Teksti suurus:

Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2009
Avaldamismärge:

Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord

Vastu võetud 30.03.2004 nr 37
RTL 2004, 39, 652
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise aktiga (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4.01.2005 nr 1 (RTL 2005, 9, 77) 21.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)

20.12.2005 nr 81 (RTL 2005, 126, 1993) 1.01.2006

12.04.2006 nr 24 (RTL 2006, 36, 631) 1.07.2006

12.06.2008 nr 14 (RTL 2008, 52, 729) 1.07.2008

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 37 lõike 2 alusel.

§ 1. Aruannete vormid

(1) Aktsiisilaopidaja täidab iga aktsiisikauba kohta eraldi aruande käesoleva määruse lisades 1–3 toodud vormidel.

(2) Aruanne esitatakse paberil formaadiga A 4 või elektrooniliselt.

§ 2. Aruande täitmine

(1) Aruanne peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

(2) Aruande, välja arvatud rea «MTA märge», täidab aktsiisilaopidaja kalendrikuu (edaspidi aruandeperiood) andmete põhjal eraldi iga aktsiisilao tegevuskoha kohta.

[RTL 2005, 126, 1993 – jõust.1.01.2006]

§ 3. Aruandesse märgitavad andmed

(1) Reale «MTA» märgitakse aktsiisilao üle järelvalvet teostava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi

[RTL 2005, 126, 1993 – jõust.1.01.2006]

(2) Reale «Isik» märgitakse aktsiisilaopidaja ärinimi, tema äriregistrikood ja aktsiisilao number, mille kohta aruanne esitatakse.

[RTL 2006, 36, 631 – jõust.1.07.2006]

(3) Reale «Aktsiisilao aadress» märgitakse aktsiisilao, mille kohta aruanne esitatakse, aadress.

(4) Reale «MTA märge» tehakse aktsiisilao üle järelevalvet teostavas Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses märge aruande vastuvõtmise kohta vastavalt sissetulnud dokumentide registreerimise korrale

[RTL 2005, 126, 1993 – jõust.1.01.2006]

(5) Reale «Alkoholi liikumise ja laoseisu aruanne», «Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruanne» või «Kütuse liikumise ja laoseisu aruanne» märgitakse aruandeperiood ja aasta, mille kohta aruanne esitatakse.

(6) Real «Allkiri» kinnitab aktsiisilaopidaja esindaja oma allkirjaga aruandes märgitud andmete õigsust ja lisab allakirjutamise kuupäeva.

(7) Lahtris «Kinnitan esitatud andmete õigsust» kinnitab aktsiisilaopidaja esindaja oma allkirjaga aruandes märgitud andmete õigsust ja märgib oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ja lahtri täitmise kuupäeva.

§ 4. Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

(1) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande (lisa 1) tabeli veergudesse 3 kuni 16 märgitakse alkoholi kogused vastavalt veergudes toodud alkoholi liigitusele. Veergudesse 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 ja  14 märgitakse alkoholi kogused hektoliitrites ning veergudesse 5, 10, 12, 13, 15 ja 16 absoluutalkoholi kogused hektoliitrites. Veergu 7 märgitakse kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti ning veergu 8 kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle 6 mahuprotsendi, kogus. Veergu 12 märgitakse maksumärgistatud alkoholi kogus. Veergudesse 10 ja 11 ei märgita andmeid piirituse koguse kohta, need märgitakse veergudesse 13 ja 14.

[RTL 2006, 36, 631 – jõust.1.07.2006]

(2) Aruande tabeli reale 1 märgitakse tabeli veergudes 3 kuni 16 nimetatud alkoholi (edaspidi alkohol) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga. Alkoholi koguste arvutamisel võetakse arvesse:
1) alkohol, mille etanoolisisaldus vastab antud aktsiisilao puhul lõpptoote etanoolisisaldusele;
2) etanoolisisaldusega vedelikud, nagu marjade ja maarohtude tõmmised, piirituse lisandusega mahlad vms;
3) vahetoote ja kääritatud joogi valmistamiseks kasutatav alkohol;
4) piiritus.

Alkoholi üldkoguse arvutamisel ei summeerita koguseid mitmekordselt, kui see võib tuleneda eespool toodud loetelu punktides nimetatud alkoholi koguste kattuvusest.

[RTL 2006, 36, 631 – jõust.1.07.2006]

(3) Aruande tabelisse, välja arvatud tabeli read 1.1, 2.8 ja 6, märgitakse andmed alkoholi kohta sõltumata selle valmidusastmest.

§ 5. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

(1) Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande (lisa 2) tabelisse 1 veergudesse 3 kuni 9 märgitakse tubakatoodete kogused vastavalt veergudes toodud tubakatoodete liigitusele ning toortubaka ja taastatud tubaka kogused. Sigareti, sigarillo ja sigari kogus märgitakse tükkides (üks sigaret või sigar või sigarillo on üks tükk). Suitsetamistubaka, närimistubaka, toortubaka ja taastatud tubaka kogused märgitakse kilogrammides.

(2) Aruande tabelisse 1 reale 1 märgitakse tabeli veergudes 3 kuni 9 nimetatud tubakatoodete, toortubaka ja taastatud tubaka (edaspidi tubakas) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.

§ 6. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

(1) Kütuse liikumise ja laoseisu aruande (lisa 3) tabelitesse 1-3 kuni veergudesse 3 kuni 24 märgitakse kütuse kogused vastavalt veergudes toodud kütuse liigitusele kilogrammides. Kütuse komponendina käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid. Tabeli 1 täitmisel märgitakse veergu 3 bensiini kogus, mille oktaaniarv on alla 95; veergu 4 bensiini kogus, mille oktaaniarv on 95 ja rohkem, kuid alla 98 ning veergu 5 bensiini kogus, mille oktaaniarv on 98 ja rohkem

(2) Aruande tabelitesse 1-3 reale 1 märgitakse veergudes 3 kuni 24 nimetatud kütuse (edaspidi kütus) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.

(3) Aruande tabelitesse 1-3 reale 2.9  märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos erimärgistatud kütuse kogus.

(4) Aruande tabelitesse 1-3 reale 6.2 märgitakse aruandeperioodi lõpus tehtud mõõtmisel leitud kütuse kogus, mis erineb arvestuslikust kogusest.

[RTL 2005, 126, 1993 – jõust.1.01.2006]

§ 7. Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande, tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande ning kütuse liikumise ja laoseisu aruande täitmine

(1) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruandesse, tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 1 ning kütuse liikumise ja laoseisu aruande (edaspidi aktsiisikauba aruannete) tabelitesse 1-3 reale 1.1 märgitakse aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses oleva alkoholi, tubaka või kütuse (edaspidi aktsiisikauba) kogus aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli rea 1 kohta kehtestatule.

[RTL 2005, 126, 1993 – jõust.1.01.2006]

(2) Aktsiisikauba aruannete reale 2 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilattu vastuvõetud aktsiisikauba kogus.

(3) Aktsiisikauba aruannete reale 2.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilattu vastuvõetud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kogus.

(4) Aktsiisikauba aruannete reale 2.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul teisest liikmesriigist vastuvõetud aktsiisikauba kogus.

(5) Aktsiisikauba aruannete reale 2.3 märgitakse aruandeperioodi jooksul teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetud aktsiisikauba kogus.

(6) Aktsiisikauba aruannete reale 2.4 märgitakse aruandeperioodi jooksul Eesti aktsiisilaost vastuvõetud aktsiiskauba kogus.

(7) Aktsiisikauba aruannete reale 2.5 märgitakse aruandeperioodi jooksul Eesti aktsiisilaost ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetud aktsiiskauba kogus.

(8) Aktsiisikauba aruannete reale 2.6 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses imporditud aktsiisikauba kogus.

(9) Aktsiisikauba aruannete reale 2.7 märgitakse aruandeperioodil aktsiisilattu vastuvõetud aktsiiskauba kogus, millelt on aktsiis makstud.

(10) Aktsiisikauba aruannete reale 2.8 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos toodetud aktsiisikauba kogus. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli rea 1 kohta kehtestatule.

[RTL 2005, 126, 1993 – jõust.1.01.2006]

(11) Aktsiisikauba aruannete reale 3 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaost lähetatud aktsiisikauba kogus.

(12) Aktsiisikauba aruannete reale 3.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kogus.

(13) Aktsiisikauba aruannete reale 3.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba kogus.

(14) Aktsiisikauba aruannete reale 3.3 märgitakse aruandeperioodi jooksul teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kogus.

(15) Aktsiisikauba aruannete reale 3.4 märgitakse aruandeperioodi jooksul Eestisse lähetatud aktsiisikauba kogus.

(16) Aktsiisikauba aruannete reale 3.5 märgitakse aruandeperioodi jooksul Eesti aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kogus.

(17) Aktsiisikauba aruannete reale 3.6 märgitakse aruandeperioodi jooksul eksportimiseks lähetatud aktsiisikauba kogus.

(18) Aktsiisikauba aruannete reale 3.7 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud aktsiisikauba kogus kokku, millelt on tekkinud maksukohustus samal aruandeperioodil ning millelt on aktsiis varem makstud.

(19) Aktsiisikauba aruannete reale 3.8 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud aktsiisikauba kogus, millelt on tekkinud maksukohustus samal aruandeperioodil.

(20) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande reale 3.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud alkoholi kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktidele 1, 11, 8–181, 29 ja 30.

Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabeli 1 reale 3.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud tubakatoodete kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktidele 11,181 ja 30. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande tabelitesse 1-3 reale 3.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud kütuse kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse« § 27 lõike 1 punktidele 11, 19, 19 1 ja 22–30.

[RTL 2006, 36, 631 – jõust.1.07.2006]

(201) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande ning tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande reale 3.9.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul laeva või õhusõiduki pardale lähetatud alkoholi või tubakatoodete kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «»Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 27 lõike 1 punktile 181.

[RTL 2006, 36, 631 – jõust.1.07.2006]

(202) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande ning tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande reale 3.10 märgitakse aruandeperioodi jooksul laeva või õhusõiduki pardale lähetatud alkoholi või tubakatoodete kogus, mis on aktsiisiga maksustatud.

[RTL 2006, 36, 631 – jõust.1.07.2006]

(21) Aktsiisikauba aruannete reale 4 märgitakse aruandeperioodi jooksul tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao kogus kokku.

(22) Aktsiisikauba aruannete reale 4.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao kogus, mille piirnormid on Maksu- ja Tolliameti peadirektor kooskõlastanud.

(23) Aktsiisikauba aruannete reale 4.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao piirnormi ületava põhjendatud aktsiisikauba kao kogus.

(24) Aktsiisikauba aruannete reale 4.3 märgitakse aruandeperioodi jooksul tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba põhjendamata aktsiisikauba kao kogus.

(25) Aktsiisikauba aruannete reale 5 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos «Alkoholi-, tubaka-, ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud otstarbel kasutatud aktsiisikauba ja § 24 lõike 3 punktis 4 nimetatud otstarbel kasutatud aktsiisikauba kogused kokku.

(26) Aktsiisikauba aruannete reale 5.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisikauba kvaliteedi kontrolliks kasutatud aktsiisikauba kogus.

(27) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli reale 5.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul kasutatud alkoholi kogus alkoholist erineva toote valmistamiseks. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande tabelitesse 1 ja 2 reale 5.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos kasutatud kütuse kogus, mis kasutati muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena.

(28) Aktsiisikauba aruannete reale 6 märgitakse aruandeperioodi viimase kalendripäeva lõpu seisuga aktsiisilaos oleva aktsiisikauba kogus. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli rea 1 kohta kehtestatule.

(29) Aktsiisikauba aruannete reale 6.1 märgitakse aruande tabeli reas 6 märgitud aktsiisikauba, mis on ajutises aktsiisivabastuses, kogus.

[RTL 2005, 9, 77 – jõust. 21.01.2005]

§ 8. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 2 märgitavad andmed

(1) Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 2 märgitakse nende maksumärkide andmed, mis maksuhaldur väljastas:

1) aruannet esitavale aktsiisilaopidajale;

2) teisele isikule, kui aruannet esitav aktsiisilaopidaja võttis need vastu aktsiisiga maksustamata tubakatootele või tubakatoote müügipakendile kinnitatult (edaspidi koos tubakatootele kinnitatud).

Maksumärkide kogus märgitakse tükkides vastavalt maksumärgi liigile.

(2) Veergu «Maksumärgi liik» märgitakse sigarettide, tähistatuna tähega S, maksimaalne jaehind. Suitsetamistubaka, sigarettides kasutatava suitsetamistubaka, sigarite, sigarillode ja närimistubaka puhul märgitakse tubakatoote kogus müügipakendis vastavalt maksumärgi liigile. Maksumärgi liigid on tähistatud tähega vastavalt A, B, D, G või F. Vajadusel võib tabelisse ridu juurde lisada.

(3) Veergu «Algseis» märgitakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nende maksumärkide kogus, millelt ei ole aktsiisi maksmise kohustust aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga tekkinud. Alaveergu «TB» märgitakse aktsiisilaos olevale tubakatoodetele kinnitatud maksumärkide kogus. Alaveergu «MM» märgitakse tubakatootele kinnitamata maksumärkide kogus, mille hulka loetakse ka väljaspool aktsiisiladu olevad maksumärgid, sõltumata sellest, kas need on kinnitatud tubakatootele või mitte.

(4) Veergu «Saadud» alaveergu «MTA» märgitakse aruandeperioodi jooksul Maksu- ja Tolliametilt saadud maksumärkide kogus. Alaveergu «AL» märgitakse aruandeperioodi jooksul vastu võetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud maksumärkide kogus.

(5) Veergu «Kinnitatud» märgitakse aruandeperioodi jooksul tubakatootele kinnitatud maksumärkide kogus. Alaveergu «AL» märgitakse aruannet esitava aktsiisilaopidaja aktsiisilaos tubakatootele kinnitatud maksumärkide kogus. Alaveergu «Mujal» märgitakse nende maksumärkide kogus, mis kinnitati tubakatootele väljaspool aruannet esitava aktsiisilaopidaja aktsiisiladu. Maksumärkide kinnitamisel tubakatoodetele välisriigis märgitakse samasse alaveergu välisriigist Eestisse tagasi toimetatud maksumärgid.

(6) Veergu «Tarbimisse lubatud» alaveergu «TB» märgitakse aktsiisiga maksustamata nende maksumärkide kogus, mis on kinnitatud tubakatoodetele, millelt tekkis maksukohustus aruandeperioodi jooksul. Alaveergu «MM» märgitakse tubakatootele kinnitamata nende maksumärkide kogus, millelt tekkis maksukohustus aruandeperioodi jooksul.

(7) Veergu «Saadetud» märgitakse aruandeperioodi jooksul teisele aktsiisilaopidajale saadetud aktsiisiga maksustamata nende maksumärkide kogus, mis on kinnitatud aktsiisiga maksustamata tubakatoodetele.

(8) Veergu «Tagastatud» märgitakse Maksu- ja Tolliametile aruandeperioodi

jooksul tagastatud aktsiisiga maksustamata maksumärkide kogus.

(9) Veergu «Lõppseis» märgitakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nende maksumärkide kogus, millelt ei ole aktsiisi maksmise kohustust tekkinud aruandeperioodi viimase kalendripäeva lõpu seisuga. Alaveergu «TB» märgitakse aktsiisilaos olevatele tubakatoodetele kinnitatud maksumärkide kogus. Alaveergu «MM» märgitakse tubakatoodetele kinnitamata maksumärkide kogus, mille hulka loetakse ka väljapool aktsiisiladu olevad maksumärgid, sõltumata sellest, kas need on kinnitatud tubakatootele või mitte.

[RTL 2008, 52, 729 – jõust. 1.07.2008]

§ 9. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande tabelitesse 4 ja 5 märgitavad andmed

(1) Tabeli 4 veergu «Isik» märgitakse isikute nimed, kelle käest soetati aruandeperioodi jooksul tarbimisse lubatud erimärgistatud diislikütust ja kerget kütteõli ning tabeli 5 veergu «Isik» märgitakse isikute nimed, kellele aruandeperioodi jooksul võõrandati tarbimisse lubatud erimärgistatud diislikütust ja kerget kütteõli. Seejuures tuleb iga järgneva isiku nime märkimisel alustada realt, mis ei kattu eelmist isikut iseloomustavate andmetega.

(2) Tabeli 4 veergu «Identifitseerimisnumber» märgitakse:
1) kütuse soetamisel aktsiisilaost või registreeritud kaupleja tegevuskohast vastavalt aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha number;
2) kütuse soetamisel isikult, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaupleja, isiku registrikood.

(3) Tabeli 5 veergu «Identifitseerimisnumber» märgitakse:

1) kütuse võõrandamisel aktsiisilaopidajale või registreeritud kauplejale vastavalt aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha number;
2) kütuse võõrandamisel isikule, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaupleja, märgitakse isiku registrikood.

(4) Tabeli 4 veergu «Kütus» märgitakse aruandeperioodi jooksul soetatud ja tabeli 5 veergu «Kütus» märgitakse aruandeperioodil võõrandatud erimärgistatud diislikütuse ja kerge kütteõli KN alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele».

(5) Tabelitesse 4 ja 5 veergu «KN» märgitakse veerus «Kütus» nimetatud kütusele vastav KN alamrubriik vastavalt «Alkoholi- tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele».

(6) Tabelitesse 4 ja 5 veergu «Kogus» märgitakse veerus «Kütus» nimetatud kõtusele vastav kütuse kogus kilogrammides.

[RTL 2005, 126, 1992 – jõust 1.01.2006]

§ 10. [käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 11. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 12981643 Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json