Teksti suurus:

Riigi söödaregistri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2010
Avaldamismärge:

Riigi söödaregistri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 06.03.2007 nr 65
RT I 2007, 23, 124
jõustumine 18.03.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.06.2008 nr 102 (RT I 2008, 26, 173) 1.07.2008


Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 23 lõike 1 alusel.

[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registri asutamine ja ametlik nimi

(1) Riigi söödaregister on asutatud Vabariigi Valitsuse 5. novembri 1998. a määrusega nr 248 ««Riigi söödaregistri» asutamine».

(2) Registri ametlik nimi on «Riigi söödaregister» (edaspidi register).

(3) Registri ingliskeelne nimetus on «State Register of Feedingstuffs».

§ 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Veterinaar- ja Toiduamet.

§ 3. Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärk on andmete kogumine ja arvestuse pidamine sööda käitleja, kelle ettevõte on tunnustatud või registreeritud, ning tema ettevõtte ja selle tegevusvaldkonna kohta ning nende andmete süstematiseerimine, et tagada efektiivne ja tõhus järelevalve.

§ 4. Registriandmete õiguslik tähendus

Registriandmetel on õiguslik tähendus «Söödaseaduses» sätestatud ulatuses.

2. peatükk
REGISTRI KOOSSEIS JA PIDAMINE NING REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

§ 5. Registri pidamise viis ja ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt ning andmeid töödeldakse nii automatiseeritult kui ka käsitsi.

(2) Registri koosseisu kuuluvad:
1) registritoimikud;
2) digitaalne kanderaamat;
3) digitaalne andmebaas;
4) arhiveeritud registriandmed.

§ 6. Registriandmete kaitse ja andmevahetus

(1) Registri volitatud töötleja tagab registriandmete tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, samuti registri pidamise ning registrisse kantud andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ning infotehniliste meetmetega.

(2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

(3) Registriandmete turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

§ 7. Registriandmete alusdokumendid

(1) Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
1) taotlus ettevõtte registreerimiseks või tunnustamiseks ja sellele lisatud dokumendid;
2) ettevõtte tunnustamise otsus;
3) ettevõtte tunnustamise otsuse või registreeringu kehtivuse peatamise otsus;
4) ettevõtte tunnustamise otsuse või registreeringu kehtivuse kehtetuks tunnistamise otsus;
5) järelevalvega seotud dokumendid;
6) muud asjakohased dokumendid.

(2) Registrisse esitataval paberdokumendil peab olema kuupäev ning vastutava isiku nimi ja allkiri. Digitaalselt esitatud dokumendil peab olema digitaalallkiri.

§ 8. Registrisse kantavad andmed

(1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantakse sööda käitleja, kelle ettevõte on tunnustatud, ning tema ettevõtte ja selle tegevusvaldkonna kohta järgmised andmed:

1) sööda käitleja ettevõtte järjekorranumber registris ning ettevõtte tunnustamiseks esitatud taotluse esitamise kuupäev;

[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

2) sööda käitleja nimi või ärinimi, sööda käitleja postiaadress, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress, sööda käitleja äriregistrikood või muu registri kood;
3) sööda käitleja tegevuskoha aadress;
4) ettevõtte tunnustamise otsuse number;
5) ettevõtte tunnustamise number;
6) ettevõtte tunnustamise otsuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse number;
7) ettevõtte tegevusvaldkond ja tegevusvaldkonna kood;
8) järelevalve teostamise aeg ja tulemused;
9) muud vajalikud andmed.

(2) Registri digitaalsesse andmebaasi kantakse sööda käitleja, kelle ettevõte on registreeritud, ning tema ettevõtte ja selle tegevusvaldkonna kohta järgmised andmed:

1) sööda käitleja ettevõtte järjekorranumber registris ning ettevõtte registreerimiseks esitatud taotluse esitamise kuupäev;

[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]


2) sööda käitleja nimi või ärinimi, sööda käitleja postiaadress, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress, sööda käitleja äriregistrikood või muu registri kood;
3) sööda käitleja tegevuskoha aadress;
4) ettevõtte registreeringu kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse number;
5) ettevõtte tegevusvaldkond ja tegevusvaldkonna kood;
6) järelevalve teostamise aeg ja tulemused;
7) muud vajalikud andmed.

(3) Sööda käitleja ettevõtte tegevusvaldkond, kui see ettevõte on tunnustatud või registreeritud, kantakse järelevalveametniku poolt registrisse tähtnumberkoodina järgmiselt:
1) A – tootmine;
2) B – töötlemine;
3) C – pakendamine;
4) D – turuleviimine;

5) E – transportimine;

[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

6) F – ladustamine;

[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

7) G – omatarbeks tootmine;

[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

8) H – importimine;

[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

9) I – söötmine;

[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

10) 1 – söödalisand;
11) 2 – erisöödamaterjal;
12) 3 – eelsegu;
13) 4 – segasööt;
14) 5 – ravimsööt;
15) 6 – söödamaterjal;
16) 7 – lihakondijahu lubatud loomaliikidele;
17) 8 – luba nõudvad loomsed proteiinid (kalajahu, dikaltsiumfosfaat, trikaltsiumfosfaat, veretooted ja verejahu).

§ 9. Registriandmete esitaja

(1) Registriandmete esitajaks on:
1) paragrahvi 8 lõike 1 punktides 2, 3 ja 9 ning lõike 2 punktides 2, 3 ja 7 nimetatud andmete osas sööda käitleja;
2) paragrahvi 8 lõike 1 punktides 1 ja 4–9 ning lõike 2 punktides 1 ja 4–7 nimetatud andmete puhul registri volitatud töötleja.

(2) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmed esitanud isik.

§ 10. Andmete registrisse kandmine

(1) Registrisse tehakse kanne registreeritud ettevõtte kohta kolme tööpäeva jooksul, arvates asjakohase taotluse saamisest.

(2) Registrisse tehakse kanne tunnustatud ettevõtte kohta kolme tööpäeva jooksul, arvates tunnustamisotsuse tegemise päevast.

§ 11. Registrisse kantud andmete muutumine

(1) Registrisse kantud andmete muutumisest teadasaamise korral esitab registriandmete esitaja uued andmed viivitamata registri volitatud töötlejale. Andmete muutmise korral suletakse algsed andmed kuni kande muutmiseni.

(2) Registri volitatud töötleja muudab kande viie tööpäeva jooksul talle muutunud andmete esitamise päevast arvates.

§ 12. Ebaõigete andmete parandamine

(1) Põhjendatud kahtluse korral, et registrisse kantud andmed ei vasta tegelikkusele, suleb registri volitatud töötleja asjakohased andmed kuni kande õigsuse kindlakstegemiseni või kande parandamiseni.

(2) Registri volitatud töötleja esitab registriandmete esitajale viie tööpäeva jooksul ebaõigete andmete avastamise päevast arvates järelepärimise ebaõigete andmete kohta. Registriandmete esitaja on kohustatud esitama andmed registri volitatud töötleja määratud tähtpäevaks.

(3) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed viie tööpäeva jooksul õigete andmete esitamise päevast arvates ja säilitab ebaõiged andmed märkusega nende kasutamise aja kohta koos õigete andmetega.

(4) Registrisse kantud andmed, mis ei vasta kande tegemise aluseks olnud dokumendile, parandab registri volitatud töötleja iseseisvalt viie tööpäeva jooksul, arvates puuduse ilmnemisest.

§ 13. Juurdepääs registrisse kantud andmetele

(1) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ning andmed, mille avaldamine on vastuolus «Isikuandmete kaitse seadusega».

(2) Andmed registrikande kohta avalikustatakse registri volitatud töötleja veebilehel. Registriandmed avalikustatakse tunnustatud või registreeritud ettevõtete kaupa lisas toodud vormi kohaselt.

§ 14. Andmete registrisse vastuvõtmine ja registrist väljastamine

(1) [Kehtetu – RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

(2) Registriandmetest ametlikult kinnitatud väljavõtte tegemise eest tasutakse riigilõiv «Riigilõivuseaduses» sätestatud määra järgi. Digitaalsel kujul väljastatakse digitaalsed andmed üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu või salvestatakse need saaja andmekandjale tasuta.

(3) Avalikustamisele mittekuuluvaid registriandmeid võib väljastada sööda käitlejale, kelle kohta need andmed käivad, ning isikule või asutusele, kellele andmed on vajalikud seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks.

§ 15. Arvestuse pidamine andmete registrisse vastuvõtmise ja andmete registrist väljastamise üle

(1) Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise ning riigilõivu tasumise kohta peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.

(2) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumentide kohta:
1) järjekorranumber või kood;
2) nimetus;
3) väljaandmise kuupäev;
4) väljaandja;
5) alusdokumendi väljaandmise aluseks oleva dokumendi järelevalveasutusele esitamise kuupäev.

(3) Andmete registrist väljastamisel registreeritakse:
1) andmed saanud isiku nimi;
2) andmete koosseis;
3) andmete väljastamise aeg.

§ 16. Registriandmete sulgemine

(1) Sööda käitleja ettevõtte tunnustamise otsuse või registreeringu kehtetuks tunnistamise korral suletakse selle käitleja ja tema ettevõtte kohta registrisse kantud andmed.

(2) Sööda käitleja ettevõtte andmeid ei suleta juhul, kui tingimuslik tunnustamisotsus tunnistatakse kehtetuks seetõttu, et ettevõte saab alalise tunnustuse.

(3) Registri volitatud töötleja suleb asjakohased registriandmed viie tööpäeva jooksul, arvates registri volitatud töötlejale sööda käitleja ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse esitamisest.

§ 17. Registriandmete arhiveerimine

(1) Registriandmed arhiveeritakse olenevalt andmete esitamise viisist paberkandjal või digitaalselt.

(2) Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse 10 tööpäeva jooksul arvates andmete aktuaalsuse kadumisest.

(3) Arhiveeritud registriandmeid ja alusdokumente säilitatakse viis aastat.

3. peatükk
JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§ 18. Järelevalve registri pidamise üle

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

(2) Järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus oma pädevuse piires igal ajal kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja nende kasutamise kohta.

[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

(3) Registri pidamisel tekkinud puuduse ilmnemise korral on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses märgitud puuduse määratud tähtpäevaks.

§ 19. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 20. Registri likvideerimine

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.

[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 21. Registri andmed

(1) 1. juulil 2002. a jõustunud «Söödaseaduse» § 28 lõike 1 alusel peetud söödaregistrisse kantud andmed loetakse kantuks 1. veebruaril 2007. a jõustunud «Söödaseaduse» § 23 lõike 1 alusel peetavasse söödaregistrisse.

(2) Kuni 1. juulini 2007. a täidab «Riigi söödaregistri» volitatud töötleja ülesandeid Taimetoodangu Inspektsioon.

§ 22. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2002. a määrus nr 197 «Riigi söödaregistri pidamise põhimäärus» tunnistatakse kehtetuks.

§ 23. Määruse jõustumine

Määruse § 2 lõige 2 jõustub 1. juulil 2007. a.

 

 

Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 2007. a määruse nr 65 «Riigi söödaregistri pidamise põhimäärus»
lisa
[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

TUNNUSTATUD JA REGISTREERITUD ETTEVÕTETE LOETELU

1

2

3

4

5

6

7

Käitleja ettevõtte järjekorra-
number

Tunnustamise number

Käitleja nimi või ärinimi

Käitleja tegevuskoht

Käitleja ja tema ettevõtte postiaadress

Tegusvald-
konna kood

Märkused

 

 

 

 

 

 

 


[RT I 2008, 26, 173 – jõust. 1.07.2008]

/otsingu_soovitused.json