Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 179 „Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded ja vahendite andmise ning kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 31, 196

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 179 „Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded ja vahendite andmise ning kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 03.07.2008 nr 110

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 29 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruses nr 179 «Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded ja vahendite andmise ning kasutamise tingimused ja kord» (RT I 2005, 41, 338; 2007, 36, 229) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud lepingud võib sõlmida ühe lepinguna. Rakendusasutus esitab lepingu koopia korraldusasutusele 15 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Korraldusasutus edastab lepingu koopia makseasutusele 5 päeva jooksul.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 5 asendatakse sõna «tagama» sõnaga «korraldama»;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud lepingute muutmisel esitab rakendusasutus lepingu muudatuse koopia vastavalt lõigetes 2–4 sätestatud korrale.»;

4) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Fondist toetust saavate projektide hankemenetluse korraldab toetuse saaja vastavalt «Riigihangete seadusele».

(2) Toetuse saaja peab kooskõlastama rakendusüksusega järgmiste dokumentide eelnõud:
1) hanketeade ja hankedokumendid;
2) pakkumuste hindamiskomisjoni koosseisu määramise otsus;
3) taotlejate ja pakkujate kvalifitseerimise otsus;
4) pakkumuste vastavaks tunnistamise otsus;
5) pakkumuste hindamise ja edukaks tunnistamise otsus;
6) hankeleping;
7) hankelepingu muudatus.

(3) Kui toetuse saaja on rakendusüksus, kooskõlastab toetuse saaja lõikes 2 nimetatud dokumentide eelnõud rakendusasutusega. Kui toetuse saaja on rakendusasutus, kooskõlastab toetuse saaja lõikes 2 nimetatud dokumentide eelnõud korraldusasutusega.

(4) Rakendusüksus nõustab toetuse saajat riigihangete korraldamisel ja kooskõlastab rakendusasutusega lõikes 2 nimetatud dokumentide eelnõud. Rakendusüksus kontrollib lõikes 2 nimetatud dokumentide eelnõude vastavust Euroopa Komisjoni rahastamisotsusele, «Riigihangete seadusele» ja Ühtekuuluvusfondi toetust reguleerivatele õigusaktidele, kui rakendusasutus ei ole ette näinud teisi kontrolliprotseduure.

(5) Rakendusasutus nõustab rakendusüksust riigihangete kontrollimisel, kontrollib lõikes 2 nimetatud dokumentide eelnõude vastavust Euroopa Komisjoni rahastamisotsusele, «Riigihangete seadusele» ja Ühtekuuluvusfondi toetust reguleerivatele õigusaktidele.

(6) Rakendusasutuse ettepanekul võib lõikes 2 nimetatud dokumentide eelnõud kooskõlastada üksnes rakendusüksus või rakendusasutus, kui korraldusasutus on selleks eelnevalt oma nõusoleku andnud. Korraldusasutuse nõudmisel kooskõlastab rakendusasutus lõikes 2 nimetatud dokumentide eelnõud korraldusasutusega.»;

5) paragrahvi 8 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

«Rakendusüksus kontrollib toetuse saaja tegevust projekti elluviimisel ja viib läbi kontrolliprotseduure, millega teeb kindlaks, et:».

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json