Teksti suurus:

Vanglateenistust käsitlevate määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 50, 700

Vanglateenistust käsitlevate määruste muutmine

Vastu võetud 12.06.2008 nr 32

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 66 lõike 11, § 71 lõike 8, § 112 lõike 2 ja § 1141 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 20. novembri 2000. a määruse nr 46 «Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad» (RTL 2000, 121, 1892; 2007, 18, 279) § 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) relvastatud üksuse juht.».

§ 2. Justiitsministri 16. märtsi 2002. a määruses nr 33 «Vanglaametnike atesteerimise kord ning vanglaametniku atesteerimisleht ja atesteerimise aeg» (RTL 2001, 42, 591; 2003, 41, 592) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Vanglatöötaja taustakontrolli ja vanglaametnike atesteerimise kord»;

2) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 1141 lõike 3, § 122 lõike 3 ja § 123 lõike 3 alusel.»;

3) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Üldsätted

(1) Määrus reguleerib vanglasse tööle või vanglaametniku erialale õppima (edaspidi vanglasse tööle) asuda sooviva isiku taustakontrolli tegemist ning vanglaametnike korralise atesteerimise korda ja atesteerimislehe pidamist.

(2) Taustakontrolliga hinnatakse isiku sobivust tööle ning hinnang on ametisse nimetamise õigust omavale isikule, konkursi- ja atesteerimiskomisjonile ning korrektsiooni või vanglaametniku erialale immatrikuleerimise õigust omavale isikule soovituslik.

(3) Taustakontrolli tehakse isikuandmete ankeedi alusel (lisa 1).

(4) Vanglaametniku atesteerimisel hinnatakse tema kutseoskuste, võimete ja isikuomaduste vastavust ametiastmele ja teenistuslikke saavutusi.

(5) Vanglaametnikku atesteerib vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon (edaspidi komisjon).»;

4) määrust täiendatakse §-dega 11–13 järgmises sõnastuses:

« § 11. Taustakontrolli tegemise õigust omavad ametnikud

Vanglasse tööle asuda sooviva ning vanglaametniku erialale õppima asuda sooviva isiku taustakontrolli teeb Justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talitus.

§ 12. Isikuandmete ankeedi esitamine

(1) Vanglasse tööle asuda sooviv isik esitab teenistusse võtmise õigust omavale isikule täidetud isikuandmete ankeedi koos teenistusse astumiseks esitatavate dokumentidega.

(2) Korrektsiooni või vanglaametniku erialale õppima asuda sooviv isik esitab täidetud isikuandmete ankeedi Sisekaitseakadeemia justiitskolledžile.

(3) Saabunud isikuandmete ankeedid edastatakse «Vangistusseaduse» § 1141 lõikes 4 ettenähtud toimingute tegemiseks hiljemalt kolme tööpäeva jooksul §-s 11 nimetatud ametnikele.

§ 13. Isikuandmete ankeedi säilitamine

(1) Vanglasse tööle asuda sooviva isiku täidetud isikuandmete ankeet paigutatakse pärast taustakontrolli vanglateenistuja isiklikku toimikusse.

(2) Isiku, keda ei võeta vanglasse tööle, isikuandmete ankeeti säilitatakse vanglas, kuhu tööle ta asuda soovis viis aastat.

(3) Korrektsiooni või vanglaametniku erialale õppima asuda sooviva isiku täidetud isikuandmete ankeet paigutatakse pärast taustakontrolli läbiviimist õppuri kohta avatud toimikusse.

(4) Õppima mitte võetud isiku isikuandmete ankeet säilitatakse Sisekaitseakadeemias üks aasta.»;

5) paragrahvi 2 lõikes 3 jäetakse välja sõna «vanglate»;

6) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõna «(lisa)» sõnaga «(lisa 2)»;

7) määruse lisas asendatakse sõna «Lisa» sõnadega «Lisa 2».

§ 3. Justiitsministri 1. aprilli 2003. a määruses nr 23 «Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine» (RTL 2003, 45, 658; 2008, 46, 636) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 52 lõiget 6 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) relvastatud üksuse ülem;»;

2) paragrahvi 52 lõiget 7 täiendatakse peale sõnu «Justiitsministeeriumi ametnikul» sõnadega «ja relvastatud üksuse ülemal»;

3) paragrahvi 52 lõiget 8 täiendatakse peale sõnu «Justiitsministeeriumi ametnik» sõnadega «ja relvastatud üksuse ülem»;

4) paragrahvi 52 lõiget 10 täiendatakse peale sõnu «Justiitsministeeriumi ametnik,» sõnadega «relvastatud üksuse ülem,».

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

Justiitsministri 16. märtsi 2001. a määruse nr 33
lisa 1
(Kehtestatud justiitsministri 12. juuni 2008. a määrusega nr 32)

VANGLASSE TÖÖLE VÕI VANGLAAMETNIKU ERIALALE
ÕPPIMA ASUDA SOOVIVA ISIKU
A N K E E T

1. Perekonnanimi või -nimed:                                   Eesnimi või -nimed:  

2. Sünniaeg                                                                  päev/kuu/aasta

                                                                                            /     /

3. Isikukood                                                          /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

4. Sünnikoht     1) riik

                          2) maakond                                  3) vald/linn

5. Endised nimed (endine nimi, mis ajast mis ajani, nime muutmise põhjus, kuupäev ja nime muutnud asutuse nimetus)

1)

 

2)

 

3)

 

6. Sidevahendite numbrid (koos suunanumbriga)

1) kodus                                                                          ______________________________________________

2) senisel töökohal                                                   ______________________________________________

3) isikliku elektronposti aadress                                ______________________________________________

4) soovi korral muu sidevahendi nimetus ja number             ______________________________________________

7. Eesti kodaniku pass  

                          (number                      välja antud                  kehtiv kuni)  

                       (väljaandja)

8. Elukohad (märkida elukohad viimasel kümnel aastal, alates senisest elukohast)

1)

(elukoha aadress, sellel aadressil elamise aeg, senise elukoha postiindeks)

2)

3)

4)

5)

9. Postiaadress

Kirjutada oma postiaadress (maakond, vald või linn, küla või alevik, tänav, maja, korter, postiindeks, postkasti nr jm), kui see ei ole tegeliku elukoha aadress:   

10. Perekonnaseis

vallaline (   )          abielus (   )          vabaabielus (   )          lesk (   )

abikaasa või elukaaslase telefoni või mobiiltelefoni number __________________________

11. Sugulased ja hõimlased

(Vanemad ja kasuvanemad ning lapsed ja kasulapsed, kui neid on; vennad ja õed; abikaasa või elukaaslase vanemad, õed ja vennad ning lapsed, kui need ei ole ühised ega ole ka kasulapsed); eestkoste- ja hooldusalused. Vajaduse korral kasutage lisalehte. Kui keegi loetletud isikutest on surnud, tuleb sünniaja lahtrisse märkida ka surma-aasta.)

1)

(sugulus- või hõimlusaste, nimi, sünniaeg või isikukood)  

(töökoht ja elukoht)

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

6)

 

7)

 

8)

 

9)

 

10)

 

12. Hariduskäik

1)

(õppeasutuse nimetus                õppeaeg                eriala                õppeasutuse aadress)  

(õppeasutuse lõpetamisel omandatud haridus (kraad, diplom, tunnistus))

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

13. Teaduskraadid (ka välisriigis antud)

1)

(kraad                              kraadi andja nimetus                              millal antud)

2)

3)

14. Keelte valdamine (1 – raskustega; 2 – rahuldav; 3 – hea; 4 – väga hea; 5 – täielik)

     keel              kuulates              rääkides              lugedes               kirjutades

1)

2)

3)

4)

5)

15. Varasemad töökohad

(märkida ajalises järjestuses viimase 10 aasta töö- ja teenistuskohad, sh tegevteenistus kaitsejõududes, teenistus koosseisuvälise teenistujana, lepingud teise tööandjaga jms. Esimesena märkida praegune töökoht. Otsese ülemuse nimi ja töökoha telefon märkida vaid siis, kui see on teada, töö- või teenistuse aeg märgitakse kuu ja aasta täpsusega)

 tööandja
1)   2) 3) 4)
töötamise või teenimise aeg         
töö- või ametikoht (kohad)         
töölt lahkumise põhjus         
tööandja
aadress
        
töökoha
aadress
        
otsene ülemus
tööandja telefon
sh suunanumber
       
 tööandja
5)   6) 7) 8)
töötamise või teenimise aeg         
töö- või ametikoht (kohad)         
töölt lahkumise põhjus         
tööandja
aadress
        
töökoha
aadress
        
otsene ülemus
tööandja telefon
sh suunanumber
       

16. Karistused ja käimasolevad menetlused

16.1. Kriminaal-, väärteo- või distsiplinaarkaristuse korral, sõltumata karistuse määramise ajast, märgitakse iga karistuse kohta:

Kriminaal-, väärteo-
(haldusõiguserikkumise) või distsiplinaarasi
Karistuse liik ja määr Karistuse määranud asutus Karistamise põhjus Karistuse määramise aeg (kuu, aasta)
         
         
         
         
         
         
         

16.2. Toimuva kriminaal-, väärteo- ja distsiplinaarmenetluse kohta märgitakse toimuva menetluse liik, menetleva asutuse nimetus ja menetletav õiguserikkumine

1)

 

2)

 

3)

 
 

17. Tervis:

1) Kas olete viimase 10 aasta jooksul

    viibinud psühhiaatrilisel ravil?                      jah (   )     ei (   )

2) Kas Teil on alkoholismiprobleeme?            jah (   )     ei (   )

3) Kas Te tarvitate narkootikume?                 jah (   )     ei (   )

Ravi korral märkida raviasutuse nimetus ja raviaeg ning muud tähtsust omavad asjaolud

 
 
 
 
 
 

18. Muud asjaolud või seletused, mida isik peab oluliseks:

 
 
 
 
 
 

* Märkus: kui mõnele punktile vastamisel ei jätku ankeedis ruumi, lisatakse ankeedile lisaleht, millele märgitakse, kelle ankeedi juurde see kuulub ning allkirjastatakse ankeedi täitja poolt. Kui lisaleht koosneb mitmest lehest, siis need nummerdatakse. Lisa ja selle lehtede arvu kohta tehakse märkus käesolevasse lahtrisse.

19. Kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen teadlik valeandmete esitamise tagajärgedest.

«......» ............................... 20...... a.                            Allkiri: