Teksti suurus:

Alkoholiseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 30, 190

Alkoholiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. juuli 2008. a otsusega nr 317

Alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7; 2008, 8, 58) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1:

1) lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) etanooli sisaldavale ravimile ravimiseaduse tähenduses;»;

2) lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) alkohoolsele joogile, mille toimetab Eestisse reisija koos endaga liikuvas pagasis mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks;».

§ 2. Paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) olema alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud juhtudel maksumärgistatud.»

§ 3. Paragrahvi 7 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Puskariaparaadi omamine või valdamine on keelatud, vastava aparaadi leidmise korral tuleb sellest kohe teavitada asukohajärgset politseiprefektuuri. Puskariaparaati võib eksponeerida riigi- ja munitsipaalmuuseumis museaalina ning asukohajärgse politseiprefektuuri nõusolekul eramuuseumi kollektsioonis. Politseiprefektuuril on õigus nõusoleku andmisest keelduda, kui see tooks kaasa olulise ohu ebaseaduslikuks alkoholi käitlemiseks.»

§ 4. Paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Alkohoolse joogi jaemüük on lubatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 7 osundatud müügikohtades alates kella 10.00 kuni 22.00. Piirangut ei kohaldata rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama tollikontrolli tsoonis ja rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardal.»

§ 5. Paragrahvi 42 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahv 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 47. Meetmed alaealisel alkohoolse joogi tarbimise keelu tagamiseks

(1) Alaealisel on keelatud omada või vallata alkohoolset jooki.

(2) Alkohoolse joogi pakkumine, võõrandamine või üleandmine alaealisele on keelatud.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud keelu järgimiseks võib alkohoolse joogi võõrandaja või üleandja nõuda vastuvõtjalt isikut tõendava dokumendi esitamist ja keelduda alkohoolse joogi üleandmisest eelnimetatud dokumendi esitamata jätmise korral.

(4) Alkohoolset jooki ei tohi teadvalt võõrandada või üle anda isikule, kes võtab alkohoolse joogi vastu selle alaealisele pakkumise või üleandmise eesmärgil.

(5) Alaealist ei tohi rakendada töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega, välja arvatud ladustamisel või edasitoimetamisel kaubanduslikul eesmärgil, kui on tagatud, et alaealine puutub selle käigus kokku üksnes avamata pakendis alkoholiga.

(6) Kui alkohoolne jook on alaealise omandisse üle läinud pärandvara koosseisus, tagab tema seaduslik esindaja, et alkohoolne jook ei satuks alaealise otsesesse valdusesse.»

§ 7. Paragrahvi 50:

1) punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) ettekirjutusega nõuda õiguserikkumise lõpetamist ning edasise õiguserikkumise ärahoidmiseks toimingute tegemist;»;

2) senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 50 000 krooni.»

§ 8. Paragrahvi 53 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse § 73 lõike 2 punktides 1–4 nimetatud kohtuväline menetleja või kohus võib konfiskeerida käesolevas paragrahvis sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine ja eseme.»

§ 9. Paragrahvi 54 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse § 73 lõike 2 punktides 1–4 nimetatud kohtuväline menetleja või kohus võib konfiskeerida käesolevas paragrahvis sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine ja eseme.»

§ 10. Paragrahvi 55 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse § 73 lõike 2 punktides 1–4 nimetatud kohtuväline menetleja või kohus konfiskeerib käesolevas paragrahvis sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme.»

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json