Teksti suurus:

„Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 “Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” muutmine””

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 56, 772

„Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 “Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” muutmine””

Vastu võetud 19.06.2008 nr 53

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruses nr 49 «Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord» (RTL 2005, 49, 686; 2008, 26, 383) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad «Raadiosaatjad, mis on avatud rahvusvahelisele sidele» sõnadega «Rahvusvahelises avalikus raadiosides osalevad raadiosaatjad»;

2) paragrahvi 3 lõiked 2 ja 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Erandjuhul on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus kooskõlastatult Eesti Raadioamatööride Ühinguga moodustada ajutiseks kasutamiseks kuni 1 aasta (12 kuud) amatöörraadiojaamale kutsung, mille järelliide koosneb nelja- või enamamärgilisest tähega lõppevast numbrite ja tähtede kombinatsioonist.

(21) Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus moodustada ajutiseks kasutamiseks kuni 1 aasta (12 kuud) kutsung, mis koosneb eesliitest ES ja amatöörraadiojaama registreeritud asukohale § 2 lõikes 7 esitatud tinglikule piirkonnale vastavast numbrist, eraldusmärgist « / » (sõnaliselt «murd») ning amatöörraadiojaamale välisriigis (raadioamatööri kodumaal) antud kutsungist järgmistel juhtudel:
1) CEPT-i soovitust T/R 61-01 tunnustava välisriigi (CEPT country) raadioamatööri raadiojaamale raadioside pidamiseks Eesti Vabariigi territooriumil kui välisriigi raadioamatöör viibib Eesti Vabariigis kauem kui 3 kuud;
2) CEPT-i soovitust T/R 61-01 mittetunnustava välisriigi (non-CEPT country) raadioamatööri raadiojaamale raadioside pidamiseks Eesti Vabariigi territooriumil.»;

3) paragrahvi 3 lõike 7 punktist 3 jäetakse välja sõnad «raadiotelefoni kasutavate laevajaamade korral»;

4) paragrahvi 3 lõike 9 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) veesõidukiga side pidamiseks kasutatavale paiksele maapealsele raadiosaatjale või raadiosaatjate grupile eesliitest 00276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest, mis algab:
a) numbriga 1 kaldaraadiojaamale (coast radio station);
b) numbriga 2 sadamaraadiojaamale (harbour radio station);
c) numbriga 3 lootsijaamale (pilot station);»;

5) paragrahvi 3 lõiget 9 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« 5) veesõiduki automaatse identifitseerimissüsteemi (AIS) paiksele maapealsele raadiosaatjale eesliitest 00276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest numbrivahemikus 6000 kuni 6299;
6) veesõiduki automaatse identifitseerimissüsteemi (AIS) navigatsiooniseadme (Aids to Navigation, AtoN) raadiosaatjale eesliitest 99276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest, mis algab:
a) numbriga 1 ujuvale mehitamata navigatsiooniseadme raadiosaatjale (raadiopoi, raadio-meremärk);
b) numbriga 6 navigatsiooniseadme raadiosaatjale, mis ei ole maismaal või saarel asuv paikne raadiosaatja.»;

6) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

« (111) Õhusõiduki, mis osaleb otsingu- ja päästeoperatsioonil (Search and Rescue, SAR) raadiosaatja MMSI tunnuskood moodustatakse eesliitest 111276 ja kolmest numbrist koosnevast järelliitest, mis algab:
1) numbriga 1 lennukile;
2) numbriga 2 helikopterile.»;

7) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Veesõiduki päästevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskood moodustatakse eesliitest 98276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest.»;

8) paragrahvi 4 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad «kaldajaamade registris (List of Coast Stations) toodud» sõnadega «kaldajaamade ja eriraadiojaamade nimekirjas (List of Coast Stations and Special Service Stations, List IV) avaldatud»;

9) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõnad «amatöörraadiojaama registreeritud asukoht» sõnadega «amatöörraadiojaama kasutamisel kutsungi eesliitega määratud piirkond.».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json