Teksti suurus:

Tehnilise Järelevalve Ameti teenistujate koosseis

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RTL 2008, 59, 822

Tehnilise Järelevalve Ameti teenistujate koosseis

Vastu võetud 08.07.2008 nr 63

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punkti 11 alusel.

§ 1. Tehnilise Järelevalve Ameti teenistujate koosseis

 (1) Tehnilise Järelevalve Ameti koosseisu ameti- ja abiteenistuskohtade arvuks kinnitatakse 108.

 (2) Lõikes 1 nimetatud ameti- ja abiteenistuskohad (välja arvatud peadirektori ametikoht) jaotatakse Tehnilise Järelevalve Ameti põhimääruses sätestatud struktuuriüksuste vahel peadirektori käskkirjaga, millega määratakse ametikohtade ja abiteenistuskohtade nimetused ning vajadusel moodustatakse struktuuriüksuse koosseisus allüksused (allstruktuuriüksused).

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2007. a määrus nr 101 «Tehnilise Järelevalve Ameti struktuur ja teenistujate koosseis» (RTL 2007, 97, 1629) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2008. aasta 1. septembril.

Juhan PARTS
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

/otsingu_soovitused.json