Teksti suurus:

Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 27, 177

Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 04.06.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 19. juuni 2008. a otsusega nr 298

§ 1. Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 2008, 16, 116) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Füüsilisest isikust ettevõtja võib äriregistri pidajale teatada oma ettevõtte tegevuse peatamisest ette, märkides ajavahemiku, millal ettevõte ei tegutse. Füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte tegevus tulenevalt tegevusala iseloomust on hooajaline, võib äriregistri pidajale teatada ettevõtte tegevuse algus- ja lõppkuupäeva. Ettevõtte tegevuse algus- ja lõppkuupäeva võib teatada ka ajutise tegutsemise korral.»;

2) paragrahvi 321 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Notar edastab juriidilise isiku taotlusel tema majandusaasta aruande elektrooniliselt registripidajale.»;

3) paragrahvi 53 lõike 5 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «deposiitarvele» tekstiosaga «või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 15 41. lõikes nimetatud pangkontole»;

4) paragrahvi 53 lõike 5 punktist 7 jäetakse välja sõnad «registripidaja deposiitarvele»;

5) paragrahvi 59 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« (31) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb ajutiselt, kustutatakse äriregistrist automaatselt pärast käesoleva seadustiku § 3 3. lõikes sätestatud lõppkuupäeva möödumist.

(32) Registripidaja võib füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrist kustutada, kui isik ei vasta käesoleva seadustiku §-s 1 sätestatud ettevõtja mõistele ning ta ei ole teatanud oma tegevuse peatamisest või lõpetamisest.»;

6) paragrahvi 64 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) andmed füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuse peatamise, hooajalise või ajutise tegutsemise kohta;»;

7) paragrahvi 97 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Aruanne esitatakse äriregistrile vastavalt käesoleva seadustiku § 67 4. lõike punkti 1 alusel kehtestatud korrale elektrooniliselt.»;

8) paragrahvi 146 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «hindamisega» tekstiosaga «või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 1. lõikes nimetatud varaga sissemaksete tegemisega»;

9) paragrahvi 179 lõiget 4 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Aruanne esitatakse äriregistrile vastavalt käesoleva seadustiku § 67 4. lõike punkti 1 alusel kehtestatud korrale elektrooniliselt.»;

10) paragrahvi 334 lõiget 2 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Aruanne esitatakse äriregistrile vastavalt käesoleva seadustiku § 67 4. lõike punkti 1 alusel kehtestatud korrale elektrooniliselt.»;

11) seadustikku täiendatakse §-ga 5114 järgmises sõnastuses:

« § 5114. Maksukohustuslaste registris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja kandmine äriregistrisse

(1) Maksukohustuslaste registris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja kantakse äriregistrisse tema avalduse alusel. Avalduse esitamine on võimalik 2009. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini. Avalduse esitamine on riigilõivuvaba.

(2) Äriregistrisse kandmise avalduses tuleb lisaks muudele käesolevas seadustikus sätestatud andmetele märkida ka füüsilisest isikust ettevõtja registreerimine maksukohustuslaste registris. Äriregistrisse kantakse füüsilisest isikust ettevõtja maksukohustuslaste registris registreerimise alguskuupäev.

(3) Äriregistrisse kandmise avaldus vaadatakse läbi käesoleva seadustiku § 53 1. lõikes sätestatud tähtaja jooksul. Kui kandeavaldus esitatakse käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud tähtaja viimase viie kuu jooksul, vaadatakse kandeavaldus läbi 10 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest arvates.

(4) Registripidaja teatab Maksu- ja Tolliametile viivitamata nende füüsilisest isikust ettevõtjate andmed, kelle äriregistrisse kandmise avaldus rahuldati, ja pärast 2009. aasta 31. detsembrit nende füüsilisest isikust ettevõtjate andmed, kelle kandeavaldus jäeti rahuldamata.

(5) Füüsilisest isikust ettevõtja, kelle äriregistrisse kandmise avaldus rahuldati või kes ei ole äriregistrisse kandmise avaldust käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud tähtpäevaks esitanud või kelle kandeavaldus on jäetud rahuldamata, kustutatakse maksukohustuslaste registrist. Maksu- ja Tolliamet teavitab füüsilisest isikust ettevõtjat tema kustutamisest maksukohustuslaste registrist.»;

12) paragrahvis 514 asendatakse tekstiosa «§-dele 9 ja 10» tekstiosaga «§-dele 20 ja 22»;

13) paragrahvi 520 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Asutajad võivad pangakonto avamiseks volitada notarit.»;

14) paragrahvi 520 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (41) Kiirmenetluses tehakse äriühingu asutamisel rahaline sissemakse registripidaja deposiitkontole või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 15 41. lõikes nimetatud pangakontole. Sissemakse tegemisel kasutatakse käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ärinime, täiendit ja numbrit. Kui sissemakse tehakse registripidaja deposiitkontole, taotleb äriühing hiljemalt ühe aasta jooksul pärast enda registrisse kandmist sissemakse tagastamist oma pangakontole krediidiasutuses, tähtaja ületamise korral jääb sissemakse riigituludesse. Sissemakse tagastatakse viie tööpäeva jooksul pärast korrektse taotluse esitamist.»;

15) paragrahvi 520 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui äriühingut registrisse ei kanta, võib ühingu nimel registrisse kantud vallasasju või kinnistusraamatusse kantud kinnisasju, samuti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 15 41. lõikes nimetatud pangakontot käsutada üksnes kohtumäärusega määratud korras. Samuti tagastatakse kohtumäärusega määratud korras registripidaja deposiitkontole või asutatava äriühingu nimele avatud pangakontole tasutud osa- või aktsiakapitali sissemakse, kui äriühingut ei kanta registrisse, või osa- või aktsiakapitali enammakse, kui deposiitkontole või pangakontole on tasutud osa- või aktsiakapitali ületav summa. Kohus teeb määruse asutajate avalduse alusel. Avalduses tuleb näidata asutamata jätmise või enammakse tegemise põhjused, millistele asutajatele millises ulatus käsutusõigus anda ja kes on millises ulatuses sissemaksed teinud. Registripidaja deposiitkontole tehtud sissemakse jääb riigituludesse, kui selle tagastamise avaldust ei esitata kohtule kahe aasta jooksul alates sisse- või enammakse tegemisest.»;

16) paragrahvi 520 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

« (51) Krediidiasutus teavitab registripidajat viivitamata, kui ta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 15 41. lõikes nimetatud pangakonto kohta ei nõustu arvelduslepingut sõlmima või kui äriühing ei ole nimetatud sätte teises lauses kehtestatud kohustust täitnud. Asutatava äriühingu nimele avatud pangakontole tasutud osa- või aktsiakapitali sissemakse tagastamise otsustab registripidaja kohtumäärusega kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 27 4. lõikega. Registripidaja määrab äriühingule ühekuulise tähtaja uue osa- või aktsiakapitali sissemakse tegemiseks. Kui äriühing määratud tähtaja jooksul osa- või aktsiakapitali sissemakse tegemist ei tõenda, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise.

(52) Kui rahapesu andmebüroo on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 40 1. lõike alusel teinud ettekirjutuse nimetatud seaduse § 15 41. lõikes märgitud pangakonto käsutamise piiramise kohta, kantakse registrikaardile sellekohane märge. Märge kustutatakse registrikaardilt rahapesu andmebüroo vastava taotluse alusel. Kui rahapesu andmebüroo kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 40 4. lõikega konto käsutamise piirangut ei lõpeta, teavitab ta sellest registripidajat. Nimetatud teavituse alusel algatab registripidaja äriühingu sundlõpetamise käesoleva paragrahvi 51. lõikes kehtestatud korras.»;

17) seadustikku täiendatakse §-ga 5231 järgmises sõnastuses:

« § 5231. Elektroonilise aruandluse rakendamine

Käesoleva seadustiku § 97 11. lõike teises lauses, § 179 4. lõike neljandas lauses ja § 334 2. lõike neljandas lauses sätestatut kohaldatakse majandusaasta aruandele, mis on koostatud aruandeperioodi kohta, mis algab 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem.»

§ 2. Mittetulundusühingute seaduses (RT I 1996, 42, 811; 2006, 61, 456) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile hiljemalt kuue kuu möödumisel majandusaasta lõpust. Aruanne esitatakse registrile vastavalt äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud korrale elektrooniliselt.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 361 järgmises sõnastuses:

« § 361. Majandusaasta aruande esitamata jätmine

(1) Kui mittetulundusühing ei ole registripidajale seaduses sätestatud tähtaja möödumisest alates kuue kuu jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet, kohustab registripidaja teda registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud.

(2) Kui mittetulundusühing ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul esitanud majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitada, võib registripidaja avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate majandusaasta aruande esitamata jätmise kohta ettenähtud aja jooksul ning kutsuda mittetulundusühingu võlausaldajaid üles teatama oma nõuetest mittetulundusühingu vastu ja taotlema likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul alates teate avaldamisest koos hoiatusega, et vastasel korral võidakse mittetulundusühing registrist kustutada likvideerimismenetluseta.

(3) Kui mittetulundusühing käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul ei ole esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitada, ning mittetulundusühingu võlausaldajad ei ole taotlenud mittetulundusühingu likvideerimist, võib registripidaja mittetulundusühingu registrist kustutada, järgides käesoleva seaduse § 53 lõikes 3 sätestatut.

(4) Kohtumäärus mittetulundusühingu registrist kustutamiseks jõustub määruse mittetulundusühingule kättetoimetamisest. Mittetulundusühingul on õigus 30 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates esitada sellele määruskaebus. Mittetulundusühingu registrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kohtumääruse või kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud. Käesolevas lõikes ettenähtud juhul ei kohaldata tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 599 teises lauses sätestatut.

(5) Kui mittetulundusühingu võlausaldaja või mittetulundusühing esitab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul mittetulundusühingu likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja mittetulundusühingu sundlõpetamise.

(6) Kui pärast mittetulundusühingu registrist kustutamist ilmneb, et mittetulundusühingul oli vara ja vajalikud on likvideerimisabinõud, võib registripidaja otsustada likvideerimise. Mittetulundusühingu võlausaldaja nõudel võib likvideerimise pärast mittetulundusühingu registrist kustutamist ette võtta üksnes juhul, kui registripidaja ennistab võlausaldaja jaoks likvideerimise taotlemise tähtaja tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätete kohaselt.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 1111 järgmises sõnastuses:

« § 1111. Elektroonilise aruandluse rakendamine

Käesoleva seaduse § 36 lõiget 5 kohaldatakse majandusaasta aruandele, mis on koostatud aruandeperioodi kohta, mis algab 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem. Majandusaasta aruanded varasemate aruandeperioodide kohta esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele, lähtudes tulumaksuseaduse §-st 55.»

§ 3. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (RT I 2003, 23, 145; 2007, 42, 304) § 2 lõike 6 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Kinnistusraamatuseaduse (RT I 1993, 65, 922; 2007, 67, 413) § 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Üleantud kinnistusregistriosa ja kinnistustoimiku pealkirjas muudetakse kinnistuspiirkonna ja kinnistusjaoskonna nimi.»

§ 5. Maaparandusseaduse (RT I 2003, 15, 84; 2008, 16, 114) § 36 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja sõnad «või maksukohustuslaste registri tõendi number».

§ 6. Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 2008, 3, 21) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 18 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa «§ 20 lõikes 1,»;

3) paragrahvi 20 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 20 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Maksuseaduses sätestatud kohustused laienevad ka füüsilisest isikust ettevõtjale, kes ei ole äriregistrisse kantud. Kui maksuseaduses ei ole sätestatud teisiti, laienevad selles sätestatud õigused nimetatud isikule alates tema kandmisest äriregistrisse.»;

5) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Maksuhalduri ettepanekul võib äriregistrist kustutada füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei tegele ettevõtlusega tulumaksuseaduse § 14 tähenduses. Enne ettepaneku tegemist äriregistri pidajale annab maksuhaldur füüsilisest isikust ettevõtjale tähtaja ettevõtlusega tegelemise tõendamiseks.»; (õ) 10.07.2008 12:10

6) paragrahvi 20 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 23 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Füüsilisest isikust ettevõtja teatab oma ettevõtte tegevuse peatamisest, hooajalisest tegevusest ja ajutisest tegevusest äriregistri pidajale vastavalt äriseadustiku § 3 lõikele 3. Nimetatud juhtudel peetakse isikut maksustamise seisukohast füüsilisest isikust ettevõtjaks üksnes tegutsemisperioodil.»;

9) seadust täiendatakse §-ga 1681 järgmises sõnastuses:

« § 1681. Füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse peatamisest teatamine ja tema registrist kustutamine

(1) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes soovib oma tegevuse peatamisest teatada 2009. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini, teatab sellest äriregistri pidajale vastavalt äriseadustiku § 3 lõikele 3 koos äriseadustiku § 5114 lõikes 1 nimetatud avaldusega. Isikut ei peeta maksustamise seisukohast füüsilisest isikust ettevõtjaks ajavahemikus, millal ettevõtlus on peatatud.

(2) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes soovib oma tegevuse lõpetada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud perioodil, on kohustatud teatama Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele viie tööpäeva jooksul oma tegevuse lõpetamisest. Ettevõtlusega tegelemise lõpetamisest ei pea teatama, kui füüsilisest isikust ettevõtja registreerimisavaldusse oli märgitud vastav kuupäev.

(3) Füüsilisest isikust ettevõtja kustutatakse registrist maksuhalduri juhi otsuse alusel. Füüsilisest isikust ettevõtja loetakse registrist kustutatuks otsuses märgitud kuupäevast arvates.»

§ 7. Notariaadiseaduses (RT I 2000, 104, 684; 2008, 3, 21) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti kodanik» sõnadega «Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik»;

2) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Juriidilise isiku taotlusel edastab notar tema majandusaasta aruande registrit pidavale kohtule äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud korras.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 571 järgmises sõnastuses:

« § 571. Paragrahvi 29 lõike 21 rakendamine

Käesoleva seaduse § 29 lõiget 21 kohaldatakse majandusaasta aruandele, mis on koostatud aruandeperioodi kohta, mis algab 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem.»

§ 8. Notari tasu seaduse (RT I 1996, 23, 456; 2006, 7, 42) § 31 täiendatakse punktidega 43 ja 44 järgmises sõnastuses:

« 43) majandusaasta aruande edastamine registrit pidavale kohtule – 400 krooni;
44) asutatava aktsiaseltsi või osaühingu nimele pangakonto avamine – 200 krooni.»

§ 9. Raamatupidamise seaduses (RT I 2002, 102, 600; 2007, 58, 380) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) peamisi tegevusvaldkondi, toote- ja teenusegruppe;»;

3) seadust täiendatakse §-ga 451 järgmises sõnastuses:

« § 451. Lisanõuded raamatupidamiskohustuslasele, kes esitab majandusaasta aruande äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri pidajale

(1) Raamatupidamiskohustuslane, kes esitab majandusaasta aruande äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri pidajale, esitab koos aruandega eraldi lisa aruandeaasta müügitulu kohta kuni kümne suurema tegevusala järgi vastavalt äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile.

(2) Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande korral esitatakse käesoleva paragrahvi lõikele 1 vastav lisa konsolideeriva üksuse konsolideerimata kasumiaruande vastavate andmete alusel.»;

4) paragrahvi 62 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Käesoleva seaduse § 24 lõike 2 punkti 1, § 451 ja seaduse lisa 3 lõiget 4 kohaldatakse aruandeperioodile, mis algab 2008. aasta 1. jaanuaril või hiljem.»;

5) seaduse lisa 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Teave oluliste aruandeperioodi majandustulemust mõjutavate tulude ja kulude kohta, sealhulgas:
– müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade kaupa;
– olulised allahindlused, eraldised ja muud jooksva äritegevusega otseselt mitteseotud või harva esinevad tulud ja kulud.»

§ 10. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RT I 2008, 3, 21) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Krediidiasutus võib asutatava äriühingu nimele avada konto äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud korras registripidaja poolt arvutivõrgu kaudu automaatselt kontrollitud isikuandmetele tuginedes või äriseadustiku § 520 lõike 4 alusel volitatud notari kaudu tingimusel, et nimetatud kontole tehakse osa- või aktsiakapitali sissemakse konto kaudu, mis on avatud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tegutsevas krediidiasutuses või lepinguriigis avatud välisriigi krediidiasutuse filiaalis, ja kontot ei debiteerita enne äriühingu Eesti äriregistrisse kandmist ning käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud hoolsusmeetmete kohaldamist käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras. Äriühingu esindajad peavad krediidiasutusel võimaldama hoolsusmeetmete kohaldamist käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras ja sõlmima selle konto kohta arvelduslepingu kuue kuu jooksul konto avamisest arvates.»;

2) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Krediidiasutusel on keelatud sõlmida arvelduslepingut, kui käesoleva seaduse § 15 lõikes 41 nimetatud konto omanik, vaatamata sellekohasele nõudmisele, ei esita käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud hoolsusmeetmete täitmiseks nõutavaid dokumente ja asjakohast teavet või kui esitatud dokumentide põhjal tekib kohustatud isikul kahtlus, et tegemist võib olla rahapesu või terrorismi rahastamisega.»;

3) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud keeldu rikkuv kokkulepe on tühine. Asutatava äriühingu konto suhtes rakendatakse lõike 4 esimeses lauses sätestatut, kui rahapesu andmebüroo ei ole käesoleva seaduse § 40 lõike 1 alusel tehtud ettekirjutusega teistsugust korda ette näinud.»

§ 11. Sihtasutuste seaduses (RT I 1995, 92, 1604; 2006, 61, 456) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsusega registrile kuue kuu jooksul majandusaasta lõpust arvates. Aruanne esitatakse registrile vastavalt äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud korrale elektrooniliselt.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 341 järgmises sõnastuses:

« § 341. Majandusaasta aruande esitamata jätmine

(1) Kui sihtasutus ei ole registripidajale seaduses sätestatud tähtaja möödumisest alates kuue kuu jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet, kohustab registripidaja teda registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud.

(2) Kui sihtasutus ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul esitanud majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitada, võib registripidaja avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate majandusaasta aruande esitamata jätmise kohta ettenähtud aja jooksul ning kutsuda sihtasutuse võlausaldajaid üles teatama oma nõuetest sihtasutuse vastu ja taotlema likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul alates teate avaldamisest koos hoiatusega, et vastasel korral võidakse sihtasutus registrist kustutada likvideerimismenetluseta.

(3) Kui sihtasutus käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul ei ole esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitada, ning sihtasutuse võlausaldajad ei ole taotlenud sihtasutuse likvideerimist, võib registripidaja sihtasutuse registrist kustutada, järgides käesoleva seaduse § 58 lõikes 3 sätestatut.

(4) Kohtumäärus sihtasutuse registrist kustutamiseks jõustub määruse sihtasutusele kättetoimetamisest. Sihtasutusel on õigus 30 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates esitada sellele määruskaebus. Sihtasutuse registrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kohtumääruse või kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud. Käesolevas lõikes ettenähtud juhul ei kohaldata tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 599 teises lauses sätestatut.

(5) Kui sihtasutuse võlausaldaja või sihtasutus esitab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul sihtasutuse likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja sihtasutuse sundlõpetamise.

(6) Kui pärast sihtasutuse registrist kustutamist ilmneb, et sihtasutusel oli vara ja vajalikud on likvideerimisabinõud, võib registripidaja otsustada likvideerimise. Sihtasutuse võlausaldaja nõudel võib likvideerimise pärast sihtasutuse registrist kustutamist ette võtta üksnes juhul, kui registripidaja ennistab võlausaldaja jaoks likvideerimise taotlemise tähtaja tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätete kohaselt.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 851 järgmises sõnastuses:

« § 851. Elektroonilise aruandluse rakendamine

Käesoleva seaduse § 34 lõike 4 teises lauses sätestatut kohaldatakse majandusaasta aruandele, mis on koostatud aruandeperioodi kohta, mis algab 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem.»

§ 12. Tulundusühistuseaduses (RT I 2002, 3, 6; 2006, 61, 456) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 72 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Aruanne esitatakse äriregistrile vastavalt äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud korrale elektrooniliselt.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 963 järgmises sõnastuses:

« § 963. Elektroonilise aruandluse rakendamine

Käesoleva seaduse § 72 lõike 3 teises lauses sätestatut kohaldatakse majandusaasta aruandele, mis on koostatud aruandeperioodi kohta, mis algab 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem.»

§ 13. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 5–6 ning § 6 punktid 1–3 ning 6 ja 7 ning § 9 punkt 1 jõustuvad 2009. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2, § 3, § 5 ning § 6 punktid 4–5 ja 8 jõustuvad 2010. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

ÕIEND
Seaduse § 6 punktis 5 lugeda "anna0b" asemel õigeks "annab".
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lg 31 punkt 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json