Teksti suurus:

Ringhäälinguseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 28, 184

Ringhäälinguseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.06.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. juuni 2008. a otsusega nr 308

§ 1. Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 2008, 15, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 52 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva seaduse kohaselt välja antud ringhäälingulubade alusel tegutseval ringhäälinguorganisatsioonil ei ole õigust anda luba oma saadete ja programmide vaba juurdepääsuga taasedastamiseks väljaspool ringhäälinguloaga määratud levipiirkonda.

(6) Ringhäälinguloaga tingimusjuurdepääsu süsteemis edastatava programmi taasedastamine vaba juurdepääsuga ringhäälinguvõrgus ei ole lubatud.»;

2) paragrahvi 37 lõiked 31–34 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 38 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) edastatava programmi levipiirkond, märkides selles olevad Eesti territooriumi haldusüksused või nende osad ja rahvusvaheliste lubade puhul riigid.»;

4) paragrahvi 39 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui taotletakse ringhäälinguluba kaabellevivõrgus või digitaalringhäälinguluba maapealse leviga digitaalringhäälinguvõrgus tingimusjuurdepääsu süsteemis, märgitakse taotluses informatsioon levipiirkonna kohta ja käesoleva paragrahvi 1. lõikes ja 2. lõike punktis 4 sätestatud andmed.»;

5) paragrahvi 451 lõige 14 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 451 lõige 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (15) Televisioonisaadete ja -programmide edastamine maapealse leviga analoogtelevisioonivõrgus lõpetatakse hiljemalt 2010. aasta 1. juuliks.»;

7) paragrahvi 451 täiendatakse lõigetega 16–18 järgmises sõnastuses:

« (16) Käesoleva seaduse § 37 3. lõike punktide 1 ja 4 alusel välja antud televisiooni ringhäälinguload analoogvõrgus kehtivad kuni neis märgitud tähtpäevani, kuid mitte kauem kui 2010. aasta 1. juulini. Käesoleva seaduse § 37 3. lõike punkti 3 alusel välja antud televisiooni üleriigiliste ringhäälingulubade analoogvõrgus tähtaega pikendatakse kuni 2010. aasta 1. juulini.

(17) Käesoleva seaduse § 37 3. lõike punkti 3 alusel välja antud televisiooni üleriigilise ringhäälinguloa analoogvõrgus omanikele antakse nende taotluse korral samade programmide edastamiseks erandkorras välja televisiooni üleriigilised digitaalringhäälinguload maapealses digitaalringhäälinguvõrgus kehtivusajaga alates 2010. aasta 1. juulist kuni 2015. aasta 1. jaanuarini. Käesolevas lõikes sätestatud taotlus esitatakse ringhäälinguloa väljaandjale hiljemalt 2009. aasta 1. märtsiks. Käesolevas lõikes sätestatud ringhäälinguload antakse välja hiljemalt 2009. aasta 1. juuliks.

(18) Käesoleva seaduse § 37 3. lõike punkti 3 alusel välja antud televisiooni üleriigilise ringhäälinguloa alusel analoogvõrgus tegutsevad ringhäälinguorganisatsioonid, kes hiljemalt 2008. aasta 1. juulist taasedastavad oma programmi maapealse leviga vaba juurdepääsuga üleriigilises digitaalringhäälinguvõrgus, ei ole kohustatud tasuma käesoleva seaduse § 37 31.–34. lõigetes sätestatud ringhäälinguloa tasu alates 2009. aasta 1. jaanuarist.»

§ 2. Rakendussäte

Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub 2010. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json