Teksti suurus:

Vanglate koosseisude ja põhimääruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 53, 734

Vanglate koosseisude ja põhimääruste muutmine

Vastu võetud 26.06.2008 nr 33

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruses nr 5 «Tallinna Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 10, 162; 2008, 43, 588) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 finants- ja majandusosakonna laooperaatorite ametikohtade arv «4» asendatakse arvuga «3» ning finants- ja majandusosakonna ametikohtade koguarv «40» asendatakse arvuga «39»;

2) paragrahvis 1 teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «644» asendatakse arvuga «637» ning koguarv «763» asendatakse arvuga «756».

§ 2. Justiitsministri 24. oktoobri 2007. a määruses nr 43 «Murru Vangla teenistujate koosseisu muutmine» (RTL 2007, 82, 1400) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) juhtkonna koosseisu ametikohtade arv 4 asendatakse arvuga 3;»;

2) paragrahvi 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) teenistujate ameti- ja abiteenistujate ametikohtade arv «360» asendatakse arvuga «359», vanglaametnike ametikohtade arv «272» asendatakse arvuga «271» ning koosseisu koguarv «437» asendatakse arvuga «436».»

§ 3. Justiitsministri 30. aprilli 2008. a määruses nr 17 «Murru Vangla teenistujate koosseisu ja põhimääruse muutmine» (RTL 2008, 36, 520) § 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) järelevalveosakonnas asendatakse valvur lihttöölise ametikohtade arv «3» arvuga «1», järelevalveosakonna ametikohtade koguarv «209» asendatakse arvuga «207».»

§ 4. Justiitsministri 11. juuli 2002. a määruses nr 41 «Murru Vangla põhimäärus» (RTL 2002, 87, 1356; 2008, 36, 520) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib vahetult tervishoiuosakonna ja oma asetäitjate kaudu vangla teiste struktuuriüksuste tööd;»;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vangla koosseisus on direktori asetäitja vangistuse ja järelevalve alal ning direktori asetäitja halduse alal ametikohad.»;

3) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Direktori asetäitja vangistuse ja järelevalve alal:
1) juhib vahetult arvestusosakonna, avavanglaosakonna, julgeolekuosakonna, järelevalveosakonna, koertekasvatuse, sotsiaalosakonna ja vangistusosakonna tööd;
2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
3) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajatele ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ning distsiplinaarkaristuse määramiseks, või esitab neis asjades oma arvamuse;
4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja direktori antud ülesandeid.

(3) Direktori asetäitja halduse alal:
1) juhib vahetult finants- ja majandusosakonna ning üldosakonna tööd;
2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
3) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajatele ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ning distsiplinaarkaristuse määramiseks, või esitab neis asjades oma arvamuse;
4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja direktori antud ülesandeid.»;

4) paragrahvi 4 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Direktori äraolekul asendab teda direktori asetäitja vangistuse ja järelevalve alal ning tema äraolekul asetäitja halduse alal.».

§ 5. Justiitsministri 19. märtsi 2007. a määruses nr 18 «Murru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 25, 447; 2008, 36, 520) tehakse järgmised muudatused:

1) juhtkonna koosseis sõnastatakse järgmiselt:

«Juhtkond    
Direktor Vangla peainspektor 1
Direktori asetäitja vangistuse ja järelevalve alal Vangla peainspektor 1
Direktori asetäitja halduse alal Vangla peainspektor 1
    3»;

2) vangistusosakonnas asendatakse inspektor kontaktisikute ametikohtade arv «19» arvuga «15» ja vangistusosakonna ametikohtade koguarv «35» asendatakse arvuga «31»;

3) järelevalveosakonnas asendatakse valvuri ametikohtade arv «150» arvuga «138» ja järelevalveosakonna ametikohtade koguarv «207» asendatakse arvuga «195»;

4) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade koguarv «359» asendatakse arvuga «341», sealhulgas vanglaametnike ametikohtade arv «271» asendatakse arvuga «255» ning koguarv «436» asendatakse arvuga «418».

§ 6. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 «Tartu Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 44, 607) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) kuuenda üksuse koosseisus sõnad «inspektor-kontaktisik» asendatakse sõnaga «inspektor»;

2) saatmisosakonna vanemvalvurite ametikohtade arv «4» asendatakse arvuga «5» ning saatmisosakonna ametikohtade koguarv «19» asendatakse arvuga «20»;

3) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «445,3» asendatakse arvuga «446,3», sealhulgas vanglaametniku ametikohtade arv «268» asendatakse arvuga «269» ning koguarv «525,3» asendatakse arvuga «526,3».

§ 7. (1) Määruse §-d 2 ja 4 ning § 5 punkt 1 jõustuvad 1. juulil 2008. a.

(2) Määruse § 5 punktid 2, 3 ja 4 jõustuvad 1. augustil 2008. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json