Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 60, 851

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord“ muutmine

Vastu võetud 09.07.2008 nr 29

Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 54 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruses nr 13 «Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord» (RTL 2005, 19, 331; 2007, 57, 1016) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammis toetatakse projekte, millele SA-st KIK taotletav toetus on kuni 15 miljonit krooni.»;

2) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
«2) jäätmejaamade ehitamine;»;

3) paragrahvi 9 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Maakondlik programm koosneb teistesse valdkondlikesse programmidesse esitatud projektitaotlustest, mis on hindamise tulemusel saanud rohkem kui 50% hindepunkte, kuid mis on programmist rahastamise võimaluste piiratuse tõttu välja jäänud ja taotlustest, mis ei ületa lõikes 3 sätestatud piirsummat.»;

4) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «80 000 krooni» sõnadega «100 000 krooni»;

5) paragrahvi 9 lõike 3 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad «200 000 krooni» sõnadega «300 000 krooni»;

6) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «100 000 krooni»;

7) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: «(4) Kui lõikes 3 sätestatud projektitaotlusega kavandatav tegevus ei ole seotud maakonnaga või selle tegevuse mõju ulatub mitmesse maakonda, võib SA KIK otsustada kooskõlastatult taotluse esitajaga taotluse  suunamise teise valdkondlikusse programmi.»;

8) paragrahvi 10 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Jäätmekäitluse programmis saab kohaliku omavalitsuse üksus olla taotleja, kui kohaliku omavalitsuse poolt on vastu võetud kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava, kehtestatud jäätmehoolduseeskiri ning kohaliku omavalitsuse üksuste puhul, mille haldusterritooriumil elab enam kui 1500 inimest on korraldatud jäätmevedu.»;

9) paragrahv 14 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud reoveekäitluse alamprogrammis on järgmised:
1) rahvusvaheliste kohustuste täitmine – kuni 20%;
2) eelarve põhjendatus – kuni 5%;
3) omafinantseerimise osatähtsus – kuni 20%;
4) alamvesikonna veemajanduskava prioriteet – kuni 20%;
5) orgaanilise reostuskoormuse vähenemine %/a – kuni 10%;
6) reoveetariifi suurus – kuni 15%;
7) põhjavee kaitstus – kuni 10%.

(2) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud joogiveevarustuse alamprogrammis on järgmised:
1) rahvusvaheliste kohustuste täitmine – kuni 20%;
2) eelarve põhjendatus – kuni 5%;
3) omafinantseerimise osatähtsus – kuni 20%;
4) alamvesikonna veemajanduskava prioriteet – kuni 20%;
5) veetariifi suurus – kuni 15%;
6) tervisele ohtliku joogiveevarustuse lõpetamine – kuni 20%.

(3) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud jääkreostuse alamprogrammis on järgmised:
1) eelarve põhjendatus – kuni 5%;
2) omafinantseerimise osatähtsus – kuni 20%;
3) alamvesikonna veemajanduskava prioriteet – kuni 20%;
4) otsene oht veekogule, joogiveehaardele või põhjaveekihile – kuni 35%;
5) reostuse iseloom – kuni 20%.

(4) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud mitteehituslike tööde alamprogrammis on järgmised:
1) rahvusvaheliste kohustuste täitmine – kuni 15%;
2) omafinantseerimise osatähtsus – kuni 20%;
3) veemajanduse alane prioriteet – kuni 20 %;
4) projekti teostaja kompetentsus – kuni 5%;
5) projekti asjakohasus – kuni 10%;
6) projekt on riiklikult strateegilise mõjuga – kuni 10%;
7) projekti jätkusuutlikkus ja edasised arenguvõimalused lähtuvalt projekti tulemustest – kuni 10%;
8) lahenduse ressursisäästlikkus keskkonnakaitse ja -säästlikkuse seisukohast – kuni 10%.

(5) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud veekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiu alamprogrammis on järgmised:
1) omafinantseerimise osatähtsus – kuni 20%;
2) alamvesikonna veemajanduskava prioriteet – kuni 20%;
3) tegevuste rakendamisel on ilmne, et veekogu väga halba, halba või kesist seisundit parandatakse või head või väga head seisundit säilitatakse – kuni 10%;
4) veekogu avalik kasutamine – kuni 5%;
5) kala- ja vähivarude taastumise ja suurenemise soodustamine, ökoloogilise mitmekesisuse suurendamine – kuni 5%;
6) veekogu suurus – kuni 10%;
7) tegevuste olulisus nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73)mõistes – kuni 10%;
8) veekogude või rannikumere tervendamise ja korrashoiu tagamiseks läbiviidud uuringu olemasolu – kuni 20%.»;

10) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

«Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud keskkonnateadlikkuse programmis on järgmised:
1) projekti asjakohasus – kuni 20%;
2) projekti teostatavus – kuni 25%;
3) projekti jätkusuutlikkus – kuni 15%;
4) sihtrühma määratlemine ja kaasamine – kuni 15%;
5) projekti regionaalne või üleriigiline tähtsus – kuni 10%;
6) eelarve kvaliteet ja kulude põhjendatus – kuni 15%.»;

11) paragrahvi 20 punktis 1 asendatakse sõnad «kuni 20 %» sõnadega «kuni 5 %»;

12) paragrahvi 20 punktis 4 asendatakse sõnad «kuni 10 %» sõnadega «kuni 5 %»;

13) paragrahvi 20 punktis 5 asendatakse sõnad «kuni 10 %» sõnadega «kuni 30 %»;

14) paragrahvi 221 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

«4) Keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevad ühenduse suunised (ELT C 82, 1.04.2008, lk 1–33)».

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json