Teksti suurus:

E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 31, 197

E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus

Vastu võetud 03.07.2008 nr 111

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 210 lõike 3 ja «Väärteomenetluse seadustiku» § 811 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. E-toimiku süsteemi asutamine

Määrusega asutatakse menetlusandmete ja isikuandmete töötlemiseks peetav riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega e-toimiku süsteem.

§ 2. E-toimiku süsteemi ülesehitus

(1) E-toimiku süsteemi peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna, millega on andmevahetuskihi X-tee kaudu liidestatud klientinfosüsteemid.

(2) E-toimiku süsteemi pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja e-toimiku süsteemi andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

(3) E-toimiku süsteem saab ristkasutuse teel andmeid teistest andmekogudest süütegusid menetlevate asutuste tegevust reguleerivates seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks vastavalt kokkuleppele nende andmekogude vastutavate töötlejatega.

§ 3. Andmeandjad

(1) E-toimiku süsteemi andmeandjad on süütegude menetlejad, menetlusosalised ja teised menetluses osalevad isikud. Andmeandjad edastavad andmeid e-toimiku süsteemile klientinfosüsteemi kaudu õigusaktidega sätestatud alusel ja korras.

(2) Klientinfosüsteem on e-toimiku süsteemiga liidestatud andmekogu või infosüsteem, mis edastab e-toimiku süsteemile selle eesmärkide täitmiseks vajalikke andmeid ja võimaldab teostada klientinfosüsteemile vajalikke päringuid menetlustoimingute tegemiseks.

(3) E-toimiku süsteemiga liidestatud klientinfosüsteemid on:
1) e-toimiku süsteemi avalik liides;
2) kohtute infosüsteem;
3) politseimenetluse infosüsteem;
4) kriminaalmenetluse infosüsteem.

2. peatükk
E-TOIMIKU SÜSTEEMI TÖÖTLEJAD

§ 4. E-toimiku süsteemi vastutav ja volitatud töötleja

(1) E-toimiku süsteemi vastutav töötleja on Justiitsministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

(2) E-toimiku süsteemi volitatud töötleja on Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi volitatud töötleja).

§ 5. Vastutava töötleja ülesanded

Vastutav töötleja:
1) korraldab e-toimiku süsteemi pidamiseks vajalike projekteerimis- ja arendustööde tegemise;
2) vastutab e-toimiku süsteemi pidamise, järjepideva toimimise ja andmete väljastamise õiguspärasuse ja otstarbekuse eest;
3) määrab e-toimiku süsteemi turvanõuded ja juhib e-toimiku süsteemi pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid või korraldusi;
4) teostab e-toimiku süsteemi pidamise üle järelevalvet;
5) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele e-toimiku süsteemi turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt;
6) korraldab koostöös volitatud töötlejaga e-toimiku süsteemi kantud andmete säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ja selleks varukoopiate tegemise ning muude organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste meetmete kasutamise;
7) täidab teisi ülesandeid, mis käesoleva määrusega on antud tema pädevusse.

§ 6. Volitatud töötleja ülesanded

Volitatud töötleja:
1) vastutab e-toimiku süsteemi sisestatud andmete nõuetekohase säilimise eest;
2) annab juhiseid ja selgitusi klientinfosüsteemi kasutajatele e-toimiku süsteemi andmete töötlemise tehnilistes küsimustes;
3) koostöös klientinfosüsteemi töötlejaga korraldab e-toimiku süsteemi sisestamata jäetud andmete sisestamist või ebaõigete andmete parandamist;
4) tagab e-toimiku süsteemi andmete sisestamise, muutmise ja kustutamise ning e-toimiku süsteemi andmetega tutvumise ainult selleks õigust omavatele isikutele;
5) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks e-toimiku süsteemi turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt;
6) täidab teisi ülesandeid, mis käesoleva määrusega on antud tema pädevusse.

§ 7. Volitatud töötleja kasutajate liigid

(1) Volitatud töötleja kasutajate liigid on:
1) e-toimiku süsteemi haldur;
2) e-toimiku süsteemi administraator;
3) e-toimiku süsteemi arendaja.

(2) E-toimiku süsteemi halduri õigustega kasutajal on õigus teha andmete kohta päringuid ning põhjendatud vajaduse korral e-toimiku süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks vaadata ja muuta andmeid, kui klientinfosüsteemi kasutajal endal ei ole võimalik parandusi teha.

(3) E-toimiku süsteemi administraatori õigustega kasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele, et tagada süsteemi tõrgeteta töö.

(4) E-toimiku süsteemi arendaja õigustega kasutajal on õigus pääseda ligi kõigile e-toimiku andmetele ja logidele, kui süsteemis on tuvastatud tõrge, mille parandamine ei ole administraatori või halduri pädevuses.

§ 8. Volitatud töötleja kasutajate registreerimine

(1) Volitatud töötleja kasutajate üle peab nimelist arvestust volitatud töötleja.

(2) Uue kasutaja registreerimiseks edastab kasutaja vahetu ülemus volitatud töötleja poolt määratud kontaktisikule registreerimistaotluse. Kui kasutajale ei laiene kehtivatest õigusaktidest tulenev isikuandmete saladuses hoidmise kohustus, edastab kasutaja vahetu ülemus veel määruse lisas 1 toodud «E-toimiku süsteemi kasutajate kohustuse», mille kasutaja on allkirjastanud.

(3) Kasutusõiguse andmise korral määratakse uuele kasutajale kasutajaliik vastavalt § 7 lõikele 1.

(4) Kasutaja ametinimetuse, volituste või muude andmete muutumise korral esitab kasutaja vahetu ülemus volitatud töötleja poolt määratud kontaktisikule andmete muutmise taotluse, milles märgib juba registreeritud kasutaja nime ja muudatused kasutaja andmetes. Volitatud töötleja korraldab andmete muutmise.

(5) Kasutaja kasutusõiguse äravõtmise vajaduse korral esitab kasutaja vahetu ülemus volitatud töötleja poolt määratud kontaktisikule taotluse, milles märgib selle kasutaja nime ja ametinimetuse. Volitatud töötleja korraldab viivitamata kasutusõiguse äravõtmise.

§ 9. Klientinfosüsteemi töötleja ülesanded

Klientinfosüsteemi töötleja:
1) vastutab enda poolt e-toimiku süsteemi sisestatud andmete õigsuse eest;
2) määrab isikud, kellel on õigus sisestada ja kasutada e-toimiku süsteemi andmeid;
3) annab e-toimiku süsteemi andmetes puuduste avastamise korral sellest viivitamata teada e-toimiku süsteemi volitatud töötlejale, välja arvatud juhul, kui tal on võimalik puudus iseseisvalt kõrvaldada või kui avastatud puudus on ebaoluline;
4) koostöös e-toimiku süsteemi volitatud töötlejaga korraldab e-toimiku süsteemi sisestamata jäetud andmete sisestamist või ebaõigete andmete parandamist;
5) tagab e-toimiku süsteemi andmete sisestamise, muutmise ja kustutamise ning e-toimiku süsteemi andmetega tutvumise ainult selleks õigust omavatele isikutele;
6) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks e-toimiku süsteemi ja klientinfosüsteemi turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt;
7) täidab teisi ülesandeid, mis käesoleva määrusega on antud tema pädevusse.

§ 10. Klientinfosüsteemi kasutajate registreerimine

(1) Klientinfosüsteemi kasutaja registreeritakse ainult klientinfosüsteemis. Registreerimise korra kehtestab klientinfosüsteemi töötleja.

(2) Klientinfosüsteemi töötleja vastutab selle eest, et isikule kasutusõiguste andmine oleks õigustatud ja vajalik ning nende andmisel oleks arvesse võetud kasutaja tegelikke tööülesandeid.

3. peatükk
KANNETE TEGEMINE E-TOIMIKU SÜSTEEMI

§ 11. E-toimiku süsteemi kanne ja andmete koosseis

(1) E-toimiku süsteemi kanne on menetlust puudutavate andmete sisestamine, lisamine, täiendamine, parandamine, tühistamine või kustutamine.

(2) Kanne tehakse ning dokumendid sisestatakse ja salvestatakse e-toimiku süsteemi viivitamata pärast kande tegemise aluseks oleva sündmuse toimumist või sellest teadasaamist või dokumendi vastuvõtmist või loomist klientinfosüsteemis.

(3) Sisestatud andmeid hoitakse e-toimiku süsteemis, millele tagatakse juurdepääs klientinfosüsteemidele vastavalt §-le 15.

(4) E-toimiku süsteemi kantakse:
1) kriminaalmenetluses «Kriminaalmenetluse seadustikus» sätestatud juhtudel ja ulatuses andmed vastavalt määruse lisale 2;
2) väärteomenetluses «Väärteomenetluse seadustikus» sätestatud juhtudel ja ulatuses andmed vastavalt määruse lisale 3.

§ 12. E-toimiku süsteemi kannete tegemise kord

(1) E-toimiku süsteemi tehakse kanne klientinfosüsteemis kande aluse olemasolul kande tegemiseks õigustatud isiku poolt. Klientinfosüsteemi ja e-toimiku süsteemi andmevahetus tagatakse tarkvaraliselt X-tee kaudu.

(2) Andmed sisestab see menetleja, kes andmed tuvastab. Kuni andmed ei ole teada, jäetakse andmeväli täitmata. Kui sisestatud andmed osutuvad hiljem ebaõigeks või ebatäpseks, parandab õiged või täpsed andmed tuvastanud menetleja kande.

(3) Kohtuväline menetleja kannab enda tuvastatud andmed e-toimiku süsteemi hiljemalt väärteomenetluse lõpetamise või väärteoasja kohtusse saatmise, uurimisasutus hiljemalt kriminaalmenetluse lõpetamise või kohtueelse menetluse lõpuleviimise, prokuratuur hiljemalt kriminaalmenetluse lõpetamise või kriminaalasja kohtusse saatmise, kohus hiljemalt kohtulahendi tegemise staadiumis.

(4) Süütegusid menetlev asutus kannab «Karistusregistri seaduse» §-s 11 loetletud andmed e-toimiku süsteemi «Karistusregistri seaduse» §-s 12 sätestatud tähtaja jooksul.

(5) E-toimiku süsteemi haldur tohib § 7 lõikes 2 kirjeldatud juhul teha kande e-toimiku süsteemi kasutaja sisulise vea parandamiseks üksnes parandust sooviva kasutaja asutuse juhi või tema volitatud isiku kirjaliku taotluse alusel. Asutuse juht peab volitatud töötlejale eelnevalt kirjalikult teatama isiku, kellele ta on volitused andnud.

(6) E-toimiku süsteemi haldur tohib § 7 lõikes 2 kirjeldatud juhul teha kande e-toimiku süsteemi tehnilise vea parandamiseks vaid siis, kui tehniline viga on registreeritud volitatud töötleja tehniliste vigade haldamise süsteemis.

(7) Kande tegija vastutab enda poolt e-toimiku süsteemi kantud andmete õigsuse eest.

(8) E-toimiku süsteemi haldur vastutab enda poolt tehtud kande eest vaid juhul, kui ta ei järginud käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 kehtestatud korda.

§ 13. E-toimiku süsteemi andmete säilitamise tähtajad

E-toimiku süsteemi sisestatud andmeid säilitatakse menetlusseadustikes ja nende alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

§ 14. E-toimiku süsteemi andmete tähendus

(1) E-toimiku süsteemi kantud andmetel on informatiivne tähendus.

(2) Seadusega ettenähtud juhtudel on e-toimiku süsteemi kantud andmetel õiguslik tähendus.

4. peatükk
JUURDEPÄÄS E-TOIMIKU SÜSTEEMI ANDMETELE

§ 15. Juurdepääs e-toimiku süsteemi andmetele

(1) Volitatud töötleja võimaldab klientinfosüsteemi kasutajale juurdepääsu e-toimiku süsteemi andmetele klientinfosüsteemi vahendusel. Juurdepääsu ulatus ning piirangud on sätestatud §-des 16–18.

(2) E-toimiku süsteemi teenustaseme tingimused ja tehnilised juurdepääsutingimused klientinfosüsteemidele on sätestatud justiitsministri määruses, mis on kooskõlastatud klientinfosüsteemide töötlejatega.

(3) E-toimiku süsteemis kannete ja päringute tegemise õigus on klientinfosüsteemide kasutajatel, välja arvatud e-toimiku süsteemi avaliku liidese kasutajad, üksnes nende seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks.

(4) E-toimiku avaliku liidese kasutajatel on e-toimiku süsteemi kannete ja päringute tegemise õigus seaduses lubatud juhtudel ja mahus.

(5) Vastutaval töötlejal on õigus kontrollida kannete ja päringute vastavust käesoleva paragrahvi lõigetele 3 ja 4. Väärkasutuse avastamine võib olla aluseks e-toimiku süsteemi kasutusõiguse piiramiseks, peatamiseks või lõpetamiseks.

§ 16. Klientinfosüsteemi kasutaja juurdepääsu erisused sõltuvalt e-toimiku süsteemi andmete salastatuse astmest

(1) Andmete salastatuse astmed e-toimiku süsteemis on järgmised:
1) avalik;
2) piiratud juurdepääsuga;
3) salastatud.

(2) Salastatuse astme määrab andmeid sisestava klientinfosüsteemi kasutaja, lähtudes seadusest ja andmete iseloomust.

(3) Avalikel andmetel puuduvad juurdepääsupiirangud ning neid näevad kõikide klientinfosüsteemide kasutajad.

(4) Piiratud juurdepääsuga andmetel on osaline juurdepääsupiirang. Piiratud juurdepääsuga andmeid näevad piisavate õiguste olemasolu korral selle klientinfosüsteemi kasutajad, kus menetletakse või on menetletud asja, milles need andmed sisalduvad. Piiratud juurdepääsuga andmeid näeb e-toimiku süsteemi avaliku liidese kaudu üksnes see isik, kelle kohta need andmed on kogutud, kui nende andmete vaatamiseks ei ole seatud talle piirangut.

(5) Salastatud andmetel on täiendavad juurdepääsupiirangud, millest tulenevalt näevad neid vaid §-des 17 ja 18 nimetatud isikud.

§ 17. Klientinfosüsteemi kasutaja juurdepääsu erisused kriminaalmenetluses

(1) Salastatud andmeid näevad kriminaalmenetluses:
1) aktiivne menetleja, kes menetleb kriminaalasja, milles need andmed asuvad;
2) uurimisasutuses viimasena kriminaalasja menetlenud ametnik ehk menetlejast uurija, kui salastatud kriminaalasi on prokuratuuris;
3) nendele andmetele juurdepääsu saanud kasutaja vahetu ülemus ja vahetu ülemuse ülemus tulenevalt klientinfosüsteemi kasutusõiguste hierarhiast;
4) selle klientinfosüsteemi haldurid ja administraatorid, kus salastatud kriminaalasi asub, välja arvatud kohtute infosüsteemi haldurid ja administraatorid;
5) kohtute infosüsteemis selle kohtu esimees ja kantseleijuhataja, kus kriminaalasja menetletakse;
6) klientinfosüsteemi poolt määratud aktiivsed vaatlejad konkreetses kriminaalasjas;
7) järelevalve õigusega isikud, kes näevad andmeid oma klientinfosüsteemi kaudu.

(2) Kui juurdepääsupiirang on tervel kriminaalasjal, siis on muudele kasutajatele nähtavad ainult järgmised põhiandmed:
1) kriminaalasja number;
2) kriminaalmenetluse number ehk kohtuasja number;
3) kriminaalasja alustamise kuupäev;
4) kriminaalasja menetlev asutus;
5) kriminaalasja aktiivselt menetlev isik;
6) kriminaalasja staadium;
7) kriminaalasja seis;
8) alustamise kvalifikatsioon;
9) kvalifikatsioon;
10) tagaotsimise puhul kahtlustatav või süüdistatav.

§ 18. Klientinfosüsteemi kasutaja juurdepääsu erisused väärteomenetluses

(1) Salastatud andmeid näevad väärteomenetluses:
1) aktiivne menetleja, kes menetleb väärteoasja, milles need andmed asuvad;
2) nendele andmetele juurdepääsu saanud kasutaja vahetu ülemus ja vahetu ülemuse ülemus tulenevalt klientinfosüsteemi kasutusõiguste hierarhiast;
3) selle klientinfosüsteemi haldurid ja administraatorid, kus salastatud väärteoasi asub, välja arvatud kohtute infosüsteemi haldurid ja administraatorid;
4) kohtute infosüsteemis selle kohtu esimees ja kantseleijuhataja, kus väärteoasja menetletakse;
5) klientinfosüsteemi poolt määratud aktiivsed vaatlejad konkreetses väärteoasjas;
6) järelevalve õigusega isikud, kes näevad andmeid oma klientinfosüsteemi kaudu.

(2) Kui juurdepääsupiirang on tervel väärteoasjal, siis on muudele kasutajatele nähtavad ainult järgmised põhiandmed:
1) väärteoasja number;
2) väärteomenetluse number ehk kohtuasja number;
3) väärteoasja alustamise kuupäev;
4) väärteoasja menetlev asutus;
5) väärteoasja aktiivselt menetlev isik;
6) väärteoasja asukoht;
7) väärteoasja seis;
8) alustamise kvalifikatsioon;
9) kvalifikatsioon.

§ 19. Juurdepääs koos õigusega väljastada statistilisi andmeid

Volitatud töötleja võib õigusaktides ettenähtud juhtudel väljastada e-toimiku süsteemi andmeid statistilistel eesmärkidel kasutamiseks. Andmed väljastatakse kujul, mis ei võimalda isikuid identifitseerida.

5. peatükk
E-TOIMIKU SÜSTEEMI JÄRELEVALVE JA TURVAMEETMED

§ 20. Järelevalve e-toimiku süsteemi pidamise üle

(1) Järelevalvet e-toimiku süsteemi pidamise üle teostab vastutav töötleja. Andmekaitse Inspektsioon ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teostavad järelevalvet oma pädevuse piires.

(2) Järelevalvet teostaval ametnikul on õigus tutvuda e-toimiku süsteemi kantud andmetega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Vastutava töötleja volitatud ametnik kontrollib e-toimiku süsteemi pidamisel ja andmete töötlemisel, et:
1) volitatud töötleja peab kinni seadustest ning vastutava töötleja juhistest ja korraldustest;
2) klientinfosüsteemide kasutajad peavad kinni seadustest, käesolevast määrusest ning vastutava töötleja juhistest ja korraldustest.

(4) Järelevalve teostamisel vastutav töötleja:
1) teeb ettekirjutusi volitatud töötlejale e-toimiku süsteemi pidamisel ja andmete töötlemisel tehtavate toimingute kooskõlla viimiseks seadustega;
2) võib e-toimiku süsteemi kantud andmete väärkasutamise avastamise korral nõuda volitatud töötlejalt või klientinfosüsteemi vastutavalt töötlejalt kasutaja e-toimiku süsteemile juurdepääsu piiramist, peatamist või lõpetamist;
3) teeb ettepanekuid pädevale asutusele või ametiisikule avastatud rikkumistes süüdi olevate isikute väljaselgitamiseks ja vastutusele võtmiseks.

(5) E-toimiku süsteemi pidamises puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud asutuse ettekirjutuses märgitud puudused määratud tähtaja jooksul.

§ 21. E-toimiku süsteemi kaitse

(1) Kaitstakse e-toimiku süsteemi andmete:
1) käideldavust, tagades andmete kättesaadavuse;
2) terviklust, välistades andmete volitamata, tahtmatu või tahtliku muutmise;
3) konfidentsiaalsust, tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

(2) E-toimiku süsteemi andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse järjepidevalt organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

(3) E-toimiku süsteemi kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt.

(4) Volitatud töötlejal on õigus ühepoolselt piirata või peatada kasutaja juurdepääs e-toimiku süsteemile, kui on reaalne või potentsiaalne oht ohustada e-toimiku süsteemi turvalisust. Kasutaja juurdepääsu piiramisest või peatamisest peab volitatud töötleja viivitamata teatama vastutavale töötlejale. Kooskõlas § 20 lõike 4 punktiga 2 on volitatud töötlejal õigus vastutava töötleja nõudmisel lõpetada kasutaja juurdepääs e-toimiku süsteemile.

(5) E-toimiku süsteemi turvaklass on K2T2S3 ja turbeaste kõrge (H).

(6) E-toimiku süsteemiga liidestatud klientinfosüsteemi turvaklass peab olema minimaalselt K1T1S0 ja turbeaste madal (L).

(7) Juhul kui e-toimiku süsteemiga liituva klientinfosüsteemi turvaklass on erinev käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatust, tuleb sõltuvalt liituvate andmete koosseisust ja õiguspärasusest uuesti hinnata ja ühtlustada turvaklass ning vajaduse korral rakendada lisameetmeid andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks.

§ 22. E-toimiku süsteemi logid ja nende hoidmine

(1) Iga e-toimiku süsteemi tehtud päringu või kande kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
1) kasutaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) klientinfosüsteem;
3) kuupäev ja kellaaeg.

(2) Logitud andmeid konkreetse menetluse kohta säilitatakse menetluse lõppemiseni, kui seadusest ei tulene teisiti. Muid logisid säilitatakse kolm aastat päringu või kande tegemisest arvates.

6. peatükk
E-TOIMIKU SÜSTEEMI FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE

§ 23. E-toimiku süsteemi finantseerimine

E-toimiku süsteemi hooldus- ja arendustöid ning pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 24. E-toimiku süsteemi likvideerimine

E-toimiku süsteemi likvideerimine toimub seaduse alusel.

7. peatükk
E-TOIMIKU SÜSTEEMI AVALIK LIIDES

§ 25. Sätete kohaldamine

E-toimiku süsteemi avaliku liidese suhtes kohaldatakse määruses sätestatut käesolevast peatükist tulenevate erisustega.

§ 26. E-toimiku süsteemi avaliku liidese eesmärk

E-toimiku süsteemi avaliku liidese pidamise eesmärk on:
1) võimaldada seaduses ja käesolevas määruses sätestatud juhtudel ja mahus isikule juurdepääs e-toimiku süsteemile ning selles sisalduvatele andmetele tema kohta;
2) võimaldada isikul esitada süütegusid menetlevatele asutustele elektrooniliselt taotlusi ja dokumente.

§ 27. Juurdepääs e-toimiku süsteemi avalikule liidesele

(1) E-toimiku süsteemi avalikule liidesele pääseb ligi vaid isik, kelle isikusamasus on tuvastatud.

(2) Isik tuvastatakse isikutunnistusele kantud, digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi alusel või isiku digitaalset tuvastamist võimaldava muu vahendi abil.

§ 28. E-toimiku süsteemi avaliku liidese kaitse ja logid

(1) E-toimiku süsteemi avaliku liidese turvaklass on K1T1S2 ja turbeaste keskmine (M).

(2) Iga õnnestunud või ebaõnnestunud katse kohta e-toimiku süsteemi avalikku liidesesse siseneda ning seal tehtud päringu või kande kohta, mida ei logita e-toimiku süsteemis, säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
1) kasutaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) kuupäev ja kellaaeg.

(3) Logitud andmeid säilitatakse kolm aastat päringu või kande tegemisest või sisenemiskatsest arvates.

8. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 29. Andmete kandmine e-toimiku süsteemi

E-toimiku süsteemi kantakse:
1) andmed kriminaalasjade kohtueelse menetluse kohta, mis on alustatud 1. jaanuaril 2004. a ja hiljem;
2) andmed 1. jaanuaril 2006. a ja hiljem alustatud kohtuasjade kohta kriminaal- ja väärteoasjades, milles ei olnud 1. jaanuariks 2006. a jõustunud menetlust lõpetavat lahendit, või enne 1. jaanuari 2006. a lõpetatud kohtuasjad, milles tuli pärast 1. jaanuari 2006. a teha menetlustoiminguid.

§ 30. Väärteoasja registreerimine

Kohtuväline menetleja, kellel ei ole oma klientinfosüsteemi või kellel on klientinfosüsteem, kuid kes ei ole seda liidestanud e-toimiku süsteemiga, peab kuni klientinfosüsteemi liidestamiseni või väärteomenetluse portaali kasutuselevõtuni väärteoasjade kohta registrit. Registrisse kantakse:
1) väärteoasja registreerimise number;
2) kande kuupäev;
3) menetlusaluse isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus;
4) asja menetleva kohtuvälise menetleja ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
5) väärteotoimiku edastamise kuupäev, kui väärteotoimik on saadetud asja arutamiseks maakohtule;
6) kohtuvälise menetleja lahend ning selle number ja kuupäev.

§ 31. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. juulil 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Justiitsminister Rein LANG

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 «E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus»
lisa 1

E-TOIMIKU SÜSTEEMI KASUTAJATE KOHUSTUS

Mina, .................................................., isikukood _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , kohustun hoidma saladuses minule tööl või teenistuses e-toimiku süsteemi kaudu teatavaks saavaid isiku- ja menetlusandmeid ning järgima andmete turvalisust puudutavaid õigusakte ja eeskirju.

Mulle on selgitatud, et eelnimetatud kohustuse ning isiku- ja menetlusandmete käsitlemist puudutavate seaduste või muude õigusaktide täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral võetakse mind vastutusele seadusega ettenähtud juhul ja korras.

Kohustus hoida saladuses isiku- ja menetlusandmeid vastavalt «Isikuandmete kaitse seaduse» § 26 lõikele 2 kehtib ka pärast e-toimiku süsteemile juurdepääsu lõppemist või ametikohalt lahkumist.

.............................................   .....................................
(päev, kuu, aasta)   (allkiri)

Justiitsminister Rein LANG

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 «E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus»
lisa 2

KRIMINAALMENETLUSES E-TOIMIKU SÜSTEEMI KANTAVAD ANDMED

1 Kriminaalasja ja kriminaalmenetluse andmed Kriminaalasja number
    Kriminaalasja/kriminaalmenetluse alustamise kuupäev
    Kriminaalasja seis
    Kriminaalasja asukoht
    Kriminaalmenetluse number
    Kriminaalmenetluse seis
    Kriminaalmenetluse liik
    Kriminaalasja/kriminaalmenetluse nimetus
    Alaealise kaasatus
    Avaldamisele mittekuuluvuse fakt
    Juurdepääsupiirang
     
     
2 Isiku andmed  
2.1 Menetleja Liik
    Ametinimetus
    Eesnimi
    Perekonnanimi
    Isikukood
    Telefoninumber
    E-posti aadress
    Menetlev asutus ja struktuuriüksus
     
2.2 Kahtlustatav/süüdistatav Seotud kuriteosündmus
    Liik ja alaliik
    Eesnimi
    Perekonnanimi
    Isikukood
    Sünniaeg
    Sugu
    Surmapäev
    Kodakondsus
    Emakeel
    Haridus
    Töökoht
    Õppeasutus
    Perekonnaseis
    Elukutse/tegevusala
    Aadress
    Sidevahend
    Seotud objekt
    Kohaldatav karistus/mõjutusvahend
    Esitatav riigi nõue
    Esitatav tsiviilnõue
    Varaline seis
    Päevasissetulek
    Kahju hüvitamise andmed
    Seotud toimingud
     
2.3 Muu isik Seotud kuriteosündmus
    Liik ja alaliik
    Eesnimi
    Perekonnanimi
    Leppenimi
    Isikukood
    Sünniaeg
    Sugu
    Surmapäev
    Kodakondsus
    Emakeel
    Haridus
    Töökoht
    Õppeasutus
    Perekonnaseis
    Elukutse/tegevusala
    Tekitatud füüsiline kahju
    Aadress
    Sidevahend
    Seotud objekt
    Seotud tsiviilhagi
    Seotud toimingud
     
     
3 Isiku keskmise sissetuleku ja varalise seisu andmed  
3.1 Isiku päevasissetulek Summa ja valuuta
    Kuupäev
     
3.2 Isiku varaline seis Vara liik
    Vara kirjeldus/selgitus
    Vara väärtus ja valuuta
    Kuupäev
     
     
4 Kuriteosündmuse andmed Number
    Loomise aeg
    Seis
    Registreerimise kuupäev
    Toimumise algus ja lõpp
    Lühikirjeldus
    Geograafilised andmed
    Kvalifikatsioon
    Relva liik ja kasutamine
    Kasutatud vägivalla liik
    Kuriteo täideviija joobe liik
    Kannatanu joobe liik
    Surmasaanute arv
    Raske tervisekahjustuse saanute arv
    Muu tervisekahjustuse saanute arv
    Varalise kahju summa
    Kannatanu suhe kahtlustatavaga/süüdistatavaga
    Kuriteo motiiv
    Seotud isikud
    Kahtlustatava töökoht kuriteo toimepanemise ajal
    Seotud objekt
     
     
5 Karistuste ja mõjutusvahendite andmed  
5.1 Karistused  
5.1.1 Põhikaristus Teo kvalifikatsioon
    Liik
    Seis
    Rahalise karistuse päevamäärade arv
    Päevamääradele vastav summa ja valuuta
    Täitmise tähtaeg
    Makse saaja
    Kontonumber
    Viitenumber
    Makse selgitus
    Vangistuse kestus
    Karistuse kandmise algus ja lõpp
    Märge karistuse ositi kandmise kohta
    Selgitus
     
5.1.2 Liitkaristus Viide põhikaristusele
    Liik
    Seis
    Alus ja seadusesätted
    Päevamäärade arv
    Päevamääradele vastav summa ja valuuta
    Täitmise tähtaeg
    Makse saaja
    Kontonumber
    Viitenumber
    Makse selgitus
    Vangistuse kestus
    Karistuse kandmise algus ja lõpp
    Märge karistuse ositi kandmise kohta
    Selgitus
     
5.1.3 Karistuse vähendamine lühimenetluses Viide põhi- või liitkaristusele
    Liik
    Seis
    Päevamäärade arv
    Väljamõistetud summa ja valuuta
    Täitmise tähtaeg
    Makse saaja
    Kontonumber
    Viitenumber
    Makse selgitus
    Vangistuse kestus
    Karistuse kandmise algus ja lõpp
    Märge karistuse ositi kandmise kohta
    Selgitus
     
5.1.4 Lisakaristus Viide põhi- ja/või liitkaristusele
    Liik
    Seis
    Päevamäärade arv
    Väljamõistetud summa ja valuuta
    Täitmise tähtaeg
    Makse saaja
    Kontonumber
    Viitenumber
    Makse selgitus
    Karistuse kestus
    Karistuse kandmise algus ja lõpp
    Selgitus
     
5.1.5 Karistuse asendamine Viide karistusele, mis asendatakse
    Liik
    Seis
    Karistuse asendamise alused
    Karistuse kestus
    Karistuse kandmise algus ja lõpp
    Üldkasuliku töö tundide arv
    Märge karistuse ositi kandmise kohta
    Selgitus
     
5.1.6 Karistusest vabastamine Viide karistusele, millest vabastatakse
    Liik
    Seis
    Karistusest vabastamise alused
    Vabastamise kuupäev
    Kohe täitmisele pööratavate päevamäärade arv
    Kohe täitmisele pööratav väljamõistetud summa ja valuuta
    Täitmise tähtaeg
    Makse saaja
    Kontonumber
    Viitenumber
    Makse selgitus
    Katseaja kestus
    Katseaja algus ja lõpp
    Kohe täitmisele pööratava karistuse kandmise kestus
    Kohe täitmisele pööratava karistuse kandmise algus ja lõpp
    Selgitus
     
5.2 Mõjutusvahendid Liik
    Seis
    Konfiskeeritud objekti või asendatava rahasumma väärtus
    Valuuta
    Mõjutusvahendi kohaldamise kuupäev
    Mõjutusvahendi kohaldamise kestus
    Mõjutusvahendi kohaldamise algus ja lõpp
    Selgitus
    Makse saaja
    Kontonumber
    Viitenumber
    Makse selgitus
    Nõude saatmine täiturile
    Maksetähtaeg
    Osaline maksmine
     
5.3 Kohustused Liik
    Seis
    Kohustuse kestus
    Kohustuse täitmise tähtpäev
    Kohustuse algus ja lõpp
    Selgitus
     
5.4 Karistuste ja mõjutusvahendite andmete kustutamise eeldused  
Alus
     
     
6 Sanktsiooni andmed  
6.1 Sanktsiooni üldandmed Liik
    Seotud tegu või kuriteosündmus
    Seis
    Lahendus
    Kohaldamise kuupäev
    Täitmise tähtpäev
    Algus ja lõpp
    Kestus
    Täitmine tundides
    Rahalise sanktsiooni andmed
    Väljamõistetud summa ja valuuta
    Osalise täitmise taotlemine
    Märge sanktsiooni ositi kandmise/tasumise kohta
    Konfiskeeritud objekti või asendatava rahasumma väärtus
    Sanktsioonist vabastamise kuupäev
    Selgitus
     
6.2 Sanktsiooni lisaandmed Karistuse liik
    Karistusele viitamine
    Alused ja seaduse sätted
    Päevamäärade arv rahalise karistuse puhul
     
6.3 Karistuse ja mõjutusvahendite andmete kustutamise alused  
Alus
     
     
7 Objekti andmed Tüüp
    Liik
    Seos asjaga/menetlusega
    Seos toiminguga
    Unikaalne number/seeria
    Nimetus
    Kogus
    Ühik
    Rahaline väärtus ja valuuta
    Aadress
    Kirjeldus ja tunnused
    Pakendi liik
    Pakendi number
    Objektiga seotud fail
    Kuupäev
     
     
8 Tsiviilnõue  
8.1 Tsiviilhagi andmed Suurus ja valuuta
    Ese, alus, sisu ja tõendid
    Seis
    Esitaja
    – Nõude esitajaga seotud kuriteosündmus
    – Hüvitatud summa ja valuuta
    – Väljamõistetud summa ja valuuta
    – Selle konto number, kuhu väljamõistetud summa makstakse
    – Viitenumber
    – Makse selgitus
     
8.2 Tsiviilhagi tagamise alguse andmed Tsiviilnõude tagamine
    Viited toimingutele
    Kuupäev
     
8.3 Tsiviilhagi tagamise lõppemise andmed Tsiviilnõude tagamise lõpetamine
    Viited toimingutele
    Kuupäev
     
     
9 Rahalised arvestused  
9.1 Kulu andmed Kulu
    Kulu kandja
    Selgitus
    Kulusumma saaja
    Kulusumma ja valuuta
    Viide menetlustoimingule
    Kulu jagamine isikute vahel
    Kulu põhjustanud isik
     
9.2 Riigi nõude andmed Riigi nõude liik ja alaliik
    Riigi nõude selgitus
    Riigi nõude summa ja valuuta
    Makse saaja
    Kontonumber
    Viitenumber
    Makse selgitus
    Nõude saatmine täiturile, kui nõuet tähtaegselt ei tasuta
    Riigi nõude jagamine
    Kohustatud isik
     
     
10 Kahtlustatavale/süüdistatavale tekitatud kahju hüvitamise andmed  
Liik
    Kahju tekitamise algus ja lõpp
    Päevade arv
    Kahju hüvitamise summa ja valuuta
    Põhjendus ja alused

Justiitsminister Rein LANG

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 «E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus»
lisa 3

VÄÄRTEOMENETLUSES E-TOIMIKU SÜSTEEMI KANTAVAD ANDMED

1 Väärteoasja ja väärteomenetluse andmed Väärteoasja number
    Väärteoasja/väärteomenetluse alustamise kuupäev
    Väärteoasja seis
    Väärteoasja asukoht
    Väärteomenetluse kohtuasja number
    Väärteomenetluse seis
    Väärteomenetluse liik
    Väärteomenetluse alaliik kohtute infosüsteemis
    Väärteomenetluse tüüp kohtute infosüsteemis
    Väärteoasja/väärteomenetluse nimetus
    Alaealise kaasatus
    Juurdepääsupiirang
     
     
2 Isiku andmed  
2.1 Menetleja Liik
    Ametinimetus
    Eesnimi
    Perekonnanimi
    Telefoninumber
    E-posti aadress
    Menetlev asutus
     
2.2 Menetlusalune isik Seotud juhtum/episood
    Liik ja alaliik
    Eesnimi
    Perekonnanimi
    Isikukood
    Sünniaeg
    Sünnikoht
    Sugu
    Surmapäev
    Kodakondsus
    Emakeel
    Haridus
    Töökoht
    Õppeasutus
    Elu- või asukoha aadress
    Sidevahend
    Seotud objekt
    Kohaldatav karistus/mõjutusvahend
    Esitatav riigi nõue
    Kahju hüvitamise andmed
    Seotud toimingud
     
2.3 Tunnistaja Seotud juhtum/episood
    Liik ja alaliik
    Eesnimi
    Perekonnanimi
    Isikukood
    Sünniaeg
    Sünnikoht
    Sugu
    Kodakondsus
    Emakeel
    Töökoht
    Õppeasutus
    Varalise kahju kirjeldus
    Tervisekahjustus
    Aadress
    Sidevahend
    Seotud objekt
    Seotud toimingud
     
2.4 Muu isik Liik
    Seotud juhtum/episood
    Eesnimi
    Perekonnanimi
    Isikukood
    Sünniaeg
    Sünnikoht
    Töökoht/tegevuskoht
    Sidevahend
     
     
3 Juhtumi/episoodi andmed Number
    Loomise aeg
    Seis
    Väärteomenetluse alustamise aeg
    Toimumise algus ja lõpp
    Lühikirjeldus
    Geograafilised andmed
    Kvalifikatsioon
    Juhtumi/episoodi täideviija joobe liik
    Tervisekahjustuse saanute arv
    Varalise kahju tekitamine
    Varalise kahju summa ja valuuta
    Seotud isik
    Rikutud õigusnorm
    Seotud objekt
     
     
4 Karistuste ja mõjutusvahendite andmed  
4.1 Karistused  
4.1.1 Põhikaristus Väärteo kvalifikatsioon
    Algselt määratud karistus
    Seis
    Liik
    Trahviühikute arv
    Rahatrahvi summa
    Tasumise viis
    Tasumise tähtaeg
    Makse saaja
    Kontonumber
    Viitenumber
    Makse selgitus
    Karistuse kestus
    Karistuse kandmise algus ja lõpp
    Märge rahatrahvi ositi tasumise kohta
    Osaline maksmine
    Maksmise kuupäev
    Makstud summa
    Maksmise info
    Selgitus
     
4.1.2 Karistuse asendamine Viide karistusele, mis asendatakse
    Seis
    Liik
    Karistuse asendamise alus
    Aresti kestus
    Aresti algus ja lõpp
    Märge aresti ositi kandmise kohta
    Selgitus
     
4.1.3 Lisakaristus Viide karistusele
    Seis
    Liik
    Karistuse kestus
    Karistuse kandmise algus ja lõpp
    Selgitus
     
4.1.4 Karistusest vabastamine Viide karistusele, millest vabastatakse
    Seis
    Liik
    Karistusest vabastamise alused
    Vabastamise kuupäev
    Selgitus
     
4.2 Mõjutusvahendid Seis
    Liik
    Rahasumma, millega konfiskeerimisele kuuluv vara asendatakse
    Tasumise viis
    Makse saaja
    Kontonumber
    Viitenumber
    Makse selgitus
    Maksetähtaeg
    Nõude saatmine täiturile
    Märge karistuse ositi kandmise kohta
    Osaline maksmine
    Mõjutusvahendi kohaldamise kuupäev
    Mõjutusvahendi kohaldamise kestus
    Mõjutusvahendi kohaldamise algus ja lõpp
    Maksmise kuupäev
    Makstud summa
    Maksmise info
     
4.3 Karistuste ja mõjutusvahendite andmete kustutamise alused  
Alus
     
     
5 Objektid Tüüp
    Liik
    Seos asjaga/menetlusega
    Seos toiminguga
    Unikaalne number/seeria
    Nimetus
    Kogus
    Ühik
    Rahaline väärtus ja valuuta
    Aadress
    Kirjeldus ja tunnused
    Pakendi liik
    Pakendi number
    Objektiga seotud fail
    Kuupäev
     
     
6 Rahalised arvestused  
6.1 Kulu andmed Kulu
    Kulu kandja
    Selgitus
    Kulusumma saaja
    Kulusumma ja valuuta
    Viide menetlustoimingule
    Kulu jagamine isikute vahel
    Kulu põhjustanud isik
     
6.2 Riigi nõude andmed Riigi nõude liik ja alaliik
    Riigi nõude selgitus
    Riigi nõude summa ja valuuta
    Tasumise viis
    Makse saaja
    Kontonumber
    Viitenumber
    Makse selgitus
    Nõude saatmine täiturile, kui nõuet tähtaegselt ei tasuta
    Riigi nõude jagamine isikute vahel
    Kohustatud isik

Justiitsminister Rein LANG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json