ERAÕIGUSVõlaõigus

Teksti suurus:

Eesti NSV tsiviilkoodeks (lühend - TsK)

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2014
Avaldamismärge:

Eesti NSV tsiviilkoodeks

Vastu võetud 12.06.1964
RT 1964, 25, 115
jõustumine 01.01.1965

(õ) 21.06.2010 13:25

Vastu võetud 12.06.1964. a ENSV seadusega (ENSV ÜT 1964, 25, 115), jõustunud 1.01.1965.

25.10.1968 (ENSV ÜVT 1968, 46, 341) 14.11.1968

25.07.1969 (ENSV ÜVT 1969, 30, 295) 14.08.1969

28.08.1970 (ENSV ÜVT 1970, 37, 332) 14.09.1970

23.02.1973 (ENSV ÜVT 1973, 9, 68) 12.03.1973

26.10.1973 (ENSV ÜVT 1973, 44, 389) 12.11.1973

19.12.1973 (ENSV ÜVT 1973, 53, 465) 08.01.1974

28.06.1974 (ENSV ÜVT 1974, 28, 247) 15.07.1974

31.07.1974 (ENSV ÜVT 1974, 32, 295) 19.08.1974

28.01.1977 (ENSV ÜVT 1977, 6, 72) 21.02.1977

26.08.1977 (ENSV ÜVT 1977, 37, 424) 24.09.1977

28.08.1980 (ENSV ÜVT 1980, 31, 490) 18.09.1980

29.08.1985 (ENSV ÜVT 1985, 27, 451) 16.09.1985

17.06.1986 (ENSV ÜVT 1986, 19, 251) 01.07.1985

28.01.1988 (ENSV ÜVT 1988, 6, 68) 22.02.1988

19.05.1988 (ENSV ÜVT 1988, 25, 295) 01.01.1988

19.05.1988 (ENSV ÜVT 1988, 25, 296) 20.06.1988

17.05.1989 (ENSV ÜVT 1989, 17, 203) 29.05.1989

13.07.1990 (EV ÜVT 1990, 20, 300) 9.07.1990

26.09.1990 (RT 1990, 12, 128) 22.10.1990

18.06.1992 (RT 1992, 28, 380) 20.06.1992

10.08.1992 (RT 1992, 33, 418) 14.09.1992

11.11.1992 (RT 1992, 49, 615) 12.12.1992

27.10.1993 (RT I 1993, 72/73, 1021) 01.12.1993

16.03.1994 (RT I 1994, 25, 406) 23.05.1994

28.06.1994 (RT I 1994, 53, 889) 01.09.1994

24.08.1994 (RT I 1994, 63, 1065) 24.09.1994

17.04.1996 (RT I 1996, 31, 630) 24.05.1996

15.05.1996 (RT I 1996, 38, 752) 01.01.1997

11.06.1997 (RT I 1997, 48, 775) 01.01.1998

02.05.2001 (RT I 2001, 47, 260) 01.01.2002

05.06.2002 (RT I 2002, 53, 336) 01.07.2002

I. osa Üldsätted 

§ 1–94.  [Kehtetud – RT 1994, 53, 889 - jõust. 01.09.1994]

II. osa Omandiõigus 

§ 95–161.  [Kehtetud – RT I 1993, 72, 1021 - jõust. 01.12.1993]

III. osa Kohustisõigus 

§ 162–194.  [Kehtetud – RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 195–205.  [Kehtetud – RT I 1993, 72, 1021 - jõust. 01.12.1993]

§ 206–279.  [Kehtetud – RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 280–298.  [Kehtetud – RT 1990, 12, 128 - jõust. 22.10.1990]

§ 299.  [Kehtetu – RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 300–346.  [Kehtetud – ENSV ÜVT 1985, 27, 451 - jõust. 15.09.1985]

§ 347.  [Kehtetu – RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 348–349.  [Kehtetud – RT 1990, 12, 128 - jõust. 22.10.1990]

§ 350–449.  [Kehtetud – RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 450–451.  [Kehtetud – RT I 2001, 47, 260 - jõust. 01.01.2002]

§ 452–469.  [Kehtetud – RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 470.  Hüvise suuruse muutmine kannatanu nõudel tema töövõime muutumise korral

  Osaliselt töövõime kaotanul on õigus igal ajal nõuda temale vigastuse või tervisekahjustuse tekitamise eest vastutavalt organisatsioonilt või kodanikult hüvise vastavat suurendamist, kui tema töövõime edaspidi seoses tekitatud tervisekahjustusega vähenes võrreldes sellega, mis tal oli säilinud momendil, kui talle määrati hüvis kahju eest, või kui vähendati riikliku sotsiaalkindlustuse korras saadava pensioni suurust.

§ 471.  Hüvise suuruse muutmine kahju tekitanud isikute nõudel

  Organisatsioonil või kodanikul, kellelt on kannatanule vigastuse või muu tervisekahjustuse tekitamise tagajärjel tema töövõime vähenemisega seotud kahju eest hüvis välja mõistetud, on õigus igal ajal nõuda väljamõistetud hüvise suuruse vähendamist, kui kannatanu töövõime suurenes võrreldes sellega, mis tal säilis kahju eest hüvise väljamõistmise momendiks, või kui tema poolt riikliku sotsiaalkindlustuse korras saadav pension suurenes.

§ 472.  Maksed kahju hüvitamiseks

  Kannatanu töövõime vähenemisega seotud kahju, samuti surmaga seotud kahju hüvitamine toimub igakuuste maksetena.

§ 473.  Kahju hüvitamine juhul, kui juriidiline isik on lõpetanud oma tegevuse

  (1) Juriidilise isiku reorganiseerimisel esitatakse tema poolt kannatanule seoses tervisekahjustuse või surma põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise nõuded reorganiseeritud juriidilise isiku õigusjärglase vastu; juriidilise isiku likvideerimisel ja õigusjärglase puudumisel esitatakse tekitatud kahju hüvitamise nõuded riiklikule sotsiaalkindlustusorganile.
[RT I 1994, 63, 1065 - jõust. 24.09.1994, muudatusel on tagasiulatuv jõud]

  (2) Juriidilise isiku reorganiseerimisel, kes on kohustatud maksma §-s 472 tähendatud makseid, toimub kahju hüvise väljamaksmine reorganiseeritud juriidilise isiku õigusjärglase poolt; juriidilise isiku likvideerimisel ja õigusjärglase puudumisel kannatanu elukohajärgse sotsiaalkindlustusorgani poolt, arvates Riigi Teataja Lisas juriidilise isiku likvideerimise teate avaldamisest või selle puudumisel arvates teate avaldamisest üleriigilise levikuga ajalehes, kui väljamaksmine ei ole toimunud muu organisatsiooni poolt.
[RT I 1996, 31, 630 - jõust. 24.05.1996]

  (3) Nõue kannatanule §-des 470 ja 471 sätestatud alustel väljamõistetud hüvise suurendamise või vähendamise kohta esitatakse juriidilise isiku reorganiseerimisel õigusjärglase vastu või vastavalt õigusjärglase poolt, likvideerimisel ja õigusjärglase puudumisel aga – kannatanu elukohajärgse sotsiaalkindlustusorganile või selle poolt.
[RT I 1994, 63, 1065 - jõust. 24.09.1994, muudatusel on tagasiulatuv jõud]

§ 474–475.  [Kehtetud – RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

42. peatükk Sotsialistliku vara päästmisest tulenevad kohustused 

§ 476.  [Kehtetu – RT 1990, 12, 128 - jõust. 22.10.1990]

43. peatükk Vara alusetust omandamisest või säästmisest tulenevad kohustused 

§ 477–478.  [Kehtetud – RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

IV. osa Autoriõigus 

§ 479–520.  [Kehtetud – RT 1992, 49, 615 - jõust. 12.12.1992]

V. osa Avastusõigus 

§ 521–523.  [Kehtetud – RT I 1994, 25, 406 - jõust. 23.05.1994]

VI. osa Leitus-, ratsionaliseerimisettepaneku- ja tööstusnäidiseõigus 

§ 524–530.  [Kehtetud – RT I 1994, 25, 406 - jõust. 23.05.1994]

VII. osa Pärimisõigus 

§ 531– 565.  [Kehtetud – RT I 1996, 38, 752 - jõust. 01.01.1997]

VIII. osa Välisriikide kodanike ja kodakondsuseta isikute õigusvõime. Isikute õigusvõime. Välisriikide tsiviilseaduste ja rahvusvaheliste lepingute kohaldamine 

§ 566–573.  [Kehtetud – RT I 1994, 53, 889 - jõust. 01.09.1994]ÕIEND
Metaandmetes parandatud väljaandja.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json