Teksti suurus:

Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 24, 157

Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.06.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. juuni 2008. a otsusega nr 291

§ 1. Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses (RT I 2003, 82, 552; 2007, 15, 76) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Struktuuritoetuse register (edaspidi register) on avaliku teabe seadusega kooskõlas asutatud andmekogu.»;

2) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) projekt, mille rahastamiseks toetust taotletakse, viiakse ellu hiljemalt 2008. aasta 31. detsembriks, Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 87 lõikes 1 sätestatud riigiabi saavate projektide puhul hiljemalt 2009. aasta 31. märtsiks;»;

3) paragrahvi 20 lõikest 1 jäetakse läbivalt välja sõnad «vastava meetme või meetme osa»;

4) paragrahvi 20 lõigetest 3 ja 4 jäetakse läbivalt välja sõnad «meetme või meetme osa»;

5) paragrahvi 20 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui taotluse rahuldamise otsus tehakse järgmiste aastate eelarvete vahendite arvel, võib taotluse rahuldamise otsuses kõrvaltingimusena ette näha otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise, kui toetuse väljamaksmise aasta eelarves vahendid toetuse maksmiseks puuduvad. Kui taotluse rahastamiseks ettenähtud eelarves ei ole piisavalt vahendeid toetuse väljamaksmiseks, võib toetuse saaja nõusolekul toetuse summat ja projekti tegevusi muuta tingimusel, et saavutatakse projekti eesmärgid. Kui toetuse saaja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, tunnistatakse taotluse rahuldamise otsus kehtetuks.»;

6) paragrahvi 22 lõikes 4 asendatakse sõna «Rahandusministeeriumile» sõnaga «korraldusasutusele»;

7) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui ilmneb mõni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetuse tagasinõudmise otsuse tegemise aluseks olev asjaolu, mille tulemusena tekkinud kahju suurust ei ole võimalik hinnata või selle hindamine on ebamõistlikult aja- või ressursimahukas, võib toetuse tagasi nõuda käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud protsendi ulatuses.»;

8) paragrahvi 26 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Toetuse tagasinõudmise otsuse täitmata jätmise korral annab toetuse tagasinõudmise otsuse teinud isik või asutus otsuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.»;

9) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toetuse saaja peab toetuse tagasi maksma toetuse tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks. Tähtaeg toetuse tagasimaksmiseks on 90 kalendripäeva tagasinõudmise otsuse kehtima hakkamise päevast arvates.»;

10) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse sõnad «tegemise päevast arvates» sõnadega «kehtima hakkamise päevast arvates»;

11) paragrahvi 321 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

« (6) Kui taotluse rahuldamise otsus tehti või haldusleping sõlmiti enne 2008. aasta 5. juunil vastuvõetud «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse» jõustumist ning toetuse tagasinõudmise otsus tehti pärast nimetatud seaduse jõustumist, siis kohaldatakse toetuse tagasinõudmisel käesoleva seaduse § 26 lõigete 11 ja 4, § 27 lõike 1 ning § 28 lõike 2 alates nimetatud seaduse jõustumisest kehtivat redaktsiooni.

(7) Põhjendatud juhtudel võib rakendusüksus enne 2008. aasta 5. juunil vastuvõetud «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse» jõustumist tehtud taotluse rahuldamise otsuse alusel teostatava projekti tegevuste elluviimise tähtaega pikendada kuni 2008. aasta 31. detsembrini, Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 87 lõikes 1 sätestatud riigiabi saavate projektide puhul kuni 2009. aasta 31. märtsini.

(8) Käesoleva seaduse § 22 lõike 4 alusel võib alates 2008. aasta 5. juunil vastuvõetud «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse» jõustumisest esitada vaide korraldusasutusele.»

§ 2. Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses (RT I 2006, 59, 440) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 3 lõike 2 punktis c nimetatud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (edaspidi Euroopa territoriaalne koostöö) rakenduskavade alusel struktuuritoetuse andmisel ja kasutamisel kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 2, § 3 lõikes 4, §-des 5 ja 14, § 21 lõikes 1, §-s 22, § 25 lõigetes 1, 2, 4 ja 8, §-des 26–28, § 30 lõigetes 2 ja 3, §-des 31–33 ning 8. peatükis sätestatut.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1638/2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta (ELT L 310, 9.11.2006, lk 1–14), alusel elluviidavate piiriülese koostöö programmide puhul kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 2, § 3 lõikes 5, §-s 14, § 21 lõikes 1, §-s 22, § 26 lõigetes 4, 6 ja 8, § 27 lõigetes 1 ja 2, §-s 28 ning 8. peatükis sätestatut.»;

2) paragrahvi 2 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) toetuse saaja on füüsiline või juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle taotlus toetuse saamiseks on rahuldatud või kes on toetuse saaja meetme tingimustes, programmis, programmi elluviijaga sõlmitavas halduslepingus, Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskavas, selle lisades või Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (edaspidi ENPI) ühises rakenduskavas sätestatu kohaselt.»;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Euroopa territoriaalse koostöö puhul kiidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999 (ELT L 210, 31.07.2006, lk 1–11), artikli 12 kohase rakenduskava heaks Vabariigi Valitsus ja rakenduskava muudatused kiidab heaks nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 63 nimetatud seirekomisjon. Rakenduskava ja selle muudatused kinnitab vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 32 lõikes 5 sätestatule komisjon.

(5) ENPI puhul kiidab komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1638/2006 (millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta) raames rahastatavate piiriüleste koostööprogrammide rakenduseeskirjad (ELT L 210, 10.08.2007, lk 10–25), artikli 4 kohase ühise rakenduskava heaks Vabariigi Valitsus ja rakenduskava muudatused kiidab heaks komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007 artikli 11 lõikes 1 nimetatud ühine seirekomitee. Rakenduskava ja selle muudatused kinnitab vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007 artikli 5 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 3 sätestatule komisjon.»;

4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Struktuuritoetuse register (edaspidi register) on avaliku teabe seadusega kooskõlas asutatud andmekogu.»;

5) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 12) taotleja vastab muudele meetme tingimustes, Euroopa territoriaalse koostöö puhul rakenduskavas või ENPI puhul ühises rakenduskavas sätestatud nõuetele.»;

6) paragrahvi 22 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) esitama rakendusüksusele Euroopa Sotsiaalfondi toimingutes osalejate kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi (ELT L 371, 27.12.2006, lk 1–59), lisas XXIII nimetatud andmed;»;

7) paragrahvi 22 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) viivitamata kirjalikult teavitama rakendusüksust või Euroopa territoriaalse koostöö või ENPI ühist tehnilist sekretariaati taotluses esitatud või projektiga seotud andmete muutumisest;»;

8) paragrahvi 22 punktid 10–12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) eristama selgelt oma raamatupidamises ja tagama, et projektis osalev isik eristaks oma raamatupidamises, toetuse kasutamisest saadud tulu muust tulust ning toetuse kasutamisega seotud kulud muudest kuludest, samuti kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
11) järgima projektiga seotud hangete tegemisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja on ostja riigihangete seaduse tähenduses, või meetme tingimustes, Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskavas või ENPI ühises rakenduskavas sätestatud nõudeid, kui toetuse saajale ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatut;
12) tagama projekti eesmärgi saavutamiseks vajaliku vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise ettenähtud tingimustel ja kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 57 sätestatuga vähemalt viie aasta jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates või ENPI puhul vastavalt ühises rakenduskavas sätestatule;»;

9) paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 41–45 järgmises sõnastuses:

« (41) Toetuse väljamaksmine toimub toetuse saaja poolt eelnevalt tasutud kuludokumentide alusel.

(42) Enne kuludokumentide tasumist võib toetuse väljamakse teha projekti elluviimisega seotud liisingulepingu alusel.

(43) Enne kuludokumentide tasumist tingimusel, et omafinantseering on tasutud, võib toetuse väljamakse teha alustavast ettevõttest, kohaliku omavalitsuse asutusest, tehnoloogia arenduskeskusest, mittetulundusühingust, sihtasutusest ja avalik-õiguslikust juriidilisest isikust toetuse saaja korral, samuti teadus- ja arendusprojekte ellu viiva toetuse saaja korral ning riigihanke lepingu alusel riigiasutusest toetuse saaja korral, kui nii on sätestatud meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses või programmis. Toetuse väljamakse enne kuludokumentide tasumist tingimusel, et omafinantseering on tasutud, võib teha ka toetuse andmisel ühtekuuluvusfondist või kui toetust antakse regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamiseks.

(44) Toetuse võib enne kohustuse tekkimist välja maksta nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 78 lõikes 2 sätestatud tingimustel, kui nii on sätestatud meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses või programmis. Väljamakstud toetuse ärakasutamist peab tõendama meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses või programmis sätestatud tähtaja jooksul, aga mitte hiljem kui kolme kalendriaasta jooksul toetuse väljamaksmisest arvates. Toetuse summale vastava omafinantseeringu ärakasutamist peab tõendama ühe kalendriaasta jooksul toetuse väljamaksmisest arvates.

(45) Toetuse võib enne kohustuse tekkimist välja maksta riigiasutusest toetuse saajale.»;

10) paragrahvi 25 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Enne taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemist või investeeringute kava või programmi kinnitamist võib avalikustada ainult riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusest taotleja ja tema taotlusega seotud andmeid, teiste taotlejate ja nende taotluste kohta võib avalikustada ainult statistilisi ülevaateid.»;

11) paragrahvi 25 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Rahuldamata jäetud taotluse ja selle esitanud taotleja andmeid ei avalikustata. Avalikustada võib riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusest taotleja ja tema rahuldamata jäetud taotlusega seotud andmeid.»;

12) paragrahvi 26 lõigetes 1 ja 7 ning paragrahvi 27 lõikes 4 asendatakse sõnad «EL territoriaalne koostöö» sõnadega «Euroopa territoriaalne koostöö» vastavas käändes;

13) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui ilmneb mõni käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud tagasinõudmise otsuse tegemise aluseks olev asjaolu, mille tulemusena tekkinud kahju suurust ei ole võimalik hinnata või selle hindamine on ebamõistlikult aja- või ressursimahukas, võib toetuse tagasi nõuda käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud protsendi ulatuses.»;

14) paragrahvi 26 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Toetuse tagasinõudmise otsuse täitmata jätmise korral annab rakendusüksus, Euroopa territoriaalse koostöö puhul makseasutus või käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud juhul Siseministeerium otsuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.»;

15) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Kui komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007 artikli 14 lõikes 1 nimetatud ühine juhtorgan (edaspidi ENPI ühine juhtorgan) esitab komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007 artikli 27 lõikes 2 nimetatud tagasinõude Eesti riigile, nõuab Siseministeerium toetuse tagasi vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatule.»;

16) paragrahvi 27 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toetuse saaja peab toetuse tagasi maksma toetuse tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks. Tähtaeg toetuse tagasimaksmiseks on 90 kalendripäeva tagasinõudmise otsuse kehtima hakkamise päevast arvates.

(2) Rakendusüksus või Euroopa territoriaalse koostöö puhul makseasutus või § 26 lõikes 8 sätestatud puhul Siseministeerium võib põhjendatud juhul toetuse saaja taotlusel ajatada toetuse tagasimaksmise, nõudes vajaduse korral tagatist.»;

17) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse sõnad «tegemise päevast arvates» sõnadega «kehtima hakkamise päevast arvates»;

18) paragrahvi 28 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Rakendusüksus, Euroopa territoriaalse koostöö puhul makseasutus ja § 26 lõikes 8 sätestatud juhul Siseministeerium võivad loobuda tagasinõutava toetuse, intressi ja viivise kogusumma jäägi nõudmisest, kui see on alla 50 krooni ning tasutud intressi ja viivise kogusummast on võimalik hüvitada tagasimaksmata toetuse summa jääk.»;

19) paragrahvi 30 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toetuse saaja tegevuse üle teostab järelevalvet rakendusüksus, Euroopa territoriaalse koostöö puhul teostavad järelevalvet korraldusasutus ja liikmesriigi poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1080/2006 artikli 16 kohaselt nimetatud kontrolörid. Kui rakendusüksuseks on eraõiguslik juriidiline isik, teostab järelevalvet toetuse saaja üle rakendusüksus või rakendusasutus vastavalt halduslepingus kokkulepitule.»;

20) paragrahvi 32 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rakendusüksus või Euroopa territoriaalse koostöö puhul Siseministeerium teavitab Rahandusministeeriumi ja rakendusasutust rikkumisest, sealhulgas nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 2 punktis 7 nimetatud eeskirjade eiramisest, süüteo kahtlusest ja teistest Euroopa Liidu finantshuve kahjustavatest tegevustest ning toetuse tagasinõudmisest.»;

21) seaduse 8. peatükk muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«8. peatükk
EUROOPA TERRITORIAALSE KOOSTÖÖ RAKENDUSKAVADE NING ENPI ÜHISE RAKENDUSKAVA VÄLJATÖÖTAMINE JA ELLUVIIMINE

§ 35. Siseministeeriumi pädevus

(1) Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskavade ning ENPI ühise rakenduskava väljatöötamise ja elluviimisega seotud Euroopa Liidu õigusaktides liikmesriigile pandud ülesandeid täidab Siseministeerium.

(2) Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskavade väljatöötamiseks ja elluviimise korraldamiseks peab Siseministeerium läbirääkimisi komisjoniga, rakenduskavas osalevate riikide asjaomaste asutustega, rakenduskavade korraldus- ja makseasutustega ning sõlmib Eesti riigi nimel kokkuleppeid.

(3) ENPI ühise rakenduskava väljatöötamiseks ja elluviimise korraldamiseks peab Siseministeerium läbirääkimisi ühises rakenduskavas osalevate riikide asjaomaste asutustega ja ENPI ühise juhtorganiga ning sõlmib Eesti riigi nimel kokkuleppeid.

§ 36. Vastutavate isikute ja asutuste määramine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1080/2006 artikli 14 lõigetes 1 ja 2 nimetatud Euroopa territoriaalse koostöö korraldusasutus, makseasutus, auditeeriv asutus, ühine tehniline sekretariaat ja audiitorgrupp määratakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1080/2006 artikli 12 punkti 8 alapunkti a kohaselt rakenduskavas osalevate riikide kokkuleppel.

(2) ENPI ühine juhtorgan, komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007 artikli 11 lõikes 1 nimetatud ühine seirekomitee ja artikli 16 lõikes 1 nimetatud ühine tehniline sekretariaat määratakse komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007 artikli 4 alapunktide d, e ja f kohaselt ENPI ühises rakenduskavas osalevate riikide kokkuleppel.

(3) Kui Euroopa territoriaalse koostöö korraldusasutus, makseasutus või auditeeriv asutus asub Eestis, nimetab vastavaid ülesandeid täitva valitsusasutuse, valitsusasutuse hallatava riigiasutuse või eraõigusliku juriidilise isiku Vabariigi Valitsus regionaalministri ettepanekul. Eraõigusliku juriidilise isikuga sõlmib regionaalminister korraldusasutuse, makseasutuse või auditeeriva asutuse ülesannete täitmiseks halduslepingu.

(4) Kui ühine tehniline sekretariaat asub Eestis, määrab selle ülesannete täitmise eest vastutava isiku või asutuse regionaalminister. Juriidilise isikuga sõlmib regionaalminister ühise tehnilise sekretariaadi ülesannete täitmiseks halduslepingu.

(5) Audiitorgrupi Eesti-poolsed liikmed nimetab regionaalminister.

§ 37. Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskava ning ENPI ühise rakenduskava alusel toetuse taotlemine, andmine ja kasutamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1080/2006 artikli 14 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutuste pädevus ning ülesanded ja toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kulude abikõlblikkus sätestatakse rakenduskavas osalevate riikide kokkuleppel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1080/2006 artiklite 12 ja 13 kohaselt rakenduskavas ja selle lisades.

(2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007 artikli 11 lõikes 1, artikli 14 lõikes 1 ja artikli 16 lõikes 1 nimetatud asutuste pädevus ning ülesanded ja toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kulude abikõlblikkus sätestatakse ühises rakenduskavas osalevate riikide kokkuleppel komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007 artikli 4 kohaselt ühises rakenduskavas.

(3) Kui Euroopa territoriaalse koostöö korraldus-, makse- või auditeeriv asutus asub Eestis, on regionaalministril õigus kokkuleppel teiste rakenduskavas osalevate riikide, korraldus- ja makseasutuse ning muude asjaomaste institutsioonidega vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 artikli 21 lõikele 2 kehtestada rakenduskava juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjeldus.

§ 38. Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskava ning ENPI ühise rakenduskava alusel toetuse andmise ja kasutamise kontroll, seire ning hindamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1080/2006 artikli 16 lõikes 1 nimetatud kontrollisüsteemi kirjelduse ja aruannete esitamise korra kehtestab ning kontrolli teostamise eest vastutava asutuse või isiku määrab regionaalminister. Juriidilise isikuga sõlmib regionaalminister kontrolli teostamiseks halduslepingu.

(2) Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskava alusel toetuse andmise ja kasutamise hindamise ning seire kord, sealhulgas nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 63 nimetatud seirekomisjoni moodustamise kord, sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1080/2006 artikli 12 punkti 8 alapunkti b kohaselt rakenduskavas. Seirekomisjoni Eesti-poolsed liikmed nimetab regionaalminister.

(3) ENPI ühise rakenduskava alusel toetuse andmise ja kasutamise hindamise ning seire kord, sealhulgas komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007 artikli 11 lõikes 1 nimetatud ühise seirekomitee moodustamise kord, sätestatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007 artikli 4 kohaselt ühises rakenduskavas. Ühise seirekomitee Eesti-poolsed liikmed nimetab regionaalminister.»;

22) seadust täiendatakse §-ga 411 järgmises sõnastuses:

« § 411. Seaduse rakendamine

(1) Kui taotluse rahuldamise otsus tehti või haldusleping sõlmiti enne 2008. aasta 5. juunil vastuvõetud «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse» jõustumist ning toetuse tagasinõudmise otsus tehti pärast nimetatud seaduse jõustumist, siis kohaldatakse toetuse tagasinõudmisel käesoleva seaduse § 26 lõigete 21 ja 4, § 27 lõike 1 ning § 28 lõike 2 alates nimetatud seaduse jõustumisest kehtivat redaktsiooni.

(2) Käesoleva seaduse § 23 lõiked 41–43 ja lõige 45 jõustuvad 2009. aasta 1. jaanuaril.»

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

/otsingu_soovitused.json