Teksti suurus:

Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.07.2010
Avaldamismärge:

Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord

Vastu võetud 19.02.2003 nr 35
RTL 2003, 31, 465
jõustumine 01.04.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.04.2004 nr 59 (RTL 2004, 44, 742) 1.05.2004

4.01.2005 nr 1 (RTL 2005, 9, 77) 21.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)

20.12.2005 nr 81 (RTL 2005, 126, 1993) 1.01.2006

12.04.2006 nr 24 (RTL 2006, 36, 631) 1.07.2006

17.12.2007 nr 61 (RTL 2007, 100, 1671) 1.01.2008

12.06.2008 nr 15 (RTL 2008, 52, 730) 1.07.2008

 

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS) § 25 lõike 9 alusel.

[RTL 2007, 100, 1671 – jõust. 1.01.2008]

§ 1. Aktsiisideklaratsiooni vormid

(1) Aktsiisideklaratsiooni vormid iga aktsiisikauba kohta eraldi kehtestatakse käesoleva määruse lisadega 1–3.

(2) Aktsiisideklaratsioon esitatakse paberil formaadiga A4 või elektrooniliselt.

§ 2. Aktsiisideklaratsiooni täitmine

(1)  Aktsiisideklaratsioon peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

(2) Aktsiisideklaratsiooni, välja arvatud rea «MTA märge», täidab isik, kellel on aktsiisideklaratsiooni esitamise kohustus (edaspidi aktsiisideklaratsiooni esitaja).

[RTL 2005, 126, 1993 – jõust 1.01.2006]

(3) Aktsiisideklaratsioon täidetakse maksustamisperioodi jooksul tekkinud maksukohustuste kohta.

[RTL 2004, 44, 742 – jõust 1.05.2004]

§ 3. Aktsiisideklaratsiooni märgitavad andmed

(1) Reale «MTA» märgitakse aktsiisideklaratsiooni esitaja üle järelevalvet teostava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi.

[RTL 2005, 126, 1993 – jõust 1.01.2006]

(2) Reale «Isik» märgitakse aktsiisideklaratsiooni esitaja ärinimi ja äriregistrikood ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja või maksuesindaja puhul ka aktsiisilaopidaja number, registreeritud kaupleja number või maksuesindaja number.

[RTL 2005, 126, 1993 – jõust 1.01.2006]

(3) Reale «Aadress» märgitakse ATKEAS § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja või § 22 lõike 1 punktides 74–8 nimetatud isiku või § 24 lõikes 5 nimetatud käitleja või tahkekütusest soojuse tootja puhul tema tegevuskoha aadress.

[RTL 2007, 100, 1671 - jõust. 1.01.2008]

(4) Reale «MTA märge» tehakse aktsiisideklaratsiooni esitaja üle järelevalvet teostavas Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses märge aktsiisideklaratsiooni vastuvõtmise kohta vastavalt sissetulnud dokumentide registreerimise korrale.

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust 1.01.2006]

(5) Rea «Alkoholi aktsiisideklaratsioon», «Tubaka aktsiisideklaratsioon» või «Energiatoote aktsiisideklaratsioon» all olevasse lahtrisse märgitakse maksustamisperiood ja kalendriaasta, mille kohta aruanne esitatakse.

[RTL 2007, 100, 1671 – jõust. 1.01.2008]

(6) Lahtris «Kinnitan esitatud andmete õigsust» kinnitab aktsiisideklaratsiooni esitaja esindaja oma allkirjaga esitatud andmete õigsust ja märgib oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ja kuupäeva.

[RTL 2005, 9, 77 – jõust 21.01.2005]

 

§ 4. Alkoholi aktsiisideklaratsiooni täitmine

(1) Alkoholi aktsiisideklaratsiooni (lisa 1) märgitakse andmed alkoholilt ja maksumärkidelt maksmisele kuuluva aktsiisi kohta.

(2) Alkoholi andmed märgitakse vastavalt tabelis antud alkoholi liigitusele. Reale 8 märgitakse  andmed nii maksumärgistatud kui maksumärgistamata «muu alkoholi» kohta. Reale 8.1 märgitakse  andmed maksumärgistatud alkoholi kohta.

(3)  Tabelisse märgitakse järgmised andmed:

1) alkoholi ja maksumärgi aktsiisimäär (veerg C), kusjuures maksumärgi aktsiisimääraks märgitakse «ATKEAS- e» § 461 lõikes 1 nimetatud aktsiisisumma;

[RTL 2007, 100, 1671 – jõust. 1.01.2008]

2) aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt «ATKEAS- e» sätestatule, kusjuures maksumärgi aktsiisimäära ühikuks märgitakse tükk;

[RTL 2007, 100, 1671 – jõust. 1.01.2008]

3) alkoholi kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule ja maksumärkide arv (veerg E) tükkides arvestades, et üks maksumärk on üks tükk;

4) alkoholilt ja maksumärkidelt  maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis leitakse alkoholi koguse või maksumärkide arvu (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga;

5) alkoholilt ja maksumärkidelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (rida 10, veerg F), mis leitakse veerus F märgitud andmete, välja arvatud rida 8.1, liitmisel.

[RTL 2006, 36, 631 – jõust. 1.07.2006]

§ 5. Tubaka aktsiisideklaratsiooni täitmine

(1) Tubaka aktsiisideklaratsiooni (lisa 2) märgitakse andmed tubakatoodetelt ja nende maksumärkidelt maksmisele kuuluva aktsiisi kohta. Tubakatoodetelt makstava aktsiisi puhul märgitakse maksmisele kuuluva aktsiisi andmed tubakatootele kinnitatud maksumärgi andmete alusel, maksumärgi puudumisel maksukohustuse tekkimise ajal kehtinud aktsiisimäära kehtestamise aluseks olnud sigarettide levinuma hinna alusel. Eraldi reale märgitakse maksumärgi liikide lõikes andmed maksmisele kuuluva aktsiisi kohta tubakatoodetelt, maksumärkidelt ning maksukohustuse tekkimisel «ATKEAS-e» § 24 lõike 3 punkti 3, lõike 4 või § 28 lõike 2 alusel.

(2) Veergu A märgitakse rea number. Vajadusel võib ridade arvu täiendada lisaridadega, mis on nummerdatud kasvavas järjekorras.

(3) Veergudesse B1 ja B2 märgitakse maksumärgi liik. Sigarettide puhul märgitakse veergu B1 maksumärgile trükitud sigarettide maksimaalne jaehind ja veergu B2 sigarettide kogus müügipakendis tükkides (1 sigaret on 1 tükk). Sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul märgitakse veergu B1 maksumärgile trükitud trükitäht, mis tähistab tubakatoote liiki, ja veergu B2 tubakatoote kogus müügipakendis kas tükkides või grammides. Eraldi reale märgitakse maksumärgid tubakatoote liikide, hindade ja müügipakendi koguse lõikes.

(4) Veergu C märgitakse maksumärkide arv veergudes B1 ja B2 märgitud maksumärgi liikide lõikes.

(5) Veergudesse D ja E märgitakse tubakatoodete aktsiisimäärad nende maksumärgi liikide lõikes vastavalt «ATKEAS-es» sätestatud aktsiisimäära ühikule. Veergu D märgitakse proportsionaalne aktsiisimäär ja veergu E fikseeritud aktsiisimäär.

(6) Veergu F märgitakse maksmisele kuuluv aktsiisisumma ühe maksumärgi kohta väljendatuna kroonides täpsusega kaks kohta pärast koma.

(7) Veergu G märgitakse aktsiisisumma kokku, mis leitakse veerus F märgitud arvu korrutamisel veerus C märgitud arvuga. Aktsiisisumma märgitakse kroonides täpsusega kaks kohta pärast koma. Veeru G reale «Aktsiis» märgitakse maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku, mis leitakse veeru G ridadele märgitud arvude liitmisel. Veeru G reale «Aktsiis» märgitakse aktsiisisumma täiskroonides.

(8) Veergu H märgitakse «ATKEAS-e» § 24 lõike 3 punkti 3 ja lõike 4 alusel makstava aktsiisi korral sõna «kadu». «ATKEAS-e» § 28 lõike 2 alusel makstava aktsiisi korral märgitakse lisaks sõnale «juurdemakse» summa, mille ulatuses juurdemakse tehakse. Maksumärkidelt aktsiisi maksmise korral märgitakse lahtrisse sõna «maksumärk».

[RTL 2008, 52, 730 – jõust. 1.07.2008]

 

§ 6. Energiatoote aktsiisideklaratsiooni täitmine

(1) Energiatoote aktsiisideklaratsiooni (lisa 3) tabelisse A märgitakse vastavalt tabelis antud kütuse liigitusele järgmised andmed:
1) kütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt ATKEAS-le. Kütuse komponentidena käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid;
2) kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule. Ridadel 1–10 ja 16–18 nimetatud kütuste puhul märgitakse kogus ka kilogrammides (veerg E 1);
3) kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis leitakse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga, ja kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (viimane rida, veerg F).

(2) Tabelisse B märgitakse fossiilse kütuse ja biokütuse segud eraldi vastavalt segu komponentide kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriikide erinevusele. Erineva biokütuse osakaaluga fossiilse kütuse ja biokütuse segud näidatakse eraldi, täiendades tabelit B vastavate lisaridadega (nt kui ühes bensiini ja biokütuse segus on biokütuse osakaal 3% segu kogumassist ning teises bensiini ja biokütuse segus on biokütuse osakaal 5% segu kogumassist). Tabelisse B märgitakse vastavalt tabelis antud kütuse liigitusele järgmised andmed:
1) kütuse KN alamrubriik (veerg B) vastavalt ATKEAS-le;
2) kütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt ATKEAS-le. Biokütuse puhul veergusid C ja D ei täideta;
3) kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule. Kui veergu E märgitud kogus on liitrites, siis täidetakse ka veerg E 1, märkides vastava kütuse koguse kilogrammides. Biokütuse puhul veergu E ei täideta, vaid täidetakse veerg E 1, märkides segus sisalduva biokütuse koguse kilogrammides;
4) segult maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis märgitakse reale «segu» ning leitakse segus sisalduva fossiilse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel samal real märgitud aktsiisimääraga (veerg C). Segus sisalduva fossiilse kütuse ja segus sisalduva biokütuse puhul veergu F ei täideta;
5) segudelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (tabeli viimane rida, veerg F).

(3) Reale aktsiis kokku (tabel A + tabel B) märgitakse vedelkütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku, mis leitakse tabelite A ja B viimasele reale «Aktsiis kokku» märgitud aktsiisisummade liitmisel.

(4) Tabelisse C märgitakse vastavalt tabelis antud tahkekütuse liigitusele järgmised andmed:
1) tahkekütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt ATKEAS-le;
2) tahkekütuse ülemine kütteväärtus (veerg E) väljendatuna gigadžaulides ühe tonni kohta. Tahkekütuse iga erinev ülemine kütteväärtus märgitakse eraldi reale. Tahkekütuse ülemise kütteväärtuse märkimiseks võib tabelit C täiendada lisaridadega, näiteks kivisöe puhul lisatakse read 1.4, 1.5 jne;
3) tahkekütuse kogus tonnides (veerg F);
4) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg G), mis leitakse tahkekütuse koguse (veerg F) korrutamisel sama rea veerus E märgitud kütteväärtuse ja veerus C märgitud aktsiisimääraga;
5) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (tabeli viimane rida, veerg G).

(5) Tabelitesse D 1 – D 3 märgitakse maagaasi kogus rõhul 1,01325 baari ja temperatuuril 20 °C täpsusega kaks kohta pärast koma. Aktsiisimäär (veerg C) märgitakse vastavalt ATKEAS-le. Maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg E) leitakse samal real märgitud maagaasi koguse (veerg D) korrutamisel aktsiisimääraga (veerg C).

(6) Tabeli D 1 täidab võrguettevõtja maksustamisperioodi jooksul edastatud ja tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata maagaasi koguste kohta järgmiselt:
1) reale 1 märgitakse maksustatult edastatud maagaasi kogus kokku;
2) reale 1.1 märgitakse maksustatult edastatud maagaasi kogus tarbijale, kes kasutab maagaasi ainult soojuse tootmiseks;
3) reale 1.2 märgitakse maksustatud maagaasi kogus, mis on edastatud soojuse tootmiseks isikule, kes toodab maagaasist soojust ja elektrienergiat eraldi, mitte koostootmisrežiimis;
4) reale 1.3 märgitakse maksustatud maagaasi kogus, mis on edastatud soojuse tootmiseks ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 22 nimetatud kütusekäitlejale;
5) reale 1.4 märgitakse maksustatud maagaasi kogus, mis on edastatud soojuse tootmiseks mineraloogilisi protsesse teostavale isikule;
6) reale 2 märgitakse ise tarbitud maagaasi kogus, millelt tekkis maksukohustus;
7) reale 3 märgitakse maagaasilt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (veerg E), mis leitakse ridadel 1 ja 2 märgitud aktsiisisummade liitmisel;
8) reale 4 märgitakse aktsiisiga maksustamata edastatud maagaasi kogus kokku;
9) reale 4.1 märgitakse aktsiisiga maksustamata edastatud maagaasi kogus teisele võrguettevõtjale;
10) reale 4.2 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis on edastatud soojuse ja elektrienergia koostootjale;
11) reale 4.3 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis on edastatud elektrienergia tootmiseks elektrienergia tootjale ning soojuse ja elektrienergia tootjale, kes ei ole koostootja;
12) reale 4.4 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis on edastatud ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 22 nimetatud kütusekäitlejale;
13) reale 4.5 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis on edastatud mineraloogilistes protsessides kasutajale;
14) reale 5 märgitakse ise aktsiisiga maksustamata tarbitud maagaasi kogus.

(7) Tabeli D 2 täidab soojuse- ja elektrienergia koostootja maksustamisperioodi jooksul soetatud ning tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata maagaasi koguste kohta järgmiselt:
1) reale 1 märgitakse soetatud maagaasi kogus kokku;
2) reale 1.1 märgitakse võrguettevõtjalt soetatud maagaasi kogus;
3) reale 1.2 märgitakse võrguväliselt soetatud maagaasi kogus;
4) reale 2 märgitakse soojuse tootmiseks tarbitud maagaasi kogus;
5) reale 3 märgitakse aktsiisiga maksustamata tarbitud maagaasi kogus kokku;
6) reale 3.1 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis tarbiti elektrienergia tootmiseks;
7) reale 3.2 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis tarbiti muul otstarbel kui soojuse tootmiseks;
8) reale 3.3 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis tarbiti mineraloogilistes protsessides.

(8) Tabeli D 3 täidab võrguväliselt soetatud maagaasi tarbija maksustamisperioodi jooksul soetatud ning tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata maagaasi koguste kohta järgmiselt:
1) reale 1 märgitakse võrguväliselt soetatud maagaasi kogus kokku;
2) reale 2 märgitakse soojuse tootmiseks tarbitud maagaasi kogus;
3) reale 3 märgitakse aktsiisiga maksustamata tarbitud maagaasi kogus kokku.

(9) Tabelites E 1 – E 3 märgib elektriaktsiisi maksja elektrienergia kogused täpsusega kaks kohta pärast koma. Aktsiisimäär (veerg C) märgitakse vastavalt ATKEAS-le. Maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg E) leitakse samal real märgitud elektrienergia koguse (veerg D) korrutamisel aktsiisimääraga (veerg C).

(10) Tabeli E 1 täidab võrguettevõtja maksustamisperioodi jooksul edastatud ja tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata elektrienergia koguste kohta järgmiselt:
1) reale 1 märgitakse maksustatult edastatud elektrienergia kogus kokku;
2) reale 1.1 märgitakse maksustatult edastatud elektrienergia kogus tarbijale, kellel ei ole elektrienergia aktsiisiga maksustamata kasutust;
3) reale 1.2 märgitakse maksustatult edastatud elektrienergia kogus aktsiisivabastuse loa omanikele;
4) reale 2 märgitakse ise tarbitud elektrienergia kogus, millelt tekkis maksukohustus;
5) reale 3 märgitakse elektrienergialt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (veerg E), mis leitakse ridadel 1 ja 2 märgitud aktsiisisummade liitmisel;
6) reale 4 märgitakse aktsiisiga maksustamata edastatud elektrienergia kogus kokku;
7) reale 4.1 märgitakse aktsiisiga maksustamata edastatud elektrienergia kogus teisele võrguettevõtjale;
8) reale 4.2 märgitakse aktsiisivabastuse loa omanikule mineraloogilistes protsessides kasutamiseks edastatud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus;
9) reale 4.3 märgitakse aktsiisivabastuse loa omanikule keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides kasutamiseks edastatud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus;
10) reale 4.4 märgitakse aktsiisivabastuse loa omanikule ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel kasutamiseks edastatud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus;
11) reale 4.5 märgitakse aktsiisivabastuse loa omanikule elektrienergia tootmiseks ja elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks edastatud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus;
12) reale 5 märgitakse ise aktsiisiga maksustamata tarbitud elektrienergia kogus kokku.

(11) Tabeli E 2 täidab omatoodetud elektrienergia tarbija maksustamisperioodi jooksul toodetud, tarbitud ja edastatud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata elektrienergia koguste kohta järgmiselt:
1) reale 1 märgitakse toodetud elektrienergia kogus kokku;
2) reale 2 märgitakse ise tarbitud elektrienergia kogus, millelt tekkis maksukohustus;
3) reale 3 märgitakse aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus, mis edastati otseliini kaudu;
4) reale 4 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus keemilise reduktsiooni jaoks, elektrolüütilistes, metallurgilistes ja mineraloogilistes protsessides;
5) reale 5 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus elektrienergia tootmiseks ja elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks;
6) reale 6 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel.

(12) Tabeli E 3 täidab otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbija maksustamisperioodi jooksul soetatud ning tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata elektrienergia koguste kohta järgmiselt:
1) reale 1 märgitakse soetatud elektrienergia kogus kokku;
2) reale 2 märgitakse ise tarbitud elektrienergia kogus, millelt tekkis maksukohustus;
3) reale 3 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus keemilise reduktsiooni jaoks, elektrolüütilistes, metallurgilistes ja mineraloogilistes protsessides;
4) reale 4 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus elektrienergia tootmiseks ja elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks;
5) reale 5 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel.

[RTL 2007, 100, 1671 – jõust. 1.01.2008]

§ 7. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

 

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse
nr 35
«Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord»
lisa 1
 [RTL 2005, 126, 1993 – jõust 1.01.2006]


                                                                     MTA märge «….» ……………. 20……a.

                                                                                               …………………………… 

MTA

 

 

Isik

 

 

Aadress

 

ALKOHOLI  AKTSIISIDEKLARATSIOON

                                                 20            a.Rida

Alkohol ja maksumärk

Aktsiisimäär

Ühik

Kogus

Aktsiis

A

B

C

D

E

F

1.

Vein üle 6 %

 

 

 

 

2.

Vein kuni 6 %

 

 

 

 

3.

Kääritatud jook üle 6%

 

 

 

 

4.

Kääritatud jook kuni 6 %

 

 

 

 

5.

Õlu

 

 

 

 

6.

Õlu (soodusmäär)

 

 

 

 

7.

Vahetoode

 

 

 

 

8.

Muu alkohol kokku

 

 

 

 

8.1

Maksumärgistatud muu alkohol

 

 

 

 

9.

Maksumärk

 

 

 

 

10.

Aktsiis kokku

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi

 

 

Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev 

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse
nr 35
«Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord»
lisa 2
 [RTL 2005, 126, 1993 – jõust 1.01.2006]

 

MTA märge «…..»…………………..20…….a.

……..…………………………..

MTA

 

Isik

 

Aadress

 

TUBAKA AKTSIISIDEKLARATSIOON

20 a. 

Rida

MM liik

MM arv

Aktsiisimäär

Aktsiis

 

Märkus

%

KR

Summa

A

B1

B2

C

D

E

F

G

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiis kokku

 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi

 

 

Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev
Lisa 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json