Teksti suurus:

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 52, 730

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 12.06.2008 nr 15

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 25 lõike 9 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2003, 31, 465; 2007, 100, 1671) § 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tubaka aktsiisideklaratsiooni (lisa 2) märgitakse andmed tubakatoodetelt ja nende maksumärkidelt maksmisele kuuluva aktsiisi kohta. Tubakatoodetelt makstava aktsiisi puhul märgitakse maksmisele kuuluva aktsiisi andmed tubakatootele kinnitatud maksumärgi andmete alusel, maksumärgi puudumisel maksukohustuse tekkimise ajal kehtinud aktsiisimäära kehtestamise aluseks olnud sigarettide levinuma hinna alusel. Eraldi reale märgitakse maksumärgi liikide lõikes andmed maksmisele kuuluva aktsiisi kohta tubakatoodetelt, maksumärkidelt ning maksukohustuse tekkimisel «ATKEAS-e» § 24 lõike 3 punkti 3, lõike 4 või § 28 lõike 2 alusel.

(2) Veergu A märgitakse rea number. Vajadusel võib ridade arvu täiendada lisaridadega, mis on nummerdatud kasvavas järjekorras.

(3) Veergudesse B1 ja B2 märgitakse maksumärgi liik. Sigarettide puhul märgitakse veergu B1 maksumärgile trükitud sigarettide maksimaalne jaehind ja veergu B2 sigarettide kogus müügipakendis tükkides (1 sigaret on 1 tükk). Sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul märgitakse veergu B1 maksumärgile trükitud trükitäht, mis tähistab tubakatoote liiki, ja veergu B2 tubakatoote kogus müügipakendis kas tükkides või grammides. Eraldi reale märgitakse maksumärgid tubakatoote liikide, hindade ja müügipakendi koguse lõikes.

(4) Veergu C märgitakse maksumärkide arv veergudes B1 ja B2 märgitud maksumärgi liikide lõikes.

(5) Veergudesse D ja E märgitakse tubakatoodete aktsiisimäärad nende maksumärgi liikide lõikes vastavalt «ATKEAS-es» sätestatud aktsiisimäära ühikule. Veergu D märgitakse proportsionaalne aktsiisimäär ja veergu E fikseeritud aktsiisimäär.

(6) Veergu F märgitakse maksmisele kuuluv aktsiisisumma ühe maksumärgi kohta väljendatuna kroonides täpsusega kaks kohta pärast koma.

(7) Veergu G märgitakse aktsiisisumma kokku, mis leitakse veerus F märgitud arvu korrutamisel veerus C märgitud arvuga. Aktsiisisumma märgitakse kroonides täpsusega kaks kohta pärast koma. Veeru G reale «Aktsiis» märgitakse maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku, mis leitakse veeru G ridadele märgitud arvude liitmisel. Veeru G reale «Aktsiis» märgitakse aktsiisisumma täiskroonides.

(8) Veergu H märgitakse «ATKEAS-e» § 24 lõike 3 punkti 3 ja lõike 4 alusel makstava aktsiisi korral sõna «kadu». «ATKEAS-e» § 28 lõike 2 alusel makstava aktsiisi korral märgitakse lisaks sõnale «juurdemakse» summa, mille ulatuses juurdemakse tehakse. Maksumärkidelt aktsiisi maksmise korral märgitakse lahtrisse sõna «maksumärk».»

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2008. a.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json