Teksti suurus:

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 59, 831

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 04.07.2008 nr 36

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 2 ning lõike 5 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruses nr 120 «Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord» (RTL 2002, 118, 1718; 2008, 20, 293) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 tabelit täiendatakse alapunktiga 2.1.21 järgmises sõnastuses:

«2.1.21. Combihesive Stomahesive vormitav alusplaat 5 tk 345.00 310.50»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli punkt 10.10 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Haigekassa võtab üle stoomihooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
1) ühe- või kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni 370 koti eest poolaastas;
2) kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni 125 alusplaadi eest poolaastas;
3) 6 pasta, pulbri või kaitsekreemi eest poolaastas;
4) 1 stoomikotivöö eest poolaastas;
5) ühe-või kaheosalise urostoomi süsteemi korral 6 öise uriinikogumiskoti eest poolaastas;
6) 100 nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakese eest poolaastas.

(5) Haigekassa võtab üle trahheostoomi hooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe trahheostoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
1) 60 trahheostoomia plaastri eest poolaastas;
2) 50 nahapuhastusplaastri eest poolaastas;
3) 60  trahheostoomia filtri eest aastas;
4) 1 trahheostoomi kaitse eest aastas.»;

4) paragrahvi 4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas;
2) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas.».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrust rakendatakse alates 1. juunist 2008. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json