Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 2004. a määruse nr 289 „Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 26, 175

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 2004. a määruse nr 289 „Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 19.06.2008 nr 104

Määrus kehtestatakse «Kohanimeseaduse» § 17 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. septembri 2004. a määruses nr 289 «Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 67, 461) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kohanimeseaduse» § 17 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registri volitatud töötleja on Maa-amet.»;

3) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Juhul kui nimeobjektide andmeid peetakse teises riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus põhiandmetena, võtab register töötlemisel aluseks vastava andmekogu andmed.»;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Andmevahetus nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavate riigi andmekogudega toimub infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

(4) Registri andmed on visualiseeritud objektipõhiselt.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Registri andmete kaitse

(1) Registri andmete turvaklass on K1T1S0. Registri turbeaste on madal (L).

(2) Registri andmete kaitsmiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

(3) Andmete sisestamise, parandamise ja muutmise õigus antakse neile ametnikele, kellele see on vajalik teenistuskohustustest tulenevalt.

(4) Registri kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt. Iga registrisse tehtud kande (andmete sisestamise, parandamise ja muutmise) kohta säilitatakse vähemalt:
1) kasutaja nimi;
2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.»;

6) paragrahvid 5–7 sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Registri koosseis

Registri koosseisu kuuluvad:
1) andmed kohanimede kohta;
2) andmed kohanimede alusdokumentide kohta;
3) andmed registrisse andmete esitajate kohta;
4) arhiveeritud registriandmed;
5) andmed nimeobjekti kohta;
6) andmed kohanimede menetluse kohta registris.

§ 6. Registrisse kantavad andmed

Registrisse kantakse:
1) ametliku kohanime puhul põhinimi ning kui on olemas, siis ka rööpnimi ja mitteametlikud nimed;
2) mitteametliku kohanime puhul esikohanimi ja muud mitteametlikud nimed;
3) registri kande aluse kohta kohanimemääraja poolt antud õigusakti nimetus ja liik, väljaandmise aeg ning õigusakti jõustumise aeg; või kohanimenõukogu ametlikke kohanimesid kinnitava otsuse nimetus, vastuvõtmise aeg ja otsuse jõustumise aeg; või muu alusdokumendi nimetus ning kui on olemas, siis ka selle autor, väljaandja ja väljaandmise aeg;
4) nimeobjekti liik vastavalt regionaalministri poolt kehtestatud nimeobjektide liigitusele;
5) nimeobjekti identifitseeriv tunnus nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavas riigi andmekogus, juhul kui nimeobjekti andmed võetakse teisest andmekogust;
6) nimeobjekti tunnuspunkti koordinaadid vastavalt ametlikule geodeetilisele süsteemile;
7) kohanime mõjupiirkonna koordinaadid vastavalt ametlikule geodeetilisele süsteemile nende nimeobjektide kohta, mille andmeid ei ole üheski teises riigi andmekogus ning mille asukoha tuvastamiseks ei piisa punktis 6 toodud andmetest;
8) andmed kohanimede menetluse kohta registris, s.o andmete esitaja institutsiooni nimetus ja kontaktisiku andmed (nimi, e-posti aadress, telefon), andmete esitamise aeg, menetleja nimi ning info menetlusseisundite läbimise kohta (ehk kohanime staatus).

§ 7. Registriandmete õiguslik tähendus

Registrisse kantud ametlikel kohanimedel on õiguslik tähendus «Kohanimeseaduse» §-des 14 ja 15 sätestatud ulatuses. Registrisse kantud mitteametlikel kohanimedel ning meta- ja lisaandmetel on informatiivne tähendus.»;

7) pagrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ametlike kohanimede kohta esitavad registri volitatud töötlejale andmeid kohanimemäärajad või kohanimenõukogu.»;

8) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kohanimemääraja esitab registri volitatud töötlejale registrisse kande tegemiseks järgmised alusdokumendid:
1) kohanimemääraja poolt antud õigusakti, mis sisaldab § 6 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud andmeid;
2) nimeobjekti asukoha plaani või kaardi (katastri aluskaardi väljavõte või katastripidaja poolt pakutava veebiteenuse kaardi väljatrükk), välja arvatud juhul, kui esitatakse § 6 punktis 5 nimetatud andmed.»;

9) paragrahvi 8 lõiked 8 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 8 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Registrile seaduse ja teiste õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks võib registri volitatud töötleja esitada päringuid ja saada andmeid riigi infosüsteemi kuuluvatest andmekogudest ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.»;

11) paragrahvi 9 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Alusdokumentide esitamine»;

12) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 10 lõike 2 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Registris ebaõigete andmete avastamise korral muudetakse kohanime staatust ning vastavad andmed kõrvaldatakse avalikustatavate andmete hulgast kuni andmete parandamiseni.»;

14) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.»;

15) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.».

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2008. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Regionaalminister Siim-Valmar KIISLER

Riigisekretär Heiki LOOT