Teksti suurus:

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruse nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 57, 784

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruse nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 20.06.2008 nr 21

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruses nr 43 «Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2006, 55, 998; 2007, 11, 171) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) Tooni, Puurmani vallas Tammiku külas.»;

2) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Püsielupaiga valitseja ja kaitse korraldaja

Looduskaitseseaduse § 21 lõigete 1 ja 3 kohaselt on püsielupaiga valitseja selle asukohajärgne keskkonnateenistus ning kaitse korraldaja Riiklik Looduskaitsekeskus.»;

3) paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud sihtkaitsevööndi ja piiranguvööndi kaitsekord selle määruse erisustega.»;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Püsielupaiga piiranguvööndis on raied keelatud 15. märtsist 31. augustini.»;

5) määruse lisas asendatakse Tõrise püsielupaiga kaart uue kaardiga ning lisatakse Tooni püsielupaiga kaart.2

1 Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses).

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json