Teksti suurus:

Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 51, 713

Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord

Vastu võetud 11.06.2008 nr 33

Määrus kehtestatakse «Keeleseaduse» § 51 lõike 10 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse eesti keele oskust tõendava tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord.

§ 2. Eesti keele tasemetunnistus

Eesti keele tasemetunnistus (edaspidi tunnistus) on keeleoskust tõendav tähtajatult kehtiv dokument, mis väljastatakse eesti keele tasemeeksami (edaspidi eksam) sooritanud isikule.

§ 3. Plankide tellimine ja registreerimine

(1) Tunnistuste tellimist korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (edaspidi Eksamikeskus).

(2) Tunnistuste plangid kuuluvad dokumentide hulka, mille hoidmine ja kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras.

2. peatükk
TUNNISTUSE VORM JA VÄLJASTAMISE TINGIMUSED

§ 4. Tunnistuse vorm

(1) Tunnistus vormistatakse A4 formaadis turvaelementidega plangile, millele on trükitud väikese riigivapi kujutis, sõnad «EESTI KEELE TASEMETUNNISTUS», tunnistuse seeriatähis ja number. Tunnistuse vorm kehtestatakse määruse lisas.

(2) Tunnistuse plankidel on ühtne numeratsioon, mis koosneb seeriatähisest «AB» ning sellele järgnevast kuuekohalisest numbrist.

(3) Tunnistuse plangi põhivärv on valge, millele on trükitud helesinine muster.

§ 5. Tunnistusele kantavad andmed

(1) Tunnistusele kantakse eesti keeles järgmised andmed:
1) tunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi;
2) tunnistuse saaja isikukood, selle puudumisel sünnikuupäev;
3) omistatud keeleoskustaseme nimetus;
4) osaoskuste tulemused;
5) keeleoskustaseme iseloomustus sõnadega;
6) eksami sooritamise aeg, koht ja protokolli number;
7) Eksamikeskuse direktori ees- ja perekonnanimi.

§ 6. Tunnistuse kinnitamine ja väljastamine

(1) Eksamikeskus teatab tunnistuse kättesaamise koha isikule kirjalikult või e-posti teel kolmekümne (30) päeva jooksul pärast eksami positiivset sooritamist.

(2) Tunnistus antakse selle saajale isiklikult allkirja vastu «Isikut tõendavate dokumentide seaduses» sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel või tunnistuse saaja volitatud isikule allkirja vastu kirjaliku volituse alusel.

(3) Tunnistus kinnitatakse Eksamikeskuse direktori allkirja ja Eksamikeskuse pitseriga.

3. peatükk
DUPLIKAADI TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMISE TINGIMUSED

§ 7. Duplikaadi taotlemine

(1) Tunnistuse omanik saab taotleda duplikaadi väljastamist, kui:
1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
2) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
3) algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;
4) algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga) õigusaktides sätestatud korras.

(2) Duplikaadi taotleja esitab Eksamikeskusele vastavasisulise taotluse, näidates ära taotluse esitamise põhjuse, taotleja isiku- ja kontaktandmed ning eksami sooritamise aja.

(3) Lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud juhtudel lisab duplikaadi taotleja taotlusele algdokumendi, mis pärast duplikaadi väljastamist lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud juhtudel kuulub hävitamisele Eksamikeskuse poolt.

§ 8. Duplikaadi vormistamine

(1) Duplikaat vormistatakse eesti keeles duplikaadi väljaandmise ajal kehtival tunnistuse plangil.

(2) Duplikaadile kantakse sama tekst (v.a § 7 lg 1 p 2 sätestatud juhul), mis oli algdokumendil. Plangi paremasse ülanurka tehakse märge «Tunnistuse nr duplikaat», kuhu märgitakse algdokumendi number ning kirjutatakse duplikaadi väljaandmise kuupäev.

(3) Duplikaat kinnitatakse Eksamikeskuse direktori allkirja ja Eksamikeskuse pitseriga.

§ 9. Duplikaadi väljastamine

(1) Algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise otsustab Eksamikeskus kolmekümne (30) päeva jooksul duplikaadi väljaandmise taotluse saamise päevast arvates. Otsus algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise kohta vormistatakse kirjalikult.

(2) Paragrahvi 7 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud juhtudel tunnistatakse algdokument duplikaadi väljaandmisel kehtetuks.

(3) Otsuse algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta teeb Eksamikeskus teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(4) Algdokumendi kehtetuks tunnistamise teatamise kulud katab Eksamikeskus.

(5) Paragrahvi 7 lõike 1 punktis 4 toodud juhul algdokumenti kehtetuks ei tunnistata.

(6) Duplikaat väljastatakse selle taotlejale allkirja vastu «Isikut tõendavate dokumentide seaduses» sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel või duplikaadi taotleja volitatud isikule allkirja vastu kirjaliku volituse alusel.

(7) Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.

§ 10. Duplikaadi väljastamisest keeldumine

(1) Duplikaadi väljastamisest keeldutakse, kui ilmneb, et:
1) duplikaadi taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
2) puuduvad andmed algdokumendi väljaandmise kohta;
3) ei esine § 7 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud duplikaadi väljaandmise aluseid.

(2) Otsus duplikaadi väljaandmisest keeldumise kohta vormistatakse kirjalikult ning tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie (5) tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Janar HOLM

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 17.06.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-04108.

Haridus- ja teadusministri 11. juuni 2008. a määruse nr 33 lisa 1

/otsingu_soovitused.json