Teksti suurus:

Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord

Vastu võetud 18.12.2002 nr 88
RTL 2002, 146, 2134
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

5.03.2004 nr 20 (RTL 2004, 26, 422) 1.04.2004

3.05.2004 nr 80 (RTL 2004, 61, 1025) 17.05.2004

27.05.2005 nr 57 (RTL 2005, 62, 888) 12.06.2005

1.07.2008 nr 66 (RTL 2008, 57, 790) 1.08.2008

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel.

[RTL 2004, 61, 1025 – jõust. 17.05.2004]

1. peatükk
REGISTREERIMISELE JA TUNNUSTAMISELE KUULUVAD LOOMAKASVATUSHOONED JA -RAJATISED NING LOOMADE PIDAMISEKS PIIRITLETUD ALAD

§ 1. Registreerimisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu

«Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 1 alusel kuuluvad põllumajandusloomade registris registreerimisele loomakasvatushooned ja -rajatised ning loomade pidamiseks piiritletud alad (edaspidi ehitised ), kus tegeletakse:
1) põllumajandusloomade, sealhulgas farmiulukite pidamisega;
2) põllumajandusloomade sperma kogumise ja säilitamisega;
3) põllumajanduslindude turustamise eesmärgil pidamise ja aretuse ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmisega;
4) erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade ajutise pidamisega enne edasitoimetamist;
5) põllumajandusloomade profülaktilise karantiini läbiviimisega;


6) ülemklassi Agnatha ning klassidesse Chondrichthyes ja Osteichthyes, hõimkonda Mollusca või alamhõimkonda Crustacea kuuluva veelooma (edaspidi veeloom) kasvatamisega kasvanduses, või molluskikasvatusalal, kasutades tehnoloogiat, mis on välja töötatud nimetatud veeloomade toodangu suurendamiseks üle keskkonna loomuliku tootmisvõimsuse (edaspidi vesiviljelus), välja arvatud  ehitis, kus peetakse veelooma dekoratiivsel eesmärgil ning kus puudub vahetu kontakt loodusliku veekoguga või mis on varustatud heitveekäitlussüsteemiga, mis tõkestab haigusetekitaja leviku looduslikku veekogusse;

[RTL 2008, 57, 790 – jõust. 1.08.2008]


7) mesindusega mesilaste ja mesindussaaduste turustamise eesmärgil;
8) karusloomade kasvatamisega turustamise eesmärgil;
9) põllumajandusloomade, sealhulgas farmiulukite pidamisega alaliselt avalikuks näitamiseks, loomaliigi säilitamise või teadustöö tegemise, sealhulgas teadustöö tegemisega seotud loomade aretuse eesmärgil.

§ 2. Tunnustamisele kuuluvate ehitiste loetelu

(1)   Tunnustamisele kuuluvad ehitised, kus tegeletakse:
1) hobuste, sigade või veiste sperma kogumise ja säilitamisega turustamise eesmärgil;
2) põllumajanduslindude aretuse ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmisega turustamise eesmärgil;
3) erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade ajutise pidamisega enne edasitoimetamist;
4) põllumajandusloomade, välja arvatud ööpäevaste tibude, profülaktilise karantiini läbiviimisega;

5) ahvide (simiae ja prosimiae) pidamise või aretamisega ärilisel või mitteärilisel eesmärgil nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks, sealhulgas ahvide aretamiseks selliste uuringute tarvis (edaspidi asutus, instituut ja keskus).
8.11.2013 11:51
Veaparandus- Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „eesmärgil“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

(2)   Tunnustamisele kuulub asutust, instituuti ja keskust kasutada sooviva või kasutava isiku soovil ka selline asutus, instituut ja keskus, kus peetakse muid loomi kui lõike 1 punktis 5 nimetatud ahvid, EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), artikli 2 lõike 1 punktis b toodud tähenduses.

[RTL 2005, 62, 888 – jõust. 12.06.2005]

(3) Tunnustamisele kuulub § 1 punkti 6 kohaselt registreerimisele kuuluv ehitis, kus veelooma peetakse turuleviimise eesmärgil, välja arvatud ehitis, kus:

1) veelooma peetakse püügitiigis ja mis taasasustatakse registreeritud ehitisest pärit veeloomadega;

2) peetav veeloom viiakse turule üksnes toiduks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 3c kohaselt.

[RTL 2008, 57, 790 – jõust. 1.08.2008] 

 

2. peatükk
EHITISTE REGISTREERIMINE

§ 3. Ehitiste registreerimine

(1) Registreerimisele kuuluvaid ehitisi registreerib põllumajandusloomade registris volitatud töötlejana Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

(2) Registreerimisele kuuluvat ehitist kasutada sooviv loomapidaja peab esitama kirjaliku taotluse volitatud töötlejale selle ehitise asukohajärgses piirkonnas taotluse vastuvõtmiseks volitatud ametniku (edaspidi volitatud ametnik) kaudu.

[RTL 2008, 57, 790 – jõust. 1.08.2008] 

(3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi ja isiku- või registrikood;
2) taotleja elu- või asukoht ja aadress;
3) taotleja sidevahendite (telefon, faks, elektronpost) kontaktandmed;
4) ehitise, mille registreerimist taotletakse, asukoht ja aadress;
5) ehitises, mille registreerimist taotletakse, tegevuse korraldamise eest vastutava isiku või ettevõtte juhi nimi ja tema sidevahendite kontaktandmed;
6) tegevusvaldkond, millega ehitises tegeletakse, näidates sealhulgas ära loomaliigi.

(4) Kui taotluse esitab taotleja esindaja, tuleb lõike 3 punktides 1 kuni 3 nimetatud andmed taotluses märkida ka taotleja esindaja kohta.

(5) Taotluse esitamisel määrab taotleja koos volitatud ametnikuga ehitise geograafilise asukoha, misjärel volitatud ametnik kannab selle geograafilise asukoha koordinaadid taotlusele.

(6) Põllumajandusloomade registrisse tehakse põllumajandusloomade liikumise andmetesse kanne ehitise registreerimise kohta põllumajandusloomade registri pidamise põhimääruses ettenähtud korras.

(7) Ehitise registreerimisel antakse sellele registreerimise number.

(8) Teate ehitise registreerimise kohta edastab volitatud töötleja taotlejale posti teel 10 tööpäeva jooksul kande tegemise päevast arvates.

(9)  Ehitis loetakse registreerituks selle põllumajandusloomade registrisse kandmisest arvates.

(10) Kui registreeritud ehitist kasutava loomapidaja tegevusvaldkond muutub, loomade pidamine ehitises lõpetatakse või muud registrisse kantud andmed muutuvad, tuleb loomapidajal volitatud töötlejale esitada sellekohased andmed kirjalikult seitsme tööpäeva jooksul muudatusest arvates.

[RTL 2008, 57, 790 – jõust. 1.08.2008]  

3. peatükk
EHITISTE TUNNUSTAMISE KORD

§ 4. Taotlus ehitise tunnustamiseks

(1) Tunnustamisele kuuluvat ehitist kasutada sooviv isik peab esitama kirjaliku taotluse Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele ehitise tunnustamiseks. Ehitis, välja arvatud asutus, instituut ja keskus, peab olema enne ehitise tunnustamise taotluse esitamist registreeritud.

(2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi ja isiku- või registrikood;
2) taotleja elu- või asukoht ja aadress;
3) taotleja sidevahendite (telefon, faks, elektronpost) kontaktandmed;
4) ehitise, mille tunnustamist taotletakse, asukoht, aadress ja ehitise välja arvatud asutus, instituut ja keskus, registreerimise number;
5) ehitises, mille tunnustamist taotletakse, tegevuse korraldamise eest vastutava isiku või ettevõtte juhi nimi ja tema sidevahendite kontaktandmed;
6) tegevusvaldkond, millega ehitises tegeletakse, näidates sealhulgas ära loomaliigi.

(3) Kui taotluse esitab taotleja esindaja, tuleb lõike 2 punktides 1 kuni 3 nimetatud andmed taotluses märkida ka taotleja esindaja kohta.

[RTL 2005, 62, 888 – jõust. 12.06.2005]

§ 5. Taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

(1) Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud taotlusele, välja arvatud asutuse, instituudi ja keskuse ning paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud ehitise puhul, tuleb lisada järgmised andmed ja dokumendid:

[RTL 2008, 57, 790 – jõust. 1.08.2008]    


1) äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtja puhul Maksuameti või tema kohaliku asutuse tõend ettevõtja registreerimise kohta maksukohustuslaste registris;
2) kasutatava ehitise puhul koopia kasutusloast, mille kohalik omavalitsus on väljastanud vastavalt «Planeerimis- ja ehitusseadusele» või «Ehitusseadusele»;
3) asendiplaan koos vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
4) ruumide plaan koos seadmete paigutuse ning vee- ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga;
5) andmed kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
6) puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid veovahendite, seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
7) kahjuritõrjeplaan koos andmetega tõrjeks rakendatavate meetmete kohta.

(11) Asutuse, instituudi ja keskuse puhul tuleb § 4 lõikes 2 nimetatud taotlusele lisada sellised andmed ja dokumendid, mis kirjeldavad asutuse, instituudi või keskuse vastavust EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisas C sätestatud veterinaarnõuetele.

(12) Paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud ehitise puhul peab taotlus sisaldama lisaks § 4 lõikes 2 nimetatud andmetele järgmisi andmeid ja dokumente:

1) tootmise eesmärk;

2) vesiviljelussüsteemi või sisseseade tüüp;

3) maksimaalne tootmismaht;

4) kasvatatavate veeloomade liigid;

5) paragrahv 5 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud dokumendid.

[RTL 2008, 57, 790 – jõust. 1.08.2008]  

(2) Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus annab tunnustamise taotleja soovi korral talle selgitusi selles määruses ja teistes õigusaktides kehtestatud ning tunnustamiseks vajalike nõuete täitmiseks.

[RTL 2005, 62, 888 – jõust. 12.06.2005]

§ 6. Tunnustamise otsus ja tunnustamisest keeldumise otsus

(1) Ettevõtte tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsus, välja arvatud asutuse, instituudi ja keskuse tunnustamise otsuse osalise või täieliku peatamise, kehtetuks tunnistamise või kehtivuse taastamise otsus,tehakse ja see toimetatakse käitlejale kätte "Loomatauditõrje seaduse" §-s 191 sätestatud tähtaja jooksul.

(2) [Kehtetu – RTL 2004, 61, 1025 – jõust. 17.05.2004]

(3) [Kehtetu – RTL 2004, 61, 1025 – jõust. 17.05.2004]

(4) [Kehtetu – RTL 2004, 61, 1025 – jõust. 17.05.2004]

(5) [Kehtetu – RTL 2004, 61, 1025 – jõust. 17.05.2004]

(6) [Kehtetu – RTL 2004, 61, 1025 – jõust. 17.05.2004]

(7) [Kehtetu – RTL 2004, 61, 1025 – jõust. 17.05.2004]

(8) Asutuse, instituudi ja keskuse nõuetekohasuse hindamiseks võib järelevalveametnik võtta kohapeal proove. Proovide analüüsimise tulemusi kajastavad dokumendid loetakse otsuse tegemiseks vajalikeks dokumentideks.

(9) Asutuse, instituudi ja keskuse tunnustamise otsus peatatakse osaliselt või täielikult, tunnistatakse kehtetuks või selle kehtivus taastatakse EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisa C punktis 6 sätestatud alustel ja korras.

[RTL 2005, 62, 888- jõust. 12.06.2005]

§ 7. Arvestuse pidamine ja andmete säilitamine

Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus peab ehitise tunnustamiseks esitatud taotluste, neile lisatud andmete ja dokumentide ning tunnustamise ja tunnustamisest keeldumise otsuste arvestust ning säilitab esitatud taotluseid, koos nendele lisatud andmete ja dokumentidega, ning tehtud otsuseid 10 aastat nende saamisest või tegemisest arvates.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 8. Määruse rakendamine

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

(11) Paragrahvi 2 lõike 3 kohaselt tunnustamisele kuuluv ehitis, mis on kasutuses 1. augustil 2008. aastal, peab olema tunnustatud hiljemalt 1. oktoobriks 2008. aastal.

[RTL 2008, 57, 790 – jõust. 1.08.2008]  

(2) Paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud andmed enne 1. jaanuari 2003. a registreeritud ehitiste kohta edastab Veterinaar- ja Toiduamet volitatud töötlejale menetlemiseks hiljemalt 1. veebruariks 2003. a.

(3) Lõikes 2 nimetatud andmete menetlemisel on volitatud töötlejal õigus neid registri kande tegemiseks täpsustada ja täiendada, esitades selleks registreeritud ehitist kasutavale isikule põllumajandusloomade registri pidamise põhimääruses ettenähtud korras järelepärimisi.

1nõukogu direktiiv 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10―23), muudetud direktiividega 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29―41); 93/60/EMÜ (EÜT L 186, 28.07.1993, lk 28―31); 2003/43/EÜ (ELT L 143, 11.06.2003, lk 23―32); nõukogu direktiiv 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta (EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1–11), muudetud direktiividega 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41); 93/52/EMÜ (EÜT L 175, 19.07.1993, lk 21–22); nõukogu direktiiv 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 62–72); nõukogu direktiiv 90/539/EMÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6–28), muudetud direktiividega 91/494/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 35–40); 91/496/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68); 92/65/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72); 93/120/EÜ (EÜT L 340, 31.12.1993, lk 35–38); 1999/90/EÜ (EÜT L 300, 23.11.1999, lk 19–21); 2006/104/EÜ (EÜT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), muudetud direktiiviga  2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 320–359); nõukogu direktiiv 2006/88/EÜ, vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 14–56).

[RTL 2008, 57, 790 – jõust. 1.08.2008]   

 

 

/otsingu_soovitused.json