Teksti suurus:

Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2012, 8

Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.06.2008 nr 48
RTL 2008, 50, 702
jõustumine 21.06.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.11.2008RTL 2008, 96, 132705.12.2008
18.12.2008RTL 2008, 102, 145201.01.2009 (rakendatakse alates 12.06.2008)
30.09.2009RTL 2009, 76, 110910.10.2009 (rakendatakse alates 21.06.2008)
14.12.2009RTL 2009, 95, 138726.12.2009 (rakendatakse alates 21.06.2008)
28.04.2010RTL 2010, 23, 40710.05.2010
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 1301.01.2011
02.04.2012RT I, 05.04.2012, 308.04.2012

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kohaldamisala

  Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise (edaspidi meede) tingimused ja kord on kehtestatud «Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Energiamajanduse arendamine» eesmärkide elluviimiseks.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärgiks on eluasemefondi tehnoseisundi kaardistamine läbi energiaauditite ja ehitise ekspertiiside tegemise ning energiaauditi soovituste alusel teostatavateks töödeks vajalike ehitusprojektide koostamise, et luua eeldused energiatõhususe ja energiasäästlikkuse tagamiseks korterelamutes.

§ 3.   Meetme rakendusasutus ja rakendusüksus

  (1) Meetme rakendusasutus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määrusele nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi rakendusasutus).

  (2) Meetme rakendusüksus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määrusele nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasustus KredEx (edaspidi rakendusüksus).

§ 4.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
27.10.2023 13:06
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesoleva“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
  1) korterelamu on kolme või enama korteriga elamu;
  2) taotlus on vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks;
  3) energiaaudit on mõõtmistele ja kogutud andmetele tuginev analüüs, mis selgitab välja energiakasutuse sisekliima tagamisega hoones või selle eraldi kasutatavas osas, annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energiakadudest ning võimalikest meetmetest energia kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks hoones;
  4) ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest;
  5) ehitiste ekspertiis on ehitise vastavuse hindamine ehitisele ettenähtud nõuetele;
  6) energiasäästlikkus on energiaressursside võimalikult säästlik ja keskkonnateadlik tarbimine lõpptarbija juures;
  7) eluasemefondi tehnoseisund on elamute konstruktsioonide ja tehnosüsteemide seisukord, mille üldine hinnang fikseeritakse energiaauditite ja ehitise ekspertiisidega.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 5.   Meetme raames toetatavad tegevused

  Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:
  1) energiaauditite tegemine korterelamutes;
  2) ehitise ekspertiiside tegemine korterelamutes,
  3) energiaaudititele vastavate rekonstrueerimistöödeks vajalike ehitusprojektide koostamine korterelamutes.
[RTL 2010, 23, 407 - jõust. 10.05.2010]

§ 6.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud kulud peavad olema kooskõlas «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 21 lõike 2 alusel kehtestatud korraga. Kulud on meetme raames toetatavate tegevustega otseselt seotud ja nende tegevuste elluviimiseks vältimatult vajalikud. Kulud peavad olema kooskõlas meetme tingimuste ja muude õigusaktidega.

  (2) Meetme raames on abikõlblikud järgmised kulud vastavalt §-s 8 sätestatud piirmääradele:
  1) korterelamu energiaauditi tegemise kulu;
  2) korterelamu ehitise ekspertiisi tegemise kulu;
  3) energiaauditi soovitusi järgivateks rekonstrueerimistöödeks vajaliku ehitusprojekti koostamise kulu korterelamus;
  4) käibemaks, kui on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksu õigust sisendkäibemaksuna maha arvata ega tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.

§ 7.   Projekti abikõlblikkuse periood

  Abikõlblike kulude ja toetavate tegevuste hulka võib arvata ainult neid kulusid ja tegevusi, mis on teostatud alates 1. jaanuarist 2007. a kuni 31. detsembrini 2013. a.

§ 8.   Toetuse piirmäärad ja tingimused

  (1) Toetuse finantseerimise maksimaalne määr on kuni 50% abikõlblikest kuludest ja omafinantseeringu minimaalne määr on vähemalt 50%.

  (2) Toetuse maksimummäärad ühe korterelamu kohta kalendriaastas on:
  1) energiaauditi toetuse taotluse kohta kuni 700 eurot;
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]
  2) ehitise ekspertiisi toetuse taotluse kohta kuni 700 eurot;
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]
  3) ehitusprojekti(de) toetuse taotluse kohta kuni 5000 eurot.
[RT I, 05.04.2012, 3 - jõust. 08.04.2012]

  (3) Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide poolt antud tagastamatuid toetusi.
[RTL 2009, 76, 1109 - jõust. 10.10.2009 – rakendatakse alates 21.06.2008]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE 

§ 9.   Toetuse taotlemine

  (1) Käesoleva meetme raames saab toetust taotleda jooksvalt.

  (2) Taotluste vastuvõtmise alustamisest annab rakendusüksus teada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel.

  (3) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse rakendusüksuse poolt kinnitatud taotlusvormil. Rakendusüksus teeb taotlusvormi kättesaadavaks oma veebilehel.

  (4) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse rakendusüksusele elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või omakäeliselt paberkandjal allkirjastatult AS Eesti Posti kaudu tähtkirjaga. Taotlusele lisatud dokumentide koopiad vastavalt § 11 lõike 3 punktis 1 sätestatule võib esitada rakendusüksusele elektrooniliselt.

§ 10.   Nõuded taotlejale ja taotleja kohustused

  (1) Taotlejaks võib olla korteri- või hooneühistu, korteriomanike ühisus või ühisuse korral kaasomandi eseme haldamiseks nimetatud valitseja.
[RTL 2008, 102, 1452 - jõust. 01.01.2009 – rakendatakse alates 12.06.2008]

  (2) Taotleja on kohustatud:
  1) rakendusüksuse nõudmisel esitama lisateavet taotluse kohta nõutud vormis ja tähtajal;
  2) võimaldama rakendusüksusel kontrollida taotluse ja taotleja vastavust käesolevas määruses toodud nõuetele, sealhulgas teha paikvaatlust ja kontrollida dokumente;
  3) viivitamata teavitama rakendusüksust taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
  4) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama sihtasutusele informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

  (3) Toetuse taotleja peab energiaauditi, ehitise ekspertiisi ja ehitusprojekti tellimisel võtma vähemalt kolm hinnapakkumist pakkujatelt ning esitama toetuse taotluses oma valiku põhjenduse. Juhul kui kolme hinnapakkumist ei ole võimalik võtta, tuleb taotlusele lisada taotlejapoolne vastav põhjendus.
[RTL 2010, 23, 407 - jõust. 10.05.2010]

§ 11.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud tähtaegselt määruses ettenähtud korras ja vormil ning lõikes 2 nimetatud lisadega;
  2) toetust taotletakse §-s 5 sätestatud toetatavatele tegevustele;
  3) taotletud toetuse suurus ei ületa §-s 8 sätestatud toetuse määra;
  4) taotluses sisalduv energiaaudit, ehitise ekspertiis või ehitusprojekt on tehtud §-s 7 sätestatud abikõlblikkuse perioodil;
  5) taotluses sisalduva energiaauditi, ehitise ekspertiisi või ehitusprojekti eelarves on näidatud taotleja omafinantseering;
  6) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  7) taotluse on allkirjastanud taotleja esindusõiguslik isik.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
  1) korterelamu energiaaudit, ehitise ekspertiis või ehitusprojekti seletuskirja osa;
  2) energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegija või ehitusprojekti koostaja poolt esitatud arve;
  3) punktis 2 nimetatud arve tasumist tõendav maksekorraldus või vastav kontoväljavõte pangast;
  4) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

  (3) Energiaaudit peab vastama rakendusasutuse poolt kinnitatud miinimumnõuetele. Miinimumnõuded energiaauditile on kättesaadavad rakendusüksuse veebilehel.

  (4) Taotluse aluseks oleva energiaauditi või ehitise ekspertiisi tegevad ning ehitusprojekte koostavad ettevõtjad peavad alates 01.01.2008. a vastama «Ehitusseaduses» sätestatud nõuetele ja omama sealhulgas majandustegevuse registri registreeringut.

  (5) Kuni 01.01.2008. a teostatud energiaauditite puhul kuuluvad toetamisele energiaauditid, mille tegija omas majandustegevuse registris ehitise ekspertiisi tegija registreeringut või oli rakendusüksuse poolt pädevaks tunnistatud.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 12.   Taotluse menetlemine

  (1) Rakendusüksus teostab taotleja ja tema poolt esitatud taotluse suhtes järgmisi toiminguid: taotluse registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine ning taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine või rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine.

  (2) Rakendusüksus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et isiku taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendamist või lisainformatsiooni. Taotluse täiendamise vajadusest teavitatakse taotlejat ja antakse puuduste kõrvaldamiseks aega 10 kalendripäeva. Puuduste kõrvaldamise tähtajaks on rakendusüksusel õigus taotluse menetlemine peatada.

  (3) Taotlused järjestatakse ja menetletakse vastavalt rakendusüksusele elektrooniliselt saabunud ja AS Eesti Post andmebaasist saadud tähitud kirjade vastuvõtmise kellaaja infole. Ajaliselt kattuvate taotluste puhul heidetakse taotluste vahel liisku. Taotlusi menetletakse vastavalt taotluse esitamise järjekorrale kuni taotlusvooruks eraldatud eelarveliste vahendite jätkumiseni.

  (4) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 90 kalendripäeva taotluse registreerimisest rakendusüksuses. Kui esitatud taotlusi ei ole võimalik etteantud tähtaja jooksul menetleda, võib rakendusüksuse juhatus menetlemise tähtaegu pikendada, teavitades viivitamata sellest taotlejaid.

  (5) Hetkest, mil registreeritud taotluste, mille kohta ei ole tehtud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust, taotletav rahaline summa saab võrdseks või ületab taotluste rahastamise jooksva aasta eelarve vaba jääki, menetletakse taotlusi nende esitamise järjekorras.

  (6) Rakendusüksus võib juhatuse otsusega taotluste vastuvõtmise peatada juhul kui meetme rahastamise jooksva aasta eelarve jääk saab võrdseks menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga. Taotluste vastuvõtu peatamisest annab rakendusüksus teada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel.
[RTL 2008, 96, 1327 - jõust. 05.12.2008]

§ 13.   Taotluse registreerimine ja läbivaatamine

  (1) Taotlus registreeritakse ja vaadatakse läbi rakendusüksuses. Taotluse läbivaatamise tähtaeg on viis tööpäeva alates taotluse registreerimisest.

  (2) Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse, kas taotlus on vormistatud nõuetekohaselt ja laekunud koos kõigi lisadega.

  (3) Kui taotleja ei ole esitanud taotlust taotlusvooru tähtaja jooksul, tagastatakse taotlus taotlejale läbivaatamata.

§ 14.   Taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused

  (1) Taotleja nõuetele vastavust kontrollib rakendusüksus.

  (2) Taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik määruses taotlejale esitatud nõuded.

  (3) Taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise korral teeb rakendusüksuse juhatus taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse. Taotleja nõuetele mittevastavuse korral teeb rakendusüksuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse, jättes taotluse sisuliselt läbi vaatamata.

§ 15.   Taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused

  (1) Taotluse nõuetele vastavust kontrollib rakendusüksus.

  (2) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik määruses taotlusele esitatud nõuded.

  (3) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta määruses taotlusele esitatavatele nõuetele ning puudust ei ole võimalik § 12 lõike 2 alusel määratud tähtaja jooksul kõrvaldada;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või kui taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei ole § 12 lõike 2 alusel määratud tähtaja jooksul taotluses esinevaid puudusi kõrvaldanud;
  4) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele.

  (4) Taotluse nõuetele mittevastavuse korral teeb rakendusüksuse juhatus taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise otsuse. Taotluse mittevastavaks tunnistamise korral teeb rakendusüksuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.

§ 16.   Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotluse rahuldamise kohta teeb rakendusüksuse juhatus taotluse rahuldamise otsuse. Taotluse rahuldamata jätmise korral teeb rakendusüksuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (2) Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult. Taotlused rahuldatakse nende esitamise järjekorras tingimusel, et taotlusvooru eelarves on veel vabu vahendeid.

  (3) Täielikult rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavad taotlused, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) energiaaudit, ehitusprojekt või ehitise ekspertiis vastab meetme eesmärkidele;
  2) energiaaudit või ehitise ekspertiis on teostatud või ehitusprojekt on koostatud;
  3) energiaaudit on teostatud vastavalt kehtestatud miinimumnõuetele;
  4) energiaauditi või ehitise ekspertiisi tegija või ehitusprojekti koostaja vastab nõuetele.

  (4) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ning taotleja nõusolekul. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või toetatavate tegevuste muutmisega, teeb rakendusüksuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (5) Taotluse osaline rahuldamine on põhjendatud järgmistel juhtudel:
  1) taotluse rahaline maht ületab taotlusvooru eelarve vabad vahendid;
  2) meetme jooksva aasta eelarves avaneb vabasid vahendeid;
  3) kui toetust on taotletud osaliselt taolistele tegevustele või kulude katteks, mis ei ole abikõlblikud või projekti elluviimise seisukohast olulised või põhjendatud.

  (6) Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse tingimusi. Otsuses sätestatakse muuhulgas:
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse suurus ja toetusmäär;
  3) omafinantseeringu määr;
  4) aruandluse periood, aruannete esitamise tähtajad ja kord;
  5) toetuse väljamaksmise tingimused.

  (7) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotleja ei vasta nõuetele;
  2) taotlus ei vasta nõuetele;
  3) taotlus ei vasta lõikes 3 sätestatud tingimustele;
  4) on taotletud mitteabikõlblike kulude toetamist;
  5) taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa vastavaks tunnistada või taotlust rahuldada;
  6) taotluse rahuldamiseks puuduvad taotlusvooru eelarves vabad vahendid.

  (8) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse taotlejani või toetuse saajani väljastusteatega tähtkirjaga või toetuse saaja või taotleja nõusolekul elektrooniliselt.
[RTL 2010, 23, 407 - jõust. 10.05.2010]

§ 17.   Taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse kehtetuks rakendusüksuse algatusel või toetuse saaja sellekohase avalduse alusel.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse võib kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõikes 6 sätestatud asjaolu.

  (3) Toetusest loobumise avalduse korral teeb rakendusüksuse juhatus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 30 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise avalduse saamist.

§ 18.   Vaidemenetlus

  Rakendusüksuse toimingu või otsuse peale võib esitada vaide rakendusasutusele vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» §-s 34 sätestatud korras ning vaie vaadatakse läbi «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud korras.

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSMISE TINGIMUSED 

§ 19.   Toetuse väljamaksmise tingimused

  (1) Toetuse väljamaksed teeb rakendusüksus toetuse saajale vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud korrale ja taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele.

  (2) Väljamakse tegemise eelduseks on:
  1) projekti tegevuste läbiviimine ja vastavate kulude teostamine (sealhulgas omafinantseering, käibemaks ja mitteabikõlblikud kulud, kui need sisalduvad esitatud algdokumentides);
  2) projekti tegevustest tingitud kulude tekkimist tõendavate dokumentide või nende koopiate ja eelnimetatud kulude tasumist tõendavate dokumentide või nende koopiate esitamine rakendusüksusele taotluse esitamisel.

  (3) Rakendusüksus kontrollib omafinantseeringut tõendavate dokumentide ja taotlusega esitatud energiaauditi, ehitise ekspertiisi või ehitise projekti kuludokumentide nõuetele vastavust ja kulude abikõlblikkust ning nende vastavuse korral algatab väljamakse sisestades projekti andmed struktuuritoetuse registrisse hiljemalt 40 tööpäeva jooksul toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

§ 20.   Teabe ja aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid

  Toetuse saaja esitab projekti elluviimise järgse aruande korterelamu energiatarbe kohta rakendusüksusele kolmel järjestikusel aastal pärast toetuse saamist hiljemalt 20. jaanuariks rakendusüksuse poolt kinnitatud vormil, mis on kättesaadav rakendusüksuse veebilehel.
[RT I, 05.04.2012, 3 - jõust. 08.04.2012]

6. peatükk TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED JA RAKENDUSÜKSUSE ÕIGUSED 

§ 21.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) võimaldama taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimist ning esitatud andmete õigsuse kontrolli;
  2) vastama rakendusüksuse küsimustele taotleja ja taotluse kohta;
  3) esitama rakendusüksusele tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruanded;
  4) tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate taotluse saaja poolt esitatud dokumentide nõuetele vastavuse ning kulude abikõlblikkuse;
  5) viivitamata kirjalikult teavitama rakendusüksust kõigis esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist;
  6) tagama, et toetuse saaja raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad;
  7) säilitama taotluse, toetuse ja projekti koostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 2025. a 31. detsembrini;
  8) tagama projekti eesmärgi täitmiseks vajaliku vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise ettenähtud tingimustel vähemalt viie aasta jooksul, arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest;
  9) võimaldama teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid (edaspidi järelevalve) vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» sätetele;
  10) andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik projekti koostamisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates;
  11) osutama auditi tegemiseks ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  12) näitama toetuse kasutamisel vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 alusel kehtestatud tingimustele ja korrale, et tegemist on struktuuritoetusega, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat;
  13) hoidma talle kasutamiseks antud sümboolikat heaperemehelikult ja tagastama selle vastavasisulise nõude esitamisel;
  14) maksma toetuse tagasi tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks. Tagastatava summa jäägilt arvestatakse intresse ja viiviseid vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» §-le 28;
  15) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 22.   Rakendusüksuse õigused

  Rakendusüksusel on õigus:
  1) teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid;
  2) kontrollida toetuse ja omafinantseeringute kasutamist;
  3) nõuda taotluses sisaldunud projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad projekti nõuetekohast koostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
  4) nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses» või määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  5) peatada toetuse väljamaksed toetuse saajale tema tagasimaksega seotud projekti või toetuse saaja kõikide projektide osas kuni tagasinõutava summa lõpliku tagasimaksmiseni;
  6) teostada muid õigusaktidega kehtestatud toiminguid.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json