Teksti suurus:

Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuete kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2010
Avaldamismärge:

Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuete kinnitamine

Vastu võetud 19.11.1996 nr 293
RT I 1996, 82, 1461
jõustumine 30.11.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.08.1999RT I 1999, 66, 65621.08.1999
26.06.2008RT I 2008, 26, 17601.07.2008

Avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 99 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuded» (juurde lisatud).

 

Kinnitatud
 Vabariigi Valitsuse 19. novembri 1996. a.
  määrusega nr. 293Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuded

I. osa ÜLDSÄTTED 

1. Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuded (edaspidi põhigruppide atesteerimisnõuded) on riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste atesteeritavate ametnike ametikohtadel teenistuseks vajalikud miinimumnõuded ametnike haridusele, kogemustele, oskustele, teadmistele ja isiksuseomadustele.

2. Asutuse juht juhindub ametnikule atesteerimisel esitatavate nõuete kehtestamisel põhigruppide atesteerimisnõuetest ning põhigruppide atesteerimisnõuete alusel hinnatakse ametnike reservis olevate või teenistuses mitteolevate reservi arvamist taotlevate isikute vastavust ametikohtade põhigrupile.

3. Atesteerimisel ametnikule esitatavad nõuded kehtestab riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuse juht kooskõlastatult konkursi- ja atesteerimiskomisjoniga, kelle pädevusse kuulub ametniku atesteerimine, juhindudes käesolevatest põhigruppide atesteerimisnõuetest ning täiendades ja konkretiseerides neid tulenevalt konkreetse ametniku teenistuskohustustest.

4. Ametikohal esitatavad nõuded peavad olema kehtestatud enne sellele ametikohale avaliku konkursi väljakuulutamist või edutamisettepaneku tegemist, kuid mitte hiljem kui 1. oktoobriks 1997. a. Atesteerimisnõuded peavad olema ametnikule tema teenistuskohas alati kättesaadavad.

II. osa RIIGI KÕRGEMAD AMETNIKUD 

5. Nõuded haridusele:

1) kõrgharidus;

2) eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmiste omandamine käesolevate põhigruppide atesteerimisnõuete punktis 7 ettenähtud teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete ulatuses.

6. Nõuded kogemustele:

teenistus vanemametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 6 kuud või muul kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas 2 aastat.

7. Nõuded teadmistele ja oskustele:

1) riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;

2) asutuse tegevusvaldkonna, ministeeriumi valitsemisala ja neid reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine, asjaajamiskorra aluste tundmine;

3) teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsustetegemise protsessi tundmine, põhjalikud teadmised ametikoha töövaldkonnas eurointegratsiooni kontekstis;

4) ametikohal nõutavad juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi või alluvate tööd;

5) hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;

6) eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel ja kahe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega või ühe võõrkeele oskus kõrgtasemel;


[RT I 2008, 26, 176 - jõust. 01.07.2008]

7) ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, asutuse tegevusvaldkonna infosüsteemide tundmine, teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja kasutamisvõimalustest, ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;

8) ametikohal nõutavad majandusalased teadmised, sealhulgas turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine;

9) muud ametikohal nõutavad eri-, kutse- ja ametialased teadmised ja oskused.

8. Nõuded isiksuseomadustele:

1) algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;

2) töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;

3) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;

4) intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise ning analüüsi- ja sünteesivõime, võime omada informatsiooni kasutusvalmina ning reageerida kiiresti muutustele.

III. osa KOHALIKU OMAVALITSUSE JUHID JA NÕUNIKUD 

9. Nõuded haridusele:

1) keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (haridusasutuse tunnistus või diplom);

2) eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmiste omandamine käesolevate põhigruppide atesteerimisnõuete punktis 11 ettenähtud teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete ulatuses.

10. Nõuded kogemustele:

teenistus vanemametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 6 kuud või muul eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas 2 aastat.

11. Nõuded teadmistele ja oskustele:

1) riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;

2) kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine, asjaajamiskorra aluste tundmine;

3) üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist ning teadmised kohaliku omavalitsuse valdkonnas eurointegratsiooni kontekstis;

4) ametikohal nõutavad juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi või alluvate tööd;

5) hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;

6) eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;


[RT I 2008, 26, 176 - jõust. 01.07.2008]

7) ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, kohaliku omavalitsuse infosüsteemide tundmine, teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja kasutamisvõimalustest, ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;

8) ametikohal nõutavad majandusalased teadmised, sealhulgas turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtete tundmine;

9) muud ametikohal nõutavad eri-, kutse- ja ametialased teadmised ja oskused.

12. Nõuded isiksuseomadustele:

1) algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;

2) töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;

3) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;

4) intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise ning analüüsi- ja sünteesivõime, võime omada informatsiooni kasutusvalmina ning reageerida kiiresti muutustele.

IV. osa RIIGI JA KOHALIKU OMAVALITSUSE 

VANEMAMETNIKUD

13. Nõuded haridusele:

1) keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (haridusasutuse tunnistus või diplom);

2) eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmiste omandamine käesolevate põhigruppide atesteerimisnõuete punktis 15 ettenähtud teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete ulatuses.

14. Nõuded kogemustele:

kõrghariduse puudumisel teenistus nooremametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 6 kuud või muul eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl ametikoha töövaldkonnas 2 aastat.

15. Nõuded teadmistele ja oskustele:

1) riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;

2) riigiametnikel asutuse tegevusvaldkonna, ministeeriumi valitsemisala ja neid reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine, kohaliku omavalitsuse ametnikel kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine;

3) üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ja Euroopa Liidu õigusest, põhjalikud teadmised ametikoha töövaldkonnas eurointegratsiooni kontekstis;

4) suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel;

5) eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;


[RT I 2008, 26, 176 - jõust. 01.07.2008]

6) arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;

7) üldised teadmised avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtetest;

8) muud ametikohal nõutavad eri-, kutse- ja ametialased teadmised ja oskused.

16. Nõuded isiksuseomadustele:

1) algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt;

2) töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega;

3) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise, selle kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest;

4) intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise oskus ja analüüsivõime.

V. osa RIIGI JA KOHALIKU OMAVALITSUSE 

NOOREMAMETNIKUD

17. Nõuded haridusele:

1) keskharidus;

2) eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmiste omandamine käesolevate põhigruppide atesteerimisnõuete punktis 19 ettenähtud teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete ulatuses.

18. Nõuded kogemustele:

eri-, kutse- või ametialase ettevalmistuse puudumisel teenistus kantseleitöötaja abiteenistuskohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses 6 kuud või töötamine ametikoha töövaldkonnas 2 aastat või individuaalne väljaõpe teenistuskohal.

19. Nõuded teadmistele ja oskustele:

1) üldised teadmised riigi põhikorrast (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õigustest ja vabadustest ning avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest;

2) ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra põhjalik tundmine ja rakendamise oskus, kohaliku omavalitsuse ametnikel täiendavalt kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine ja ülevaate omamine kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivatest õigusaktidest;

3) üldised teadmised Euroopa Liidust, selle eesmärkidest ja institutsioonidest;

4) suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel;

5) eesti keele oskus B1- või sellele vastaval tasemel ja ühe võõrkeele oskus algtasemel;


[RT I 2008, 26, 176 - jõust. 01.07.2008]

6) arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus ning bürootehnika kasutamise oskus;

7) muud ametikohal nõutavad eri-, kutse- või ametialased teadmised ja oskused.

20. Nõuded isiksuseomadustele:

1) töövõime, sealhulgas suutlikkus etteantud aja piires tulla toime rutiinsete täpsust ja korrektsust nõudvate tööülesannetega;

2) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas vastutus oma kohustuste täpse ja õigeaegse täitmise eest.  

3) intellektuaalne võimekus, sealhulgas võime kohaneda muutustega, adekvaatselt mõista talle antud korraldusi, täita teenistusülesandeid iseseisvalt juhendmaterjalide alusel ning näidislahendusi järgides.

VI. osa RAKENDUSSÄTTED 

21. Ametikohal esitatavatele nõuetele vastavuse hindamisel avaliku konkursi käigus rakendatakse teadmistele ja oskustele esitatavaid nõudeid konkursiteadaandes määratud ulatuses, mis asutuse ja ametikoha tegevusvaldkonna (sh. eurointegratsiooni kontekstis) ja seda reguleerivate õigusaktide ning riigi või kohaliku omavalitsuse ja asutuse infosüsteemide tundmise osas võib olla käesolevates põhigruppide atesteerimisnõuetes sätestatust väiksem.

22. Käesolevate põhigruppide atesteerimisnõuete punkti 5 alapunktis 1 sätestatud haridustaseme nõuet ei rakendata miinimumnõudena käesolevate põhigruppide atesteerimisnõuete jõustumise päeval kõrgemate ametnike põhigruppi kuuluval ametikohal teenistuses oleva ametniku perioodilisel atesteerimisel.

23. Käesolevate põhigruppide atesteerimisnõuete punkti 5 alapunktis 2, punkti 9 alapunktis 2, punkti 13 alapunktis 2 ja punkti 17 alapunktis 2 ettenähtud teadmiste omandamise nõudele vastavuse hindamisel võivad konkursi- ja atesteerimiskomisjonid arvestada haridusasutuse poolt väljaantud tunnistust kursuse läbimise kohta või kontrollida vastavust muul komisjoni poolt valitud viisil.

24. Käesolevate atesteerimisnõuete punkti 7 alapunktis 6, punkti 11 alapunktis 6, punkti 15 alapunktis 5 ja punkti 19 alapunktis 5 ettenähtud keeleoskuse nõudeid rakendatakse vastavalt «Keeleseaduse» § 5 lõike 5 alusel kehtestatud keeleoskustasemetele.
[RT I 2008, 26, 176 - jõust. 01.07.2008]

/otsingu_soovitused.json