Teksti suurus:

Majandusministri 1. juuli 2002. a määruste nr 38 ja 40 muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 53, 735

Majandusministri 1. juuli 2002. a määruste nr 38 ja 40 muutmine

Vastu võetud 25.06.2008 nr 55

Määrus kehtestatakse «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 6 lõike 6 ja § 18 lõike 5 alusel.

§ 1. Majandusministri 1. juuli 2002. a määruses nr 38 «Nõuded liftile, köisteele, alamsüsteemile ja ohutusseadisele, nende teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele» (RTL 2002, 77, 1196; 2006, 73, 1335) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/16/EÜ lifte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 213, 07.09.1995, lk 1–31), direktiiv 2000/9/EÜ, reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta (EÜT L 106, 03.05.2000, lk 21–48) ja direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 09.06.2006, lk 24–86).»;

2) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Nõuded lifti kandurile ning selle riputamisele ja toetamisele

(1) Iga lifti kanduriks on kabiin, mis peab olema projekteeritud ja valmistatud piisavalt ruumika ja tugevana, arvestades lifti paigaldaja poolt ettenähtud maksimaalset inimeste arvu ja nimitõstevõimet.

(2) Lifti kabiin peab olema põrandast laeni ulatuvate seinte, põranda ja lae abil muudetud täiesti kinniseks ruumiks, välja arvatud ventilatsiooniavad ning kogu ukseava kõrgusesse ulatuvad uksed.

(3) Liftil, mis on mõeldud inimeste veoks ning mille mõõtmed seda võimaldavad, peab kabiin olema kavandatud ja valmistatud selliselt, et selle konstruktsioon ei takistaks liikumispuudega inimeste pääsu lifti kabiini ja nendepoolset lifti kasutamist ning kabiin võimaldaks teha sobivaid seadistusi, mis lihtsustavad liikumispuudega inimestel lifti kasutamist.

(4) Kabiini riputus- ja toetusvahendid ning kabiini kinnitused peavad olema projekteeritud ja valitud selliselt, et arvestades kasutus- ja tootmistingimusi ning kasutatavaid materjale, oleks tagatud piisav ohutustase ja viidud miinimumini kabiini allakukkumise oht.

(5) Kui kabiini riputamiseks kasutatakse trosse või kette, tuleb kasutada kahte või enamat teineteisest sõltumatut ning eraldi kinnitusega trossi või ketti. Trossidel ja kettidel ei tohi olla ühenduskohti ega plessimist, välja arvatud nende kinnituskohtades või trossi kinnitussilmuses.»;

3) paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Püüdur peab olema sõltumatu kabiini riputusvahenditest ning see peab suutma peatada paigaldaja poolt ettenähtud nimikoormusega koormatud ja maksimumkiirusel liikuva kabiini. Püüduri rakendumisest tingitud aeglustus ei tohi ohustada lifti kasutajaid.»;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) lifti tootja;»;

5) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kasutusjuhend, mis sisaldab tavapäraseks kasutamiseks, hooldamiseks, kontrollimiseks, remondiks, perioodiliseks ülevaatuseks ja § 12 lõikes 5 nimetatud päästeoperatsioonideks vajalikke plaane ja skeeme;»;

6) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kasutusjuhend ja käiduraamat peavad olema eesti keeles. Erandina võib ainult tootja või paigaldaja vastava väljaõppe saanud töötajate poolt kasutatav osa juhendist olla teises Euroopa Liidu liikmesriigi ametlikus keeles eeldusel, et need töötajad saavad juhendi keelest aru.»;

7) paragrahvi 32 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Köistee kasutusjuhend peab olema eesti keeles. Erandina võib ainult tootja või paigaldaja vastava väljaõppe saanud töötajate poolt kasutatav osa juhendist olla teises Euroopa Liidu liikmesriigi ametlikus keeles eeldusel, et need töötajad saavad juhendi keelest aru.»;

8) paragrahvi 35 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Köistee juures peab olema kättesaadav ohutusanalüüsi käsitlev dokumentatsioon.»;

9) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 5 lõikes 8 nimetatud dokumentatsioon peab olema eesti keeles. Erandina võib ainult tootja või paigaldaja vastava väljaõppe saanud töötajate poolt kasutatav osa juhendist olla teises Euroopa Liidu liikmesriigi ametlikus keeles eeldusel, et need töötajad saavad juhendi keelest aru.».

§ 2. Majandusministri 1. juuli 2002. a määruses nr 40 «Lifti ja köistee korralise tehnilise kontrolli teostamise sagedus ja kord ning kasutamisele eelneva ja erakorralise tehnilise kontrolli teostamise kord» (RTL 2002, 77, 1198) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lifti tehnilise kontrolli teostamiseks tuleb esitada vastav taotlus tehnilise kontrolli teostajale vähemalt 10 päeva enne korralise tehnilise kontrolli tähtpäeva saabumist.»;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud korralise tehnilise kontrolli tähtaegu hakatakse arvestama lifti paigaldamisest või kui tähtaja saabumise ajaks ei ole lifti kasutusele võetud, tehakse korraline tehniline kontroll enne lifti esmakordset kasutusele võtmist.»;

3) paragrahvi 5 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 18 lõike 4 punktides 2–7 nimetatud juhtudel teostatakse vahetatud sõlme või osa visuaalne ülevaatus, kontrollitakse selle toimimist tööolukorras ning teostatakse lifti katsetamine koormusega.

(3) Ülejäänud juhtudel teostatakse § 3 lõikes 2 nimetatud visuaalne kontroll ja asjakohane katsetamine.»;

4) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Tehnilise kontrolli vormistamine ja korduv tehniline kontroll

(1) Tehnilise kontrolli teostaja vormistab tehnilise kontrolli tulemused 5 tööpäeva jooksul protokolliga kahes eksemplaris, millest üks jääb tehnilise kontrolli teostajale ja teine lifti tehnilise kontrolli tellijale.

(2) Protokollis peavad olema:
1) andmed lifti kohta;
2) andmed lifti omaniku ja valdaja kohta;
3) tehnilise kontrolli liik ja kontrolli teostamise aeg;
4) tehnilise kontrolli tulemused;
5) järgmise tehnilise kontrolli aeg;
6) kontrollimist teostanud isiku ametinimetus, nimi ja allkiri;
7) tehnilise kontrolli teostamise juures viibinud omaniku või valdaja esindaja nimi;
8) märkused tehnilise kontrolli kohta.

(3) Kui lift ei läbinud tehnilist kontrolli, tuleb liftile teostada korduv tehniline kontroll. Kui korduv tehniline kontroll toimub 2 kuu jooksul pärast puuduste avastamisega lõppenud kontrolli, kontrollib tehnilise kontrolli teostaja korduva tehnilise kontrolli käigus puuduste kõrvaldamist ning kui see on asjakohane, viib tehnilise kontrolli lõpule. Kui korduv tehniline kontroll toimub hiljem kui 2 kuu jooksul, tehakse vastav lifti tehniline kontroll täies mahus.

(4) Pärast tehnilise kontrolli teostamist kinnitab tehnilise kontrolli teostaja lifti kabiini nähtavale kohale kleebise, millel on kirjas vähemalt tehnilise kontrolli teostaja nimi ning järgmise tehnilise kontrolli aeg.»;

5) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) köistee sõlmede, sealhulgas elektriliste ja mehhaaniliste pidurdusseadmete, köistee ohutusseadiste, elektriliste ja mehhaaniliste juhtimis- ja reguleerimisseadmete, signalisatsiooniseadmete ning teiste sõlmede toimimist tööolukorras;»;

6) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Korralise tehnilise kontrolli sagedus

(1) Köistee korraline tehniline kontroll teostatakse iga 12 kuu järel. Köisteele, mida kasutatakse hooajaliselt (näiteks suusatõstukid), tuleb tehniline kontroll teostada 1 kuu jooksul hooaja algusest arvates.

(2) Korralise tehnilise kontrolli tähtaega hakatakse arvestama köistee esmakordsest kasutusele võtmisest.»;

7) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Tehnilise kontrolli vormistamine ja korduv tehniline kontroll

(1) Tehnilise kontrolli teostaja vormistab tehnilise kontrolli tulemused 5 tööpäeva jooksul protokolliga kahes eksemplaris, millest üks jääb tehnilise kontrolli teostajale ja teine köistee tehnilise kontrolli tellijale.

(2) Protokollis peavad olema:
1) andmed köistee kohta;
2) andmed köistee omaniku ja valdaja kohta;
3) tehnilise kontrolli liik ja kontrolli teostamise aeg;
4) tehnilise kontrolli tulemused;
5) järgmise tehnilise kontrolli aeg;
6) kontrollimist teostanud isiku ametinimetus, nimi ja allkiri;
7) tehnilise kontrolli teostamise juures viibinud omaniku või valdaja esindaja nimi;
8) märkused tehnilise kontrolli kohta.

(3) Kui köistee ei läbinud tehnilist kontrolli, tuleb köisteele teostada korduv tehniline kontroll. Kui korduv tehniline kontroll toimub 2 kuu jooksul pärast puuduste avastamisega lõppenud tehnilist kontrolli, kontrollib tehnilise kontrolli teostaja korduva tehnilise kontrolli käigus puuduste kõrvaldamist ning kui see on asjakohane, viib tehnilise kontrolli lõpule. Kui korduv tehniline kontroll toimub hiljem kui 2 kuu jooksul, tehakse köisteele vastav tehniline kontroll täies mahus.».

§ 3. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub 2008. aasta 1. juulil.

(2) Paragrahvi 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2009. aasta 29. detsembril.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json