Teksti suurus:

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 37 „Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 52, 729

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 37 „Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 12.06.2008 nr 14

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 37 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruses nr 37 «Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2004, 39, 652; 2006, 36, 631) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 2 märgitakse nende maksumärkide andmed, mis maksuhaldur väljastas:
1) aruannet esitavale aktsiisilaopidajale;
2) teisele isikule, kui aruannet esitav aktsiisilaopidaja võttis need vastu aktsiisiga maksustamata tubakatootele või tubakatoote müügipakendile kinnitatult (edaspidi koos tubakatootele kinnitatud).

Maksumärkide kogus märgitakse tükkides vastavalt maksumärgi liigile.

(2) Veergu «Maksumärgi liik» märgitakse sigarettide, tähistatuna tähega S, maksimaalne jaehind. Suitsetamistubaka, sigarettides kasutatava suitsetamistubaka, sigarite, sigarillode ja närimistubaka puhul märgitakse tubakatoote kogus müügipakendis vastavalt maksumärgi liigile. Maksumärgi liigid on tähistatud tähega vastavalt A, B, D, G või F. Vajadusel võib tabelisse ridu juurde lisada.

(3) Veergu «Algseis» märgitakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nende maksumärkide kogus, millelt ei ole aktsiisi maksmise kohustust aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga tekkinud. Alaveergu «TB» märgitakse aktsiisilaos olevale tubakatoodetele kinnitatud maksumärkide kogus. Alaveergu «MM» märgitakse tubakatootele kinnitamata maksumärkide kogus, mille hulka loetakse ka väljaspool aktsiisiladu olevad maksumärgid, sõltumata sellest, kas need on kinnitatud tubakatootele või mitte.

(4) Veergu «Saadud» alaveergu «MTA» märgitakse aruandeperioodi jooksul Maksu- ja Tolliametilt saadud maksumärkide kogus. Alaveergu «AL» märgitakse aruandeperioodi jooksul vastu võetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud maksumärkide kogus.

(5) Veergu «Kinnitatud» märgitakse aruandeperioodi jooksul tubakatootele kinnitatud maksumärkide kogus. Alaveergu «AL» märgitakse aruannet esitava aktsiisilaopidaja aktsiisilaos tubakatootele kinnitatud maksumärkide kogus. Alaveergu «Mujal» märgitakse nende maksumärkide kogus, mis kinnitati tubakatootele väljaspool aruannet esitava aktsiisilaopidaja aktsiisiladu. Maksumärkide kinnitamisel tubakatoodetele välisriigis märgitakse samasse alaveergu välisriigist Eestisse tagasi toimetatud maksumärgid.

(6) Veergu «Tarbimisse lubatud» alaveergu «TB» märgitakse aktsiisiga maksustamata nende maksumärkide kogus, mis on kinnitatud tubakatoodetele, millelt tekkis maksukohustus aruandeperioodi jooksul. Alaveergu «MM» märgitakse tubakatootele kinnitamata nende maksumärkide kogus, millelt tekkis maksukohustus aruandeperioodi jooksul.

(7) Veergu «Saadetud» märgitakse aruandeperioodi jooksul teisele aktsiisilaopidajale saadetud aktsiisiga maksustamata nende maksumärkide kogus, mis on kinnitatud aktsiisiga maksustamata tubakatoodetele.

(8) Veergu «Tagastatud» märgitakse Maksu- ja Tolliametile aruandeperioodi jooksul tagastatud aktsiisiga maksustamata maksumärkide kogus.

(9) Veergu «Lõppseis» märgitakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nende maksumärkide kogus, millelt ei ole aktsiisi maksmise kohustust tekkinud aruandeperioodi viimase kalendripäeva lõpu seisuga. Alaveergu «TB» märgitakse aktsiisilaos olevatele tubakatoodetele kinnitatud maksumärkide kogus. Alaveergu «MM» märgitakse tubakatoodetele kinnitamata maksumärkide kogus, mille hulka loetakse ka väljapool aktsiisiladu olevad maksumärgid, sõltumata sellest, kas need on kinnitatud tubakatootele või mitte.»;

2) lisa 2 tabel 2 asendatakse käesolevale määrusele lisatud tabeliga.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2008. a.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Rahandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 14 «Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 37 «Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord» muutmine»
lisa

/otsingu_soovitused.json