Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 „Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 24, 162

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 „Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord“ muutmine

Vastu võetud 12.06.2008 nr 94

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 14 lõike 2 punkti 3, § 141 lõike 1 punkti 1 ja § 142 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 364 «Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574; 2008, 12, 83) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 41 asendatakse sõnad «isik on tuvastatud» sõnadega «isikusamasus on kontrollitud»;

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine toimingute sooritamisel

(1) Määruses sätestatud toimingute sooritamisel, sealhulgas taotluste esitamisel ja dokumentide kättetoimetamisel, kontrollitakse välismaalase isikusamasust «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi alusel või tuvastatakse välismaalane välisriigi reisidokumendi alusel.

(2) Alla 15-aastase välismaalase, kellele ei ole välja antud lõikes 1 nimetatud dokumenti, isik tuvastatakse sünnitunnistuse ja seadusliku esindaja ütluste alusel.

(3) Kui välismaalasel ei ole lõikes 1 nimetatud dokumenti, siis vajaduse korral tuvastatakse tema isik või kontrollitakse isikusamasust muu dokumentaalse tõendi alusel.

(4) Tähtajalise elamisloa vormikohase taotluse esitamisel, samuti tähtajalise elamisloa taotluse erandina Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamise sooviavalduse esitamisel tuvastatakse välismaalase isik või kontrollitakse tema isikusamasust haldusorganis, milleks kutsutakse välismaalane isiklikult haldusorganisse, välja arvatud juhul, kui välismaalane esitas taotluse või sooviavalduse haldusorganile isiklikult.

(5) Paragrahvi 1 lõigetes 4 ja 41 nimetatud juhul kontrollib vanglas viibiva välismaalase isikusamasust vanglateenistuja. Taotluse või sooviavalduse esitamisel posti teel lisab vangla kaaskirjale kirjaliku kinnituse välismaalase isiku tuvastamise kohta ja taotlusele lisatud fotol kujutatud isiku samasuse tuvastamise kohta kinnipeetavaga.»;

3) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad «isiku tuvastamist» sõnadega «isikusamasuse kontrollimist»;

4) paragrahvi 12 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) «Välismaalaste seaduse» § 133 lõikes 12 nimetatud välismaalane esitab «Välismaalaste seaduse» § 133 lõigete 2–4 kohaldamata jätmiseks lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid või andmed:
1) välismaalane, kelle õigus Eestis töötada ilma tööloata tuleneb välislepingust – andmed Eestis töötamise aluseks oleva välislepingu kohta;
2) vaimulik, nunn või munk – usulise ühenduse kutse;
3) Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanik – Välisministeeriumi poolt akrediteerimist tõendava dokumendi;
4) välismaalase loominguliseks tegevuseks Eestis – dokumendid või andmed, mis tõendavad taotleja erialast ettevalmistust või kogemust;
5) välismaalase teaduslikuks tegevuseks Eestis – dokumendid või andmed, mis tõendavad taotleja erialast ettevalmistust;
6) välismaalase töötamiseks Eestis registreeritud juriidilise isiku juhtorgani liikmena juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmiseks – juriidilise isiku kinnituse, mis sisaldab lõikes 4 nimetatud andmeid;
7) sportlane, treener, spordikohtunik või sporditöötaja erialaseks tegevuseks – spordialaliidu ja tööandja kinnituse, mis sisaldab lõikes 4 nimetatud andmeid;
8) lähetatud töötaja – välisriigi töölepingu ja lähetust tõendavad dokumendid;
9) õpetaja või õppejõuna töötamiseks Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses – õppeasutuse kutse;
10) välismaalane, kes taotleb elamisluba teadus- või uurimistöö tegemiseks – teadusasutuse ja välismaalase vahel sõlmitud võõrustamislepingu koopia.»;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

« (71) «Välismaalaste seaduse» § 133 lõikes 127 nimetatud välismaalane esitab «Välismaalaste seaduse» § 133 lõigete 2, 3 ja 4 kohaldamata jätmiseks lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele erialast ettevalmistust tõendava dokumendi.»;

6) paragrahvi 13 lõikes 4 asendatakse arv «15» arvuga «7»;

7) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Paragrahvis 26 nimetatud pädev asutus vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta kahe kuu jooksul taotluse menetlusse võtmise või § 7 lõikes 2 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.»;

8) paragrahvi 27 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

« (71) «Välismaalaste seaduse» § 133 lõikes 127 nimetatud välismaalane esitab tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamisel lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele § 12 lõikes 71 nimetatud dokumendi.»;

10) paragrahvi 31 lõikes 3 asendatakse arv «15» arvuga «7»;

11) paragrahvi 73 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määruses sätestatud andmete töötlemisel, sealhulgas otsuste tegemisel ja toimingute sooritamisel, järgitakse isikuandmete töötlemise korda vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» ja «Avaliku teabe seadusele».»;

12) kogu määruses asendatakse sõnad «Tööturuameti kohalik asutus» sõnadega «Tööturuameti piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes.

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Jüri PIHL

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json