Teksti suurus:

Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 03.07.2006 nr 43
RTL 2006, 55, 998
jõustumine 20.07.2006

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.01.2007 nr 11 (RTL 2007, 11, 171) 4.02.2007

20.06.2008 nr 21 (RTL 2008, 57, 784) 13.07.2008

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 2004. a 20. mai määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 4 lõike 2 punktide 3 ja 8 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluvate liikide must-toonekure (Ciconia nigra) ja suur-konnakotka (Aquila clanga) isendite elupaigad, mida tuleb kaitsta nende kahe liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Must-toonekure püsielupaikade kaitse alla võtmine

(1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla järgmised must-toonekure püsielupaigad:
1) Kordi, Nissi vallas Munalaskme külas;
2) Vasalemma, Kernu vallas Laitse külas;
3) Ardu, Kõue vallas Ardu külas;
4) Anija-69, Anija vallas Vikipalu külas.

(2) Ida-Viru maakonnas võetakse kaitse alla must-toonekure Kaatermu püsielupaik Illuka vallas Kaatermu külas.

(3) Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised must-toonekure püsielupaigad:
1) Koopa, Torma vallas Reastvere külas;
2) Oti, Torma vallas Oti külas;

3) Tooni, Puurmani vallas Tammiku külas.

[RTL 2008, 57, 784 – jõust. 13.07.2008]


(4) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla järgmised must-toonekure püsielupaigad:
1) Pikane, Noarootsi vallas Tuksi külas;
2) Kiritse-1, Noarootsi vallas Vanakülas;
3) Kiritse-2, Noarootsi vallas Vanakülas;

4) Ehmja Martna vallas Ehmja külas.

[RTL 2007, 11, 171 – jõust 4.02.2007]

(5) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised must-toonekure püsielupaigad:
1) Pottsepa, Audru vallas Kõima külas;
2) Kuralepa, Halinga vallas Pööravere külas;
3) Mõisaaru, Kaisma vallas Kaisma külas;
4) Tootsi, Vändra vallas Viluvere külas;
5) Sillaküla, Paikuse vallas Seljametsa külas;
6) Valdimurru, Surju vallas Kikepera külas;
7) Sutesoo, Saarde vallas Sigaste külas;
8) Alva, Saarde vallas Kanakülas;
9) Kiusumetsa, Häädemeeste vallas Orajõe külas.

(6) Rapla maakonnas võetakse kaitse alla järgmised must-toonekure püsielupaigad:
1) Kohatu, Märjamaa vallas Kohatu külas;
2) Aleti, Kehtna vallas Reonda külas;
3) Koidula, Käru vallas Jõeküla ja Kändliku külas;
4) Angerja, Kohila vallas Angerja külas.

(7) Saare maakonnas võetakse kaitse alla järgmised must-toonekure püsielupaigad:
1) Ratla, Valjala vallas Koksi külas;
2) Kaali, Pihtla vallas Salavere ja Sepa külas;
3) Rumma, Kaarma vallas Maleva ja Laadjala külas;
4) Aula-Vintri, Kärla vallas Anepesa ja Vendise külas ning Kaarma Vallas Aula-Vintri külas;
5) Odalätsi, Kihelkonna vallas Odalätsi külas;
6) Tõrise, Kaarma vallas Hakjala külas;
7) Ohtja, Mustjala vallas Ohtja külas.

(8) Tartu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised must-toonekure püsielupaigad:
1) Siniküla, Laeva vallas Sinikülas;
2) Murru, Laeva vallas Kärevere külas;
3) Tatriku, Puhja vallas Tännassilma külas;
4) Kapsta, Konguta vallas Kapsta külas.

(9) Valga maakonnas võetakse kaitse alla järgmised must-toonekure püsielupaigad:
1) Mõneku, Tõlliste vallas Rampe külas;
2) Kakulaane, Sangaste vallas Sarapuu külas.

(10) Viljandi maakonnas võetakse kaitse alla järgmised must-toonekure püsielupaigad:
1) Kiviaru, Viiratsi vallas Rebaste külas;
2) Päidre, Halliste vallas Päidre külas.

(11) Võru maakonnas võetakse kaitse alla must-toonekure Nursipalu püsielupaik Rõuge vallas Tsirgupalu külas.

(12) Püsielupaikade ja nende vööndite piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3. Suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine

(1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla suur-konnakotka Üksnurme püsielupaik Saue vallas Koppelmaa külas.

(2) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla suur-konnakotka Üdruma püsielupaik Kullamaa vallas Kastja külas.

(3) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla suur-konnakotka Lanksaare püsielupaik Saarde vallas Lanksaare külas.

(4) Rapla maakonnas võetakse kaitse alla järgmised suur-konnakotka püsielupaigad:
1) Tõrje, Märjamaa vallas Teenuse külas;
2) Urevere, Märjamaa vallas Urevere külas.

(5) Tartu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised suur-konnakotka püsielupaigad:
1) Aruvälja, Laeva vallas Valmaotsa külas;
2) Nasja, Puhja vallas Nasja külas.

(6) Valga maakonnas võetakse kaitse alla suur-konnakotka Korva püsielupaik Tõlliste vallas Iigaste külas.

(7) Viljandi maakonnas võetakse kaitse alla järgmised suur-konnakotka püsielupaigad:
1) Maalasti, Kõo vallas Maalasti külas;
2) Pillu, Kõo vallas Arussaare külas;
3) Otiküla, Kolga-Jaani vald Otiküla.

(8) Püsielupaikade ja nende vööndite piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 4 Püsielupaiga valitseja ja kaitse korraldaja

Looduskaitseseaduse § 21 lõike 1 ja 3 kohaselt on püsielupaiga valitseja selle asukohajärgne keskkonnateenistus ning kaitse korraldaja Riiklik Looduskaitsekeskus.

[RTL 2008, 57, 784 – jõust. 13.07.2008]


§ 5. Kaitsekord

(1) Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse.

[RTL 2008, 57, 784 – jõust. 13.07.2008]

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud sihtkaitsevööndi ja piiranguvööndi kaitsekord selle määruse erisustega.

[RTL 2008, 57, 784 – jõust. 13.07.2008]

(3) Püsielupaigas on lubatud inimeste viibimine, marjade ja seente korjamine 1. septembrist 14. märtsini, muul ajal on inimeste viibimine püsielupaigas lubatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti valitsemisega seotud tegevuse korral ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustööl.

(4) Püsielupaika läbivatel teedel ja radadel on lubatud inimeste viibimine ning sõidukitega sõitmine.

(5) Püsielupaigas on lubatud jahipidamine 1. septembrist 14. märtsini.

(6) Olemasolevate maaparandusobjektide ja tehnorajatiste hooldustööd on lubatud kooskõlastatult püsielupaiga valitsejaga.

(7) Kaitstavate liikide elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks vajaliku tegevusena võib püsielupaiga valitseja lubada püsielupaigas alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamist või ka püsielupaiga piiresse jäävate monokultuursete noorendike hooldamist looduse mitmekesisuse suurendamise eesmärgil 1. oktoobrist 14. märtsini.

(8) Püsielupaiga piiranguvööndis on raied keelatud 15. märtsist 31. augustini.

[RTL 2008, 57, 784 – jõust. 13.07.2008]

1 Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses).

[RTL 2007, 11, 171 – jõust 4.02.2007]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json