Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm" ja sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 61, 875

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm" ja sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine

Vastu võetud 09.07.2008 nr 38

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 33 lõike 7 ja «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 31 lõike 1 ja § 4 lõike 15 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» (RTL 2005, 23, 315; 2007, 96, 1616) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Retsepti alusel ei ole lubatud välja kirjutada ketamiini, fentanüüli, tiopentaali, naatriumoksübutüraati, alfentanüüli, sulfentanüüli ja remifentanüüli sisaldavaid süstitavaid ravimvorme ning buprenorfiini suukaudseid ravimvorme.»;

2) paragrahvi 2 lõiked 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

« (91) Metüülfenidaati sisaldavate ravimite väljakirjutamise õigus on ainult psühhiaatril.»;

4) paragrahvi 6 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Narkootilisi aineid on isikutele üld- ja veterinaarapteekidest lubatud väljastada ainult narkootilise ravimi retsepti või narkootilise ravimi veterinaarretsepti alusel, arvestades selle juures käesoleva määruse lisas 4 ravimite väljastamisele kehtestatud koguselisi piiranguid ning § 2 lõigetes 62, 7 ja 91 kehtestatud väljakirjutamise piiranguid.»;

5) paragrahvi 6 lõiget 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (21) Kui narkootilist või psühhotroopset ainet on isiku raviarsti poolt välja kirjutatud vastavalt käesoleva määruse § 2 lõikes 62 toodule, võib apteek väljastada isikule retseptil väljakirjutatud koguse, kuid mitte rohkem kui 30 päevaks vajaminevas koguses. Ravimi väljastamisel peab arvestama sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu» § 8 lõigetes 91 ja 92 sätestatud nõudeid järgides. Apteek säilitab ravimi väljastamise aluseks oleva taotluse või selle koopia 5 aastat.»;

6) paragrahvi 6 lõige 16 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 161 järgmises sõnastuses:

« (161) Kui metüülfenidaati sisaldava ravimi retsept on välja kirjutatud selleks õigust mitteomava arsti poolt, ei tohi apteek retsepti alusel ravimit väljastada, retsept tuleb võtta apteeki hoiule ja sellisest retseptist tuleb teavitada Ravimiametit.».

§ 2. Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad» (RTL 2005, 57, 807; 2007, 88, 1477) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiget 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (17) Üld- või veterinaarapteegist võib ketamiini, fentanüüli, tiopentaali, naatriumoksübutüraati, alfentanüüli, sulfentanüüli ja remifentanüüli sisaldavaid süstitavaid ravimvorme ning buprenorfiini suukaudseid ravimvorme väljastada ainult tellimislehe alusel. Keelatud on nimetatud ravimite väljastamine retsepti alusel.»;

2) määruse lisa 1 I nimekirjas tunnistatakse kehtetuks rida:

«Metüülfenidaat Methylphenidate; methyl-alfa-phenyl-2-piperidineacetate»;

3) määruse lisa 1 I nimekirja 9. rida muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET) DOET; 4-ethyl-2,5-dimethoxy-alfa-methyl-phenethylamine»;

4) määruse lisa 1 II nimekirja täiendatakse reaga järgmises sõnastuses:

«Metüülfenidaat Methylphenidate; methyl-alfa-phenyl-2-piperidineacetate»;

5) määruse lisa 1 II nimekirja 22. rida muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Buprenorfiin Buprenorphine».

§ 3. Määruse jõustumine

Paragrahvi 1 punktid 1 ja 2 ning § 2 punkt 1 jõustuvad 1. jaanuaril 2009. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json