HALDUSÕIGUSKohalik omavalitsus

ERAÕIGUSÄriühingud

Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 «Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta» rakendamise seadus (lühend - ETKRS)

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I 2008, 25, 164

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.06.2008 otsus nr 293

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 «Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta» rakendamise seadus

Vastu võetud 05.06.2008

§ 1.  Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusele kohaldatavad sätted

  (1) Käesolev seadus reguleerib Eestis registreeritud Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (edaspidi ETKR) õiguslikku seisundit ja Eesti-poolsete liikmete mõne teise riigi territooriumil asutatud ETKRis osalemist osas, mida ei reguleeri Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1082/2006 «Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta» (ELT L 210, 31.07.2006, lk 19–24) (edaspidi määrus).

  (2) ETKRi suhtes kohaldatakse käesolevat seadust ja muid riigisiseseid õigusakte, kui määruse järgi tuleb lähtuda riigisisesest õigusest või kui määrus annab võimaluse reguleerida teatavaid valdkondi riigisisese õiguse alusel.

  (3) ETKRile kohaldatakse tulundusühistuseadust, kui määrusest või käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

§ 2.  Liikmed

  ETKRis võivad Eesti-poolsete liikmetena osaleda määruse artikli 3 kohaselt riik maavalitsuse kaudu, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuste liit, määruse artikli 3 lõike 1 punktis d nimetatud avalik-õiguslik juriidiline isik või nimetatud isikute ühendused.

§ 3.  Pädevad asutused

  (1) Määruse artikli 4 lõikes 3 nimetatud pädevaks asutuseks on Vabariigi Valitsus. Määruse artikli 4 lõikes 3 nimetatud otsuse tegemiseks esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku Siseministeerium.

  (2) Määruse artikli 4 lõikes 4 nimetatud pädevaks asutuseks on Siseministeerium.

  (3) Määruse artiklis 6 nimetatud pädevaks asutuseks on Rahandusministeerium. Rahandusministeerium esitab määruse artikli 6 lõike 5 kohase teabe vajaduse korral asjaomastele liikmesriikidele.

  (4) Määruse artiklis 13 nimetatud pädevaks asutuseks on Vabariigi Valitsus. Määruse artiklis 13 nimetatud otsuse tegemiseks esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku Siseministeerium.

§ 4.  Ärinimi

  ETKRi ärinimi peab sisaldama täiendit Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus või lühendit ETKR. Täiendit ja lühendit võib kasutada üksnes ärinime alguses või lõpus.

§ 5.  Äriregistrisse kandmine

  (1) ETKR kantakse äriregistrisse vastavalt tulundusühistuseaduses tulundusühistu äriregistrisse kandmise kohta sätestatule.

  (2) ETKRi registrisse kandmisel esitatakse registripidajale lisaks tulundusühistuseaduse § 7 lõikes 1 nimetatud dokumentidele ka määruse artikli 4 lõikes 3 nimetatud liikmesriigi nõusolek kavandatava liikme osalemise kohta ETKRis.

§ 6.  Kokkulepe ja põhikiri

  (1) Kokkulepe ja selle alusel vastu võetud põhikiri peavad olema notariaalselt tõestatud.

  (2) Kokkuleppe ja põhikirja muutmisele kohaldatakse tulundusühistuseaduse §-s 48 sätestatut.

  (3) Kokkuleppe muudatuste ja põhikirja muudatuste äriregistrisse kandmisel esitatakse registripidajale ka liikmesriigi nõusolek vastava muudatuse tegemiseks kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 3 ja 6.

§ 7.  ETKRi sundlõpetamine

  (1) Määruse artiklis 14 nimetatud otsuse teeb kohus Vabariigi Valitsuse avalduse alusel. Vabariigi Valitsus esitab avalduse Siseministeeriumi ettepanekul.

  (2) Siseministeerium esitab määruse artikli 14 lõikes 1 nimetatud teabe vajaduse korral asjaomastele liikmesriikidele.

  Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json