Teksti suurus:

Vanglatöötaja taustakontrolli ja vanglaametnike atesteerimise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2010
Avaldamismärge:

Vanglatöötaja taustakontrolli ja vanglaametnike atesteerimise kord
[RTL 2008, 50, 700 - jõust. 21.06.2008]

Vastu võetud 16.03.2002 nr 33
RTL 2001, 42, 591
jõustumine 06.04.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

13.11.2002 nr 75 (RTL 2002, 129, 1878) 1.01.2003

19.03.2003 nr 16 (RTL 2003, 41, 592) 1.04.2003

12.06.2008 nr 32 (RTL 2008, 50, 700) 21.06.2008

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 1141 lõike 3, § 122 lõike 3 ja § 123 lõike 3 alusel.

[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]

1. peatükk

ATESTEERIMISE KORD JA ATESTEERIMISE AEG


§ 1. Üldsätted

(1) Määrus reguleerib vanglasse tööle või vanglaametniku erialale õppima (edaspidi vanglasse tööle) asuda sooviva isiku taustakontrolli tegemist ning vanglaametnike korralise atesteerimise korda ja atesteerimislehe pidamist.

(2) Taustakontrolliga hinnatakse isiku sobivust tööle ning hinnang on ametisse nimetamise õigust omavale isikule, konkursi- ja atesteerimiskomisjonile ning korrektsiooni või vanglaametniku erialale immatrikuleerimise õigust omavale isikule soovituslik.

(3) Taustakontrolli tehakse isikuandmete ankeedi alusel (lisa 1).

(4) Vanglaametniku atesteerimisel hinnatakse tema kutseoskuste, võimete ja isikuomaduste vastavust ametiastmele ja teenistuslikke saavutusi.

(5) Vanglaametnikku atesteerib vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon (edaspidi komisjon).

[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]

§ 11. Taustakontrolli tegemise õigust omavad ametnikud

Vanglasse tööle asuda sooviva ning vanglaametniku erialale õppima asuda sooviva isiku taustakontrolli teeb Justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talitus.

[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]

§ 12. Isikuandmete ankeedi esitamine

(1) Vanglasse tööle asuda sooviv isik esitab teenistusse võtmise õigust omavale isikule täidetud isikuandmete ankeedi koos teenistusse astumiseks esitatavate dokumentidega.

(2) Korrektsiooni või vanglaametniku erialale õppima asuda sooviv isik esitab täidetud isikuandmete ankeedi Sisekaitseakadeemia justiitskolledžile.

(3) Saabunud isikuandmete ankeedid edastatakse «Vangistusseaduse» § 1141 lõikes 4 ettenähtud toimingute tegemiseks hiljemalt kolme tööpäeva jooksul §-s 11 nimetatud ametnikele.

[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]

§ 13. Isikuandmete ankeedi säilitamine

(1) Vanglasse tööle asuda sooviva isiku täidetud isikuandmete ankeet paigutatakse pärast taustakontrolli vanglateenistuja isiklikku toimikusse.

(2) Isiku, keda ei võeta vanglasse tööle, isikuandmete ankeeti säilitatakse vanglas, kuhu tööle ta asuda soovis viis aastat.

(3) Korrektsiooni või vanglaametniku erialale õppima asuda sooviva isiku täidetud isikuandmete ankeet paigutatakse pärast taustakontrolli läbiviimist õppuri kohta avatud toimikusse.

(4) Õppima mitte võetud isiku isikuandmete ankeet säilitatakse Sisekaitseakadeemias üks aasta.

[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]

§ 2. Atesteerimise alused

(1) Atesteerimisel lähtutakse:
1) vanglaametniku ametiastme kohta kehtivatest atesteerimisnõuetest;
2) atesteeritava ametijuhendist;
3) muudest õigusaktidest;
4) atesteeritava vahetu ülemuse antud iseloomustusest.

(2) Kui atesteerimisnõudeid muudetakse vähem kui aasta enne korralist atesteerimist, järgitakse atesteerimisel neid nõudeid, mis kehtisid atesteerimispäevale eelneva kalendriaasta samal päeval. Atesteeritava taotlusel kohaldatakse atesteerimispäeval kehtivaid atesteerimisnõudeid.

(3) Vangla direktori atesteerimisel on vahetu ülemuse kohta selles määruses kehtestatud õigused ja kohustused Justiitsministeeriumi asekantsleril.

 [RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]

§ 3. Atesteerimise aeg

(1) Vanglaametnik atesteeritakse atesteerimisperioodi viimasel aastal.

(2) Ametiastmete kaupa atesteerimise konkreetse aja määrab asutuse juht kooskõlastatult atesteerimiskomisjoni esimehega. Justiitsministeeriumi komisjoni atesteeritavate vanglaametnike konkreetse atesteerimise aja määrab justiitsminister.

(3) Atesteerimise konkreetne aeg tehakse atesteeritavale ja tema vahetule ülemusele kirjalikult teatavaks vähemalt neli nädalat enne atesteerimise päeva.

[RTL 2003, 41, 592 – jõust. 1.04.2003]

§ 4. Vahetu ülemuse koostatav iseloomustus

(1) Atesteeritava vanglaametniku iseloomustuse koostab tema vahetu ülemus enne atesteerimist.

(2) Iseloomustuses hinnatakse atesteeritava:
1) teenistusalast asjatundlikkust;
2) erialateadmiste täiendamist;
3) algatusvõimet;
4) tööoskusi;
5) kohusetundlikkust;
6) suhtlemisoskust;
7) muid omadusi, mis soodustavad või takistavad teenistuskohustuste täitmist.

(3) Iseloomustuses nimetatakse ka atesteeritavale kohaldatud ergutused ja kehtivad distsiplinaarkaristused.

§ 5. Korraldav koosolek

(1) Komisjoni esimees kutsub korraldava koosoleku kokku vähemalt kolm nädalat enne atesteerimise konkreetse aja algust.

(2) Enne koosolekut esitab vanglaametniku vahetu ülemus atesteeritava isiku atesteerimislehe, ametijuhendi ja iseloomustuse komisjoni esimehele, kui esimees seda taotleb.

(3) Korraldaval koosolekul:
1) tutvutakse atesteerimisnõuetega, ametijuhendiga ja vahetu ülemuse iseloomustusega;
2) otsustatakse atesteerimise viis ja hindamisvoorude arv;
3) otsustatakse atesteerimise aeg ja koht ning atesteerimise järjekord ja ajakava;
4) otsustatakse muid küsimusi.

(4) Komisjoni sekretär teeb atesteeritavale teda puudutavad komisjoni otsused teatavaks ning teatab atesteeritava vahetule ülemusele atesteerimise aja vähemalt kaks nädalat enne atesteerimise päeva.

§ 6. Komisjoni õigus nõuda lisateavet

(1) Komisjon võib ametisse nimetamise õigust omavalt isikult taotleda atesteeritavat iseloomustavaid lisadokumente. Ametisse nimetamise õigust omav isik esitab lisadokumendid nende taotlemisest alates ühe nädala jooksul.

(2) Komisjon võib atesteeritava vahetult ülemuselt küsida atesteeritava kohta suulist lisateavet.

§ 7. Atesteeritava ilmumata jäämine

(1) Kui atesteeritav ei ilmu atesteerimisele talle teatatud ajal ega ole ilmumata jäämisest ja selle mõjuvast põhjusest enne atesteerimist teatanud ega taotlenud uue aja määramist, otsustab komisjon, et vanglaametniku ilmumata jäämine on põhjendamata, ning võib ametniku atesteerida ilma tema kohalolekuta. Atesteerimiselt puudumise põhjust tuleb tõendada.

(2) Komisjoni esimees määrab atesteerimise uue päeva, kui:
1) atesteeritav on ilmumata jäämisest teatanud ning komisjon peab selle põhjust mõjuvaks;
2) komisjon leiab, et atesteeritav, kes ei ole ilmumata jäämisest teatanud, peab koosolekul osalema.

(3) Uus atesteerimine tuleb korraldada esialgselt määratud atesteerimisest alates ühe kuu jooksul.

(4) Atesteerimise uuest päevast teatatakse atesteeritavale, tema vahetule ülemusele ja asutuse juhile.

§ 8. Komisjoni otsusest teatamine

(1) «Vangistusseaduse» § 124 lõikes 1 nimetatud otsus tehakse atesteeritavale ja ametisse nimetamise õigust omavale isikule kirjalikult teatavaks hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

(2) Atesteerimislehel oleva otsuse kannab asutuse personaliteenistuse ametnik vanglaametniku teenistuslehele ja tutvustab atesteerimislehte vanglaametnikule allkirja vastu.

§ 9. Kordusatesteerimine

(1) Kordusatesteerimise avalduse esitab atesteeritu komisjoni esimehele kahe nädala jooksul arvates päevast, mis järgneb päevale, mil ta sai atesteerimistulemustest teada või oleks pidanud neist teada saama.

(2) Komisjoni esimees edastab avalduse ning atesteeritava atesteerimislehe koopia ja atesteerimistulemustest teatamise kirja koopia viivitamata isikule, kes on nimetanud komisjoni esimehe.

(3) Kordusatesteerimine toimub samas korras kui esialgne atesteerimine.

2. peatükk

ATESTEERIMISLEHT

§ 10. Vanglaametniku atesteerimislehe avamine ja lõpetamine


(1) Atesteerimisleht (lisa 2) avatakse vanglaametnikule atesteerimisperioodi alguses.

[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]


(2) Atesteerimisleht lõpetatakse vanglaametniku:
1) korralise atesteerimise päeval;
2) edutamise päeval;
3) konkursi korras muule ametikohale nimetamise päeval;
4) teenistusest vabastamise päeval.

(3) Atesteerimislehte ei lõpetata, kui komisjon on teinud ettepaneku saata vanglaametnik täiendusõppele ja lükata atesteerimine ühe aasta võrra edasi.

§ 11. Vanglaametniku atesteerimislehe pidamine

(1) Vanglaametniku atesteerimislehte peab asutuse personaliteenistus.

(2) Atesteerimislehte peetakse elektrooniliselt. Vajaduse korral trükitakse atesteerimisleht paberile.

(3) Atesteerimislehte võivad kasutada:
1) ametnik, kelle kohta atesteerimisleht on avatud;
2) punktis 1 nimetatud ametniku vahetu ülemus;
3) kõrgemalseisev ülemus;
4) atesteerimislehe hoidmise ja ametniku täiendusõppe eest vastutavad ametnikud;
5) komisjoni liikmed atesteerimisel ja konkursi korraldamisel;
6) muud isikud asutuse juhi või tema volitatud ametniku loal, kui nad on atesteerimislehe kasutamise vajadust põhjendanud.

(4) Atesteerimislehele juurdepääsu täpsemad tingimused kehtestab asutuse juht või tema volitatud ametnik.

[RTL 2003, 41, 592 – jõust. 1.04.2003]

§ 12. Atesteerimislehe täitmine

(1) Atesteerimislehe I osa ülemise poole täidab personaliteenistus.

(2) Atesteerimislehe I osa alumise poole täidab komisjoni sekretär.

(3) Atesteerimislehe II osa täidab atesteeritava vahetu ülemus.

(4) Atesteerimistulemus märgitakse atesteerimislehel «Vangistusseaduse» § 124 lõike 1 kohaselt.

§ 13. Atesteerimislehtede register

(1) Personaliteenistus peab atesteerimislehtede registrit asutuse asjaajamiskorra kohaselt.

(2) Registrisse kantakse vähemalt järgmised andmed:
1) atesteerimislehe avamise kuupäev ja lehe number;
2) ametniku nimi ja tema ametikoht atesteerimislehe avamise ajal;
3) atesteerimislehe tagastamise kuupäev;
4) atesteerimislehe lõpetamise kuupäev.

§ 14. Atesteerimislehe saatmine

(1) Asutuse juht saadab atesteerimislehe ametnikku atesteerivale komisjonile, kui ta on määranud korralise atesteerimise aja või edutamiseks korraldatud konkursi aja, ent mitte hiljem kui üks nädal enne atesteerimist või konkurssi.

(2) Komisjoni esimees tagastab täidetud atesteerimislehe asutuse juhile hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval. Kui ametnik on edutamise korras esitatud teise asutusse ametisse nimetamiseks, siis saadetakse atesteerimisleht selle asutuse juhile.

(3) Kui ametnik viiakse vanglateenistusse kuuluvale ametikohale muusse asutusse üle ilma konkursita, saadab asutuse juht atesteerimislehe koos teenistuslehega viivitamata uude asutusse.

(4) Enne atesteerimislehe saatmist teeb personaliteenistus sellest koopia.

§ 15. Atesteerimislehe dublikaadi väljastamine

Kui atesteerimisleht on hävinud või läinud kaotsi, annab vanglaametniku viimane teenistuskoht välja atesteerimislehe dublikaadi. Sel juhul tehakse lehe parempoolsesse ülemisse nurka märge «Dublikaat».

§ 16. Atesteerimislehel paranduste tegemine

(1) Ebatäpse kande parandamiseks tõmmatakse sellele üks joon ja peale kirjutatakse õige kanne.

(2) Tühistatud kande kehtetuks tunnistamiseks tõmmatakse sellele üks joon ja tehakse märge «kanne kehtetu».

(3) Kande paranduse ja kehtetuks tunnistamise tõendab parandaja oma allakirjaga, märkides oma nime ja ametikoha ning muudatuse tegemise kuupäeva.

(4) Atesteerimislehe kannet võib muuta isik või teenistus, kes on selle teinud.

(5) Muudatust tutvustatakse kõigile isikutele, kes on andnud atesteerimislehele allkirja.

§ 17. Atesteerimislehe säilitamine ja arhiveerimine

(1) Avatud atesteerimislehte säilitatakse asutuse personaliteenistuses.

(2) Lõpetatud atesteerimislehte säilitatakse ametniku teenistusajal personaliteenistuses ning pärast teenistusest lahkumist vähemalt 25 aastat koos muude personalidokumentidega asutuse asjaajamiskorra kohaselt.

 

 

Justiitsministri 16. märtsi 2001. a määruse nr 33
lisa 1
(Kehtestatud justiitsministri 12. juuni 2008. a määrusega nr 32)
[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]

VANGLASSE TÖÖLE VÕI VANGLAAMETNIKU ERIALALE
ÕPPIMA ASUDA SOOVIVA ISIKU
A N K E E T

1. Perekonnanimi või -nimed:                                   Eesnimi või -nimed:  

2. Sünniaeg                                                                  päev/kuu/aasta

                                                                                            /     /

3. Isikukood                                                          /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

4. Sünnikoht     1) riik

                          2) maakond                                  3) vald/linn

5. Endised nimed (endine nimi, mis ajast mis ajani, nime muutmise põhjus, kuupäev ja nime muutnud asutuse nimetus)

1)

 

2)

 

3)

 

6. Sidevahendite numbrid (koos suunanumbriga)

1) kodus                                                                          ______________________________________________

2) senisel töökohal                                                   ______________________________________________

3) isikliku elektronposti aadress                                ______________________________________________

4) soovi korral muu sidevahendi nimetus ja number             ______________________________________________

7. Eesti kodaniku pass  

                          (number                      välja antud                  kehtiv kuni)  

                       (väljaandja)

8. Elukohad (märkida elukohad viimasel kümnel aastal, alates senisest elukohast)

1)

(elukoha aadress, sellel aadressil elamise aeg, senise elukoha postiindeks)

2)

3)

4)

5)

9. Postiaadress

Kirjutada oma postiaadress (maakond, vald või linn, küla või alevik, tänav, maja, korter, postiindeks, postkasti nr jm), kui see ei ole tegeliku elukoha aadress:   

10. Perekonnaseis

vallaline (   )          abielus (   )          vabaabielus (   )          lesk (   )

abikaasa või elukaaslase telefoni või mobiiltelefoni number __________________________

11. Sugulased ja hõimlased

(Vanemad ja kasuvanemad ning lapsed ja kasulapsed, kui neid on; vennad ja õed; abikaasa või elukaaslase vanemad, õed ja vennad ning lapsed, kui need ei ole ühised ega ole ka kasulapsed); eestkoste- ja hooldusalused. Vajaduse korral kasutage lisalehte. Kui keegi loetletud isikutest on surnud, tuleb sünniaja lahtrisse märkida ka surma-aasta.)

1)

(sugulus- või hõimlusaste, nimi, sünniaeg või isikukood)  

(töökoht ja elukoht)

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

6)

 

7)

 

8)

 

9)

 

10)

 

12. Hariduskäik

1)

(õppeasutuse nimetus                õppeaeg                eriala                õppeasutuse aadress)  

(õppeasutuse lõpetamisel omandatud haridus (kraad, diplom, tunnistus))

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

13. Teaduskraadid (ka välisriigis antud)

1)

(kraad                              kraadi andja nimetus                              millal antud)

2)

3)

14. Keelte valdamine (1 – raskustega; 2 – rahuldav; 3 – hea; 4 – väga hea; 5 – täielik)

     keel              kuulates              rääkides              lugedes               kirjutades

1)

2)

3)

4)

5)

15. Varasemad töökohad

(märkida ajalises järjestuses viimase 10 aasta töö- ja teenistuskohad, sh tegevteenistus kaitsejõududes, teenistus koosseisuvälise teenistujana, lepingud teise tööandjaga jms. Esimesena märkida praegune töökoht. Otsese ülemuse nimi ja töökoha telefon märkida vaid siis, kui see on teada, töö- või teenistuse aeg märgitakse kuu ja aasta täpsusega)

 tööandja

1)  

2)

3)

4)

töötamise või teenimise aeg

  

 

 

 

töö- või ametikoht (kohad)

  

 

 

 

töölt lahkumise põhjus

  

 

 

 

tööandja
aadress

  

 

 

 

töökoha
aadress

  

 

 

 

otsene ülemus
tööandja telefon
sh suunanumber

 

 

 

 

 tööandja

5)  

6)

7)

8)

töötamise või teenimise aeg

  

 

 

 

töö- või ametikoht (kohad)

  

 

 

 

töölt lahkumise põhjus

  

 

 

 

tööandja
aadress

  

 

 

 

töökoha
aadress

  

 

 

 

otsene ülemus
tööandja telefon
sh suunanumber

 

 

 

 

16. Karistused ja käimasolevad menetlused

16.1. Kriminaal-, väärteo- või distsiplinaarkaristuse korral, sõltumata karistuse määramise ajast, märgitakse iga karistuse kohta:

Kriminaal-, väärteo-
(haldusõiguserikkumise) või distsiplinaarasi

Karistuse liik ja määr

Karistuse määranud asutus

Karistamise põhjus

Karistuse määramise aeg (kuu, aasta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2. Toimuva kriminaal-, väärteo- ja distsiplinaarmenetluse kohta märgitakse toimuva menetluse liik, menetleva asutuse nimetus ja menetletav õiguserikkumine

1)

 

2)

 

3)

 

 

17. Tervis:

1) Kas olete viimase 10 aasta jooksul

    viibinud psühhiaatrilisel ravil?                      jah (   )     ei (   )

2) Kas Teil on alkoholismiprobleeme?            jah (   )     ei (   )

3) Kas Te tarvitate narkootikume?                 jah (   )     ei (   )

Ravi korral märkida raviasutuse nimetus ja raviaeg ning muud tähtsust omavad asjaolud

 

 

 

 

 

 

18. Muud asjaolud või seletused, mida isik peab oluliseks:

 

 

 

 

 

 

* Märkus: kui mõnele punktile vastamisel ei jätku ankeedis ruumi, lisatakse ankeedile lisaleht, millele märgitakse, kelle ankeedi juurde see kuulub ning allkirjastatakse ankeedi täitja poolt. Kui lisaleht koosneb mitmest lehest, siis need nummerdatakse. Lisa ja selle lehtede arvu kohta tehakse märkus käesolevasse lahtrisse.

19. Kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen teadlik valeandmete esitamise tagajärgedest.

«......» ............................... 20...... a.                            Allkiri:

[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]

 

 

Lisa 2
justiitsministri 16. märtsi 2001. a määrusele nr 33
[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]

 

ATESTEERIMISLEHT NR. . . . . . .

I OSA

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(lehe avamise kuupäev)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(lehe avanud asutuse nimetus)

 

Vanglaametniku nimi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vanglaametniku teenistuskäik atesteerimisperioodil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ametikoht ja ajavahemik)

Atesteerimisleht lõpetatud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(lõpetamise kuupäev ja lõpetamise alus)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . konkursi- ja atesteerimiskomisjon

1. Atesteerimisperiood

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Atesteerimistulemus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Otsuse põhjendus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni koosoleku kuupäev ja protokolli number . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(esimehe nimi)

(sekretäri nimi)

Allkiri:

Allkiri:

 

ATESTEERIMISLEHT NR . . . .

II OSA

Vanglaametniku nimi . . . . . . . . . . .

Vanglaametniku katseaja lõpu vestluse tulemused

Kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Erialateadmised ja -oskused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Ameti- ja kutsealased teadmised ning oskused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Võimed ja tööalane käitumine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Enesetäiendamine ja täiendusõpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Märkused ja üldhinnang töötulemustele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Ettepanekud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Ametniku arvamus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vahetu ülemuse allkiri: . . . . . . . . . . . . . . . .

Ametniku allkiri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vahetu ülemuse nimi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .