Teksti suurus:

“Elukeskkonna arendamise rakenduskava” struktuuritoetuse kasutamise seirearuandluse eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2008, 57, 787

“Elukeskkonna arendamise rakenduskava” struktuuritoetuse kasutamise seirearuandluse eeskiri

Vastu võetud 30.06.2008 nr 24

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 24 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 276 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuste seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord» § 6 lõikega 1.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib elukeskkonna arendamise rakenduskava (edaspidi rakenduskava) ja prioriteetse suuna tasandil struktuuritoetuse (edaspidi toetus) kasutamise seiret käsitleva aruandluse korraldamist.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» ja Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 276 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuste seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord» tähenduses.

§ 3.  Prioriteetse suuna seire aastaaruanne

  (1) Prioriteetse suuna seire aastaaruande koostab prioriteetse suuna rakendusasutus. Rakenduskava prioriteetsete suundade rakendusasutused on määratud Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» §-s 5.

  (2) Juhul kui prioriteetsel suunal on mitu rakendusasutust, esitatakse rakendusasutuste vahelise eelneva kokkuleppe alusel juhtministeeriumile – Keskkonnaministeeriumile – üks prioriteetse suuna seire aastaaruanne.

  (3) Prioriteetse suuna seire aastaaruanne koostatakse kord aastas seisuga 31. detsember perioodi 1. jaanuar–31. detsember kohta.

  (4) Prioriteetse suuna seire aastaaruanne peab kajastama vähemalt järgmist:
  1) teavet väljund-, tulemus- ja mõjuindikaatorite saavutamise kohta;
  2) prioriteetse suuna horisontaalsete näitajate saavutamist;
  3) prioriteetse suuna tuumikindikaatorite saavutustasemeid;
  4) teavet prioriteetse suuna raames kavandatud rahaliste vahendite kasutamise kohta (sh rahaliste vahendite jaotust maakondade ning sekkumisvaldkondade kaupa);
  5) teavet toetuse kasutamise rikkumiste ja tagasimaksete kohta;
  6) teavet teavitustegevuste kohta;
  7) hinnangut prioriteetse suuna meetmete rakendamisele ja eesmärkide saavutamise tulemuslikkusele;
  8) prioriteetse suuna meetmete elluviimisel esinenud põhimõttelisi probleeme ja nende lahendamiseks võetud abinõusid;
  9) teavet tegevuse Euroopa Liidu õigusele vastavuse kohta;
  10) toetuse rakendamise ajal ilmnenud muudatusi keskkonnas;
  11) teavet rakendusasutuse tegevuste kohta prioriteetse suuna rakendamise kvaliteedi ja tulemuslikkuse tagamiseks (sh järelevalve toimingute peamised järeldused, seiretegevus, hindamiste peamised tulemused);
  12) suurprojektide korral teavet nende rahastamise kohta;
  13) teavet selle kohta, kuidas muud rahastamisvahendid üksteist täiendavad.

  (5) Juhtministeerium saadab prioriteetse suuna seire aastaaruande vormi ja täitmise juhendi rakendusasutustele täitmiseks hiljemalt 25. jaanuariks. Juhul kui uut vormi ei saadeta, kehtib eelmisel aruandeperioodil kasutatud aruandevorm.

  (6) Kui prioriteetse suuna jaoks on moodustatud prioriteetse suuna seirekomisjon, siis esitab prioriteetse suuna rakendusasutus prioriteetse suuna seire aastaaruande prioriteetse suuna seirekomisjonile kinnitamiseks.

  (7) Prioriteetse suuna rakendusasutus esitab prioriteetse suuna seirekomisjoni või rakendusasutuse juhi kinnitatud prioriteetse suuna seire aastaaruande juhtministeeriumile eelneva aasta kohta hiljemalt 11. aprilliks.

  (8) Juhtministeeriumil on õigus küsida prioriteetse suuna rakendusasutustelt prioriteetse suuna seire aastaaruannete kohta täiendavat teavet.

§ 4.  Prioriteetse suuna seire lõpparuanne

  (1) Prioriteetse suuna seire lõpparuande koostab prioriteetse suuna rakendusasutus seisuga 31. detsember 2015.

  (2) Prioriteetse suuna seire lõpparuanne sisaldab vähemalt § 3 lõikes 4 nimetatud teavet ning täiendavalt ka prioriteetse suuna rakendusasutuse või rakendusasutuste antud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise lõpphinnangut.

  (3) Kui prioriteetse suuna jaoks on moodustatud prioriteetse suuna seirekomisjon, esitab prioriteetse suuna rakendusasutus prioriteetse suuna seire lõpparuande kinnitamiseks prioriteetse suuna seirekomisjonile.

  (4) Prioriteetse suuna rakendusasutus esitab prioriteetse suuna seirekomisjoni või rakendusasutuse juhi kinnitatud prioriteetse suuna lõpparuande juhtministeeriumile juhtministeeriumi määratud tähtpäevaks.

  (5) Juhtministeeriumil on õigus küsida prioriteetsete suundade rakendusasutustelt prioriteetsete suundade seire lõpparuannete kohta täiendavat teavet.

§ 5.  Rakenduskava seire aastaaruanne

  (1) Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25–78), artikli 67 lõikes 2 sätestatud nõuetele ja tuginedes prioriteetsete suundade seirearuannetele koostab juhtministeerium rakenduskava seire aastaaruande.

  (2) Rakenduskava seire aastaaruanne koostatakse kord aastas seisuga 31. detsember perioodi 1. jaanuar–31. detsember kohta.

  (3) Juhtministeerium esitab rakenduskava seire aastaaruande heakskiitmiseks rakenduskava seirekomisjonile.

  (4) Rakenduskava seirekomisjoni heakskiidetud rakenduskava seire aastaaruande esitab juhtministeerium korraldusasutusele, kes edastab selle 30. juuniks Euroopa Komisjonile.

§ 6.  Rakenduskava seire lõpparuanne

  (1) Rakenduskava seire lõpparuande koostab juhtministeerium vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 67 lõikes 2 sätestatud nõuetele ja tuginedes prioriteetsete suundade seire lõpparuannetele.

  (2) Rakenduskava seire lõpparuanne koostatakse seisuga 31. detsember 2015.

  (3) Juhtministeerium esitab rakenduskava seire lõpparuande heakskiitmiseks rakenduskava seirekomisjonile.

  (4) Rakenduskava seirekomisjoni heakskiidetud rakenduskava seire lõpparuande esitab juhtministeerium korraldusasutusele, kes edastab selle 31. märtsiks 2017 Euroopa Komisjonile.

Minister Jaanus TAMKIVI


Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json