Teksti suurus:

Registrite põhimäärusi käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 26, 173

Registrite põhimäärusi käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 19.06.2008 nr 102

Määrus kehtestatakse «Väetiseseaduse» § 19 lõike 1, «Taimekaitseseaduse» § 30 lõike 1 ja § 80 lõike 2, «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 57 lõike 1, «Mahepõllumajanduse seaduse» § 11 lõike 1 ja «Söödaseaduse» § 23 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2003. a määruse nr 221 «Riikliku väetiseregistri pidamise põhimäärus» muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2003. a määrust nr 221 «Riikliku väetiseregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2003, 59, 395; 2004, 35, 249) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Väetiseseaduse» § 19 lõike 1 alusel.»;

2) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registrisse kantavad andmed esitatakse registri volitatud töötleja veebilehel näidatud aadressil paberkandjal või digitaalselt. Digitaalselt esitatud dokumendil peab olema digitaalallkiri.»;

3) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.»;

4) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

« § 131. Registriandmete turvaklass ja registri turbeaste

Registriandmete turvaklass on K1T1S1. Registri turbeaste on madal (L).»;

5) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registriandmete alusdokumendid arhiveeritakse paberkandjal või digitaalselt ühe aasta jooksul registriandmete kustutamise otsuse tegemise päevast arvates.

(2) Arhiveeritud alusdokumente säilitatakse viis aastat.»;

6) paragrahvi 21 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Registriandmete ametlikult kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu «Riigilõivuseaduse» § 208 lõikes 5 sätestatud määra järgi.»;

7) paragrahvi 22 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus.»;

8) paragrahvi 22 lõikes 2 asendatakse sõnad «Andmekaitse Inspektsiooni ametnikul» sõnadega «Järelevalvet teostama õigustatud isikul»;

9) paragrahvi 24 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2004. a määruse nr 326 «Taimetervise registri pidamise põhimäärus» muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2004. a määrust nr 326 «Taimetervise registri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 79, 534; 2006, 9, 50) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 30 lõike 1 alusel.»;

2) paragrahvi 6 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Registriandmete turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).»;

3) paragrahvi 7 punktist 10 jäetakse välja sõna «esmatöötlemise,»;

4) paragrahvi 7 punktist 11 jäetakse välja sõna «esmatöötlemis-,»;

5) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 2 asendatakse arvud «12–14» arvudega «12–16»;

6) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Andmevahetus

Määruse § 7 punktides 2–7 nimetatud andmete puhul toimub andmevahetus teiste andmekogudega «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.»;

7) paragrahvi 15 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus.»;

8) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad «Andmekaitse Inspektsiooni ametnikul» sõnadega «Järelevalvet teostama õigustatud isikul»;

9) paragrahvi 17 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.»;

10) määruse lisast jäetakse välja veerg «Esmatöötlemine».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2004. a määruse nr 327 «Taimekaitsevahendite registri pidamise põhimäärus» muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2004. a määrust nr 327 «Taimekaitsevahendite registri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 79, 535; 2006, 20, 158) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 80 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvi 6 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Registriandmete turvaklass on K2T1S2. Registri turbeaste on keskmine (M).»;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Andmevahetus

Määruse § 7 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud andmete puhul toimub andmevahetus «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.»;

5) paragrahvi 16 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus.»;

6) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse sõnad «Andmekaitse Inspektsiooni ametnikul» sõnadega «Järelevalvet teostama õigustatud isikul»;

7) paragrahvi 18 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 52 «Riikliku sordiregistri pidamise põhimäärus» muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrust nr 52 «Riikliku sordiregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 11, 77) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Sordiregistri pidamise põhimäärus»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 57 lõike 1 alusel.»;

3) paragrahvi 1 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad ««Riiklik sordiregister»» sõnaga ««Sordiregister»»;

4) paragrahvi 6 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Registriandmete turvaklass on K1T1S2. Registri turbeaste on keskmine (M).»;

5) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Andmevahetus

Andmevahetus teiste andmekogudega toimub «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.»;

6) paragrahvi 14 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumentide kohta:
1) järjekorranumber või kood;
2) nimetus;
3) väljaandmise kuupäev;
4) väljaandja;
5) alusdokumendi väljaandmise aluseks oleva dokumendi järelevalveasutusele esitamise kuupäev.

(5) Andmete registrist väljastamisel registreeritakse:
1) andmed saanud isiku nimi;
2) andmete koosseis;
3) andmete väljastamise aeg.»;

8) paragrahvi 16 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus.»;

9) paragrahvi 18 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.»;

10) paragrahvis 19 asendatakse sõnad ««Riiklikku sordiregistrisse»» sõnaga ««Sordiregistrisse»».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määruse nr 250 «Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus» muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määrust nr 250 «Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 56, 424; 2007, 37, 256) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 11 lõike 1 alusel.»;

2) paragrahvi 6 pealkirjas asendatakse sõna «ristkasutus» sõnaga «andmevahetus»;

3) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.»;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Registriandmete turvaklass on K1T1S1. Registri turbeaste on madal (L).»;

5) paragrahvi 19 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus.»;

6) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse sõnad «Andmekaitse Inspektsiooni ametnikul» sõnadega «Järelevalvet teostama õigustatud isikul»;

7) paragrahvi 22 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 2007. a määruse nr 65 «Riigi söödaregistri pidamise põhimäärus» muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 2007. a määrust nr 65 «Riigi söödaregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2007, 23, 124) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 23 lõike 1 alusel.»;

2) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Registriandmete kaitse ja andmevahetus

(1) Registri volitatud töötleja tagab registriandmete tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, samuti registri pidamise ning registrisse kantud andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ning infotehniliste meetmetega.

(2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

(3) Registriandmete turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).»;

3) paragrahvi 8 lõigete 1 ja 2 punkte 1 täiendatakse pärast sõnu «sööda käitleja» sõnaga «ettevõtte»;

4) paragrahvi 8 lõike 3 punktid 5–9 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) E – transportimine;
6) F – ladustamine;
7) G – omatarbeks tootmine;
8) H – importimine;
9) I – söötmine;»;

5) paragrahvi 14 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 18 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus.»;

7) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõnad «Andmekaitse Inspektsiooni ametnikul» sõnadega «Järelevalvet teostama õigustatud isikul»;

8) paragrahvi 20 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.»;

9) määruse lisa tabeli veeru 1 pealkirja täiendatakse pärast sõna «Käitleja» sõnaga «ettevõtte».

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2008. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Põllumajandusminister Helir-Valdor SEEDER

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json