Teksti suurus:

Lifti ja köistee korralise tehnilise kontrolli teostamise sagedus ja kord ning kasutamisele eelneva ja erakorralise tehnilise kontrolli teostamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:

Lifti ja köistee korralise tehnilise kontrolli teostamise sagedus ja kord ning kasutamisele eelneva ja erakorralise tehnilise kontrolli teostamise kord

Vastu võetud 01.07.2002 nr 40
RTL 2002, 77, 1198
jõustumine 15.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2008RTL 2008, 53, 73501.07.2008

Määrus kehtestatakse «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 18 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Kohaldamisala

  Käesolev määrus kehtestab lifti ja köistee korralise tehnilise kontrolli teostamise sageduse ja korra ning kasutamisele eelneva ja erakorralise tehnilise kontrolli teostamise korra.

2. peatükk TEHNILISE KONTROLLI SAGEDUS JA KORD 

1. jagu Lifti tehniline kontroll 

§ 2. Kasutamisele eelnev tehniline kontroll

 (1) Enne lifti esmakordset kasutusele võtmist esitatakse paigaldatud lift, millele on «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» §-s 7 nimetatud korras teostatud lifti vastavuse hindamine ja tõendamine, tehnilise kontrolli teostajale kasutamisele eelnevaks tehniliseks kontrolliks.

 (2) Tehnilise kontrolli teostajale esitatakse kogu tehnilise kontrolli teostamiseks vajaminev dokumentatsioon.

 (3) Kasutamisele eelneva tehnilise kontrolli käigus kontrollitakse:
 1) kasutamiseks vajaliku dokumentatsiooni olemasolu ja selle vastavust nõuetele;
 2) kasutamise järelevaataja olemasolu ja tema kvalifikatsiooni vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» nõuetele;
 3) kas lift on kasutamiseks valmis.

§ 3. Korraline tehniline kontroll

 (1) Korraline tehniline kontroll teostatakse kasutusel olevale liftile ja selle käigus kontrollitakse, kas lift on tehniliselt korras ja vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning selle edasine kasutamine on ohutu.

 (11) Lifti tehnilise kontrolli teostamiseks tuleb esitada vastav taotlus tehnilise kontrolli teostajale vähemalt 10 päeva enne korralise tehnilise kontrolli tähtpäeva saabumist.
[RTL 2008, 53, 735 - jõust. 01.07.2008]

 (2) Lifti korraline tehniline kontroll koosneb järgmisest:
 1) lifti visuaalne kontroll, mille käigus kontrollitakse lifti sõlmede tehnilist seisukorda ning nende töötamist;
 2) lifti katsetamine, mille käigus kontrollitakse ohutusseadiste rakendumist, ajamisüsteemi seisukorda ja toimimist ning vajadusel teostatakse asjakohased mõõtmised (veojõu mõõtmine, püüduri rakenduskiiruse määramine, ajami lõtku suurus jms).

 (3) Tehnilise kontrolli teostajale esitatakse kogu tehnilise kontrolli teostamiseks vajaminev dokumentatsioon.

§ 4. Korralise tehnilise kontrolli sagedus

 (1) Paragrahvi 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud lifti visuaalne kontroll teostatakse iga 24 kuu järel, kui lifti kasutusele võtmisest ei ole möödunud üle kümne aasta, ja iga 12 kuu järel ülejäänud juhtudel.

 (2) Paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud lifti katsetamine teostatakse iga nelja aasta järel.

 (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud korralise tehnilise kontrolli tähtaegu hakatakse arvestama lifti paigaldamisest või kui tähtaja saabumise ajaks ei ole lifti kasutusele võetud, tehakse korraline tehniline kontroll enne lifti esmakordset kasutusele võtmist.
[RTL 2008, 53, 735 - jõust. 01.07.2008]

§ 5. Erakorraline tehniline kontroll

 (1) Erakorraline tehniline kontroll teostatakse «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 18 lõikes 4 sätestatud juhtudel.

 (2) «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 18 lõike 4 punktides 2–7 nimetatud juhtudel teostatakse vahetatud sõlme või osa visuaalne ülevaatus, kontrollitakse selle toimimist tööolukorras ning teostatakse lifti katsetamine koormusega.
[RTL 2008, 53, 735 - jõust. 01.07.2008]

 (3) Ülejäänud juhtudel teostatakse § 3 lõikes 2 nimetatud visuaalne kontroll ja asjakohane katsetamine.
[RTL 2008, 53, 735 - jõust. 01.07.2008]

§ 6. Tehnilise kontrolli vormistamine ja korduv tehniline kontroll

 (1) Tehnilise kontrolli teostaja vormistab tehnilise kontrolli tulemused 5 tööpäeva jooksul protokolliga kahes eksemplaris, millest üks jääb tehnilise kontrolli teostajale ja teine lifti tehnilise kontrolli tellijale.

 (2) Protokollis peavad olema:
 1) andmed lifti kohta;
 2) andmed lifti omaniku ja valdaja kohta;
 3) tehnilise kontrolli liik ja kontrolli teostamise aeg;
 4) tehnilise kontrolli tulemused;
 5) järgmise tehnilise kontrolli aeg;
 6) kontrollimist teostanud isiku ametinimetus, nimi ja allkiri;
 7) tehnilise kontrolli teostamise juures viibinud omaniku või valdaja esindaja nimi;
 8) märkused tehnilise kontrolli kohta.

 (3) Kui lift ei läbinud tehnilist kontrolli, tuleb liftile teostada korduv tehniline kontroll. Kui korduv tehniline kontroll toimub 2 kuu jooksul pärast puuduste avastamisega lõppenud kontrolli, kontrollib tehnilise kontrolli teostaja korduva tehnilise kontrolli käigus puuduste kõrvaldamist ning kui see on asjakohane, viib tehnilise kontrolli lõpule. Kui korduv tehniline kontroll toimub hiljem kui 2 kuu jooksul, tehakse vastav lifti tehniline kontroll täies mahus.

 (4) Pärast tehnilise kontrolli teostamist kinnitab tehnilise kontrolli teostaja lifti kabiini nähtavale kohale kleebise, millel on kirjas vähemalt tehnilise kontrolli teostaja nimi ning järgmise tehnilise kontrolli aeg.
[RTL 2008, 53, 735 - jõust. 01.07.2008]

2. jagu Köistee tehniline kontroll 

§ 7. Üldist

 (1) Köistee omanik esitab tehnilise kontrolli teostajale kogu tehnilise kontrolli teostamiseks vajamineva dokumentatsiooni.

 (2) Köistee tehnilise kontrolli käigus juhindutakse vajadusel köistee paigaldaja poolt koostatud hooldus- ja kontrollijuhenditest.

§ 8. Kasutamisele eelnev tehniline kontroll

 (1) Köistee omanik tagab, et enne köistee esmakordset kasutusele võtmist esitatakse köistee tehnilise kontrolli teostajale kasutamisele eelnevaks tehniliseks kontrolliks.

 (2) Kasutamisele eelneva tehnilise kontrolli käigus kontrollitakse köistee vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning seda, kas köistee on kasutamiseks valmis.

 (3) Kasutamisele eelneva tehnilise kontrolli käigus kontrollitakse järgmist:
 1) kasutamiseks nõutava dokumentatsiooni olemasolu ning selle vastavust nõuetele;
 2) visuaalselt köistee sõlmede, peale- ja mahaminekukohtade, ehituskonstruktsioonide, vundamendi, territooriumi ja köisteed ümbritseva, allakukkumist takistavate seadmete, veo ja kandetrossi, liikurite, köistee mehhaaniliste seadmete ja ajami ning köistee elektriliste seadmete vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
 3) köistee sõlmede, sealhulgas elektriliste ja mehhaaniliste pidurdusseadmete, köistee ohutusseadiste, elektriliste ja mehhaaniliste juhtimis- ja reguleerimisseadmete, signalisatsiooniseadmete ning teiste sõlmede toimimist tööolukorras;
[RTL 2008, 53, 735 - jõust. 01.07.2008]
 4) kasutamise järelevaataja olemasolu ja tema kvalifikatsiooni vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» nõuetele.

§ 9. Korraline tehniline kontroll

 (1) Korraline tehniline kontroll teostatakse kasutusel olevale köisteele ja selle käigus kontrollitakse, kas köistee on tehniliselt korras ja vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning kas selle edasine kasutamine on ohutu.

 (2) Köistee korraline tehniline kontroll hõlmab järgmist:
 1) tutvumine dokumentatsiooniga;
 2) visuaalne kontroll;
 3) katsetamised.

 (3) Köistee visuaalne kontroll hõlmab järgmist:
 1) köisteele peale- ja mahaminekukohtade ja köistee osade seisukorra hindamine;
 2) köistee vundamendi ja ehituskonstruktsioonide seisukorra hindamine;
 3) köistee territooriumi visuaalne hindamine;
 4) veo- ja kandetrossi seisukorra hindamine, kaasa arvatud trossi läbimõõdu ning ühenduskohtade kontroll ning trossi juhikute ja tugede kontroll peale- ja mahaminekukohtadel ning liinil;
 5) liikurite seisukorra hindamine;
 6) köistee mehhaaniliste seadmete ja ajami seisukorra hindamine;
 7) köistee elektriliste seadmete seisukorra hindamine;
 8) köistee muude sõlmede visuaalne kontroll, kui see on vajalik köistee tehnilise seisukorra hindamiseks.

 (4) Köistee katsetamised hõlmavad järgmist:
 1) pidurdus- ja seiskamisseadmete kontroll;
 2) juhtimis- ja reguleerimisseadmete toimimise kontroll;
 3) ohutus- ja signalisatsiooniseadmete toimimise kontroll tööolukorras;
 4) vajadusel muud katsed.

§ 10. Korralise tehnilise kontrolli sagedus

 (1) Köistee korraline tehniline kontroll teostatakse iga 12 kuu järel. Köisteele, mida kasutatakse hooajaliselt (näiteks suusatõstukid), tuleb tehniline kontroll teostada 1 kuu jooksul hooaja algusest arvates.

 (2) Korralise tehnilise kontrolli tähtaega hakatakse arvestama köistee esmakordsest kasutusele võtmisest.
[RTL 2008, 53, 735 - jõust. 01.07.2008]

§ 11. Erakorraline tehniline kontroll

 (1) Erakorraline tehniline kontroll teostatakse köisteele «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 18 lõikes 4 sätestatud juhtudel.

 (2) Köistee erakorralise tehnilise kontrolli käigus teostatakse ümberehitatud sõlmede visuaalne uurimine ning vajadusel tehakse köistee nõuetele vastavuse kontrollimiseks vajalikud katsed.

§ 12. Tehnilise kontrolli vormistamine ja korduv tehniline kontroll

 (1) Tehnilise kontrolli teostaja vormistab tehnilise kontrolli tulemused 5 tööpäeva jooksul protokolliga kahes eksemplaris, millest üks jääb tehnilise kontrolli teostajale ja teine köistee tehnilise kontrolli tellijale.

 (2) Protokollis peavad olema:
 1) andmed köistee kohta;
 2) andmed köistee omaniku ja valdaja kohta;
 3) tehnilise kontrolli liik ja kontrolli teostamise aeg;
 4) tehnilise kontrolli tulemused;
 5) järgmise tehnilise kontrolli aeg;
 6) kontrollimist teostanud isiku ametinimetus, nimi ja allkiri;
 7) tehnilise kontrolli teostamise juures viibinud omaniku või valdaja esindaja nimi;
 8) märkused tehnilise kontrolli kohta.

 (3) Kui köistee ei läbinud tehnilist kontrolli, tuleb köisteele teostada korduv tehniline kontroll. Kui korduv tehniline kontroll toimub 2 kuu jooksul pärast puuduste avastamisega lõppenud tehnilist kontrolli, kontrollib tehnilise kontrolli teostaja korduva tehnilise kontrolli käigus puuduste kõrvaldamist ning kui see on asjakohane, viib tehnilise kontrolli lõpule. Kui korduv tehniline kontroll toimub hiljem kui 2 kuu jooksul, tehakse köisteele vastav tehniline kontroll täies mahus.
[RTL 2008, 53, 735 - jõust. 01.07.2008]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13. Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud lifti tehniline kontroll

  Registreeritavatele liftidele enne käesoleva määruse jõustumist «Surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse» alusel tehtud tehniline ülevaatus kehtib kuni tehnilise ülevaatuse protokollis märgitud järgmise tehnilise ülavaatuse tähtajani.

§ 14. Köisteede tehnilise kontrolli tähtaeg

  Köisteedele peab olema teostatud tehniline kontroll 1. juuliks 2003. a.

§ 15. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json