Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 146 „Varudele tollikäitlusviisi määramiseks vajalike tolliformaalsuste teostamise kord” ja Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 144 „Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 26, 174

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 146 „Varudele tollikäitlusviisi määramiseks vajalike tolliformaalsuste teostamise kord” ja Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 144 „Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.06.2008 nr 103

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 32 lõike 3 ja § 53 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 146 «Varudele tollikäitlusviisi määramiseks vajalike tolliformaalsuste teostamise kord» (RT I 2004, 35, 240; 52, 363) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrust rakendatakse tolliformaalsuste teostamisel kaasavõetavate varude, «Tolliseaduse» § 57 lõikes 1 nimetatud tarbevarude, varuosade ja lisavarustuse (edaspidi varud) suhtes, mis on rahvusvahelisi reise teostaval vee- või õhusõidukil või raudteeveeremil kas teisest Euroopa Liidu liikmesriigist (edaspidi liikmesriik) või ühendusevälisest riigist saabumisel või mis toimetatakse vee- või õhusõidukile või raudteeveeremile Eestis viibimise ajal.»;

2) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «pardalt» sõnadega «või raudteeveeremilt»;

3) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «tarbevarude» sõnadega «, varuosade ja lisavarustuse»;

4) paragrahvi 3 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Liikmesriikide vaheliseks reisiks loetakse ka reisi, mille lähte- või sihtkoht on territooriumil, mis kuulub ühenduse tolliterritooriumi koosseisu, kuid mida ei käsitata ühenduse territooriumina «Käibemaksuseaduses» või «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses» (edaspidi eriterritoorium).»;

5) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaasavõetavate varude, millel on ühenduse tollistaatus:
1) liikmesriikide (sh eriterritooriumid) vahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardale toimetamisel kasutatakse kaubaveo saatedokumente;
2) ühendusevälisesse riiki suunduva vee- või õhusõiduki pardale toimetamisel kohaldatakse ekspordi tolliprotseduuri kohta sätestatut.

(2) Tarbevarude, varuosade ja lisavarustuse, millel on ühenduse tollistaatus, vee- või õhusõiduki pardale toimetamisel kohaldatakse ekspordi tolliprotseduuri kohta sätestatut.»;

6) paragrahvi 5 lõikes 4 ning määruse 3. peatükis asendatakse sõna «varud» sõnadega «kaasavõetavad ja tarbevarud» vastavas käändes;

7) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad «ja tarbevarusid» sõnadega «ning tarbevarusid, varuosi ja lisavarustust».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 144 «Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord» (RT I 2004, 35, 238; 2006, 40, 307) § 51 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Rahandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json