Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse nr 82 “Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 52, 727

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse nr 82 “Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded” muutmine

Vastu võetud 12.06.2008 nr 58

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 9 lõike 6 alusel.

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määrust nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded» (RTL 2005, 86, 1294) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõnad «koosseisu kuuluva maaparandusehitise» sõnadega «osa (edaspidi maaparandusehitis)»;

2) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

« 91) muldade lupjamise osa;»;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

« 14) maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatise (edaspidi keskkonnakaitserajatis) rajamise töömahud;»;

4) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

« 141) muldade lupjamise mahud;»;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõna «maaparandusehitise» sõnaga «tehnilist»;

6) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) hajureostuse leviku ohtu ja erosiooniohtu põllumajandusmaal asuva maaparandussüsteemi maa-alal;»;

7) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõna «kordusprojektide» sõnaga «tüüpjooniste»;

8) aragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) truubi otsakute konstruktsiooni.»;

9) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Ehitusprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osas kirjeldatakse:
1) ehitusprojektiga hõlmatud maa-alal ja selle läheduses paiknevaid kaitsealuseid objekte ning nendest tulenevaid piiranguid maaparandusehitise ehitustöödele;
2) kavandatava tegevusega kaasnevaid võimalikke keskkonnamõjusid;
3) põllumajanduslikku hajureostuse levikut ja erosiooni tõkestavaid meetmeid;
4) maaparandussüsteemi vooluvees liikuva sette kinnipüüdmise meetmeid;
5) eesvoolu ökoloogilise seisundi parandamise meetmeid;
6) kohalike veevarude säästmise meetmeid;
7) metsapõlengust tingitud kahjude vähendamise meetmeid;
8) mullakaitse ja mikrokliima parandamise meetmeid;
9) veejuhtmetel asuvaid koprapaise ja nende likvideerimise meetodeid.»;

10) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

« § 131. Ehitusprojekti seletuskirja muldade lupjamise osa

(1) Põllumajandusmaa muldade lupjamise osas kirjeldatakse lubjatava maa-ala asukohta ning lupjamiseks kasutatavat melioranti ja meliorandi annust;

(2) Lupjamise töömahud märgitakse lisas 5 toodud vormi kohaselt koostatud tabelisse 141.»;

11) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktidega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

« 51) keskkonnakaitserajatise plaan;
52) keskkonnakaitserajatise joonised;»;

12) paragrahvi 17 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Maaparandusehitise projektkaardile kantakse:
1) maaparandusehitise reguleeriva võrgu ringpiir ja brutopindala, maaparandusehitise nimetus ja kood ning projekteeritud rajatised;
2) maaparandussüsteemi ringpiir ja kood;
3) projekteeritud kraavitrassi maapinna ja kraavi põhja kõrgusarvud (vajaduse korral);
4) maaparandusehitise maa-alal paiknevate katastriüksuste piirid ning nimetused ja katastritunnused;
5) kaitstavate loodusobjektide piirid ja nimetused;
6) reeperite asukohad ja kõrgusarvud;
7) kultuurtehniliste erimite piirid ja kirjeldus, kraavitrassi ettevalmistustöö maa-ala laius ja kirjeldus, kinniaetava kraavi ristlõike pindala, maapinna tasandamistöö piirkond ning maht, sügavkobestamise piirkond, maaharimise piirkond ja pindala ning kooskõlastatult maaomanikuga kivide kokkuveokohad;
8) maapealsete ja maa-aluste kommunikatsioonide asukohad.»;

13) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Keskkonnakaitserajatiste plaanile kantakse:
1) põllumajandusmaal hajureostuse leviku ohtlik maa- ala;
2) põllumajandusmaal erosiooniohtlik maa- ala;
3) hajureostuse koondatud sissevoolud reostustundlikku veekogusse;
4) olemasolevad keskkonnarajatised koos tüübi tähisega;
5) projekteeritud keskkonnarajatiste asukohad koos tüübi tähisega.»;

14) paragrahvi 18 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kuni maaparandussüsteemide registri kaardirakenduse kasutusele võtmiseni väljastab piirkondlik maaparandusbüroo taotlejale koos projekteerimistingimustega maaparandusehitise plaani, millele on kantud maaparandussüsteemi ringpiir ja kood ning maaparandusehitise ringpiir, nimetus, kood, eesvool koos nimetusega, kuivenduskraavid ja truubid.»;

15) lisa 2 osa «Keskkonnakaitserajatised» sõnastatakse järgmiselt:

«Keskkonnakaitserajatised

Veekaitsevööndi laiend km          
Settebassein tk          
Puhastuslodu tk          
Tuletõrjetiik tk          
Tuuletõkkeriba km          
Eesvoolu põhjavall tk          
Eesvoolu nõlvapuiste tk          
Eesvoolu soodi avamiskraav km          
Eesvoolu koelmupaljand tk          
Vähkidele tehisurupuiste tk          
Reguleeriva äravooluga drenaaž ha          
Kuivendusvee korduvkasutuse tiik tk         »;

16) lisa 5 tabel 14 sõnastatakse järgmiselt:

«Tabel 14. Keskkonnakaitserajatise rajamise töömahud

Maaparandusehitise nimetus   Kood      

Maaparandussüsteemi lühinumber1

 

Settebassein, tiik, lodu

Maa-
pind

Settebassein, tiik, lodu

nr

asukoht

põhi

süga-
vus
(m)

põhja laius/
pindala (m)/(100 m2)

nõlvustegur

kaeve-
maht
(m3)

tähis

kõrgusarv

(m) (m)
                 
                 
                 
 
Kokku »;

17) lisa 5 täiendatakse tabeliga 141 järgmises sõnastuses:

«Tabel 141. Muldade lupjamise mahud

Maaparandusehitise nimetus   Kood      

Maaparandussüsteemi lühinumber1

 

Jrk nr Katastritunnus Pindala
(ha)
Annus
(t/ha)
Kogus
(t)
Meliorant Märkused
             
             
             
 
Kokku   »;

18) lisa 7 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

«21. Teenindava tee andmed

Tee nimetus   Tee pikkus (km)   Selle ehitise nimetus, mida tee teenindab

».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Toiduohutuse asekantsler
kantsleri ülesannetes Toivo NÕVANDI

/otsingu_soovitused.json