Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vaheline endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmise leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2008
Avaldamismärge:RT II 2008, 15, 40

Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vaheline endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmise leping

Vastu võetud 12.10.2007

Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmise lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmise lepingu lätikeelne tekst


Eesti Vabariigi valitsus ja Läti Vabariigi valitsus, edaspidi «lepingupooled»,
– võttes arvesse, et Eesti Vabariigi territoorium ja Läti Vabariigi territoorium inkorporeeriti sama riigi – endise Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu (edaspidi «endine NSV Liit») koosseisu;
– võttes arvesse, et Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi pensionikindlustust reguleerivates õigusaktides on sätestatud kohustus võtta pensionistaaži kindlaksmääramisel arvesse endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodid;
– võttes arvesse, et alates Euroopa Liiduga ühinemisest 1. mail 2004. a kohaldatakse Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi suhtes Euroopa Liidu Nõukogu 14. juuni 1971. a määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes;
– võttes arvesse, et alates Euroopa Liiduga ühinemisest 1. mail 2004. a kohaldatakse Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi suhtes Euroopa Liidu Nõukogu 21. märtsi 1972. a määrust (EMÜ) nr 574/72, millega on kehtestatud määruse (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes rakendamise kord;
– võttes arvesse, et alates Euroopa Liiduga ühinemisest 1. mail 2004. a kohaldatakse Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi suhtes Euroopa Liidu Nõukogu 14. mai 2003. a määrust (EÜ) nr 859/2003, millega laiendatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 ja määruse (EMÜ) nr 574/72 sätteid kolmandate riikide kodanikele, keda need sätted juba ei hõlma üksnes nende kodakondsuse alusel;
– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 29. aprilli 2004. a määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta;
– eesmärgiga vältida pensionide määramisel kindlustusperioodide arvessevõtmist samal ajal mõlema riigi õigusaktide alusel,

on kokku leppinud järgmises.


Artikkel 1. Mõisted

Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:
– «endise NSV Liidu kindlustusperiood» – pensioniõiguse omandamiseks vajalik kindlustusperiood, mis on isikul enne 1. jaanuari 1991. a täitunud endise NSV Liidu territooriumil, välja arvatud Eesti Vabariigi või Läti Vabariigi territooriumil, ja mille samaaegset arvessevõtmist näevad ette Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi õigusaktid.
– «kogu kindlustusperiood» – pensioniõiguse omandamiseks vajalik kindlustusperiood, mis on täitunud Eesti Vabariigi või Läti Vabariigi õigusaktide kohaselt.

Muid lepingus esinevaid mõisteid kasutatakse Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi õigusaktides ning preambulis viidatud Euroopa Liidu määrustes kindlaksmääratud tähenduses.


Artikkel 2. Lepinguga hõlmatud isikud

Lepingut kohaldatakse isikutele, kes on õiguse pensionile samaaegselt omandanud Eesti Vabariigi kui ka Läti Vabariigi õigusaktide alusel ja kui nende pensioni suuruse arvestamisel võtavad lepingupooled arvesse sama endise NSVL kindlustusperioodi.


Artikkel 3. Endise NSV Liidu kindlustusperioodide arvessevõtmine

1. Endise NSV Liidu kindlustusperioodid võtab arvesse selle lepingupoole pädev asutus, kelle riigis omandatud kogu kindlustusperiood täisaastates on pikem.

2. Kui kummagi riigi õigusaktide kohaselt täitunud kogu kindlustusperiood on võrdne, võtab endise NSV Liidu kindlustusperioodid arvesse selle lepingupoole pädev asutus, kelle riigi õigusaktide alusel oli isik viimati kindlustatud.

3. Endise NSV Liidu kindlustusperioodide eest määratakse pension vastava riigi õigusaktide alusel.

4. Kui isik tõendab täiendavate kindlustusperioodide olemasolu ja isiku kindlustusperioodi hulka on juba arvestatud endise NSV Liidu kindlustusperioodid, siis endise NSV Liidu kindlustusperioode arvessevõttev pädev asutus ei muutu.

5. Kui isikule määratakse uut liiki pension, siis võetakse endise NSV Liidu kindlustusperioodid arvesse lõigete 1– 3 kohaselt.

6. Selle isiku jaoks, kellele on pension määratud ja kes liigub ühest riigist teise, ei muutu endise NSV Liidu kindlustusperioode arvessevõttev pädev asutus.


Artikkel 4. Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu lõpetamine

1. Lepingu jõustumisel kaotab kehtivuse 28. mail 1996. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vaheline sotsiaalkindlustusleping.

2. Isikule säilitatakse kõik õigused, mis on omandatud 28. mail 1996. a alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel.


Artikkel 5. Teabevahetus ja vastastikune abi

1. Lepingupoolte pädevad asutused osutavad teineteisele vastastikust abi ja vahetavad lepingu rakendamiseks vajalikku teavet.

2. Lepingupoolte pädevad asutused võivad vajaduse korral sõlmida rakenduskokkuleppe.


Artikkel 6. Erimeelsuste lahendamine

Lepingu tõlgendamisel või rakendamisel tekkinud erimeelsused lahendatakse vastastikusel kokkuleppel või läbirääkimiste teel.


Artikkel 7. Lepingu kehtivus ja selle lõpetamine

Lepingupool võib lepingu lõpetada, teatades sellest teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult kuus kuud ette. Isikule säilitatakse kõik lepingu alusel omandatud õigused.


Artikkel 8. Jõustumine

Leping jõustub teise kuu esimesel päeval, mis järgneb kuule, mil lepingupooled on diplomaatiliste kanalite kaudu vahetatud kirjalikes teadetes kinnitanud, et lepingu jõustumiseks vajalikud õigustoimingud on tehtud. Kirjalike teadete vahetamise päevaks on viimase teate kättesaamise päev.

Koostatud 12. oktoobril 2007. a kahes eksemplaris eesti, läti ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiste lahknemise korral lähtutakse inglise keelsest tekstist.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Läti Vabariigi valitsuse nimel

Maret MARIPUU

Dagnija STAKE


AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
ON TAKING ACCOUNT OF INSURANCE PERIODS COMPLETED IN THE TERRITORY OF THE FORMER USSR

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,
– whereas the territory of Republic of Estonia and the territory of Republic of Latvia were incorporated in the same state – the former Union of Soviet Socialist Republics (hereafter referred to as “the former USSR)”;
–  whereas the obligation to take into account periods qualifying for a pension completed in the territory of the former USSR has been established by the legislation of the Republic of Estonia and the Republic of Latvia on pension insurance;
–  whereas since the accession to the European Union on 1 May 2004 Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community applies in the Republic of Estonia and the Republic of Latvia;
–  whereas since the accession to the European Union on 1 May 2004 Council Regulation (EEC) No 574/72 of 21 March 1972 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community applies in the Republic of Estonia and the Republic of Latvia;
–  whereas since the accession to the European Union on 1 May 2004 Council Regulation (EC) No 859/2003 of 14 May 2003 extending the provisions of Regulation (EEC) No 1408/71 and Regulation (EEC) No 574/72 to nationals of third countries who are not already covered by those provisions solely on the ground of their nationality applies in the Republic of Estonia and the Republic of Latvia;
–  having regard to Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems;
–  in order to avoid the overlapping of pensions in cases when the same period is taken into account under the legislation of the Republic of Estonia and the Republic of Latvia by the award of pension,

have agreed as follows:

Article 1. Definitions

1. For the purposes of this Agreement:
– “insurance period of the former USSR” – period qualifying for a pension completed in the territory of the former USSR, except in the territory of the Republic of Estonia and the Republic of Latvia, before 1 January 1991, which is concurrently foreseen to be taken into account under the legislation of the Republic of Estonia and the Republic of Latvia;
– “overall insurance period” – period of insurance completed under the legislation of the Republic of Estonia or the Republic of Latvia.

2. Other terms used in this Agreement have the meaning assigned to them under the legislation of the Republic of Estonia and the Republic of Latvia and the Regulations of the European Union referred to in the Preamble.

Article 2. Persons covered by the Agreement

This Agreement shall apply to persons who simultaneously have acquired right to pension under the legislation of the Republic of Estonia and the Republic of Latvia and if calculating their pension the Contracting Parties take into account the same insurance periods of the former USSR.

Article 3. Taking Account of Insurance Periods of the Former USSR

1. Insurance periods of the former USSR shall be taken into account by the competent institution of the state under whose legislation the overall insurance period in full years is longer.

2. In case the overall insurance period under the legislation of each state is equal, insurance periods of the former USSR shall be taken into account by the competent institution of the state under whose legislation the person was last insured.

3. Pension for insurance periods of the former USSR will be awarded in accordance with the legislation of the respective state.

4. If a person proves the existence of supplementary insurance periods and insurance periods of the former USSR have already been taken into account, the competent institution taking into account insurance periods of the former USSR by the recalculation of pension shall remain unchanged.

5. Where a new type of pension is awarded to a person, insurance periods of the former USSR shall be taken into account according to the provisions of paragraphs 1 to 3 of this Article.

6. Where a person who has been awarded a pension moves from one state to another, the competent institution taking into account insurance periods of the former USSR shall remain unchanged.

Article 4. Termination of the Agreement between the Republic of Estonia and the Republic of Latvia on Cooperation in the Field of Social Security

1. After the entry into force of this Agreement the Agreement between the Republic of Estonia and the Republic of Latvia on Cooperation in the Field of Social Security, signed on 28 May 1996, shall cease to be in force.

2. Any right acquired by a person in accordance with the provisions of the Agreement between the Republic of Estonia and the Republic of Latvia on Cooperation in the Field of Social Security, signed on 28 May 1996, shall be maintained.

Article 5. Exchange of Information and Mutual Assistance

1. Competent institutions of the Contracting Parties shall provide mutual assistance to each other and share information necessary for the application of this Agreement.

2. Competent institutions of the Contracting Parties may establish, by means of an implementing agreement, the measures necessary for the application of this Agreement.

Article 6. Settlement of Disagreements

Any disagreements arising as to the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by mutual consent or negotiations.

Article 7. Duration and Termination

The Contracting Party may terminate the Agreement by giving notice of termination in writing through diplomatic channels six months beforehand. Any right acquired by a person in accordance with the provisions of this Agreement shall be maintained.

Article 8. Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following month in which the Contracting Parties shall have exchanged written notices through the diplomatic channels confirming that their respective legal requirements for the entry into force of this Agreement have been completed. The date of the exchange of the written notices shall be the date of the delivery of the last notice.

Done on 12 October 2007 in duplicate in the Latvian, Estonian and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

For the Government of the Republic of Estonia

For the Government  of the Republic of Latvia

Maret MARIPUU

Dagnija STAKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json