalikustada, kui selle hoidmine ohustaks inimese tervist või keskkonda.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud õigused on ka Euroopa Komisjoni ekspertidel Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud kontrollitoimingute tegemiseks.

§ 92.  Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku ametiriietus

  Järelevalvetoimingute tegemise ajal peab Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik kandma ametiriietust.

§ 93.  Proovid ja nende analüüsimine

  (1) Järelevalvetoiminguid tehes on järelevalveametnikul õigus käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks võtta isiku kulul vajalikus koguses proove laboratoorseks analüüsimiseks.

  (2) Taimekaitsevahendite analüüse tehakse rahvusvaheliste nõuete kohaselt akrediteeritud laboratooriumis.

  (3) Ohtlike taimekahjustajate analüüse tegev laboratoorium peab kasutama rahvusvaheliselt tunnustatud analüüsimeetodeid.

  (4) Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise korra kehtestab põllumajandusminister .

§ 94.  Järelevalveametniku ettekirjutus

  (1) Õigusrikkumise avastamise korral on järelevalveametnikul õigus teha ettekirjutus, milles ta kohustab:
  1) õigusrikkumise lõpetama;
  2) tegema õigusrikkumise lõpetamiseks, edasise õigusrikkumise ärahoidmiseks ja rikkumisega tekitatud tagajärgede kõrvaldamiseks vajalikke toiminguid.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (11) Taime, taimse saaduse või muu objekti saastumiskahtluse, saastumisohu või saastatuse asjaolude ilmnemisel teeb järelevalveametnik ettekirjutuse vajalike tõrjeabinõude rakendamiseks.

  (12) Järelevalveametnikul on õigus teha ettekirjutus sellise põllumajandustoodangu edasise käitlemise osaliseks või täielikuks peatamiseks, mille puhul on kasutatud turule mittelubatud taimekaitsevahendit või esineb põhjendatud kahtlus selle kasutamise kohta või mille puhul on kasutatud taimekaitsevahendit mittenõuetekohaselt või esineb põhjendatud kahtlus taimekaitsevahendi mittenõuetekohase kasutamise kohta.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Ettekirjutuses määrab järelevalveametnik selle täitmise tähtaja. Järelevalveametnik teeb ettekirjutuse isikule või tema esindajale teatavaks allkirja vastu kohapeal või saadab ettekirjutuse isikule posti teel väljastusteatega tähtkirjaga. Kui isik või tema esindaja keeldub ettekirjutust kohapeal vastu võtmast, tehakse ettekirjutusele selle kohta märge ning ettekirjutus toimetatakse isikule kätte selle vastuvõtmisest keeldumisest arvates viie tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga.

  (21) Avalik-õigusliku rahalise kohustuse täitmise tagamiseks tehtud ettekirjutuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on järelevalveasutusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (3) Ettekirjutuse täitmise tagamiseks võib järelevalveasutus rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 95.  Ettekirjutuse, otsuse ja toimingu vaidlustamine

  (1) Kui isik ei nõustu järelevalveametniku ettekirjutuse, otsuse või toiminguga, võib ta esitada vaide järelevalveasutuse juhile või vaidlustada ettekirjutuse, otsuse või toimingu halduskohtus halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Ettekirjutuse vaidlustamine ei vabasta isikut ettekirjutuses esitatud nõuete täitmisest.

6. peatükk VASTUTUS 

§ 96.  Taimetervisenõuete rikkumine

  (1) Taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, pakendamisel, turustamisel ja ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel taimetervisenõuete rikkumise eest, samuti taimepassi kasutamise, asendamise ja säilitamise nõuete rikkumise eest ning vastavusmärgi või puidumärgi kasutamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 961.  Fütosanitaarsertifikaadi või taimetervise saatekirja kasutamise nõuete rikkumine

  (1) Fütosanitaarsertifikaadi või taimetervise saatekirja kasutamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 97.  Ohtliku taimekahjustaja levitamine

  (1) Ohtliku taimekahjustaja levitamise eest, samuti ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle pani toime juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 98.  Teatamiskohustuse täitmata jätmine

  (1) Teatamiskohustuse täitmata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 981.  Taimetervise registrisse kantud isiku kohustuste täitmata jätmine

  (1) Taimetervise registrisse kantud isiku kohustuste täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 99.  Taimekaitsevahendi ning selle pakendi ja märgistuse ning taimekaitsevahendi turustamise ja kasutamise nõuete rikkumine

  (1) Taimekaitsevahendi ning selle pakendi ja märgistuse nõuete ning taimekaitsevahendi turustamise ja kasutamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 100.  Taimekaitseseadme nõuete rikkumine

  (1) Taimekaitseseadme kohta esitatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 15 000 krooni.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 1001.  Tehnilise kontrolli tegija kohustuste täitmata jätmine

  (1) Tehnilise kontrolli tegija kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 1002.  Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise nõuete rikkumine

  (1) Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 101.  Konfiskeerimise kohaldamine

  Taimetoodangu Inspektsioon või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-s 99 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud taimekaitsevahendi konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.

§ 102.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 96–1002 sätestatud väärtegude menetlemisele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Käesoleva seaduse §-des 96–1002 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Taimetoodangu Inspektsioon.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 103.  Taimetervise register

  Käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud taimetervise registrina käsitatakse enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud taimekaitseseaduse § 46 lõike 2 alusel asutatud taimetervise registrit.

§ 104.  Taimekaitsevahendite register

  Käesoleva seaduse § 80 lõikes 2 nimetatud taimekaitsevahendite registrina käsitatakse enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud taimekaitseseaduse § 69 lõike 2 alusel asutatud taimekaitsevahendite registrit.

§ 105.  Taimekaitsevahendi registreerimise taotluse menetlemise ja taimekaitsevahendi katse jätkumine

  Enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud taimekaitseseaduse § 70 lõike 1 alusel esitatud taimekaitsevahendi registreerimise taotluste menetlemist ja taimekaitsevahendi katsete korraldamist jätkatakse käesolevas seaduses kehtestatud korras.

§ 106.  Taimekaitseseadme ülevaatus

  Enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud taimekaitseseaduse § 68 alusel taimekaitseseadme ülevaatust korraldanud asutused võivad käesoleva seaduse alusel läbi viia taimekaitseseadme tehnilise kontrolli kuni 2005. aasta 1. jaanuarini.

§ 107–110.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 111.  Rakendussäte

  (1) Seni kehtinud taimekaitseseaduse alusel antud õigusaktid, välja arvatud § 21 lõike 2, § 35 lõike 1 ja § 86 alusel antud õigusaktid, kehtivad pärast käesoleva seaduse jõustumist kuni nende kehtetuks tunnistamiseni või käesoleva seaduse alusel uute õigusaktide jõustumiseni.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taimekaitseseaduse alusel antud tähtajatu volitus taimekaitsevahendi katsete tegemiseks kehtib kuni käesoleva seaduse alusel taimekaitsevahendi efektiivsuskatseid läbiviiva isiku katseüksuse tunnustamiseni või kuni 2009. aasta 1. jaanuarini.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli tegemiseks enne 2008. aasta 1. juulit sõlmitud leping kehtib kuni 2009. aasta 1. jaanuarini.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 112.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

  (2) Käesoleva seaduse § 33 lõike 1 punkt 6 ning § 100 taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli nõuete täitmata jätmise eest kehtestatud vastutuse osas jõustuvad 2006. aasta 1. jaanuaril.


1nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52);

komisjoni direktiiv 2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi (ELT L 313, 12.10.2004, lk 16–20);

komisjoni direktiiv 2004/105/EÜ, millega määratakse kindlaks ametlike fütosanitaarsertifikaatide või reekspordi fütosanitaarsertifikaatide näidised, mis peavad kolmandatest riikidest ja nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ loetletud riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega kaasas olema (ELT L 319, 20.10.2004, lk 9–14);

komisjoni direktiiv 2001/32/EÜ, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 38–41), viimati muudetud direktiiviga 2007/40/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 49–50);

komisjoni direktiiv 95/44/EÜ, millega kehtestatakse tingimused, mille alusel võib teatavaid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ I–V lisas loetletud kahjulikke organisme, taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid tuua ühendusse või teatavatele ühenduse kaitstavatele aladele või nende piires vedada katsete tegemiseks, teaduslikel eesmärkidel ja sordivalikuks (EÜT L 184, 03.08.1995, lk 34–46), muudetud direktiiviga 97/46/EÜ (EÜT L 204, 31.07.1997, lk 43–46);

nõukogu direktiiv 69/464/EMÜ kartulivähi leviku tõkestamise kohta (EÜT L 323, 24.12.1969, lk 1–2);

nõukogu direktiiv 2007/33/EÜ, mis käsitleb kartuli-kiduussi tõrjet (ELT L 156, 16.06.2007, lk 12–22);

nõukogu direktiiv 2006/91/EÜ San José kilptäi tõrje kohta (ELT L 312, 11.11.2006, lk 42–44);

nõukogu direktiiv 74/647/EMÜ nelgimähkuri tõrje kohta (EÜT L 352, 28.12.1974, lk 41–42);

nõukogu direktiiv 93/85/EMÜ kartuli ringmädaniku kontrolli kohta (EÜT L 259, 18.10.1993, lk 1–25), muudetud komisjoni direktiiviga 2006/56/EÜ (ELT L 182, 04.07.2006, lk 1–43);

nõukogu direktiiv 98/57/EÜ haigusetekitaja Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kontrolli kohta (EÜT L 235, 21.08.1998, lk 1–39), muudetud komisjoni direktiiviga 2006/63/EÜ (ELT L 206, 27.07.2006, lk 36–106);

komisjoni direktiiv 98/22/EÜ, milles sätestatakse miinimumnõuded kolmandatest riikidest toodavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete fütosanitaarkontrolli tegemiseks ühenduses mujal kui sihtkohas asuvates kontrollpunktides (EÜT L 126, 28.04.1998, lk 26–28);

komisjoni direktiiv 93/51/EMÜ, millega kehtestatakse eeskirjad teatavate taimede, taimsete saaduste või muude toodete liikumise kohta läbi kaitstud ala ning selliselt kaitstud alalt pärit ning sellel alal toimuvate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liikumise kohta (EÜT L 205, 17.08.1993, lk 24–25);

komisjoni direktiiv 93/50/EMÜ, millega määratletakse teatavad direktiivi 77/93/EMÜ V lisa A osas loetlemata taimed, mille tootjad või tootmispiirkondades asuvad laod ja laomajandid peavad olema kantud ametlikku registrisse (EÜT L 205, 17.08.1993, lk 22–23);

komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ, millega kehtestatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ühenduse piires liikumisel kasutatavate taimepasside ühtlustamise ulatus ning taimepasside väljastamise üksikasjalik kord ja nende ümbervahetamise tingimused ja üksikasjalik kord (EÜT L 4, 08.01.1993, lk 22–25), muudetud direktiiviga 2005/17/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 23–24);

komisjoni direktiiv 92/90/EMÜ, millega kehtestatakse taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootjate ja importijate kohustused ning nende registreerimise üksikasjad (EÜT L 344, 26.11.1992, lk 38–39);

komisjoni direktiiv 92/70/EMÜ, milles sätestatakse ühenduses kaitstud alade tunnustamiseks läbiviidavate vaatluste üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 250, 29.08.1992, lk 37–39);

komisjoni direktiiv 94/3/EÜ, millega sätestatakse menetlus kolmandatest riikidest pärinevate taimetervist otseselt ohustavate saadetiste või kahjulike organismide kinnipidamisest teavitamise kohta (EÜT L 32, 05.02.1994, lk 37–40);

nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.08.1991, lk 1–172), viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2008/45/EÜ (ELT L 94, 05.04.2008, lk 21–23);

nõukogu direktiiv 79/117/EMÜ, millega keelatakse teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine (EÜT L 033, 08.02.1979, lk 36–40), viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 850/2004 (ELT L 158, 30.04.2004, lk 7–49);

nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 196,
16.08.1967, lk 1–98), viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/121/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 851–857);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 200, 30.07.1999, lk 1–68), viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006(ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850).
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json