Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 "Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 59, 825

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 "Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 03.07.2008 nr 68

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 38 lõike 4 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruses nr 34 «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine» (RTL 1999, 163, 2360; 2007, 54, 992) punktiga 1 kinnitatud «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» I peatükki muudetakse järgmiselt:

1) 2. osa 8. jao tekst sõnastatakse järgmiselt:

« 1) viiruslik hemorraagiline septitseemia;
2) kalade vereloomeorganite infektsioosne nekroos;
3) lõhilaste infektsioosne aneemia;
4) karpkalade herpesviroos;
5) episootiline vereloomenekroos;
6) episootiline haavandiline sündroom (mükootiline granulomatoos).»;

2) 2. osa täiendatakse jagudega 81 ja 82 järgmises sõnastuses:

«81. jagu

Koorikloomataudid:
1) viiruslik valgelaiksus;
2) Taura sündroom;
3) Yellowhead’i taud.

82. jagu

Molluskitaudid:
1) Marteilia refringens’i nakkus;
2) Bonamia ostreae nakkus;
3) Bonamia exitiosa nakkus;
4) Perkinsus marinus’e nakkus;
5) Microcytos mackini nakkus.»;

3) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega 1 järgmises sõnastuses:

«1 nõukogu direktiiv 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaiguste teatamise kohta (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58–62); nõukogu direktiiv 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks (EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1–20) muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ, (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367);

nõukogu direktiiv 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega (EÜT L 62, 15.03.1993, lk 69–85), muudetud direktiividega 2002/60/EÜ (EÜT L 192, 20.07.2002, lk 27–46), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2007/10/EÜ (ELT L 63, 1.3.2007, lk 24–25); nõukogu direktiiv 2001/89/EÜ, ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks (ELT L 316, 01.12.2001, lk 5–35), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (ELT L 192, 20.07.2002, lk 27–46), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (EÜT L 306, 22.11.2003, lk 1–87), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 10, 14.01.2006, lk 16–65); nõukogu direktiiv 2006/88/EÜ, vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 14–56) muudetud direktiiviga 2008/53/EÜ, (ELT L 117, 1.5.2008, lk 27–29).».

§ 2. Määrus jõustub 1. augustil 2008. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json